Sestavení rozvahy - 1. část

Vydáno: 5 minut čtení

Rozvaha je nedílnou součástí účetní závěrky všech účetních jednotek. Je obvykle sestavována v celých tisících korun. Za předpokladu, že se však jedná o rozvahu účetní jednotky s bilanční sumou přesahující 10 mld. Kč, potom je třeba, aby se položky vykazovaly v mil. Kč.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA
Sestavení rozvahy – 1. část
Jiří
Strouhal
Rozvahu lze sestavit v plném, resp. zkráceném rozsahu. V plném rozsahu ji musí účetní jednotka připravit a zveřejnit právě tehdy, pokud se jedná o: (a) velkou účetní jednotku, (b) střední účetní jednotku či (c) malou/mikro účetní jednotku tehdy, má-li povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Rozvahové položky vpředu označené arabskou číslicí mohou být sloučeny tehdy, nejedná-li se o významnou částku ve vazbě na věrné a poctivé zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, či pokud jejich sloučení přispívá k větší srozumitelnosti informace a za podmínky, že sloučené položky budou jednotlivě uvedeny v příloze.
Malé účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem mohou rozvahu sestavovat ve zkráceném rozsahu, přičemž tato obsahuje pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi s tím, že navíc je třeba zveřejnit úhrn C.II.1 Dlouhodobé pohledávky a C.II.2 Krátkodobé pohledávky.
Pokud se jedná o mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, pak tyto sestavují rozvahu ve zkráceném rozsahu pouze na úrovni položek označovaných písmeny.
V případě, kdy rozvahové položky vykazují za běžné i minulé účetní období nulovou výši, potom se tyto v rozvaze neuvádějí.
Nyní ilustrujme problematiku sestavení Rozvahy (v plném i zkráceném rozsahu) na praktickém příkladu.
PŘÍKLAD 1
Máte z obratové předvahy k dispozici následující údaje o konečných stavech aktiv, dluhů a vlastního kapitálu (včetně výsledku hospodaření za sledované období):
Účet
Konečný zůstatek (v Kč)
013-Software
92 380
021-Stavby
14 975 250
022-Hmotné movité věci
6 542 370
032-Umělecká díla a sbírky
2 420 000
052-Poskytnuté zálohy na DHM
950 000
062-Podíly pod podstatným vlivem
4 350 000
073-Oprávky k software
46 780
081-Oprávky ke stavbám
7 562 590
082-Oprávky ke hmotným movitým věcem
3 412 440
132-Zboží na skladě a v prodejnách
217 620
211-Pokladna
176 200
221-Bankovní účty
1 385 440
231-Krátkodobé bankovní úvěry
90 000
311D-Odběratelé (dlouhodobí)
170 000
311K-Odběratelé (krátkodobí)
444 310
321-Dodavatelé
852 660
331-Zaměstnanci
296 500
336-Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
114 320
342-Ostatní přímé daně
29 920
389-Dohadné účty pasivní
432 750
391K-Opravná položka ke krátkodobým pohledávkám k odběratelům
14 310
411-Základní
kapitál
16 000 000
412-Ážio
50 000
414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
-285 200
427-Ostatní fondy
450 000
451-Rezervy podle zvláštních právních předpisů
320 000
461-Dlouhodobé bankovní úvěry
450 000
VH-Výsledek hospodaření běžného období
1 886 500
Není-li u závazků uvedeno jinak, jedná se o krátkodobé závazky.
Nejprve připravíme
Rozvahu v plném rozsahu
:
Brutto
Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
31 723
11 036
20 687
B. STÁLÁ AKTIVA
29 329
11 022
18 307
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
92
47
45
B.I.2. Ocenitelná práva
92
47
45
B.I.2.1. Software
92
47
45
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
24 887
10 975
13 912
B.II.1. Pozemky a stavby
14 975
7 563
7 412
B.II.1.2. Stavby
14 975
7 563
7 412
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory
6 542
3 412
3 130
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
2 420
0
2 420
B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
2 420
0
2 420
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
950
0
950
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
950
0
950
B.III. Dlouhodobý finanční majetek
4 350
0
4 350
B.III.3. Podíly – podstatný vliv
4 350
0
4 350
C. OBĚŽNÁ AKTIVA
2 394
14
2 380
C.I. Zásoby
218
0
218
C.I.3. Výrobky a zboží
218
0
218
C.I.3.2. Zboží
218
0
218
C.II. Pohledávky
614
14
600
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky
170
0
170
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů
170
0
170
C.II.2. Krátkodobé pohledávky
444
14
430
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů
444
14
430
C.IV. Peněžní prostředky
1 562
0
1 562
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně
176
0
176
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech
1 386
0
1 386
PASIVA CELKEM
20 687
A. VLASTNÍ
KAPITÁL
18 101
A.I. Základní
kapitál
16 000
A.I.1. Základní
kapitál
16 000
A.II. Ážio a kapitálové fondy
-235
A.II.1. Ážio
50
A.II.2. Kapitálové fondy
-285
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
-285
A.III. Fondy ze zisku
450
A.III.2. Statutární a ostatní fondy
450
A.V. Výsledek hospodaření běžného období
1 886
B. + C. CIZÍ ZDROJE
2 586
B. Rezervy
320
B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
320
C. Závazky
2 266
C.I. Dlouhodobé závazky
450
C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím
450
C.II. Krátkodobé závazky
1 816
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím
90
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů
853
C.II.8. Závazky ostatní
873
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům
296
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
114
C.II.8.5. Stát – daňové závazky a
dotace
30
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní
433
Vzhledem k bilanční sumě je možné, že se může jednat o malou účetní jednotku, která nepodléhá statutárnímu auditu, a tak je na místě naznačit, jak by vypadala
Rozvaha
sestavená
ve zkráceném rozsahu
:
Brutto
Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
31 723
11 036
20 687
B. STÁLÁ AKTIVA
29 329
11 022
18 307
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
92
47
45
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
24 887
10 975
13 912
B.III. Dlouhodobý finanční majetek
4 350
0
4 350
C. OBĚŽNÁ AKTIVA
2 394
14
2 380
C.I. Zásoby
218
0
218
C.II. Pohledávky
614
14
600
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky
170
0
170
C.II.2. Krátkodobé pohledávky
444
14
430
C.IV. Peněžní prostředky
1 562
0
1 562
PASIVA CELKEM
20 687
A. VLASTNÍ
KAPITÁL
18 101
A.I. Základní
kapitál
16 000
A.II. Ážio a kapitálové fondy
-235
A.III. Fondy ze zisku
450
A.V. Výsledek hospodaření běžného období
1 886
B. + C. CIZÍ ZDROJE
2 586
B. Rezervy
320
C. Závazky
2 266
C.I. Dlouhodobé závazky
450
C.II. Krátkodobé závazky
1 816
Poznámka redakce: V příštím čísle časopisu DHK budeme pokračovat sestavením výkazu zisku a ztráty a přehledem a peněžních tocích.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA