Nová digitální daň a co jí brání

Vydáno: 24 minut čtení

Digitální daň představuje nový typ selektivní obratové daně zaměřené na velké mezinárodní technologické společnosti. Skutečnost, že dosud nebyla dosažena dohoda o globální podobě této daně, přináší zejména ve vztahu k USA riziko zavedení odvetných obchodních opatření, neboť digitální daň včetně té české může být důvodně považována vůči velkým americkým internetovým společnostem za diskriminační. Tento text shrnuje hlavní rizika spojená s českou digitální daní i omezení týkající se její spravovatelnosti ze strany české daňové správy.

 

Nová digitální daň a co jí brání
JUDr. Ing.
Martin
Kopecký,
daňový poradce, č. osv. 3826
Po dvou letech projednávání1) se návrh zákona o dani z digitálních služeb (dále jen „ZDDS“) posunul do finální fáze schvalování. Oproti původnímu vládnímu návrhu2) doznalo konečné znění významných změn, které však neodstranily zásadní problémy, které s sebou ZDDS nese. V rámci Evropy zavedly digitální daň v různé míře dosud Rakousko, Francie, Maďarsko, Itálie, Polsko, Španělsko, Spojené království a Turecko. Ve fázi legislativního návrhu je digitální daň kromě České republiky také na Slovensku. Úmysl zavést digitální daň oznámily Lotyšsko, Norsko a Slovinsko, přičemž další státy čekají na globální řešení, jehož přijetí se (zřejmě marně) očekává na půdě OECD a jehož podmínkou je pozitivní postoj USA ke změně zdaňování příjmů z digitální ekonomiky. Snaha o zdanění digitálních služeb je však zjevná i mimo EU.3)
Stejně jako ZDDS jsou i všechny další stávající úpravy digitální daně striktně lokální, a to na rozdíl od daně z příjmů se systémem smluv o zamezení dvojího zdanění i na rozdíl od daně z přidané hodnoty harmonizované alespoň v rámci EU. Každá lokální úprava je svébytná, i když členské státy EU většinou vycházely z návrhu směrnice o společném systému daně z digitálních služeb, která však v rámci EU nebyla schválena.4)
 
1. Česká digitální daň z hlediska mezinárodních smluv
Ačkoliv české ministerstvo financí jako tvůrce návrhu ZDDS prohlásilo, že návrh není v rozporu s mezinárodními závazky České republiky, dotčené státy mohou být jiného názoru. V konečném důsledku by se tak mohlo stát, že jedinými plátci daně budou velké domácí internetové společnosti, kterým se tak paradoxně zhorší postavení na trhu, a budou se proto snažit také dostat z české
jurisdikce
.
Riziko konfliktu vzniklého ze zavedení digitální daně se očekává zejména ve vztahu k USA. Zavedení digitální daně by mohlo být považováno za diskriminační jednání ze strany České republiky podle Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic publikované pod č. 187/1993 Sb., ve znění dodatkových protokolů, a to i když se tato dohoda primárně týká investic fyzicky umístěných na území druhého smluvního státu. V tako

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
187/1993 Sb., o podepsání Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Vyhlášky

2/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
72/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

Mezinárodní smlouvy

2/2014 Sb.m.s. o sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
72/2014 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act