Příjmy z úplatného převodu podílu na obchodní korporaci

Vydáno: 21 minut čtení

Podíl společníka přestavuje jeho účast v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Obchodními korporacemi rozumíme dle § 1 zákona o obchodních společnostech a družstvech obchodní společnosti a družstva. Mezi obchodní společnosti řadíme například veřejnou obchodní společnost, komanditní společnosti, společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. Tento příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s daňovými otázkami spojenými se zdaněním, resp. osvobozením, příjmu z převodu podílu na společnosti s ručením omezeným u fyzických osob. Pozornost nebude vůbec věnována příjmům z převodu obchodního podílu u poplatníků daně z příjmů právnických osob, kde je pojetí zdanění, resp. osvobození, zcela odlišné.

Příjmy z úplatného převodu podílu na obchodní korporaci
Ing.
Matěj
Nešleha
 
Právní vymezení společnosti s ručením omezeným
Společnost s ručením omezeným je v dnešní době typickým podnikatelským uspořádáním. Jedná se o společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili své vkladové povinnosti (§ 132 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).
Na popularitě společnosti s ručením omezeným se podílí také skutečnost, že počínaje rokem 2014, kdy vstoupil v platnost nový zákon o obchodních korporacích, se podstatným způsobem snížila minimální výše základního kapitálu. Do konce roku 2013 byla minimální výše základního kapitálu 200 000 Kč (§ 108 dnes již zrušeného zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), podle nového zákona o obchodních korporacích však postačí, aby minimální výše vkladu činila alespoň 1 Kč (§ 142 odst. 1 zákona o obchodních korporacích). Jedná se o minimální výši vkladu, společenská smlouva může stanovit vyšší vklad, není vyloučeno, aby byla každým podílem stanovena odlišná výše vkladu.
V obecné rovině platí, že podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu k výši základního kapitálu. I zde platí, že společenská smlouva může stanovit jinak - § 133 zákona o obchodních korporacích.
Pro další výklad je velmi důležité připomenout, že dle § 135 zákona o obchodních korporacích platí, že společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů, společenská smlouva může také určit, že společník může vlastnit i více podílů na téže společnosti, a to i různého druhu. To je podstatná změna oproti dříve platnému zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který připouštěl držbu pouze jednoho obchodního podílu, dodatečné nabytí podílu tak vždy znamenalo navýšení podílu