Upozornění na povinnosti v dani silniční a dani z nemovitých věcí

Vydáno: 18 minut čtení

S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně a daně z nemovitých věcí, protože v průběhu ledna 2022 bude nutné podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 a daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2022. Proto v následujícím příspěvku připomeňme úpravu těchto daní a zrekapitulujme základní povinnosti související s těmito daněmi.

Upozornění na povinnosti v dani silniční a dani z nemovitých věcí
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Shrnutí
Základní principy u silniční daně:
- Nákladní automobily a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny jsou předmětem daně vždy.
- Ostatní automobily jsou předmětem daně zejména za předpokladu jejich použití pro účely podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.
- Poplatníkem daně je zejména provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla.
- Daň se hradí zálohově po uplynutí kalendářního čtvrtletí.
- Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
- Daňové přiznání se podává do 31. 1. následujícího kalendářního roku.
Základní principy u daně z nemovitých věcí:
- Skutečnost, zda konkrétní nemovitá věc je nebo není předmětem této daně, nezávisí na tom, k jakému účelu je nemovitá věc užívána, to se zpravidla projeví pouze ve výši daně.
- Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek.
- Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území ČR, a to pouze ty, které jsou evidované v katastru nemovitostí.
- Naopak předmětem daně nejsou zejména pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy stavby.
- Poplatníkem daně je v prvé řadě vlastník pozemku, to bude v praxi zcela určitě nejčastější případ poplatníků této daně. V některých specifických případech může být poplatníkem stavebník, nájemce nebo pachtýř, případně uživatel pozemku.
- Základy daně jsou stanoveny podle jednotlivých druhů pozemků, buď jako cena pozemku, nebo výměra pozemku.
- Obdobně i sazby pozemků, v případě základu daně jako ceny pozemku, jsou stanoveny procentní sazbou, v ostatních případech sazbou v Kč za m2.
- Specifickou úpravu mají stavební pozemky a také zpevněné plochy pozemku.
-