Vydáno: 31. 7. 1997

 

Zákon č. 202/1997 Sb.

, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád


Schválený 31. 7. 1997 Účinný od 1. 10. 1997 do 31. 12. 9999

 
 
 

Úkony soudu v občanském soudním řízení.; Rodičovská odpovědnost. Práva a povinnosti rodičů a dětí. Rodičovská moc.; ROZHODNUTÍ V OBČANSKOPRÁVNÍM ŘÍZENÍ.;

202/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů Změna: 6/2002 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 176 odst. 1 se za slova "o styku rodičů s nimi," vkládají tato slova: "o navrácení dítěte,". 2. Za § 250e se vkládá nový § 250f, který zní: "§ 250f (1) Soud může rozhodnout o žalobě bez jednání rozsudkem: a) je-li napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů nebob) jestliže to účastníci řízení shodně navrhli anebo s tím souhlasí. (2) Souhlas podle odstavce 1 písm. b) je udělen též tehdy, nevyjádří-li účastník řízení do patnácti dnů od doručení výzvy soudu svůj nesouhlas s projednáním věci bez nařízení jednání. O těchto následcích musí být účastník poučen.". 3. V § 272 odst. 1 se za slovy "a o úpravu styku s nimi" vypouští středník a vkládají se tato slova: "anebo o výkon rozhodnutí o navrácení dítěte;". 4. V § 272 odst. 2 se za slovy "a o úpravě styku s nimi" vypouští čárka a vkládají se tato slova: "anebo rozhodnutí o navrácení dítěte,". 5. V § 272 odst. 3 se za slovy "a o úpravě styku s nimi" vypouští čárka a vkládají se tato slova: "anebo rozhodnutí o navrácení dítěte,". 6. V § 273 odst. 1 se za slovy "popřípadě o úpravě styku s nimi" vypouští čárka a vkládají se tato slova: "anebo rozhodnutí o navrácení dítěte,". 7. V § 273 odst. 2 se za slovy "nebo dohody svěřeno" vypouští čárka a vkládají se tato slova: "nebo má být navráceno,". 8. V § 273 odst. 3 se za slova "a o úpravě styku s nimi" vkládají tato slova: "anebo rozhodnutí o navrácení dítěte". Čl.II zrušen Čl.III Občanskoprávní věci, v nichž je navrhovatelem provozovatel městské hromadné přepravy na území hlavního města Prahy, uplatňuje-li nárok podle zvláštního předpisu1) na zaplacení jízdného nebo částek tímto zvláštním předpisem stanovených, napadené přede dnem účinnosti tohoto zákona u Obvodního soudu pro Prahu 7, v nichž by byla dána příslušnost jiného okresního soudu, obvodního soudu v Praze nebo Městského soudu v Brně, dokončí Obvodní soud pro Prahu 7. Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1997. Zeman v. r. Havel v. r Klaus v. r. 1) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah, ve znění pozdějších předpisů.