Paušální daň za uplynulý rok 2021 a v roce 2022

Vydáno: 19 minut čtení

Příspěvek zaměříme na objasnění rozdílu mezi pojmy „vstup do paušálního režimu“ dle § 2a zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “) a „daň je rovna paušální dani po skončení zdaňovacího období“ dle § 7a ZDP . Současně si ukážeme na příkladech různé situace týkající se rozhodování podnikatelů v paušálním režimu dobrovolně vystoupit z paušálního režimu, anebo naopak rozhodování podnikatelů přejít nebo nepřejít od 1. 1. 2022 do paušálního režimu.

Paušální daň za uplynulý rok 2021 a v roce 2022
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vstup poplatníka do paušálního režimu
Zákon umožňuje poplatníkovi vstoupit do paušálního režimu:
a)
k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období (§ 2a odst. 1 ZDP),
b)
v průběhu zdaňovacího období, pokud zahajuje činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti v průběhu zdaňovacího období (§ 2a odst. 2 ZDP).
Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období
poplatník daně z příjmů fyzických osob, který:
a)
k 1. 1.
rozhodného zdaňovacího období:
je osobou samostatně výdělečně činnou
(§ 9 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) a zároveň se na něho musí vztahovat právní předpisy ČR upravující důchodové pojištění,
je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění
, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině [§ 5 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění],
není plátcem daně z přidané hodnoty
a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti
a