Vydáno: 23. 4. 2014
Aktualizace zpracovávaných osobních údajů JUDr. Václav Bartík JUDr. Eva Janečková Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), obsahuje celou řadu základních povinností, které v případě, že správce nebo zpracovatel provádí činnosti, které svým charakterem lze označit za zpracovávání osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, tedy za jakoukoliv operaci nebo soustavu operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, musí splnit. Mezi tyto povinnosti patří i povinnost uvedená v ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů, které je jedním z nejčastěji porušovaných ustanovení tohoto zákona. Touto povinností je povinnost zpracovávat pouze přesné osobní údaje, které byly získány v souladu s tímto zákonem. Toto ustanovení vychází z článku 6 odst. 1 písm. d) Směrnice 95/46/ES, podle něhož osobní údaje musejí být přesné, a je-li to nezbytné, i aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby nepřesné nebo neúplné údaje s ohledem na účely, pro které byly shromažďovány nebo dále zpracovávány, byly vymazány nebo opraveny. Z uvedeného je zřejmé, že každý, kdo zpracovává osobní údaje, musí v závislosti na rozsahu a okolnostech předmětného zpracování přijmout systém opatření, jejichž prostřednictvím zajistí, že nebudou zpracovávány nepřesné či chybné osobní údaje (tj. případné nedostatky v kvalitě údajů budou zjištěny). S tím souvisí skutečnost, že tyto údaje byly správcem získány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Zákonný způsob získávání osobních údajů je základním předpokladem pro činnost správce. Nikdy by nemělo dojít k tomu, že správce získá data pro účely svého zpracovávání nějakým nekalým nebo podvodným způsobem.1)
Zdroj: Daně a právo v praxi, 5/2014.