Vydáno: 24. 5. 2012
Některé změny v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev JUDr. Vlasta Víghová S účinností od 1. 7. 2008 začal v České republice platit zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále také jen „zákon o přeměnách“), který vyčlenil dosavadní právní úpravu přeměn obchodních společností a družstev z materie obchodního zákoníku a zavedl novou komplexní úpravu přeměn. Od počátku své účinnosti byl zákon o přeměnách novelizován zákonem č. 215/2009 Sb. a zákonem č. 227/2009 Sb., obě tyto novelizace však přinesly pouze drobné změny. Dne 1. 1. 2012 však nabyla účinnosti v pořadí třetí novelizace zákona o přeměnách provedená zákonem č. 355/2011 Sb., která je na rozdíl od novelizací předchozích značně rozsáhlá a přináší mnohé zásadní koncepční změny. V tomto příspěvku jsou zmíněny některé nejvýznamnější změny obecných institutů týkajících se přeměn obchodních společností a družstev, které nová právní úprava přináší. Důvody rozsáhlé novelizace zákona o přeměnách Důvody, které vedly k takto rozsáhlé novelizaci zákona o přeměnách s účinností od 1. 1. 2012, spočívají v mnoha různých skutečnostech. Především je třeba zdůraznit, že v textu zákona bylo třeba zohlednit transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/109/ES, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúzí a rozdělení. Směrnice 2009/109/ES totiž zavádí zejména možnosti určitého zjednodušení administrativních postupů v rámci přeměn tím, že omezuje některé informativní povinnosti a stanovuje pružnější pravidla pro uveřejňování informací.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 6/2012.