Obsah dokumentu

Vydáno: 1. 10. 1997

 

Sdělení č. 11/1998 Sb.

změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci


Schválený 1. 10. 1997 Účinný od 1. 7. 1998 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ochrana práv k vynálezům.; Mnohostranné mezinárodní smlouvy.; MEZINÁRODNÍ AUTORSKOPRÁVNÍ DOHODY.; Autorské osvědčení a patent. Patentové právo.;

11/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb. a č. 10/1998 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984 Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 1. října 1997 byly v Ženevě rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT Union) přijaty změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci ze dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984.

Změny Prováděcího předpisu vstoupí v platnost na základě rozhodnutí citovaného Shromáždění dnem 1. července 1998 a tímto dnem vstoupí v platnost i pro Českou republiku. Výjimkou jsou změny pravidla 86, které vstoupily v platnost dnem 1. ledna 1998, a pravidel 89bis a 89ter, které vstoupí v platnost se změnami Administrativní směrnice ke Smlouvě o patentové spolupráci.

Český překlad změn Prováděcího předpisu se vyhlašuje současně. Do anglického znění textu změn Prováděcího předpisu lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Úřadu průmyslového vlastnictví.

Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci Pravidlo 3 Žádost (forma) 3.1 a 3.2 (Beze změny) 3.3 Kontrolní seznam (a) Žádost obsahuje seznam, který udává: (i) celkový počet listů, které obsahuje mezinárodní přihláška a počet listů každé části mezinárodní přihlášky: žádost, popis (samostatně se označuje počet listů každé části popisu obsahující výpis sekvencí), nároky, výkresy, anotace;(ii) zda k mezinárodní přihlášce tak jak byla podána, je připojena plná moc (tj. doklad ustavující zástupce nebo společného zmocněnce), kopie generální plné moci, prioritní doklad, výpis sekvencí ve strojně čitelné formě, doklad týkající se úhrady poplatků nebo i jakýkoliv jiný doklad (musí být specifikovaný v kontrolním seznamu);(iii) (beze změny)(b) (Beze změny) 3.4 (Beze změny) Pravidlo 4 Žádost (obsah) 4.1 až 4.9 (Beze změny) 4.10 Uplatnění priority (a) Každé prohlášení uvedené podle článku 8(1) ("uplatnění priority") bude, s výhradou pravidla 26bis.1, uvedeno v žádosti; sestává z prohlášení, že se uplatňuje priorita z dřívější přihlášky, a musí obsahovat: (i) datum podání dřívější přihlášky, toto datum musí být datem spadajícím do lhůty 12 měsíců před podáním mezinárodní přihlášky;(ii) číslo dřívější přihlášky;(iii) je-li dřívější přihláška národní přihláška, členskou zemi Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, ve které byla podána;(iv) je-li dřívější přihláška regionální přihláška, organizaci pověřenou udělováním regionálních patentů podle příslušné smlouvy o regionálním patentu;(v) je-li dřívější přihláška mezinárodní přihláška, přijímací úřad, u kterého byla podána.b) Navíc k obsahu požadovanému podle odstavců (a)(iv) nebo (v): (i) je-li dřívější přihláška regionální přihláška nebo mezinárodní přihláška, uplatnění priority může obsahovat jednu nebo více členských zemí Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, pro které byla dřívější přihláška podána;(ii) je-li dřívější přihláška regionální přihláška a všechny smluvní země regionální patentové smlouvy nejsou členskými zeměmi Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, uplatnění priority bude obsahovat nejméně jednu členskou zemi této úmluvy, pro kterou byla dřívější přihláška podána.(c) Pro účely odstavců (a) a (b) se článek 2(vi) nepoužije.(d) (Zrušeno)(e) (Zrušeno) 4.11 až 4.17 (Beze změny) Pravidlo 5 Popis 5.1 (Beze změny) 5.2 Sekvence nukleotidů a/nebo aminokyselin (a) Jestliže mezinárodní přihláška obsahuje vyjádření jedné nebo více sekvencí nukleotidů a/nebo aminokyselin, musí popis obsahovat výpis sekvence, který je v souladu se standardem předepsaným Administrativní směrnicí, a musí být podán jako samostatná část popisu podle tohoto standardu.(b) Jestliže část popisu s výpisem sekvence obsahuje nějaký volný text, jak je stanoveno ve standardu uvedeném v Administrativní směrnici, volný text musí být uveden rovněž v hlavní části popisu, a to ve stejném jazyce, jako je popis. Pravidlo 11 Požadavky na vnější úpravu mezinárodní přihlášky 11.1 až 11.13 (Beze změny) 11.14 Později předložené doklady Pravidla 10 a 11.1 až 11.13 se rovněž vztahují na každý doklad - například opravené stránky, upravené nároky, překlady - předložený po podání mezinárodní přihlášky. Pravidlo 12 Jazyk mezinárodní přihlášky a překlad pro účely mezinárodní rešerše 12.1 Jazyky přípustné pro podání mezinárodní přihlášky (a) Mezinárodní přihláška musí být podána v některém jazyce, který přijímací úřad pro tento účel připouští.(b) Každý přijímací úřad připustí pro podání mezinárodní přihlášky nejméně jeden jazyk, který je jak: (i) jazyk, který připouští orgán pro mezinárodní rešerši nebo nejméně jeden orgán pro mezinárodní rešerši příslušný pro provádění mezinárodní rešerše na mezinárodní přihlášky podané u tohoto přijímacího úřadu, a(ii) jazyk, ve kterém má být přihláška zveřejněna(iii) (zrušeno)(c) Bez ohledu na odstavec (a), žádost musí být podána v jazyce, který je jak jazykem, který připouští přijímací úřad podle tohoto odstavce, tak jazykem, ve kterém má být přihláška zveřejněna.(d) Bez ohledu na odstavec (a) každý text obsažený v části popisu s výpisem sekvencí podle pravidla 5.2(a) musí být podán v souladu se standardem uvedeným v Administrativní směrnici. 12.2 Jazyk změn v mezinárodních přihláškách (a) Každá změna mezinárodní přihlášky musí být s výhradou pravidel 46.3, 55.3 a 66.9 v jazyce, ve kterém byla přihláška podána.(b) Každá náprava zjevného omylu v mezinárodní přihlášce podle pravidla 91.1 musí být v jazyce, ve kterém byla přihláška podána, s tím, že: (i) vyžaduje-li se překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 12.3(a), 48.3(b) nebo 55.2(a), náprava ve smyslu pravidla 91.1(e)(ii) a (iii) musí být podána jak v jazyce přihlášky, tak v jazyce překladu;(ii) vyžaduje-li se překlad žádosti podle pravidla 26.3ter(c), nápravy ve smyslu pravidla 91.1(e)(i) mohou být podány pouze v jazyce tohoto překladu.(c) Každá oprava nedostatku v mezinárodní přihlášce podle pravidla 26 musí být v jazyce, ve kterém byla mezinárodní přihláška podána. Každá oprava nedostatku podle pravidla 26 v překladu mezinárodní přihlášky předloženého podle pravidla 12.3 nebo 55.2(a) nebo v překladu žádosti předloženého podle pravidla 26.3ter(c) musí být v jazyce překladu. 12.3 Překlad pro účely mezinárodní rešerše (a) Není-li jazyk, ve kterém byla mezinárodní přihláška podána, přípustný pro orgán pro mezinárodní rešerši, který má provést mezinárodní rešerši, přihlašovatel musí do jednoho měsíce od data přijetí mezinárodní přihlášky přijímacím úřadem předložit tomuto úřadu překlad mezinárodní přihlášky do jazyka, který je současně: (i) jazykem přípustným pro tento orgán a(ii) jazykem, ve kterém má být přihláška zveřejněna, a(iii) jazykem přípustným pro přijímací úřad podle pravidla 12.1(a), jestliže není mezinárodní přihláška podána v jazyce, ve kterém má být zveřejněna.(b) Odstavec (a) se nepoužije pro žádost ani pro žádnou část popisu s výpisem sekvencí.(c) Pokud přijímací úřad zašle přihlašovateli sdělení podle pravidla 20.5(c) a pokud přihlašovatel nepředložil překlad vyžadovaný podle odstavce (a), přijímací úřad musí, s výhodou spolu se sdělením, vyzvat přihlašovatele, aby: (i) předložil překlad ve lhůtě podle odstavce (a);(ii) v případě, že vyžadovaný překlad nebyl předložen ve lhůtě podle odstavce (a), předložil překlad a případně zaplatil poplatek za pozdní předložení ve smyslu odstavce (e) ve lhůtě do jednoho měsíce od data výzvy nebo ve lhůtě do dvou měsíců od data přijetí mezinárodní přihlášky přijímacím úřadem podle toho, která lhůta uplyne později.(d) Pokud zaslal přijímací úřad přihlašovateli výzvu podle odstavce (c) a přihlašovatel nepředložil ve stanovené lhůtě podle odstavce (c) (ii) požadovaný překlad a nezaplatil žádný poplatek za pozdní předložení, mezinárodní přihláška bude považována za odvolanou a přijímací úřad o tom vydá usnesení. Každý překlad a každá platba, kterou přijímací úřad obdrží před vydáním usnesení ve smyslu předcházející věty a před uplynutím 15 měsíců od data priority se bude považovat za obdrženou před uplynutím této lhůty.(e) Za předložení překladu po uplynutí lhůty podle odstavce (a) může přijímací úřad požadovat, ve svůj prospěch, zaplacení poplatku za pozdní předložení ve výši 50 % základního poplatku. Pravidlo 13bis Vynálezy týkající se biologických materiálů 13bis.1 Vymezení

