Vydáno: 21. 12. 1992

 

Zákon č. 24/1993 Sb.

, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád


Schválený 21. 12. 1992 Účinný od 1. 1. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ.;

24/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 21. prosince 1992, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb. a zákona č. 263/1992 Sb. (úplné znění č. 501/1992 Sb.), se mění a doplňuje takto: 1. § 8a včetně nadpisu zní: "§ 8a Spory o pravomoc Vrchní soud rozhoduje spory o pravomoc mezi soudy a orgány státní správy; k řízení je příslušný vrchní soud, v jehož obvodu je sídlo orgánu státní správy, jehož se spor o pravomoc týká.". 2. V § 9 odst. 2 písm. h) se slova "československých soudů" nahrazují slovy "soudů České republiky"; v § 9 odst. 3 písm. c) bodu 11 se slova "československého soudu" nahrazují slovy "soudu České republiky". 3. V § 10 odst. 2 se slova "rozhodují Nejvyšší soud České republiky a Nejvyšší soud Slovenské republiky" nahrazují slovy "rozhoduje vrchní soud". 4. V § 10a odst. 1 se slova "rozhodují Nejvyšší soud České republiky a Nejvyšší soud Slovenské republiky" nahrazují slovy "rozhoduje vrchní soud". 5. § 10a odst. 2 zní: "(2) O dovoláních proti rozhodnutím vrchních soudů jako soudů odvolacích rozhoduje Nejvyšší soud České republiky (dále jen "Nejvyšší soud").". 6. V § 11 odst. 3 se slova "československých soudů" nahrazují slovy "soudů České republiky"; slova "České a Slovenské Federativní Republiky" se vypouštějí. 7. V § 12 odst. 3 se vypouští druhá věta. 8. V § 16 odst. 1 větě druhé se slova "České republiky, Nejvyššího soudu Slovenské republiky a Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "a vrchních soudů". 9. V § 25 odst. 3 na konci se vypouští tečka a vkládají se slova "nebo advokátním koncipientem s výjimkou případů, kdy je zastoupení advokátem podle tohoto zákona povinné.". 10. V poznámce pod čarou č. 33) se za slovy "jimi poskytované" nahrazuje čárka tečkou a vypouštějí se slova "a zákon SNR č. 129/1991 Sb., o komerčních právnících.". 11. § 36c zní: "§ 36c Nejvyšší soud a vrchní soudy jednají a rozhodují v senátech.". 12. V § 86 odst. 1 se slova "československým občanem" nahrazují slovy "občanem České republiky" a slova "České a Slovenské Federativní Republice" se nahrazují slovy "České republice". 13. V § 86 odst. 2 a 3 se slova "České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "České republice". 14. V § 87 písm. d) se slovo "československé" nahrazuje slovem "české". 15. V § 88 odst. 1 písm. a), f), a n) se slova "v České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "v České republice"; v písmenu n) se slovo "československým" nahrazuje slovem "tuzemským". 16. V § 105 odst. 2 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky". 17. V § 106 odst. 1 druhé větě se slova "československého práva" nahrazují slovy "práva České republiky". 18. V § 109 odst. 1 písm. b) věta druhá zní: "Stejně postupuje, jestliže tu před rozhodnutím ve věci dospěl k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním zákonem nebo s mezinárodní smlouvou, který má přednosti před zákonem.33a) V tom případě předloží věc Ústavnímu soudu.". Poznámka pod čarou zní: "33a) Čl. 10 Ústavy České republiky.". 19. V § 121 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky". 20. V § 134 se slova "československými soudy" nahrazují slovy "soudy České republiky". 21. V § 135 odst. 1 se vypouští věta první; slova "Dále je soud" se nahrazují slovy "Soud je". 22. V poznámce pod čarou č. 34) se za číslem "573/1990 Sb." čárka nahrazuje tečkou a vypouštějí se slova "a vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 240/1990 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právní pomoci, ve znění vyhlášky č. 44/1991 Sb.". 23. V § 175z odst. 1 se slova "československého soudu" nahrazují slovy "soudu České republiky". 24. V § 175z odst. 2 se slovo "československé" nahrazuje slovem "tuzemské". 