Zamezení dvojího nezdanění ve spojitosti s aplikací metody vynětí - 1. část

Vydáno: 19 minut čtení

Tento příspěvek se zabývá otázkou legitimity dvojího nezdanění ve spojení s aplikací metody vynětí u zahraničních příjmů daňového rezidenta ČR. Příspěvek staví na jednom, z pohledu autora klíčovém, rozsudku Nejvyšší správního soudu – jmenovitě rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 9. 8. 2018, sp. zn. 1 Afs 292/2017 . Příspěvek je zpracován podle stavu platného a účinného k 31. 12. 2021, není-li uvedeno nebo nevyplývá-li z kontextu příspěvku jinak.

Zamezení dvojího nezdanění ve spojitosti s aplikací metody vynětí – 1. část
doc. Mgr. Ing.
Karel
Brychta,
Ph.D.,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí
 
Úvod
Kromě klasického cíle smluv o zamezení dvojího zdanění (dále jen „SZDZ“), kterým je zamezení dvojího zdanění, se v posledních letech (event. desetiletích) dostává do popředí i jejich další cíl: zamezení dvojího nezdanění. Tento druhý cíl a jeho faktické naplňování je významně posilováno celoglobálním přijetím mezinárodních standardů etablovaných ve spojení s projektem OECD proti BEPS (angl.
Base Erosion and Profit Shifting
). Primárním cílem a smyslem SZDZ však stále pochopitelně zůstává zamezení dvojího zdanění. Klíčovým prostředkem (nikoliv však jediným), který vede k jeho naplnění, je aplikace příslušné metody zamezení dvojího zdanění ve státu daňové rezidence poplatníka1). „Historicky“ jsou dvěma základními skupinami metod zamezení dvojího zdanění metody vynětí a zápočtu. Tyto dvě metody jsou i nadále ukotveny v Modelové smlouvě OECD (2017)2), která prošla v souvislosti s projektem OECD proti BEPS významnou novelizací. Jak metoda vynětí, tak metoda zápočtu jsou však i nadále možné a potenciálně užitelné metody pro sjednávání nové SZDZ či reorganizaci SZDZ stávající.
U SZDZ, v nichž je ČR smluvní stranou, lze u novějších SZDZ vysledovat trend užití metody prostého zápočtu, která je platná pro všechny typy příjmů a pro rezidenty obou smluvních států. Ve vztahu ke SZDZ, v nichž je zakotvena metoda vynětí, lze pak konstatovat následující3):
a)
pokud SZDZ zakotvuje metodu vynětí, pak se jedná o metodu vynětí s výhradou progrese,
b)
zakotvení metody vynětí s výhradou progrese se vyskytuje především ve SZDZ staršího data a nejedná se o jedinou metodu stanovenou pro daňového rezidenta ČR – spolu s ní SZDZ zakotvuje pro vybrané příjmy metodu prostého zápočtu (metoda vynětí s výhradou progrese tedy představuje „obecnou metodu“, která je užita pro typy příjmů, pro něž není stanovena metoda prostého zápočtu).
Pointou kategorie metod vynětí4) je, jak sám název napovídá, vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí ze zdanění v ČR – tj. příjmy ze zdrojů v zahraničí5) jsou v daňovém přiznání uvedeny (vydeklarovány), nejsou však fakticky podrobeny české dani. Podstatou metody vynětí s výhradou progrese6), která je v porovnání s meto