Zamezení dvojího nezdanění ve spojitosti s aplikací metody vynětí - dokončení

Vydáno: 17 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku, jehož první část jsme uveřejnili v časopisu DHK č. 1-2/2022 na s. 3.

Zamezení dvojího nezdanění ve spojitosti s aplikací metody vynětí – dokončení
doc. Mgr. Ing.
Karel
Brychta,
Ph.D.,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí
 
Několik poznámek k aplikaci metody vynětí
 
Mnohostranná úmluva
Významným nástrojem vedoucím k hromadné změně pravidel obsažených v již existujících smlouvách o zamezení dvojího zdanění (dále jen „SZDZ“) je bezesporu Multilateral Instrument1). V ČR byla tato mezinárodní úmluva zveřejněna pod č. 32/2020 Sb. m. s. ve Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (dále jen „Mnohostranná úmluva“). Z pohledu řešeného tématu je pak zajímavým čl. 5 Mnohostranné úmluvy, který se týká aplikace metod vyloučení dvojího zdanění (Čl. 5 spadá do části II. Mnohostranné úmluvy [Hybridní nesoulady]). Z pohledu praxe je
relevantní
, že ČR ve vztahu k aplikaci čl. 5 vznesla výhradu následujícího znění:
„Česká republika si vyhrazuje podle článku 5 odstavce 8 Úmluvy právo neuplatňovat celý článek 5 v rámci všech svých pokrytých smluv.“
2)
Náhledem tohoto ustanovení lze tedy uzavřít, že Mnohostranná úmluva shora uvedené závěry NSS ČR fakticky nemění. Na místě je však stále určitá opatrnost. Mnohostrannou úmluvou došlo ke značným změnám, které explicitně limitují užití výhod SZDZ pro případy jednání, která jsou v rozporu s účelem a smyslem SZDZ.
Možnost užití § 38f odst. 4 zákona č

Související dokumenty

Články

Zamezení dvojího nezdanění ve spojitosti s aplikací metody vynětí - 1. část

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
18/1994 Sb., zákona o výkonu trestu odnětí svobody ze dne 17. června 1965 č. 59 Sb., jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav provedených zákonem ze dne 20. prosince 1968 č. 173 Sb., zákonem ze dne 17. listopadu 1970 č. 100 Sb., zákonem ze dne 25. dubna 1973 č. 47 Sb., zákonem ze dne 2. května 1990 č. 179 Sb., a zákonem ze dne 10. listopadu 1993 č. 294 Sb.
31/2007 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Vyhlášky

17/1985 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku
100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
32/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

Mezinárodní smlouvy

32/2020 Sb.m.s. o sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
31/2007 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu
100/2012 Sb.m.s. o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze