Vydáno: 23. 2. 1993

 

Zákon č. 84/1993 Sb.

novela zákona ČNR o sociální potřebnosti


Schválený 23. 2. 1993 Účinný od 1. 3. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.; Zabezpečení v nezaměstnanosti.; Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.; Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.; Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;

84/1993 Sb. ZÁKON ze dne 23. února 1993, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony Změna: 117/1995 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 459/1990 Sb., zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., se doplňuje takto: 1. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: "(2) Ministerstvo může povolit výjimky z ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jde-li o služby sociální péče. (3) Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociální péče.". 2. V § 15 odst. 2 písm. a) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní: "3. o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky, popřípadě služby sociální péče, podle § 8a odst. 3 zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.". 3. V § 54 odst. 1 se za písmeno e) připojuje nové písmeno f), které zní: "f) o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky, popřípadě služby sociální péče, podle § 15 odst. 2 písm. a) bodu 3.". 4. V § 56 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: "c) místem obce nebo okresního úřadu, v jehož obvodu se zdržuje občan, jde-li o poskytnutí pomoci podle § 8a odst. 1 a 3 zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., ve znění zákona č. 84/1993 Sb.". Čl.III zrušen Čl.IV zrušen Čl.V Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu (1) Hranice důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, činí podle § 54 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 306/1991 Sb., o změnách v sociálním zabezpečení, 1840 Kč měsíčně a podle § 54 odst. 2 a § 68 odst. 2 uvedeného zákona 3060 Kč měsíčně. (2) Důchody vyplácené ke dni 28. února 1993, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po tomto dni. (3) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí oboustranně osiřelých dětí, které dosud nebyly upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují výše uvedené v odstavci 1, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po 28. únoru 1993. (4) Při úpravě důchodů podle předchozích odstavců se vychází z výše důchodů po zvýšení podle zákona České národní rady č. 547/1992 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1993. Čl.VI zrušen Čl.VII Přechodné ustanovení Výjimky poskytnuté podle § 103 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a na jejich základě vydaná rozhodnutí o poskytování dávek sociální péče, pozbývají účinnosti dnem 1. května 1993. Čl.VIII Zrušovací ustanovení Zrušuje se § 103 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jde-li o dávky a služby sociální péče. Čl.IX Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem. Čl.X Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 1993. Uhde v.r. Havel v.r. Klaus v.r.