Vydáno: 22. 12. 1992

 

Zákon č. 36/1993 Sb.

o opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání


Schválený 22. 12. 1992 Účinný od 30. 12. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Rozhlas.; Televize.; Převody vlastnictví a práva hospodaření.; VZNIK, PŘECHOD, OMEZENÍ A ZÁNIK AUTORSKÝCH PRÁV.;

36/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 22. prosince 1992 o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: § Čl.I § 1 (1) Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodne nejpozději do 31. ledna 1993 o tom, který vysílací okruh je vlastním vysílacím okruhem České televize.1) (2) Dalším vysílacím okruhem České televize svěřeným jí do správy je okruh, označovaný ke dni 1. prosince 1992 názvem OK 3, a to do 31. prosince 1995, nestanoví-li zákon přijatý do 31. prosince 1995 jinak. § 2 (1) Do vlastnictví České televize se dnem zániku Československé televize převádějí nemovité věci uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona a movité věci, které k nim patří. (2) V pochybnostech o rozsahu movitých věcí podle odstavce 1 rozhodne ministerstvo financí České republiky (dále jen "ministerstvo") na návrh České televize. § 3 (1) Právním nástupcem Československé televize v autorských právech k dílům a v právech příbuzných právu autorskému v rozsahu stanoveném v § 6 a 46 a následujících zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých2) (dále jen "autorský zákon") je Česká televize. (2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje na díla vyrobená studii Československé televize na území České republiky. (3) Česká televize zajistí od oprávněných osob, na jejichž díla a výkony se vztahuje ochrana podle autorského zákona, práva k užití děl a výkonů podle odstavce 1 třetími osobami, pokud o to třetí osoba požádá, a to za podmínek sjednaných mezi třetí osobou a Českou televizí. Práva oprávněných osob podle autorského zákona zůstávají nedotčena. (4) Česká televize zajistí rovné podmínky užití děl převedených podle odstavců 1 a 2 držiteli licencí k televiznímu vysílání za podmínek stanovených autorským zákonem. (5) Plnění povinností podle odstavců 3 a 4 kontroluje Rada České televize. § 4 (1) Do vlastnictví Českého rozhlasu se dnem zániku Československého rozhlasu převádějí nemovité věci uvedené v příloze č. 2 tohoto zákona, movité věci, které k nim patří, a movité věci, které se ke dni účinnosti tohoto zákona nalézají v nemovitých věcech ve vlastnictví Českého rozhlasu. (2) V pochybnostech o rozsahu movitých věcí podle odstavce 1 rozhodne ministerstvo financí České republiky na návrh Českého rozhlasu. § 5 (1) Právním nástupcem Československého rozhlasu v autorských právech k dílům a v právech příbuzných právu autorskému v rozsahu stanoveném v § 6 a 46 a následujících autorského zákona je Český rozhlas. (2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje na díla vyrobená studii Československého rozhlasu na území České republiky. (3) Český rozhlas zajistí od oprávněných osob, na jejichž díla a výkony se vztahuje ochrana podle autorského zákona, práva k užití děl a výkonů podle odstavce 1 třetími osobami, pokud o to třetí osoba požádá, a to za podmínek sjednaných mezi třetí osobou a Českým rozhlasem. Práva oprávněných osob podle autorského zákona zůstávají nedotčena. (4) Český rozhlas zajistí rovné podmínky užití děl převedených podle odstavců 1 a 2 držiteli licencí k rozhlasovému vysílání za podmínek stanovených autorským zákonem. (5) Plnění povinností podle odstavců 3 a 4 kontroluje Rada Českého rozhlasu. Čl.II Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, se mění a doplňuje takto: 1. § 9 odst. 3 a 4 znějí: "(3) Provozovateli televizního vysílání ze zákona si vyhrazují přenosové cesty (část kmitočtového spektra) a síť vysílačů umožňující pokrytí území České republiky jedním televizním programem včetně obrazových a zvukových informací, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. (4) Provozovateli rozhlasového vysílání ze zákona se vyhrazují přenosové cesty (část kmitočtového spektra) a síť vysílačů umožňující pokrytí území České republiky jedním vysílacím okruhem v pásmu středních vln a dvěma vysílacími okruhy v pásmu velmi krátkých vln.". 2. V § 9 odst. 6 se doplňují slova "a orgánu udělujícího licence (§ 10).". 3. V § 12 se vypouští odstavec 2. 4. V § 23 se vypouští odstavec 1. 5. Ustanovení § 24 se vypouští. 6. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní: "§ 28a Orgán udělující licence rozhodne na návrh provozovatele rozhlasového vysílání ze zákona o vybavení vysílacích okruhů podle § 9 odst. 4 kmitočty a o uvolnění dalších kmitočtů určených pro regionální vysílání.". Čl.III Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Rada předkládá České národní radě ke schválení návrh rozpočtu Rady, a to nejpozději do konce měsíce října předchozího kalendářního roku a návrh závěrečného účtu Rady, a to nejpozději do konce měsíce května následujícího kalendářního roku. Rozpočet na rok 1993 předloží Rada České národní radě nejpozději do konce ledna 1993.". Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 2. § 5 odst. 4 zní: "(4) Česká národní rada může odvolat Radu, neplní-li Rada povinnosti podle § 2 odst. 2 a 3 tohoto zákona nebo pokud Česká národní rada neschválí závěrečný účet Rady nebo opětovně neschválí zprávu o činnosti Rady. Zprávu o činnosti Rada předkládá České národní radě do konce měsíce února kalendářního roku.". 3. § 8 zní: "§ 8 (1) Činnost Rady je hrazena z 0,3 procenta výnosu ze sazeb za používání rozhlasových a z 0,3 procenta výnosu ze sazeb za používání televizních přijímačů podléhajících evidenci. (2) Provozovatelé vysílání ze zákona odvádějí Radě 0,3 procento výnosu ze sazeb podle odstavce 1 do každého patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce.". Čl.IV Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, se mění a doplňuje takto: 1. V § 3 se vypouští písmeno b). 2. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) K zatížení nebo pronájmu na dobu delší tří měsíců nebo ke zcizení nemovitostí nebo jejich částí potřebuje ředitel předchozí souhlas Rady.". Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 3. V § 12 odst. 3 se za slovo "zákona" vkládají slova "s výjimkou písmene a)". 4. Za dosavadní § 14 se vkládají nové § 14a a 14b, které znějí: "§ 14a (1) Česká televize provozuje televizní vysílání i na zbývajícím vysílacím okruhu do doby, než na tomto vysílacím okruhu zahájí vysílání držitel licence. (2) V televizním vysílání na vysílacím okruhu podle odstavce 1 nesmí čas vyhrazený reklamě přesáhnout 7 procent denního vysílacího času. (3) Držitel licence k vysílání je povinen oznámit České televizi den zahájení svého vysílání, nejpozději však do 90 dnů před tímto dnem. § 14b (1) Na vysílacím okruhu podle § 14a odst. 1 působí po dobu provozování tohoto okruhu Českou televizí intendant zpravodajství a publicistiky (dále jen "intendant"). Intendanta volí Rada, která jej může odvolat. (2) Intendant je povinen zachovat rozsah zpravodajských a publicistických pořadů, odpovídající nejméně rozsahu v roce 1992. (3) Spory mezi intendantem a ředitelem rozhoduje Rada.". Čl.V Zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se doplňuje takto: 1. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) K zatížení nebo pronájmu na dobu delší tří měsíců nebo ke zcizení nemovitostí nebo jejich částí potřebuje ředitel předchozí souhlas Rady.". Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 2. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní: "§ 9a Český rozhlas je oprávněn provozovat vysílání do zahraničí na základě objednávky. Náklady s tím spojené hradí objednavatel.". Čl.VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. prosince 1992. Uhde v. r. Klaus v. r. Příl 1 zákona ČNR č. 36/1993 Sb. 1. Budova OTN v Praze

