Vydáno: 8. 9. 1992

 

Vyhláška č. 467/1992 Sb.

o zdravotní péči poskytované za úhradu


Schválený 8. 9. 1992 Účinný od 15. 10. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.; Náklady zdravotní péče.; Léčebná a preventivní péče. Lázně.; Dětské domovy. Výchovné ústavy. Ústavní výchova. Ústavní péče.; Jesle.; Hygienická a protiepidemická péče.; Alkoholismus.; Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; Organizace zdravotní správy.;

467/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 8. září 1992 o zdravotní péči poskytované za úhradu Změna: 155/1993 Sb. Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 11 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (úplné znění pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.), v dohodě s ministerstvem financí České republiky a po projednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zástupci smluvních zdravotnických zařízení, Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a Českou lékárnickou komorou: § 1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška blíže vymezuje rozsah zdravotní péče poskytované zdravotnickými zařízeními a zdravotnickými organizacemi1) za plnou nebo částečnou finanční úhradu.2) § 2 Rozsah zdravotní péče za úhradu Zdravotní péče, která přesahuje rozsah potřebné zdravotní péče stanovené zvláštními předpisy3) a která není hrazena zdravotní pojišťovnou nebo ze státního rozpočtu, se poskytuje za plnou nebo částečnou finanční úhradu od fyzických nebo právnických osob. § 3 Vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony v osobním zájmu fyzických osob, které nesledují léčebný účel (1) Za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony (dále jen "zdravotní výkony") provedené v osobním zájmu fyzických osob, které nesledují léčebný účel, se považují: a) zdravotně kosmetické výkony, které mají kosmetický charakter a nejsou poskytovány z důvodů preventivních nebo léčebných anebo v zájmu vývoje fyzického nebo psychického zdraví dítěte,b) umělé přerušení těhotenství, pokud nejde o zdravotní výkon poskytovaný na základě zdravotního pojištění bez přímé finanční úhrady,4)c) jiné zdravotní výkony včetně vypracování lékařské zprávy nebo vydání lékařského potvrzení poskytované nad rámec stanovený zvláštními předpisy3) na žádost fyzické osoby. (2) Do nákladů za provedené zdravotní výkony podle odstavce 1 se zahrnují i náklady potřebných laboratorních vyšetření. § 4 Zdravotní výkony v zájmu právnických osob, které nesledují léčebný účel (1) Za zdravotní výkony provedené v zájmu právnických osob, které nesledují léčebný účel, se považují: a) zdravotní výkony včetně vypracování lékařské zprávy nebo vydání lékařského potvrzení o zdravotním stavu pojištěných (poškozených) provedené na žádost jiné než zdravotní pojišťovny na její účet,b) zdravotní výkony včetně vypracování lékařské zprávy nebo vydání lékařského potvrzení o zdravotním stavu občana vyžadované právnickou osobou na účet této právnické osoby. (2) Do nákladů za provedené zdravotní výkony podle odstavce 1 se zahrnují i náklady potřebných laboratorních vyšetření. § 5 Zdravotní péče poskytovaná cizincům Zdravotní péče se poskytuje cizincům pobývajícím na území České republiky za přímou úhradu, pokud jim není poskytována bezplatně nebo bez přímé úhrady.5) § 6 Poskytování léčiv a prostředků zdravotnické techniky (1) Léčiva a prostředky zdravotnické techniky (dále jen "léčiva") se hradí podle zvláštních předpisů.6) (2) Při pohotovostní službě lékárny zaplatí fyzická osoba za dožádání lékárny 15 Kčs; při výdeji léčiv na recept lékařské pohotovostní služby nebo na recept vystavený při poskytnutí lékařské první pomoci označený "První pomoc" se tato částka neplatí. Úhrada za dožádání lékárny je příjmem lékárny. Zaopatření ve zvláštních dětských zařízeních § 7 (1) V dětském domově, kojeneckém ústavu a stacionáři 7) se stanoví příplatek na zaopatření dětí a jiných osob v nich umístěných ve výši stravovací jednotky, není-li dále uvedeno jinak. (2) Jestliže příjem domácnosti, jejímiž členy jsou dítě, popřípadě jiná osoba, umístěné ve zvláštním dětském zařízení uvedeném v odstavci 1, a) se rovná životnímu minimu nebo je nižší než životní minimum, platí se příplatek na zaopatření ve výši 30 % stravovací jednotky,b) je vyšší než životní minimum, ale nepřesahuje 1,25 násobek životního minima, platí se příplatek na zaopatření ve výši 50 % stravovací jednotky,c) přesahuje 1,25 násobek životního minima, ale nepřesahuje dvojnásobek životního minima, platí se příplatek na zaopatření ve výši 75 % stravovací jednotky.Příjem domácnosti se zjišťuje podle zvláštních předpisů.8) (3) Jestliže