Poskytování krátkodobého ubytování prostřednictvím internetové platformy Airbnb - nájem, nebo podnikání?

Vydáno: 21 minut čtení

Jeden z fenoménů sdílené ekonomiky, který se v České republice začal postupně prosazovat od roku 2009, je poskytování krátkodobého ubytování (nájmu) prostřednictvím internetových platforem jako jsou např. Airbnb nebo Booking. V souvislosti se stále rostoucím využíváním tohoto druhu krátkodobého ubytování vyvstala otázka, jakým způsobem má být příjem plynoucí z těchto aktivit zdaněn. Jedná se o nájem zdanitelný podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), nebo jde o podnikání zdanitelné podle § 7 zákona o daních z příjmů?

 

Poskytování krátkodobého ubytování prostřednictvím internetové platformy Airbnb – nájem, nebo podnikání?
Ing.
Lenka
Nováková,
MBA,
KPMG Česká republika, s. r. o.
Ing.
Petra
Krykorková,
KPMG Česká republika, s. r. o.
V návaznosti na vývoj celé situace a v souvislosti se zavedením elektronické evidence služeb Finanční správa zpracovala
návodnou pomůcku
s názvem Ubytování jako samostatná činnost nebo nájem nemovité věci,1) která byla zveřejněna na internetu a která měla pomoci poplatníkům při posouzení předmětného příjmu a určení jeho druhu podle zákona o daních z příjmů.2)
Tento dokument uvádí, že:
„Pro posouzení předmětné skutečnosti je třeba vyjít zejména z občanského zákoníku, živnostenského zákona a klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
Ze skutečností vyplývajících z uvedených předpisů lze dovodit charakteristické znaky odlišující ubytovací služby dle živnostenského zákona, z nichž příjmy podléhají zdanění dle § 7 ZDP jako příjmy ze samostatné činnosti, od nájmu (pronájmu) nemovité věci, bytu (jejich částí), ze kterého se příjmy zdaňují jako příjmy z nájmu dle § 9 ZDP.
Zásadním kritériem je charakter a časový úsek poskytovaného ‚ubytování‘, tzn., zda je toto poskytováno relativně dlouhodobě za účelem zajištění bytové potřeby nájemce (jeho domácnosti), nebo je poskytováno přechodně příp. krátkodobě, tj. za účelem rekreace, ubytování studentů, sezonních pracovníků, apod.
Dále je třeba hodnotit poskytování služeb ve spojení s ubytováním, tzn., zda jsou poskytovatelem zajišťovány pouze nezbytné služby (dodávky vody, odvoz a odvádění odp