Pracovní smlouvy, dohody a zdravotní pojištění v roce 2021

Vydáno: 12 minut čtení

Ať už se jedná o zaměstnání na základě pracovní smlouvy (případně bez pracovní smlouvy, ale se vznikem zaměstnání ve zdravotním pojištění) nebo podle některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vždy musejí mít zaměstnavatelé na paměti, že jejich prvořadým úkolem vůči zdravotním pojišťovnám je odvést pojistné za zaměstnance včas a ve správné výši a řádně splnit oznamovací povinnost.

Pracovní smlouvy, dohody a zdravotní pojištění v roce 2021
Ing.
Antonín
Daněk
 
Odlišnosti pracovní smlouvy od dohod
Z pohledu zdravotního pojištění registrujeme odlišnosti mezi pracovními smlouvami a dohodami především v následujících oblastech.
 
Plnění oznamovací povinnosti
Za den nástupu zaměstnance do zaměstnání se považuje u pracovního poměru včetně pracovního poměru sjednaného podle cizích právních předpisů den, uvedený v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení pracovního poměru. To znamená, že je-li v pracovní smlouvě sjednán den nástupu do zaměstnání například státní svátek 1. 5. 2021, přihlašuje zaměstnavatel zaměstnance u zdravotní pojišťovny kódem „P“ na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele k tomuto datu bez ohledu na skutečnost, že zaměstnanec začal pracovat třeba až v pondělí 3. 5.
U dohody o pracovní činnosti a u dohody o provedení práce se za den nástupu zaměstnance do zaměstnání považuje den, ve kterém zaměstnanec poprvé po uzavření některé z dohod začal vykonávat sjednanou práci. Za den ukončení zaměstnání se pak považuje den, jímž uplynula doba, na kterou byla příslušná dohoda sjednána.
 
Vazba na výši zúčtovaného příjmu
Osoba činná na základě dohody o pracovní činnosti není považována ve zdravotním pojištění za zaměstnanc