podle posouzení odborného lékaře vyžaduje dítě umístěné ve zvláštním dětském zařízení uvedeném v odstavci 1 a) trvalou nebo dlouhodobou specializovanou ústavní péči zdravotní a ošetřovatelskou, platí se příplatek na zaopatření ve výši 50 % částky stanovené podle odstavce 1 nebo 2,b) přechodnou specializovanou ústavní péči zdravotní a ošetřovatelskou, platí se příplatek na zaopatření ve výši 75 % částky stanovené podle odstavce 1 nebo 2. (4) Příplatek na zaopatření a) se neplatí ode dne zahájení řízení o náhradní rodinné péči o dítě do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o náhradní rodinnou péči,b) neplatí průvodce dítěte, které bylo v dětském domově, kojeneckém ústavu nebo stacionáři umístěno ze zdravotních důvodů na základě posouzení odborného lékaře. (5) Vyplácení přídavků na děti, státního vyrovnávacího příspěvku a výchovného zvláštním dětským zařízením uvedeným v odstavci 1 je upraveno zvláštními předpisy.16) § 7a (1) V jeslích se stanoví příplatek na zaopatření dětí v nich umístěných ve výši stravovací jednotky, není-li dále uvedeno jinak. (2) Jestliže příjem domácnosti, jejímž členem je dítě umístěné v jeslích, a) se rovná životnímu minimu nebo je nižší než životní minimum, platí se příplatek na zaopatření ve výši 50 % stravovací jednotky,b) je vyšší než životní minimum, ale nepřesahuje 1,25 násobek životního minima, platí se příplatek na zaopatření ve výši 75 % stravovací jednotky.Příjem domácnosti se zjišťuje podle zvláštních předpisů.8) § 7b Je-li více osob povinných výživou, platí se příplatek na zaopatření pouze jednou. § 8 Hygienické služby objednané fyzickými nebo právnickými osobami Hygienickými službami na objednávku fyzických nebo právnických osob, za které se platí úhrada, jsou: a) chemické, mikrobiologické a biologické rozbory pitných, odpadních a povrchových vod, poživatin, předmětů běžného užívání a jiných materiálů a surovin včetně jejich odborného vyhodnocení,b) rozbory znečištění volného ovzduší včetně studií územního celku,c) měření fyzikálních škodlivin, zejména hluku, vibrací, osvětlení, prašnosti, neionizujícího záření a mikroklimatických podmínek v životním a pracovním prostředí,d) měření a hodnocení škodlivých faktorů pracovního a životního prostředí, zejména prachu, bezpečnosti odpadů, chemických materiálů včetně jejich složení a stanovení toxického a genotoxického účinku i v biologických materiálech,e) stanovení fyziologických parametrů a psychické zátěže,f) měření a hodnocení ionizujícího záření a radionuklidů v životním a pracovním prostředí, zejména ve vodě, půdě, vzduchu, stavebních materiálech, výrobcích a surovinách, kontrola přestupů do potravních řetězců a radiochemická vyšetření,g) bakteriologická, imunologická, parazitologická, virologická, biochemická, genotoxikologická, cytogenetická, mikroskopická, mykologická vyšetření a chemické rozbory dezinfekčních přípravků,h) vypracování odborných prognóz, návrhů řešení, studií a posuzování záměrů zadavatele,i) školící, konzultační a poradenské činnosti,j) vyšetření anti-HIV protilátek při soukromých a služebních cestách do zahraničí,k) posuzování zdravotní nevhodnosti a zdravotní závadnosti bytu a podmínek bydlení,l) posuzování strojů a zařízení, nových výrobků a technologií,m) zkoušky ze základních znalostí hub, způsobilosti k provádění ochranné dezinfekce, desinsekce a deratizace, odborné způsobilosti pro práci se zdroji záření, pro zacházení s jedy, s omamnými a psychotropními látkami a ověření znalostí z hygienického minima,n) místní šetření prováděné výlučně v zájmu žadatele,o) očkování nad rámec rozsahu stanoveného zvláštním předpisem9). Další zdravotní péče přesahující rámec stanovený zvláštními předpisy § 9 Další zdravotní péčí přesahující rámec stanovený zvláštními předpisy3) jsou a) doprava do nebo ze zdravotnického zařízení,b) výkony, které je osoba povinna strpět,10)c) vybavení lékárniček. § 10 Dopravou do nebo ze zdravotnického zařízení podle § 9 písm. a) je doprava poskytovaná nad rámec rozsahu stanoveného zvláštními předpisy.11) § 11 (1) Osoba, která je povinna podrobit se lékařskému vyšetření v protialkoholní záchytné stanici, popřípadě ve zdravotnickém zařízení, které její činnost nahrazuje (dále jen "záchytná stanice"), zaplatí a) dopravu do záchytné stanice,b) vyšetření ke zjištění, zda je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, a stanovení množství alkoholu v krvi nebo jiné návykové látky v moči,c) ošetření v záchytné stanici. (2) Od osoby podle odstavce 1 se úhrada vyžaduje pouze tehdy, bylo-li vyšetření množství alkoholu v krvi nebo jiné návykové látky v moči pozitivní. V případech