Pro účely tohoto pravidla se pod výrazem "odkaz na uložený biologický materiál" rozumí údaje mezinárodní přihlášky o uložení biologických materiálů u ukládacího orgánu nebo o biologickém materiálu takto uloženém.

13bis.2 Odkaz (všeobecně)

Každý odkaz na uložený biologický materiál musí být proveden podle tohoto pravidla, a pokud je takto proveden, má se za to, že vyhovuje požadavkům národního zákonodárství každého určeného státu.

13bis.3 Odkazy; obsah; opomenutí odkazu nebo údaje (a) Odkaz na uložený biologický materiál musí udávat: (i) (beze změny)(ii) datum uložení biologického materiálu u tohoto orgánu;(iii) a (iv) (beze změny)(b) Opomenutí odkazu na uložený biologický materiál nebo opomenutí některého údaje podle odstavce (a) v odkazu na uložený biologický materiál nebude mít žádný následek v tom určeném státu, jehož národní zákonodárství takový odkaz nebo údaj v národní přihlášce nevyžaduje. 13bis.4 Odkazy; lhůta pro poskytnutí údajů (a) S výhradou odstavců (b) a (c), není-li některý z údajů uvedený v pravidle 13bis.3(a) obsažen v odkazu na uložený biologický materiál v mezinárodní přihlášce při podání, ale je předložen Mezinárodnímu úřadu: (i) ve lhůtě 16 měsíců od data priority, takový údaj bude každý určený úřad považovat za předložený včas;(ii) po uplynutí lhůty 16 měsíců od data priority, bude údaj považovaný každým určeným úřadem za předložený v poslední den této lhůty, pokud dojde Mezinárodnímu úřadu před ukončením technických příprav pro mezinárodní zveřejnění.(b) Jestliže národní zákonodárství určeného úřadu tak vyžaduje u národních přihlášek, může tento úřad žádat předložení údajů ve smyslu pravidla 13bis.3(a) dříve než 16 měsíců od data priority za předpokladu, že byl tento požadavek podle pravidla 13bis.7(a)(ii) oznámen Mezinárodnímu úřadu a Mezinárodní úřad takovýto požadavek podle pravidla 13bis.7(c) zveřejnil ve Věstníku nejméně dva měsíce před podáním mezinárodní přihlášky.(c) Jestliže přihlašovatel žádá dřívější zveřejnění podle článku 21 (2)(b), kterýkoliv určený úřad může považovat každý údaj, který nebyl předložen před ukončením technických příprav pro mezinárodní zveřejnění, za údaj, který nebyl předložen včas.(d) Mezinárodní úřad oznámí přihlašovateli datum, kdy obdržel každý údaj předložený podle odstavce (a), a (i) jestliže údaj obdržel před ukončením technických příprav pro mezinárodní zveřejnění, oznámí toto datum a uvede závažné údaje z odkazu v brožuře zveřejněné podle pravidla 48;(ii) jestliže údaj obdržel po ukončení technických příprav k mezinárodnímu zveřejnění, oznámí závažné údaje z odkazu určeným úřadům. 13bis.5 Odkazy a údaje pro účely jednoho nebo více určených států; různá uložení pro různé určené státy; uložení u ukládacích orgánů, které nebyly oznámeny (a) Odkaz na uložený biologický materiál se považuje za odkaz pro účely všech určených států, ledaže byl výslovně proveden jen pro účely některého z určených států; totéž platí pro údaje uvedené v odkazu.(b) Odkaz na několik různých uložení biologického materiálu pro určené státy je přípustný.(c) Každý určený úřad má právo nebrat v úvahu uložení u jiného ukládacího orgánu než u toho, který byl oznámen podle pravidla 13bis.7(b). 13bis.6 Poskytnutí vzorků (a) (Zrušeno)

Ve smyslu článků 23 a 40 nedojde k poskytnutí vzorků biologického materiálu, na nějž byl učiněn odkaz v mezinárodní přihlášce, před uplynutím příslušných lhůt, po jejichž uplynutí může podle uvedených článků začít národní řízení, ledaže s tím přihlašovatel souhlasí. Jestliže však přihlašovatel vykoná úkony uvedené v článku 22 nebo 39 po mezinárodním zveřejnění, avšak před uplynutím uvedených lhůt, může k poskytnutí vzorků uloženého biologického materiálu dojít po vykonání uvedených úkonů. Bez ohledu na předcházející ustanovení je možné vzorky uloženého biologického materiálu poskytnout podle ustanovení národního zákonodárství uplatňovaného kterýmkoliv určeným úřadem v okamžiku, kdy podle tohoto práva nabývá mezinárodní zveřejnění účinky povinného národního zveřejnění národní přihlášky bez průzkumu.

13bis.7 Národní požadavky: oznámení a zveřejnění (a) Každý národní úřad může oznámit Mezinárodnímu úřadu požadavky národního zákonodárství v tom směru, že (i) v odkazu na uložený biologický materiál v národní přihlášce požaduje vedle údajů zmíněných v pravidle 13bis.3(a)(i), (ii) a (iii) další v oznámení uvedené skutečnosti;(ii) jeden nebo více údajů uvedených v pravidle 13bis.3(a) se požaduje v národní přihlášce už při podání nebo ve lhůtě kratší než 16 měsíců od data priority, přičemž tuto lhůtu je třeba v oznámení přesně uvést.(b) Každý národní úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu ukládací orgány, u nichž národní zákonodárství povoluje ukládat biologické materiály pro účely patentového řízení před tímto úřadem, nebo skutečnost, že národní zákonodárství neobsahuje žádné předpisy o ukládání nebo je nedovoluje.(c) (Beze změny)
Pravidlo 13ter Výpisy sekvencí nukleotidů a/nebo aminokyselin 13ter.1 Výpis sekvencí pro mezinárodní orgány (a) Jestliže orgán pro mezinárodní rešerši zjistí, že mezinárodní přihláška obsahuje vyjádření jedné nebo více sekvencí nukleotidů a/nebo aminokyselin, ale (i) mezinárodní přihláška neobsahuje výpis sekvencí, který je v souladu se standardem daným Administrativní směrnicí, tento orgán vyzve přihlašovatele, aby mu předložil ve lhůtě stanovené ve výzvě výpis sekvencí v takové formě, která vyhovuje tomuto standardu;(ii) přihlašovatel ještě nepředložil výpis sekvencí ve strojně čitelné formě vyhovující standardu danému Administrativní směrnicí, tento orgán může vyzvat přihlašovatele, aby mu předložil ve lhůtě stanovené ve výzvě výpis sekvencí v takové formě, která je v souladu s tímto standardem.(b) (Zrušeno)(c) Jestliže přihlašovatel nevyhoví výzvě podle odstavce (a) ve lhůtě stanovené ve výzvě, orgán pro mezinárodní rešerši není povinen provést rešerši mezinárodní přihlášky, jestliže toto nevyhovění má za následek, že nelze řádnou rešerši provést.(d) Jestliže orgán pro mezinárodní rešerši zjistí, že popis nevyhovuje pravidlu 5.2(b), vyzve přihlašovatele, aby podal požadovanou opravu. Pravidlo 26.4 se použije přiměřeně pro každou opravu navrženou přihlašovatelem. Orgán pro mezinárodní rešerši předá opravu přijímacímu úřadu a Mezinárodnímu úřadu.(e) Odstavce (a) a (c) se použijí přiměřeně na řízení před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum.(f) Žádný výpis sekvencí, který nebyl obsažen v mezinárodní přihlášce při jejím podání, nesmí tvořit podle článku 34 součást mezinárodní přihlášky. 13ter.2 Výpis sekvencí pro určený úřad

Jakmile bylo zahájeno řízení o mezinárodní přihlášce u určeného úřadu, použije se pravidlo 13ter.1(a) přiměřeně u řízení před tímto úřadem. Žádný určený úřad nesmí požadovat, aby mu přihlašovatel předložil jiný výpis sekvencí než výpis sekvencí, který je v souladu se standardem daným Administrativní směrnicí.

(b) (Zrušeno)

Pravidlo 14 Předávací poplatek 14.1 Předávací poplatek (a) (Beze změny)(b) Výši případného předávacího poplatku určí přijímací úřad.(c) Předávací poplatek musí být zaplacen do jednoho měsíce od data obdržení mezinárodní přihlášky. Splatná částka je částka, která je splatná k datu přijetí mezinárodní přihlášky. Pravidlo 15 Mezinárodní poplatek 15.1 Základní poplatek a poplatek za určení Každá mezinárodní přihláška podléhá poplatku ve prospěch Mezinárodního úřadu ("mezinárodní poplatek"), který vybírá přijímací úřad a který se skládá:(i) (beze změny)(ii) z tolika "poplatků za určení", kolik je národních a regionálních patentů požadovaných podle pravidla 4.9(a), s výjimkou, kdy se na určení použije ustanovení článku 44 a za toto určení se platí pouze jeden poplatek a kdy Sazebník poplatků může udávat maximální počet splatných poplatků za určení. 15.2 Výše poplatků (a) (Beze změny)(b) Základní poplatek a poplatek za určení je splatný v měně nebo jedné z měn předepsaných přijímacím úřadem ("předepsaná měna"), tzn., že převede-li přijímací úřad tyto poplatky Mezinárodnímu úřadu, budou volně směnitelné na švýcarskou měnu. Výše základního poplatku a poplatku za určení budou předepsány generálním ředitelem pro každý přijímací úřad, který předepisuje platby těchto poplatků v jiné měně než švýcarské, po poradě s přijímacím úřadem státu nebo úřadem jednajícím podle pravidla 19.1(b) na místě úřadu, jehož úřední měna je stejná jako předepsaná měna. Částky takto stanovené budou ekvivalentní hodnoty, v zaokrouhlených číslech, částek uvedených ve švýcarské měně v sazebníku poplatků. Mezinárodní úřad oznámí každému přijímacímu úřadu předepsané částky v předepsané měně a zveřejní je ve Věstníku.(c) (Beze změny)(d) Jestliže se směnný kurs mezi švýcarskou měnou a předepsanou měnou proti poslednímu použitému směnnému kursu změní, stanoví generální ředitel nové částky v předepsané měně podle směrnic Shromáždění. Nově stanovené částky se použijí po uplynutí dvou měsíců od jejich uveřejnění ve Věstníku s tím, že se přijímací úřad uvedený v druhé větě odstavce (b) a generální ředitel mohou dohodnout na datu spadajícím do této dvouměsíční lhůty a v tomto případě se tyto částky použijí od tohoto data. 15.3 (Zrušeno) 15.4 Lhůta splatnosti; splatná částka (a) Základní poplatek je splatný do jednoho měsíce od data, kdy mezinárodní přihláška došla. Splatná částka je částka platná k datu, kdy mezinárodní přihláška došla.(b) Poplatek za určení je splatný: (i) do jednoho roku od data priority nebo(ii) do jednoho měsíce od data, kdy mezinárodní přihláška došla, jestliže jednoměsíční lhůta uplyne později než jeden rok od data priority.(c) Pokud se poplatek za určení platí před uplynutím jednoho měsíce od data, kdy mezinárodní přihláška došla, splatná částka je částka, která je splatná v den, kdy mezinárodní přihláška došla. Použije-li se lhůta podle odstavce (b)(i) a poplatek za určení se platí před uplynutím této lhůty, ale později než jeden měsíc od data, kdy mezinárodní přihláška došla, splatná částka je částka, která je splatná v den platby. (i) a (ii) (zrušeno) 15.5 Poplatky podle pravidla 4.9(c) (a) Bez ohledu na pravidlo 15.4(b) stvrzení každého určení podle pravidla 4.9(c) provedené podle pravidla 4.9(b) je předmětem zaplacení přijímacímu úřadu tolika poplatků za určení (ve prospěch Mezinárodního úřadu), kolik národních patentů a regionálních patentů přihlašovatel na základě stvrzení požaduje, a stvrzovacího poplatku (ve prospěch přijímacího úřadu), který se rovná 50 % součtu poplatků za určení splatných podle tohoto odstavce. Tyto poplatky jsou splatné pro každé určení takto stvrzené, i když je již splatný maximální počet poplatků za určení uvedený v položce 2(a) Sazebníku poplatků nebo i když je poplatek za určení již splatný s ohledem na určení podle pravidla 4.9(a) pro tentýž stát pro jiný účel.(b) (Beze změny) 15.6 Vrácení poplatku Přijímací úřad vrátí mezinárodní poplatek přihlašovateli:(i) jestliže je zjištění podle článku 11(1) záporné(ii) jestliže před předáním archivního vyhotovení Mezinárodnímu úřadu je mezinárodní přihláška odvolána nebo považována za odvolanou nebo(iii) jestliže s ohledem na předpisy o národní bezpečnosti se s mezinárodní přihláškou nenakládá jako takovou. Pravidlo 16 Rešeršní poplatek 16.1 Právo žádat poplatek (a) (Beze změny)(b) Rešeršní poplatek vybírá přijímací úřad. Poplatek je splatný v měně nebo jedné z měn předepsaných tímto úřadem ("měna přijímacího úřadu"), přičemž není-li měna přijímacího úřadu měna nebo jedna z měn, ve které orgán pro mezinárodní rešerši stanovil tento poplatek ("stanovená měna"), musí být při převodu přijímacím úřadem ve prospěch orgánu pro mezinárodní rešerši volně směnitelná na měnu státu, v němž má tento orgán své sídlo ("měna sídla"). Výši rešeršního poplatku v měně přijímacího úřadu, je-li jiná než stanovená měna, určí generální ředitel po poradě s přijímacím úřadem nebo úřadem působícím podle pravidla 19.1(b) pro stát, jehož úřední měna je stejná jako měna přijímacího úřadu. Takto stanovené částky budou ekvivalenty, v zaokrouhlených číslech, částky stanovené orgánem pro mezinárodní rešerši v měně sídla. Částky budou oznámeny Mezinárodním úřadem každému přijímacímu úřadu a budou uveřejněny ve Věstníku.(c) (Beze změny)(d) Jestliže se směnný kurs mezi měnou sídla a měnou přijímacího úřadu, pokud je jiná než stanovená měna nebo měny, proti poslednímu použitému směnnému kursu změní, stanoví generální ředitel nové částky v měně příslušného přijímacího úřadu podle směrnic Shromáždění. Nově stanovené částky se použijí po uplynutí dvou měsíců od jejich uveřejnění ve Věstníku, ledaže se některý přijímací úřad uvedený ve třetí větě odstavce (b) a generální ředitel dohodnou na datu spadajícím do lhůty dvou měsíců, a v tomto případě se částka pro tento úřad použije od tohoto data.(e) (Beze změny)(f) Pokud jde o lhůtu splatnosti rešeršního poplatku, ustanovení pravidla 15.4(a) týkající se základního poplatku se použije přiměřeně. 16.2 Vrácení poplatku Přijímací úřad vrátí rešeršní poplatek přihlašovateli:(i) jestliže je zjištění podle článku 11(1) záporné,(ii) jestliže před předáním rešeršního vyhotovení orgánu pro mezinárodní rešerši je přihláška odvolána nebo považována za odvolanou nebo(iii) jestliže se s ohledem na předpisy týkající se národní bezpečnosti s mezinárodní přihláškou nenakládá jako takovou. 16.3 (Beze změny) Pravidlo 16bis Prodloužení lhůt k placení poplatků 16bis.1 Výzva přijímacího úřadu (a) Jestliže v okamžiku splatnosti podle pravidel 14.1(c), 15.4(a) a 16.1(f) přijímací úřad zjistí, že mu nebyly zaplaceny žádné poplatky nebo že zaplacená částka je nedostatečná ke krytí předávacího poplatku, základního poplatku a rešeršního poplatku, vyzve přijímací úřad přihlašovatele, aby mu zaplatil částku požadovanou ke krytí těchto poplatků spolu s případným poplatkem za pozdní platbu podle pravidla 16bis.2 ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy.(b) Jestliže v okamžiku splatnosti podle pravidla 15.4(b) zjistí přijímací úřad, že mu nebyly zaplaceny žádné poplatky nebo že zaplacená částka je nedostatečná ke krytí poplatků za určení, nutných ke krytí všech určení podle pravidla 4.9(a), přijímací úřad vyzve přihlašovatele, aby zaplatil částku požadovanou ke krytí těchto poplatků spolu s případným poplatkem za pozdní platbu podle pravidla 16bis.2 ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy. Částka splatná, pokud se týká každého poplatku za určení, je částka, která je splatná poslední den lhůty jednoho roku od data priority, jestliže se použije lhůta podle pravidla 15.4(b)(i), nebo částka, která je splatná v den příjmu mezinárodní přihlášky, použije-li se lhůta podle pravidla 15.4(b)(ii).