Vydáno: 10. 4. 1980

 

Zákon č. 43/1980 Sb.

, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád


Schválený 10. 4. 1980 Účinný od 24. 4. 1980 do 31. 12. 9999

 
 
 

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ.; TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ.;

43/1980 Sb. ZÁKON ze dne 10. dubna 1980, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád Změna: 41/2009 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I zrušen Čl.II Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb. a zákona č. 29/1978 Sb. se mění a doplňuje takto: 1. V § 2 odst. 3 se na konci připojují slova "nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy.". 2. V hlavě dvacáté čtvrté se za oddíl třetí vkládá oddíl čtvrtý, který včetně nadpisu zní: "Oddíl čtvrtý Rozhodování podle mezinárodních smluv § 384a Jestliže je podle vyhlášené mezinárodní smlouvy třeba rozhodnout o výkonu trestního rozsudku cizího státu, soud rozhoduje ve veřejném zasedání rozsudkem. Řízení koná soud příslušný podle § 14 až 19.". Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Husák v.r. Indra v.r. Štrougal v.r.