Obsah dokumentuVydáno: 11. 11. 1994

 

Vyhláška č. 235/1994 Sb.

Novela vyhlášky o zřízení poboček některých kraj. a okres. soudů


Schválený 11. 11. 1994 Účinný od 1. 1. 1995 do 31. 12. 9999

 
 
 

SOUDY. SOUSTAVA SOUDŮ. ORGANIZACE SOUDŮ.;

235/1994 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 11. listopadu 1994, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb. a vyhlášky č. 1/1994 Sb. Ministerstvo spravedlnosti podle § 33 odst. 5 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona České národní rady č. 17/1993 Sb., stanoví: Čl.I Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb. a vyhlášky č. 1/1994 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. § 4 zní: "§ 4 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci a) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v České Lípě v trestním řízení,b) koná v prvním stupni řízení o trestných činech, je-li dána zvláštním předpisem2) věcná příslušnost krajského soudu s místní příslušností v obvodech okresního soudu v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v České Lípě,c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v České Lípě v občanském soudním řízení, s výjimkou rozhodnutí ve věcech obchodních,d) rozhoduje v občanském soudním řízení ve věcech, o nichž zvláštní zákon8) stanoví, že v nich rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně, je-li obecným soudem účastníka, jímž se řídí místní příslušnost, okresní soud v Liberci, v Jablonci nad Nisou nebo v České Lípě,e) rozhoduje ve věcech okresního soudu v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v České Lípě o přikázání věci jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti nebo z jiného důležitého důvodu,2a) nebo jsou-li podle zvláštního předpisu1),2) z projednávání věci vyloučeni soudci těchto soudů,f) rozhoduje spory o příslušnosti mezi okresními soudy v obvodu působnosti krajského soudu, jestliže nesouhlas s postoupením věci vyslovily okresní soudy v Liberci, v Jablonci nad Nisou nebo v České Lípě.". 2. Poznámka č. 2a) zní: "2a) § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. § 25 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.". 3. § 4b zní: "§ 4b Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci a) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Olomouci, v Šumperku a v Přerově v trestním řízení s výjimkou rozhodování ve věcech mladistvých, ve věcech obviněných z trestných činů spáchaných porušením předpisů silničního, železničního, leteckého a plavebního provozu a ve věcech, které se týkají cizích státních příslušníků,b) rozhoduje ve věcech, v nichž byla podána obžaloba, o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresního soudu v Olomouci ve věcech, v nichž je zvláštním předpisem stanovena příslušnost okresního soudu v Olomouci,3)c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v obvodu krajského soudu v Ostravě v přípravném řízení ve věcech mladistvých, d) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresního soudu v Opavě v přípravném řízení,e) koná v prvním stupni trestní řízení ve věcech, jež by do 31. 12. 1993 náležely do pravomoci vojenských soudů, je-li dána zvláštním předpisem2) věcná příslušnost krajského soudu,f) koná v prvním stupni řízení o trestných činech spáchaných v obvodech okresních soudů Olomouc a Přerov, je-li dána zvláštním předpisem2) věcná příslušnost krajského soudu,g) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Olomouci, Přerově a v Šumperku v občanském soudním řízení s výjimkou rozhodování ve věcech obchodních, ve věcech pracovních, zlepšovacích návrhů a vynálezů, ve věcech s mezinárodním prvkem a v řízení o dědictví,h) rozhoduje v občanském soudním řízení s výjimkou věcí uvedených v písmenu g) o vyloučení soudců a o přikázání věci jinému soudu téhož stupně, jsou-li podle zvláštního předpisu4) z projednání věci vyloučeni soudci okresních soudů v Olomouci, Přerově a v Šumperku, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti,5) o nesouhlasu okresních soudů v Olomouci, Přerově a v Šumperku s postoupením věci6) nebo s přenesením působnosti.7) 4. § 4d se doplňuje písmeny g), h) a i), která znějí: "g) rozhoduje v občanském soudním řízení ve věcech, o nichž zvláštní zákon8) stanoví, že v nich rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně, je- -li obecným soudem účastníka, jímž se řídí místní příslušnost, okresní soud v Táboře nebo v Pelhřimově, h) rozhoduje v občanském soudním řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů v Táboře a v Pelhřimově, i) rozhoduje v občanském soudním řízení o vyloučení soudců a o přikázání věci jinému soudu téhož stupně, jsou-li podle zvláštního předpisu4) z projednání věci vyloučeni soudci okresních soudů v Táboře a v Pelhřimově, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti,5) o nesouhlasu okresních soudů v Táboře a v Pelhřimově s postoupením věci6) nebo s přenesením působnosti.7)". 5. Poznámka č. 8) zní: "8) § 9 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.". 6. § 4e a 4f se vypouštějí. Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995. Body 1 a 2 nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: JUDr. Novák v. r.