negativního výsledku vyšetření zaplatí náklady vyšetření fyzická nebo právnická osoba, která je vyžádala. § 12 Náklady na vybavení lékárniček první pomoci léčivy hradí provozovatel akce12) anebo fyzická nebo právnická osoba, která je povinna zajistit toto vybavení k zabezpečení první pomoci.13) Ustanovení společná, přechodná a závěrečná § 13 Zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči za úhradu, je povinno před poskytnutím zdravotní péče informovat objednavatele o druhu, rozsahu a podmínkách jejího poskytování včetně výše finanční úhrady a po jejím poskytnutí vystavit doklad, v němž uvede, jaká zdravotní péče byla poskytnuta, a výši finanční úhrady.14) § 14 Ceny zdravotní péče poskytované za úhradu se sjednávají podle zvláštních předpisů.15) § 15 Vyšetření občanů pro účely sociálního zabezpečení v roce 1992 se neposkytují za úhradu podle této vyhlášky. § 16 Zrušují se 1. směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 3/1987 Věst. ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o úhradách za zdravotnické služby, které nejsou nezbytné, v zařízeních léčebně preventivní péče a v Ústavu kosmetiky a o manipulačním poplatku za vystavení lékařského předpisu (registrována v částce 17/1987 Sb.), 2. vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež, pokud jde o zdravotnická zařízení, 3. výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR č.j. LP/2-256.1-23.6.1988 o příspěvcích na stravování a na péči o děti v územních, závodních a družstevních jeslích a v oddělení jeslí společných zařízení jeslí a mateřské školy (registrován v částce 11/1989 Sb.), 4. § 9 a § 10 odst. 2 vyhlášky ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, 5. § 6 vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 87/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. § 17 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 1992. Ministr: MUDr. Lom CSc. v.r. 1) § 31 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (úplné znění pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.). 2) § 11 odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb. (úplné znění pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.). 3) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění. Nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění. Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky. 4) § 4 zákona ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. § 1 vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. 5) § 30 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb. (úplné znění pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.). 6) § 9 nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 426/1992 Sb.Vyhláška MZSV ČSR, FMNO, FMV, FMD, MV ČSR, MSpr ČSR a MZVž ČSR č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami, ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb. 7) § 15 odst. 5 vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi. 8) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 84/1993 Sb. Nařízení vlády č. 81/1993 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima. 9) § 44 vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb. 10) § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. § 1 až 5 vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR č. 187/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 11) § 10 a 11 nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 258/1992 Sb. 12) Např. § 5 odst. 2 písm. h) vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost, ve znění vyhlášky č. 445/1992 Sb. § 15 vyhlášky MZSV ČSR, FMNO, FMV, FMD, MV ČSR, MSpr ČSR a MZVž ČSR č. 61/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb. 13) § 6 odst. 2 a § 41 zákona č. 20/1966 Sb. (úplné znění pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.). 14) § 5 odst. 2 písm. c) zákona ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. § 11 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb. (úplné znění pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.). 15) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČR a ministerstva financí SR č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, a navazující výměry federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČR a ministerstva financí SR, kterými se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uveřejněné v Cenovém věstníku. 16) § 27 odst. 2 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. § 4 odst. 2 a § 5 odst. 5 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona č. 245/1991 Sb.§ 71 odst. 7 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 306/1991 Sb.