budova OTN v Praze 4 se stavební plochou čís. par. 1187/7 a stavební plochou čís. par. 1187/8

Vlastník: Čs. stát - Československá televize Praha

Uživatel: Československá televize Praha

Zapsáno u SG Praha - město na LV č. 204 pro obec Praha a k. ú. Podolí

2. Školící středisko Jevany

čp. 55 se stavební plochou čís. par. 72

čp. 56 se stavební plochou čís. par. 73

vodojem se stavební plochou čís. par. 74

pozemek čís. par. 98/4

pozemek čís. par. 98/1

pozemek čís. par. 98/5

pozemek čís. par. 98/6

Vlastník: Čs. stát - Československá televize Praha

Uživatel: Československá televize, Ústřední ředitelství

Zapsáno u SG Kolín na LV č. 108 pro obec a k. ú. Jevany

Příl 2 zákona ČNR č. 36/ 1993 Sb. 1. Provozní budova Praha 2, Římská 13/385

dům čp. 385 se stavební plochou čís. par. 484 a stavební plochou čís. par. 488

Vlastník: Čs. stát - Československý rozhlas

Uživatel: Československý rozhlas

Zapsáno u SG Praha - město na LV č. 636 pro obec Praha a k.ú. Vinohrady

2. Provozní budova Praha 3, Dykova 14/1084

dům čp. 1084 se stavební plochou čís. par. 3127

Vlastník: Čs. stát - Československý rozhlas

Uživatel: Československý rozhlas

Zapsáno u SG Praha - město na LV č. 636 pro obec Praha a k.ú. Vinohrady

3. Rozhlasové středisko Praha 4, Runczikova

dům čp. 107 se stavební plochou čís. par. 1246 a ostatní plochou (staveniště) č. 2860

Vlastník: Čs. stát - Československý rozhlas

Uživatel: Československý rozhlas

Zapsáno u SG Praha - město na LV č. 50 pro obec Praha a k.ú. Nusle

4. Památník Praha 9, Kbely

památník se stavební plochou čís. par. 1921/1 a stavební plochou čís. par. 1921/2

Vlastník: Čs. stát - Československý rozhlas

Uživatel: Československý rozhlas

Zapsáno u SG Praha - město na LV č. 360 pro obec Praha a k.ú. Kbely

5. Provozní budova Liberec, Alšova 1/913

dům čp. 913/I se stavební plochou čís. par. 3266, zahrada čís. par. 3265/1, zahrada čís. par. 3265/3

Vlastník: Čs. stát - Československý rozhlas

Uživatel: Československý rozhlas

Zapsáno u SG Liberec na LV č. 1731 pro obec Liberec a k.ú. Liberec

6. Objekty Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 38

Tři provizorní objekty se stavební plochou č. par. 1780/1 a stavební plochou č. par. 1780/2

Vlastník: Čs. stát - Československý rozhlas

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha - město na LV č. 96 pro obec Praha a k.ú. Žižkov.

1) § 3 písm. a) zákona ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi. 2) Zákon č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 189/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb.