Neslučitelnost funkcí u zastupitelů obcí a krajů

Vydáno: 18 minut čtení

Zákony upravující volby do zastupitelstev obcí a krajů obsahují ustanovení týkající se neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva s v zákoně vyjmenovanými funkcemi. Zároveň tyto zákony obsahují mechanismy, jak vzniklou neslučitelnost funkcí řešit.

Neslučitelnost funkcí u zastupitelů obcí a krajů
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Účelem institutu neslučitelnosti je zajištění nezávislosti výkonu státní správy a samosprávy, tj. aby osoba v rámci svého zaměstnání autoritativně nerozhodovala o věcech, které se týkají obce nebo kraje, kde vykonává
mandát
člena zastupitelstva. Cílem je především zabezpečit, aby nedošlo ke střetu zájmů při současně probíhajícím výkonu funkce člena zastupitelstva s funkcí ve veřejné správě. Omezení má zajistit nestranný výkon veřejné funkce a předem vyloučit nebo alespoň na minimum omezit střety zájmů soustředěné v jednání jedné osoby. Cílem je tedy zajistit nestranné rozhodování příslušného člena zastupitelstva a zastupitelstva jako celku.
 
Právní úprava neslučitelnosti funkcí u zastupitelů obcí
Problematiku neslučitelnosti výkonu funkce člena zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“). V § 5 volebního zákona, který stanoví pravidla pro osoby, které mohou být zvoleny členy zastupitelstva obce (pasivní volební právo), vymezuje funkce, jejichž výkon je neslučitelný s výkonem funkce člena zastupitelstva obce:
funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce, města, územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy zařazeným do obecního nebo městského úřadu této obce nebo města nebo Magistrátu hlavního města Prahy,
funkce člena zastupitelstva městského obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do úřadu tohoto městského obvodu nebo městské části a s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do magistrátu příslušného &