Vydáno: 25. 6. 2015
Novela zákona o účetnictví Ing. Lenka Froschová Zatímco v oblasti daňových zákonů dochází každým rokem k méně či více rozsáhlým změnám nastavených legislativních podmínek, v oblasti účetnictví lze po několik let pozorovat relativní neměnnost pravidel zakotvených v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Rok 2016 má však být pro účetnictví symbolem hned několika zásadních změn. Proces harmonizace právních předpisů formou transpozice práva Evropské unie do národní legislativy si u tvůrců české legislativy zajistil ukotvení požadavků evropského práva také v české právní úpravě oblasti účetnictví. Vláda předložila sněmovně návrh zákona dne 10. 2. 2015 jako sněmovní tisk 398/0. Dne 15. 4. 2015 byl návrh zákona projednán rozpočtovým výborem, který současně s několika pozměňovacími návrhy vydal závěr, kde doporučuje Poslanecké sněmovně návrh zákona ke schválení. Při hladkém průběhu návrhu zákona legislativním procesem je účinnost novely plánována od 1. 1. 2016. Podnět k novelizaci Podnětem k novelizaci zákona o účetnictví byla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS. Tato směrnice reaguje na sdělení Evropské komise s názvem „Inteligentní regulace v Evropské unii“, které se zaměřuje na tvorbu právních norem nejvyšší kvality v souladu se základními zásadami pro rozhodování o záležitostech Evropské unie, a to zásadou subsidiarity a proporcionality. Dalším stěžejním oznámením, jež výše zmíněná směrnice bere v úvahu, je sdělení Komise s názvem „Zelená malým a středním podnikům“. Toto sdělení uznává ústřední úlohu malých a středních podniků v hospodářství Evropské unie a jeho cílem je zkvalitnění přístupu k podnikání, a to formou snížení administrativní zátěže a zlepšení podnikatelského prostředí především právě pro tyto typy obchodních korporací. Dílčími a neméně důležitými cíli jsou také podpora internacionalizace, odstranění byrokracie a zdokonalení regulačního rámce tak, aby výsledkem těchto opatření byla rostoucí produktivita těchto podniků.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 7-8/2015.