Oznamování změn registračních údajů správci daně

Vydáno: 17 minut čtení

Daňový subjekt musí plnit řádně a včas své povinnosti ve vztahu ke správci daně. Ohlášení změny v registračním údaji je pak jedna z povinností, na kterou by neměl daňový subjekt zapomínat. V případě nesplnění této povinnosti může správce daně udělit i možnou pokutu. Cílem tohoto článku je informovat čtenáře o povinnosti oznamovat změny registračních údajů. Tato problematika je také vysvětlena na praktických příkladech.

Oznamování změn registračních údajů správci daně
Mgr. Ing.
Alena
Wágner Dugová
 
Jaká platí pravidla pro oznamování změn registračních údajů?
Každý daňový subjekt je povinen se při splnění podmínek registrovat k příslušné dani. Registrační povinnost je upravena obecně zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), a dále existují zvláštní ustanovení upravující registrační povinnost, a to v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a v zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
Oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů je pak stanovena v § 127 DŘ, podle kterého platí, že v případě, že dojde ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, je daňový subjekt povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, pokud jsou pro to dány důvody. Dále je registrovaný daňový subjekt povinen předložit správci daně příslušnou listinu prokazující jeho zrušení, popřípadě další listinu, podle které dojde k rozhodnutí o zániku povolení nebo oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt registrován, a to ve