Vydáno: 28. 7. 1993

 

Vyhláška č. 223/1993 Sb.

o hracích přístrojích


Schválený 28. 7. 1993 Účinný od 1. 1. 1994 do 31. 12. 9999

 
 
 

Hra, sázka, loterie, tombola. Hrací přístroje (automaty). Kasino.; Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.; Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;

223/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 28. července 1993 o hracích přístrojích Změna: 149/1998 Sb. Ministerstvo financí podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, (dále jen "zákon") stanoví: § 1 Úvodní ustanovení (k § 17 a 19 zákona) (1) zrušen (2) zrušen (3) zrušen (4) zrušen (5) zrušen (6) Dvojí kontrola vložených a vyplacených mincí musí být zajištěna dvěma elektromechanickými počítadly (jedno pro vložené mince a jedno pro vyplacené mince) bez možnosti jejich nulování a zároveň elektronickou kontrolou chráněnou proti výpadku elektrického proudu nejméně po dobu jednoho měsíce. Provozovatel hracího přístroje je povinen využívat oba systémy počítadel a zaznamenávat jejich hodnoty do účetních dokladů. (7) Pro posouzení toho, zda od výroby hracího přístroje neuplynulo pět let, je rozhodující datum výroby hardware uvedené v průvodních dokladech. Od 1. ledna 1995 u nově osvědčovaných přístrojů musí být toto datum uvedeno též na originálním štítku přístroje jeho výrobcem. § 2 Osvědčování provozuschopnosti hracího přístroje (k § 19 zákona) (1) Osvědčování provozuschopnosti hracího přístroje podle zákona provádí státní zkušebna. Žadatel o osvědčení provozuschopnosti hracího přístroje (dále jen "osvědčení") předkládá státní zkušebně tyto doklady: a) podrobný popis hry v českém jazyce a herní plán,b) originál paměťového prvku ověřený výrobcem a jeho obsah na disketě,c) disketu s výpisem programu ve vyšším programovacím jazyku,d) statistický výpis hry na disketě s průběhem výherního podílu (z 100 000 her v členění po 1 000 her) provedený při minimální nastavené hodnotě,e) potvrzení výrobce hardware o stáří hracího přístroje,f) prohlášení výrobce programu o jeho shodnosti s programem již osvědčeným. (2) Při opakovaném osvědčování shodného modelu hracího přístroje nebo při osvědčování modelu již ve státní zkušebně osvědčeného se předkládají pouze doklady uvedené v písmenech e) a f). V případě pochybností je státní zkušebna oprávněna v průběhu osvědčování si vyžádat další nutné doplňující doklady. § 3 Osvědčení o provozuschopnosti hracího přístroje (k § 19 zákona) (1) Osvědčením se potvrzuje, že a) pro hrací přístroj bylo vydáno rozhodnutí o schválení podle zvláštního zákona,3) b) hrací přístroj odpovídá svým provedením ustanovení § 19 odst. 4 a 5 písm. a), b), d) zákona. (2) Osvědčení obsahuje tyto údaje: a) název a sídlo žadatele,b) model, hra,c) název a sídlo výrobce,d) identifikační čísla osvědčovaných přístrojů,e) výše sázky na jednu hru,f) výše maximální výhry,g) údaj o platnosti osvědčení,h) datum vydání osvědčení a jeho číslo. (3) Státní zkušebna vydá pro každý hrací přístroj výpis osvědčení, který v povolovacím řízení nahrazuje osvědčení. § 4 Povolovací řízení (k § 17, 18, 19 zákona) (1) Povolujícím orgánem podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona se rozumí obecní nebo městský úřad.4) (2) Známka podle § 18 odst. 4 zákona má formát 15 x 7 cm a povolující orgán do ní vpisuje a) identifikační znaky hracího přístroje (název, model, výrobce, číslo),b) dobu, na níž je vystaveno povolení k provozování podle § 18 odst. 2 zákona,c) hodnotu zaplaceného správního poplatku,d) provozovatele a jeho úplnou adresu,e) číslo jednací vystaveného povolení k provozování,f) číslo osvědčení zkušebny. (3) Povolující orgán opatří známku kulatým razítkem, datem a podpisem oprávněné osoby. (4) Povolující orgán může na základě písemné žádosti provozovatele změnit povolení, pokud jde o stálé umístění hracího přístroje podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona. § 5 Podklady pro vyúčtování provozu hracích přístrojů (k § 20 zákona) (1) Při uvedení hracího přístroje do provozu provozovatel pořídí protokol, ve kterém budou uvedeny počáteční stavy počítadel příslušného hracího přístroje, identifikační znaky a adresa umístění. (2) Provozovatel je povinen nejméně jednou za měsíc provést u každého přístroje porovnání tržby dosažené podle obou systémů počítadel se skutečnou tržbou. O tomto porovnání musí být pořízen protokol, který obsahuje: a) identifikační znaky přístroje a jeho umístění,b) stavy elektromechanických a elektronických počítadel,c) účetní tržby podle počítadel,d) tržby skutečně dosažené,e) zdůvodnění rozdílu tržeb. (3) Při ukončení provozu hracího přístroje pořizuje provozovatel protokol o konečném výběru a o ukončení provozu hracího přístroje s údaji o konečném stavu počítadel. § 6 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994. Ministr: v z. Ing. Klak v.r. I. náměstek. 3) § 20 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.