Obsah dokumentu

Vydáno: 30. 9. 1957

 

Sdělení č. 159/1997 Sb.

změna Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o přepravě (ADR)


Schválený 30. 9. 1957 Účinný od 1. 1. 1997 do 31. 12. 9999

 
 
 

Mnohostranné mezinárodní smlouvy.; Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.; Hořlaviny, výbušniny, trhaviny a třaskaviny.; Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.; Jaderné materiály. Radioaktivní látky.;

159/1997 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Změna: 54/1999 Sb. Změna: 93/2000 Sb.m.s. Změna: 6/2002 Sb.m.s. Změna: 65/2003 Sb.m.s. Změna: 33/2005 Sb.m.s. Změna: 14/2007 Sb.m.s. Změna: 13/2009 Sb.m.s. Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedáních pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 1995 - 1996 byl vypracován návrh změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb. Návrh změn "Přílohy A" a "Přílohy B" byl v roce 1996 předložen vládou Portugalské republiky depozitáři Dohody, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Změny "Přílohy A" a "Přílohy B" podle ustanovení článku 14 odst. 3 Dohody vstoupily v platnost dnem 1. ledna 1997 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.1) Český překlad úplného znění příloh se vyhlašuje současně. EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (DOHODA ADR) Aktuální znění "Přílohy A" a "Přílohy B" platné od 1. ledna 2007 viz Sdělení Ministerstva zahraničí č. 13/2009 Sb.m.s. 1. Všeobecné podmínky balení 2302 (1) Obaly musí odpovídat předpisům dodatku A.5, pokud nejsou v bodech 2303 až 2310 pro balení určitých látek uvedeny zvláštní předpisy. (2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí odpovídat předpisům dodatku A.6. (3) Podle předpisů bodu 2300 (3) a 3511 (2) nebo 3611 (2) se použijí - obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X", pro velmi nebezpečné látky spadající v jednotlivých číslicích pod a), - obaly obalové skupiny II nebo I, označené písmenem "Y" nebo "X", nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, označené písmenem "Y", pro nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod b), - obaly obalové skupiny III, II nebo I, označené písmenem "Z", "Y" nebo "X", nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III nebo II, označené písmenem "Z" nebo "Y", pro méně nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod c). Poznámka: O přepravě látek třídy 3 v cisternových vozidlech, snímatelných cisternách nebo cisternových kontejnerech, viz příloha B.