Zdaňované příjmy v souvislostech zdravotního pojištění

Vydáno: 18 minut čtení

Zaměstnavatel je povinen platit pojistné tehdy, jsou-li (mimo zákonných výjimek) osobě jako zaměstnanci vykonávajícímu pro zaměstnavatele činnost zúčtovány příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a rovněž v případě, kdy zúčtovaný příjem svojí výší povinnost placení pojistného zakládá. Pokud je zaměstnanci zúčtován příjem ze závislé činnosti zdaňovaný podle § 6 ZDP , přičemž není uplatněna žádná výjimka, pak zaměstnavatel musí přihlásit osobu u zdravotní pojišťovny (pokud již přihlášena není) jako zaměstnance a odvést pojistné podle zákona.

Zdaňované příjmy v souvislostech zdravotního pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Zaměstnancem s povinnostmi zaměstnavatele je tak vždy osoba pracující na základě pracovní smlouvy, bez ohledu na rozsah pracovního úvazku. Ve vazbě na vznik zaměstnání a související účast zaměstnance na zdravotním pojištění rozhoduje u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr výhradně výše zúčtovaného příjmu, kdy rozhodnými částkami „započitatelného příjmu“ jsou v roce 2021 hodnoty alespoň 3 500 Kč (u dohody o pracovní činnosti) a více než 10 000 Kč (u dohody o provedení práce). Také platí, že pro účel vzniku zaměstnání ve zdravotním pojištění se sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele.
Jelikož jsou zásadní skutečnosti – tedy posouzení pojmu zaměstnanec a vznik zaměstnání – přímo navázány na zdaňování příjmů ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, registrujeme ve zdravotním pojištění i určité „zvláštní“ skupiny zaměstnanců, u kterých se zaměříme na správný postup zaměstnavatele.
 
Dohody o pracovní činnosti
Příjmy zúčtované zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti podléhají povinnosti placení pojistného na zdravotní pojištění v přímé vazbě na tzv. „započitatelný příjem“, jehož výše je v roce 2021 určena částkou 3 500 Kč. Jaký je postup zaměstnavatele s ohledem na částku zúčtovaného příjmu?
Nedosáhne-li hrubý příjem zaměstnance částky 3 500 Kč, účast na zdravotním pojištění nevzniká. Účast zaměstnance na zdravotním pojištění tedy vzniká a pojistné se platí za předpokladu, že příjem zaměstnance činí alespoň 3 500 Kč za rozhodné období kalendářního měsíce. Pokud příjem zaměstnance nezakládá účast na zdravotním pojištění, nepřihlašuje zaměstnavatel tohoto zaměstnance u zdravotní pojišťovny. Za této situace však musí být v zájmu každého takového zaměstnance, aby měl v daném kalendářním měsíci svůj pojistný vztah řešen některou z těchto variant:
jiné zaměstnání ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) z. č.