Vydáno: 23. 5. 2012
Aktuálně k daňové a související legislativě Ing. Pavel Běhounek V průběhu letošního roku nebyla ve Sbírce zákonů vyhlášena žádná důležitá změna daňových předpisů, byl však (s účinností od 1. 1. 2014) vyhlášen nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. – tyto základní normy rekodifikace soukromého práva budou mít zásadní přímé i nepřímé daňové dopady. V letošním roce byla schválena pro podnikatelský sektor poměrně zajímavá novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), která nabývá účinnosti k 30. 6. 2012. AKTUÁLNÍ NOVINKY K 1. 4. 2012 nabyla účinnosti reforma zdravotnictví, která má i daňové dopady (zejména v DPH) a GFŘ se vyjádřilo k dopadům na oblast DPH a také byl projednán příspěvek Koordinačního výboru, který se týkal daní z příjmů u financování zdravotní a související péče zaměstnavateli a přinesl důležité závěry týkající se této oblasti v širším pohledu (byť byl vyvolán novou právní úpravou pracovnělékařské péče od 1. 4. 2012).
Zdroj: Účetnictví v praxi, 6/2012.