Sestavení rozvahy - 1. část

Vydáno: 5 minut čtení

Rozvaha je nedílnou součástí účetní závěrky všech účetních jednotek. Je obvykle sestavována v celých tisících korun. Za předpokladu, že se však jedná o rozvahu účetní jednotky s bilanční sumou přesahující 10 mld. Kč, potom je třeba, aby se položky vykazovaly v mil. Kč.

Sestavení rozvahy – 1. část
Jiří
Strouhal
Rozvahu lze sestavit v plném, resp. zkráceném rozsahu. V plném rozsahu ji musí účetní jednotka připravit a zveřejnit právě tehdy, pokud se jedná o: (a) velkou účetní jednotku, (b) střední účetní jednotku či (c) malou/mikro účetní jednotku tehdy, má-li povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Rozvahové položky vpředu označené arabskou číslicí mohou být sloučeny tehdy, nejedná-li se o významnou částku ve vazbě na věrné a poctivé zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, či pokud jejich sloučení přispívá k větší srozumitelnosti informace a za podmínky, že sloučené položky budou jednotlivě uvedeny v příloze.
Malé účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem mohou rozvahu sestavovat ve zkráceném rozsahu, přičemž tato obsahuje pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi s tím, že navíc je třeba zveřejnit úhrn C.II.1 Dlouhodobé pohledávky a C.II.2 Krátkodobé pohledávky.
Pokud se jedná o mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, pak tyto sestavují rozvahu ve zkráceném rozsahu pouze na úrovni položek označovaných písmeny.
V případě, kdy rozvahové položky vykazují za běžné i minulé účetní období nulovou výši, potom se tyto v rozvaze neuvádějí.
Nyní ilustrujme problematiku sestavení Rozvahy (v plném i zkráceném rozsahu) na praktickém příkladu.
PŘÍKLAD 1
Máte z obratové předvahy k dispozici následující údaje o konečných stavech aktiv, dluhů a vlastního kapitálu (včetně výsledku hospodaření za sledované období):
Účet