Upozornění na povinnosti v dani silniční a dani z nemovitých věcí

Vydáno: 18 minut čtení

S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně a daně z nemovitých věcí, protože v průběhu ledna 2022 bude nutné podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 a daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2022. Proto v následujícím příspěvku připomeňme úpravu těchto daní a zrekapitulujme základní povinnosti související s těmito daněmi.

Upozornění na povinnosti v dani silniční a dani z nemovitých věcí
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Shrnutí
Základní principy u silniční daně:
- Nákladní automobily a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny jsou předmětem daně vždy.
- Ostatní automobily jsou předmětem daně zejména za předpokladu jejich použití pro účely podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.
- Poplatníkem daně je zejména provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla.
- Daň se hradí zálohově po uplynutí kalendářního čtvrtletí.
- Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
- Daňové přiznání se podává do 31. 1. následujícího kalendářního roku.
Základní principy u daně z nemovitých věcí:
- Skutečnost, zda konkrétní nemovitá věc je nebo není předmětem této daně, nezávisí na tom, k jakému účelu je nemovitá věc užívána, to se zpravidla projeví pouze ve výši daně.
- Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek.
- Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území ČR, a to pouze ty, které jsou evidované v katastru nemovitostí.
- Naopak předmětem daně nejsou zejména pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy stavby.
- Poplatníkem daně je v prvé řadě vlastník pozemku, to bude v praxi zcela určitě nejčastější případ poplatníků této daně. V některých specifických případech může být poplatníkem stavebník, nájemce nebo pachtýř, případně uživatel pozemku.
- Základy daně jsou stanoveny podle jednotlivých druhů pozemků, buď jako cena pozemku, nebo výměra pozemku.
- Obdobně i sazby pozemků, v případě základu daně jako ceny pozemku, jsou stanoveny procentní sazbou, v ostatních případech sazbou v Kč za m2.
- Specifickou úpravu mají stavební pozemky a také zpevněné plochy pozemku.
- Předmětem daně ze staveb a jedn

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
541/2020 Sb., o odpadech
609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona