Vydáno: 11. 10. 1996

 

Zákon č. 272/1996 Sb.

Některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy


Schválený 11. 10. 1996 Účinný od 1. 11. 1996 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Ostatní ústřední orgány státní správy.; Působnost ústředních orgánů státní správy.;

272/1996 Sb. ZÁKON ze dne 11. října 1996, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ § 1 (1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy: a) Ministerstvo pro místní rozvoj,b) Ministerstvo dopravy a spojů,c) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,d) Úřad pro státní informační systém. (2) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy: a) Ministerstvo hospodářství,b) Ministerstvo pro hospodářskou soutěž,c) Ministerstvo dopravy,d) Česká komise pro vědecké hodnosti. (3) Zrušuje se Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky. (4) Působnost ústředních orgánů státní správy, které jsou uvedeny v odstavci 1, stanoví zvláštní zákony. (5) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů přechází a) z Ministerstva hospodářství 1. ve věcech telekomunikací a pošt na Ministerstvo dopravy a spojů, 2. ve věcech profesní přípravy učňů na povolání na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,3. ve věcech malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, ve věcech živností, podpory exportu, tvorby jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, rozvoje techniky a technologií, technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví na Ministerstvo průmyslu a obchodu, 4. ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a ve věcech nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu na Ministerstvo pro místní rozvoj, 5. ve věcech geologického průzkumu na Ministerstvo životního prostředí,6. ve věcech hospodářské mobilizace a hospodářských opatření potřebných pro zabezpečení obrany na Správu státních hmotných rezerv,7. ve věcech státního informačního systému na Úřad pro státní informační systém;b) z Ministerstva dopravy na Ministerstvo dopravy a spojů;c) z Ministerstva životního prostředí ve věcech vodního hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, na Ministerstvo zemědělství;d) z Ministerstva zdravotnictví ve věcech zdravotnického školství na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;e) z Ministerstva pro hospodářskou soutěž na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže;f) z České komise pro vědecké hodnosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;g) z Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky ve věcech plnění úkolů spojených s legislativní činností vlády na Ministerstvo spravedlnosti. (6) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 5 ke dni účinnosti tohoto zákona a) z Ministerstva hospodářství na Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Správu státních hmotných rezerv a na Úřad pro státní informační systém;b) z Ministerstva dopravy na Ministerstvo dopravy a spojů;c) z Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;d) z Ministerstva pro hospodářskou soutěž na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže;e) z České komise pro vědecké hodnosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (7) O přechodu práv a povinností podle odstavce 6 uzavřou ministerstva dopravy a spojů, školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, životního prostředí, pro místní rozvoj, zdravotnictví, Správa státních hmotných rezerv a Úřad pro státní informační systém příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ústřední orgány státní správy uvedené v předchozí větě delimitační protokoly, které předloží ke schválení a k provedení rozpočtových opatření Ministerstvu financí. (8) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona z Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky na Ministerstvo spravedlnosti. ČÁST DRUHÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 2/1969 Sb., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ § 2 Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 103/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 135/1996 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. § 1 zní: "§ 1 V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy, v jejichž čele je člen vlády: 1. Ministerstvo financí, 2. Ministerstvo zahraničních věcí, 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 4. Ministerstvo kultury, 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 6. Ministerstvo zdravotnictví, 7. Ministerstvo spravedlnosti,8. Ministerstvo vnitra, 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu,10. Ministerstvo pro místní rozvoj,11. Ministerstvo zemědělství,12. Ministerstvo obrany,13. Ministerstvo dopravy a spojů,14. Ministerstvo životního prostředí.". 2. § 2 odst. 1 zní: "(1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: 1. Český statistický úřad, 2. Český úřad zeměměřický a katastrální,3. Český báňský úřad, 4. Úřad průmyslového vlastnictví, 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,6. Úřad pro státní informační systém, 7. Správa státních hmotných rezerv, 8. Státní úřad pro jadernou bezpečnost.". 3. V § 2 odst. 3 věta první zní: "Předsedu Českého statistického úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky.". 4. § 3 se vypouští. 5. § 4 se doplňuje odstavcem 3, který zní: "(3) Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci.". 6. V § 7 odst. 1 se slova "s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva hospodářství, pro vědní politiku a vývoj technologií, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti," nahrazují slovy " , pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti". 7. V § 8 se slova "s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání," nahrazují slovy "pro rozhlasové a televizní vysílání, nestanoví-li zvláštní zákon jinak,1a)". Poznámka č. 1a) zní: "1a) Např. zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů.". 8. V § 10 odst. 1 se vypouštějí slova "zdravotnické školství,". 9. § 11 se doplňuje odstavcem 5, který zní: "(5) Ministerstvo spravedlnosti plní úkoly spojené s legislativní činností vlády.". 10. § 13 odst. 1 zní: "(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro a) státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud,b) hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad,c) vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu,d) věci malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro věci živností,e) technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,f) průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií.". 11. § 14 zní: "§ 14 (1) Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu. (2) Ministerstvo pro místní rozvoj a) spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu,b) koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje. (3) Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením. (4) Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.". 12. V § 15 odst. 1 ve větě první se za slova "půdního fondu," vkládají tato slova: "pro vodní hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod,". 13. § 17 zní: "§ 17 Ministerstvo dopravy a spojů je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy, telekomunikací a pošt, s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání.". 14. § 19 odst. 2 zní: "(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody a krajiny, pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, pro geologické práce a pro ekologický dohled nad těžbou, pro odpadové hospodářství a pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují státní hranice. Dále je ústředním orgánem státní správy pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích. Je rovněž ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku.". 15. V § 22 se na konci připojuje tato věta: "O návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost.". 16. V § 24 se slova "připravují návrhy zákonů České národní rady a jiných obecně závazných právních předpisů" nahrazují slovy "připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila". 17. § 28a zní: "§ 28a Vláda může zřídit jako svůj poradní orgán Legislativní radu. V jejím čele stojí člen vlády.". § 3 Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, jak vyplývá z pozdějších předpisů. ČÁST TŘETÍ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 97/1993 Sb., O PŮSOBNOSTI SPRÁVY STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV § 4 Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, se mění a doplňuje takto: 1. § 1 odst. 1 zní: "(1) Správa státních hmotných rezerv (dále jen "Správa") je ústředním orgánem státní správy pro oblast státních hmotných rezerv, hospodářskou mobilizaci a hospodářská opatření pro zabezpečení obrany.". 2. V § 1 odst. 3 se slova "ministra hospodářství" nahrazují slovy "ministra průmyslu a obchodu v dohodě s ministrem financí". 3. V § 3 ve větě první se za slovem "financování" vypouští čárka a vkládají se tato slova: "hospodářské mobilizace a hospodářských opatření pro zabezpečení obrany a financování,". ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST ZÁKONA § 5 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Zeman v. r. Havel v. r. Klaus v. r.