(c) Jestliže přijímací úřad zaslal přihlašovateli výzvu podle odstavce (a) nebo (b) a přihlašovatel ve lhůtě uvedené v tomto odstavci nezaplatil celou splatnou částku včetně případného poplatku za pozdní platbu podle pravidla 16bis.2, přijímací úřad s výhradou odstavce (d): (i) až (iii) (beze změny)(d) Každá platba, kterou přijímací úřad obdrží před odesláním výzvy podle odstavce (a) nebo (b) se považuje za obdrženou před uplynutím lhůty podle pravidla 14.1(c), 15.4(a) nebo (b) nebo 16.1(f).(e) Každá platba, kterou přijímací úřad obdrží dříve, než vydá příslušné usnesení podle článku 14(3), bude považována za obdrženou před uplynutím lhůty uvedené v odstavci (a) nebo (b). 16bis.2 Poplatek za pozdní platbu (a) Placení poplatků jako odezva na výzvu podle pravidla 16bis.1(a) nebo (b) může být přijímacím úřadem podrobeno placení poplatku za pozdní platbu v jeho vlastní prospěch. Výše tohoto poplatku činí: (i) a (ii) (beze změny)(b) Výše poplatku za pozdní platbu však nesmí překročit částku základního poplatku uvedeného v položce 1(a) v Sazebníku poplatků. Pravidlo 17 Prioritní doklad 17.1 Povinnost předložit kopii dřívější národní nebo mezinárodní přihlášky (a) Uplatňuje-li se priorita z dřívější národní nebo mezinárodní přihlášky podle článku 8, musí přihlašovatel předložit kopii dřívější přihlášky ověřenou orgánem, u kterého byla podána ("prioritní doklad), s výhradou odstavce (b), Mezinárodnímu úřadu nebo přijímacímu úřadu nejpozději do 16 měsíců od data priority, pokud již nebyla podána u přijímacího úřadu spolu s mezinárodní přihláškou, ve které se priorita uplatňuje, přičemž každá kopie dřívější přihlášky, kterou obdrží Mezinárodní úřad po uplynutí této lhůty, bude považována za obdrženou tímto úřadem poslední den této lhůty, pokud mu dojde před datem mezinárodního zveřejnění mezinárodní přihlášky.(b) Je-li prioritní doklad vydáván přijímacím úřadem, přihlašovatel může místo jeho předložení požádat přijímací úřad, aby připravil a předal prioritní doklad Mezinárodnímu úřadu. Žádost musí být podána nejpozději do 16 měsíců od data priority a přijímací úřad ji může podrobit poplatku.(c) Jestliže nejsou splněny požadavky žádného z předcházejících odstavců, žádný z určených úřadů nemůže nebrat v úvahu uplatněnou prioritu, aniž by dal přihlašovateli možnost předložit prioritní doklad ve lhůtě, která se stanoví podle okolností. 17.2 Předkládání kopie (a) Pokud přihlašovatel vyhoví ustanovení pravidla 17.1(a) nebo (b), Mezinárodní úřad na zvláštní žádost určeného úřadu urychleně, ale nikoliv před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky, dodá kopii prioritního dokladu tomuto úřadu. Žádný určený úřad nebude požadovat předložení kopie prioritního dokladu od samotného přihlašovatele. Přihlašovatel není povinen předložit překlad určenému úřadu před uplynutím lhůty podle článku 22. Pokud přihlašovatel podá žádost o urychlené řízení podle článku 23(2) před mezinárodním zveřejněním, Mezinárodní úřad dodá na zvláštní žádost určeného úřadu kopii prioritního dokladu tomuto úřadu ihned po obdržení této žádosti.(b) (Beze změny)(c) Jestliže byla mezinárodní přihláška zveřejněna podle článku 21, Mezinárodní úřad poskytne kopii prioritního dokladu na požádání každému, za úhradu nákladů, pokud před zveřejněním: (i) (beze změny)(ii) nebylo uplatnění priority odvoláno nebo podle pravidla 26bis.2(b) se má za to, že priorita nebyla uplatněna.