Dohody o provedení práce a zdravotní pojištění v roce 2022

Vydáno: 17 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2012 se zaměstnavatelé musejí zabývat situací, kdy uzavřou se zaměstnancem dohodu o provedení práce (dále jen „DPP“). Z pohledu zdravotního pojištění platí, že pokud příjem na DPP přesáhne 10 000 Kč, pak: - vzniká ve zdravotním pojištění zaměstnání (osoba se stává ve zdravotním pojištění zaměstnancem) se souvisejícími povinnostmi zaměstnavatele, - zaměstnavatel přihlašuje (a odhlašuje) zaměstnance u zdravotní pojišťovny dle § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb. “), viz níže, - zaměstnavatel (od 1. 1. 2017) řeší i dodržení minimálního vyměřovacího základu, je-li to zapotřebí, - při trvající DPP a při poklesu příjmu v některém měsíci na 10 000 Kč a méně musí být osoba jako zaměstnanec na daný kalendářní měsíc (ev. měsíce) odhlášena, - taková dohoda, tedy s příjmem vyšším než 10 000 Kč, řeší v příslušném kalendářním měsíci pojistný vztah takto zaměstnané osoby, a to bez ohledu na délku jejího trvání v daném měsíci.

Dohody o provedení práce a zdravotní pojištění v roce 2022
Ing.
Antonín
Daněk
Současně platí, že od data 1. 1. 2015 se ve zdravotním pojištění pro účel vzniku zaměstnání sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o provedení práce (nebo také dohod o pracovní činnosti) u jednoho zaměstnavatele.
Plnění oznamovací povinnosti za zaměstnance pracující na DPP je zakotveno v ustanovení § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., kdy zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance u zdravotní pojišťovny dnem, ve kterém poprvé po uzavření DPP začal vykonávat sjednanou práci, a odhlašuje dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána. Identické podmínky platí i pro přihlašování a odhlašování osob zaměstnaných na dohodu o pracovní činnosti.
Rozhodným obdobím pro placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance (a také i pro posuzování pojistného vztahu) je ve zdravotním pojištění kalendářní měsíc. V těchto případech není fakticky důležité, zda dohoda trvá přesně celý kalendářní měsíc, nebo jen po část měsíce (nebo dokonce jen jeden den), ale vždy rozhoduje částka příjmu zúčtovaná na základě DPP.
Uzavře-li zaměstnavatel se zaměstnancem například jednodenní DPP s příjmem převyšujícím 10 000 Kč, přihlásí osobu jako zaměstnance na tento jediný den a odvede pojistné sazbou 13,5 % z dosaženého příjmu. Z titulu tohoto jednodenního zaměstnání bude mít osoba vyřešený ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah po celý příslušný kalendářní měsíc. Pro oznámení jednodenního zaměstnání slouží ve zdravotním pojištění kód „Q“, obdobně jako například při jednodenním svědčení u soudu.
V dalším textu si formou příkladů předvedeme postupy zaměstnavatele u dohod o provedení práce při placení pojistného a plnění souvisejících zákonných povinností v právních podmínkách roku 2022 za podmínky, že zaměstnavatel musí při odvodu pojistného dodržet minimální vyměřovací základ ne