25. V § 246 se vypouští odstavec 2; dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 26. § 246 odst. 2 zní: "(2) Vrchní soud je věcně příslušný k přezkoumávání rozhodnutí ústředních orgánů České republiky, s výjimkou věcí důchodového a nemocenského zabezpečení a hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání podle předpisů o zaměstnanosti.". 27. V poznámce pod čarou č. 35) se vypouštějí slova "§ 27 odst. 3 zákona SNR č. 132/1990 Sb., o advokacii, § 28 zákona SNR č. 129/1991 Sb., o komerčních právnících,". 28. V § 250s odst. 2 se slova "nejvyšší soud republiky" nahrazují slovy "vrchní soud". 29. V § 252 odst. 2 se slova "České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "České republice". 30. § 277 odst. 1 zní: "(1) Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen "srážené částky"). Srážené částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje.". 31. V § 278 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy České republiky". 32. V § 279 odst. 3 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy České republiky". 33. V § 303 odst. 1 se slovo "československého" nahrazuje slovem "tuzemského". 34. V § 373 se za slova "Ministerstvo spravedlnosti" vkládají slova "České republiky (dále jen "ministerstvo")". 35. V § 374 odst. 1 se slova "Ministerstva spravedlnosti republik se zmocňují" nahrazují slovy "ministerstvo se zmocňuje"; ve druhé větě se slovo "mohou" nahrazuje slovem "může". 36. V § 374a se slova "ministerstva spravedlnosti republik" nahrazují slovy "ministerstvo". Čl.II Zákon č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád, se mění a doplňuje takto: 1. V Čl. III bodu 1 písm. a) se slova "nejvyšší soud republiky" nahrazují slovy "vrchní soud". 2. V Čl. III bodu 1 písm. i) se slova "soudy příslušné k vyřízení podle předpisů platných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; těchto předpisů se použije i pro řízení o stížnosti" se nahrazují slovy "vrchní soudy; pro vyřízení stížnosti se použije předpisů platných do dne účinnosti tohoto zákona". 3. V Čl. III bodu 11 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky". 4. V Čl. III bodu 12 se slova "Ministři spravedlnosti České republiky a Slovenské republiky se zmocňují, aby obecně závazným právním předpisem stanovili" nahrazují slovy "ministerstvo obecně závazným právním předpisem stanoví". Čl.III 1. Věci, v nichž je dána věcná příslušnost vrchních soudů a v nichž bylo řízení zahájeno před Nejvyšším soudem a tímto soudem nebylo pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, převezmou a dokončí vrchní soudy. 2. Tam, kde zvláštní předpis stanoví, že k přezkoumání správního rozhodnutí je dána věcná příslušnost Nejvyššího soudu, je věcně příslušným vrchní soud. 3. Věci projednávané Nejvyšším soudem České a Slovenské Federativní Republiky, v nichž nebude rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, převezme a dokončí a) Nejvyšší soud, jde-li o řízení o opravném prostředku, jestliže se na území České republiky nachází soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni, nebo je-li na území České republiky soud, který by byl podle tohoto zákona územně příslušný projednat věc v prvním stupni;b) Nejvyšší soud, jde-li o určení místně příslušného soudu, jestliže má na území České republiky sídlo soud, který věc předložil Nejvyššímu soudu České a Slovenské Federativní Republiky podle § 105; v ostatních případech, má-li navrhovatel na území České republiky bydliště nebo sídlo;c) Nejvyšší soud, jde-li o rozhodování ve sporu o pravomoc podle § 8a odst. 2 a rozhodování o přikázání věci podle § 12 odst. 3 věty druhé, je-li na území České republiky sídlo toho, kdo o rozhodnutí požádal;d) vrchní soud, jde-li o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, je-li správní orgán České republiky příslušný věc rozhodnout. 4. Vrchní soud je příslušný též přezkoumat rozhodnutí ústředních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky, bude-li po dni účinnosti tohoto zákona dána pravomoc správního orgánu České republiky věc rozhodnout. Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993. Uhde v. r. Klaus v. r.