Zdanění příjmů z prodeje pozemku na straně fyzických osob aneb na co by se nemělo zapomenout z daňového hlediska

Vydáno: 27 minut čtení

Rád bych upozornil čtenáře na možná daňová úskalí a rizika, respektive možnosti dosažení daňově optimálních řešení při realizaci příjmů plynoucích z prodeje nemovité věci, zde konkrétně zejména pozemku. V případech změny vlastnického práva k nemovité věci formou kupní smlouvy (tj. úplatně) je nutné pamatovat a zabývat se také otázkami z daňového hlediska, a to konkrétně daně z příjmů (fyzických osob), daně z přidané hodnoty a v neposlední řadě i daně z nemovitých věcí.

Zdanění příjmů z prodeje pozemku na straně fyzických osob aneb na co by se nemělo zapomenout z daňového hlediska
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Tax, k. s.
Hned úvodem musím konstatovat, že se vlastně v praxi jedná o celkem frekventovanou transakci mezi daňovými subjekty vůbec, a právě proto jsem si ji vybral k bližší analýze. Fyzickou osobou budeme v našem příspěvku rozumět kromě obyčejného občana – nepodnikatele i fyzickou podnikající osobu.
Při svém posouzení jsem primárně vycházel z těchto níže uvedených právních předpisů:
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)
pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP (dále jen „pokyn D-22“)
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“)
zákon č. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDzNV“)
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“)
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOM“)
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KZ“)
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“)
vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška č. 500/2002“)
Velmi hrubě a takříkajíc zhurta bych si níže dovolil nastínit základní pravidla možného daňového zatížení v případech prodeje pozemku, resp. oblasti, ve kterých přicházejí v úvahu určité daňové otázky:
Poplatníkem daně z příjmu fyzických osob je z logiky věci prodávající; předmětná daň se platí každoročně (zde pouze v případě realizace příjmu), a to ve výši 15 %, v některých případech lze uplatnit osvobození od