Vydáno: 23. 8. 2021
Prošlo odborným dohledem
Oceňování majetku v účetnictví Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce Cílem příspěvku je poskytnout základní přehled o oceňování a oceňovacích metodách v případě dlouhodobého majetku u podnikatelských účetních jednotek, tedy účetních jednotek, které účtují v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“). Protože se jedná o velmi širokou problematiku, soustředíme na některé vybrané problémy této oblasti. Základní metody oceňování platné pro všechny účetní jednotky upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v § 24 až 27. Z této úpravy vyplývá, že z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují: