Vydáno: 22. 1. 1997

 

Zákon č. 14/1997 Sb.

Novela zákona o péči o zdraví lidu


Schválený 22. 1. 1997 Účinný od 24. 2. 1997 do 31. 12. 9999

 
 
 

Právo na život a zdraví.; BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.; PÉČE O ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ VE MĚSTECH A JINÝCH SÍDLECH.; Pokuty. Blokové pokuty.;

14/1997 Sb. ZÁKON ze dne 22. ledna 1997, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II Zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. § 1 se doplňuje větou, která včetně poznámky č. 6) zní: "Organizací se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů6) a právnická osoba. 6) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 147/1996 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb. a zákona č. 142/1996 Sb. Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.". 2. V § 3 odst. 1 se částka "100 000 Kč" nahrazuje částkou "500 000 Kč" a slovo "trojnásobku" se nahrazuje slovem "čtyřapůlnásobku". Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Zeman v. r. Havel v. r. Klaus v. r.