Obsah dokumentu

Vydáno: 4. 2. 1971

 

Vyhláška č. 15/1971 Sb.

Novela vyhl. o leteckém přepravním řádu


Schválený 4. 2. 1971 Účinný od 17. 3. 1971 do 31. 12. 9999

 
 
 

Předpisy v letecké dopravě.;

15/1971 Sb. VYHLÁŠKA federálního ministerstva dopravy ze dne 4. února 1971, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 55 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, a k provedení příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.: Čl.1 Vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, se doplňuje takto: 1. § 8 se doplňuje odstavci 4 a 5, které zní: "(4) Cestující jsou povinni při nákupu letenky a před nástupem do letadla na vyzvání prokázat svoji totožnost. (5) Cestující jsou povinni před nástupem do letadla odevzdat dopravci do úschovy věci ohrožující bezpečnost leteckého provozu, zejména zbraně, výbušniny, střelivo, žíraviny, radioaktivní materiály, snadno zápalné předměty, a podrobit se kontrolním opatřením dopravce nebo orgánu Sboru národní bezpečnosti směřujícím k zjištění, zda tyto věci nepřepravují. O přepravě uvedených věcí rozhodne dopravce v souladu s ustanovením § 40 této vyhlášky." 2. Za § 39 zařazuje se nový § 40, který zní: "§ 40 Přeprava věcí ohrožujících bezpečnost leteckého provozu Letecká přeprava věcí ohrožujících bezpečnost leteckého provozu, zejména zbraní, výbušnin, střeliva, žíravin, radioaktivních materiálů, předmětů snadno zápalných, je dovolena pouze s předchozím souhlasem dopravce a za podmínek jím stanovených." 3. Dosavadní paragrafy 40 - 44 se přečíslují na 41 - 45. Čl.2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: Dr. Ing. Šutka v. r.