Vydáno: 14. 12. 1972

 

Zákon č. 99/1972 Sb.

o zvýšení přídavků na děti a výchovného


Schválený 14. 12. 1972 Účinný od 1. 1. 1973 do 31. 12. 9999

 
 
 

Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.; Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;

99/1972 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1972 o zvýšení přídavků na děti a výchovného V souladu se závěry XIV. sjezdu Komunistické strany Československa zvýšit společenskou podporu rodinám s dětmi Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, se mění a doplňuje takto: 1. V § 18 odst. 2 se částka 500 Kčs vlastního hrubého příjmu dítěte za kalendářní měsíc nahrazuje částkou 620 Kčs. 2. § 24 odst. 1 zní: "(1) Přídavky na děti činí měsíčně
na jedno dítě                90 Kčs
na dvě děti                430 Kčs
na tři děti                880 Kčs
na čtyři děti               1280 Kčs

a  zvyšují  se  na  každé  další  dítě  o  240  Kčs
měsíčně."
3. V § 24 odst. 2 se příplatek k přídavkům na děti zvyšuje z částky 150 Kčs na 300 Kčs měsíčně.
Čl.II Zákon č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonů č. 89/1968 Sb. a č. 161/1968 Sb. (úplné znění č. 5/1972 Sb.), se mění a doplňuje takto: 1. V § 33 odst. 4 se částka 600 Kčs vlastního hrubého měsíčního příjmu dítěte a v odstavci 6 se částka 600 Kčs hrubého měsíčního příjmu na osobu v rodině nahrazují částkou 620 Kčs. 2. § 38 odst. 2 zní: "(2) Výchovné činí měsíčně
 
	        na        na       na       na
       jedno  dítě    dvě  děti    tři  děti    čtyři  děti
        Kčs       Kčs       Kčs       Kčs
 k  důchodu
 invalidnímu   140       430       880      1280
 jinému      90       430       880      1280
	a zvyšuje se na každé další dítě o 240 Kčs měsíčně."
3. V § 38 odst. 3 se příplatek k výchovnému zvyšuje z částky 150 Kčs na 300 Kčs měsíčně. 4. V § 45 odst. 2 se slova "čistý příjem dítěte převyšuje částku 500 Kčs měsíčně" nahrazují slovy "vlastní hrubý příjem dítěte převyšuje částku 620 Kčs měsíčně".
Čl.III Zákon č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 89/1968 Sb. a č. 161/1968 Sb. (úplné znění č. 8/1972 Sb.), se mění a doplňuje takto: 1. V § 31 odst. 2 se částka 500 Kčs vlastního hrubého příjmu dítěte za kalendářní měsíc nahrazuje částkou 620 Kčs. 2. § 34 odst. 1 zní: "(1) Přídavky na děti družstevníků činí měsíčně
 
na jedno dítě                90 Kčs
na dvě děti                430 Kčs
na tři děti                880 Kčs
na čtyři děti               1280 Kčs
  a zvyšují se na každé další dítě o 240 Kčs měsíčně."
3. V § 34 odst. 2 se příplatek k přídavkům na děti zvyšuje z částky 150 Kčs na 300 Kčs měsíčně. 4. V § 68 odst. 4 se částka 600 Kčs vlastního hrubého měsíčního příjmu dítěte a v odstavci 6 se částka 600 Kčs hrubého měsíčního příjmu na osobu v rodině nahrazují částkou 620 Kčs. 5. § 73 odst. 2 zní: "(2) Výchovné činí měsíčně
 	        na        na       na       na
       jedno  dítě    dvě  děti    tři  děti    čtyři  děti
        Kčs       Kčs       Kčs       Kčs
 k  důchodu
 invalidnímu   140       430       880      1280
 jinému      90       430       880      1280
	a zvyšuje se na každé další dítě o 240 Kčs měsíčně."
6. V § 73 odst. 3 se příplatek k výchovnému zvyšuje z částky 150 Kčs na 300 Kčs měsíčně. 7. V § 80 odst. 2 se slova "čistý příjem dítěte převyšuje částku 500 Kčs měsíčně" nahrazují slovy "vlastní hrubý příjem dítěte převyšuje částku 620 Kčs měsíčně". 8. V § 84 písm. b) se slova "vlastní příjem přesahující částku 200 Kčs měsíčně" nahrazují slovy "vlastní hrubý příjem přesahující částku 620 Kčs měsíčně".
Čl.IV Zákon č. 117/1966 Sb., o některých důsledcích zanedbávání péče o děti, se mění a doplňuje takto: 1. § 1 zní: "§ 1 Občan, kterému z nemocenského pojištění náležejí přídavky na děti, jakož i každý příjemce přídavků, který má děti v přímém zaopatření, jsou povinni řádně pečovat o tělesné a duševní zdraví a o výchovu těchto dětí a zabezpečit, aby se poskytnutých přídavků používalo výlučně ve prospěch a v zájmu dětí, pro které jsou určeny." 2. § 2 zní: "§ 2 (1) Jestliže se výplatou přídavků na děti do rukou dosavadního příjemce zřejmě nedosahuje účelu, pro který jsou přídavky určeny, zejména jestliže příjemce přídavků na děti zanedbává povinnosti uložené mu ustanovením § 1, navrhne místní národní výbor orgánu příslušnému k rozhodování o přídavcích na děti, aby výplata přídavků na děti do rukou dosavadního příjemce byla zastavena a aby se jich používalo k péči o děti způsobem stanoveným tímto zákonem. (2) Stejný návrh podá místní národní výbor také v těch výjimečných případech, kdy dítě povinné školní docházkou bez vážných důvodů nedochází buď vůbec do školy nebo soustavně zanedbává školní docházku a předchozí jednání s občanem, který má dítě v přímém zaopatření, nevedla k nápravě." Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973. Svoboda v. r. Indra v. r. Dr. Štrougal v. r.