(iii) (zrušeno)(d) (Zrušeno) Pravidlo 19 Příslušný přijímací úřad 19.1 až 19.3 (Beze změny) 19.4 Předání Mezinárodnímu úřadu jako přijímacímu úřadu (a) V případě, kdy je mezinárodní přihláška podána u národního úřadu, který je činný jako přijímací úřad podle Smlouvy, ale (i) tento přijímací úřad není oprávněný podle pravidla 19.1 nebo 19.2 přijmout tuto mezinárodní přihlášku nebo(ii) mezinárodní přihláška není v jazyce přípustném podle pravidla 12.1(a) pro tento národní úřad, ale je v jazyce přípustném podle tohoto pravidla pro Mezinárodní úřad jako přijímací úřad, nebo(iii) tento národní úřad a Mezinárodní úřad souhlasí z jiných důvodů než uvedených v odstavcích (i) a (ii) a se schválením přihlašovatele, že se řízení podle tohoto pravidla může použít,považuje se mezinárodní přihláška s výhradou odstavce (b) za přijatou tímto úřadem v zastoupení Mezinárodního úřadu jako přijímacího úřadu podle pravidla 19.1(a)(iii).(b) (Beze změny)(c) Pro účely pravidel 14.1(c), 15.4(a) až (c) a 16.1(f), kdy byla mezinárodní přihláška předána Mezinárodnímu úřadu podle odstavce (b), bude za datum přijetí mezinárodní přihlášky považováno datum, kdy byla mezinárodní přihláška skutečně přijata Mezinárodním úřadem. Pro účely tohoto odstavce se nepoužije poslední věta odstavce (b). Pravidlo 20 Příjem mezinárodní přihlášky 20.1 až 20.3 (Beze změny) 20.4 Zjištění podle článku 11(1) (a) a (b) (Beze změny)(c) Pro účely článku 11(1)(ii) postačí, aby část, kterou lze považovat za popis (kromě jeho části obsahující výpis sekvencí), a část, kterou lze považovat za nárok nebo nároky, byla v jazyce přípustném přijímacím úřadem podle pravidla 12.1(a).(d) Jestliže k datu 1. října 1997 není odstavec (c) slučitelný s národním zákonodárstvím přijímacího úřadu, nebude odstavec (c) použit pro tento přijímací úřad, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat a jestliže zmíněný úřad to oznámí Mezinárodnímu úřadu do 31. prosince 1997. Došlé oznámení bude ihned Mezinárodním úřadem zveřejněno ve Věstníku. 20.5 až 20.9 (Beze změny) Pravidlo 22 Předání archivního vyhotovení 22.1 Postup (a) až (g) (Beze změny)(h) Má-li být mezinárodní přihláška zveřejněna v jazyce překladu dodaného podle pravidla 12.3, tento překlad musí být přijímacím úřadem předán Mezinárodnímu úřadu spolu s archivním vyhotovením podle odstavce (a), nebo předal-li již přijímací úřad archivní vyhotovení Mezinárodnímu úřadu podle tohoto odstavce, ihned po obdržení překladu. 22.2 (Zůstává zrušeno) 22.3 (Beze změny) Pravidlo 23 Předání rešeršního vyhotovení, překladu a výpisu sekvencí 23.1 Postup (a) Nevyžaduje-li se překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 12.3(a), předá přijímací úřad rešeršní vyhotovení orgánu pro mezinárodní rešerši nejpozději téhož dne, kdy předá archivní vyhotovení Mezinárodnímu úřadu, pokud byl zaplacen rešeršní poplatek. V opačném případě je rešeršní vyhotovení předáno ihned po zaplacení rešeršního poplatku.(b) Pokud je předložen překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 12.3, kopii překladu a žádosti, které se společně považují za rešeršní vyhotovení podle článku 12(1), předá přijímací úřad orgánu pro mezinárodní rešerši, pokud byl zaplacen rešeršní poplatek. V opačném případě kopii překladu a žádosti předá ihned po zaplacení rešeršního poplatku.(c) Každý výpis sekvencí ve strojně čitelné formě, který je předložen přijímacímu úřadu, předá přijímací úřad orgánu pro mezinárodní rešerši. Pravidlo 26 Přezkoumání a oprava některých částí mezinárodní přihlášky přijímacím úřadem 26.1 a 26.2 (Beze změny) 26.3 Přezkoumání požadavků na vnější úpravu podle článku 14(1)(a)(v) (a) Je-li mezinárodní přihláška podána v jazyce zveřejnění, přijímací úřad přezkoumá: (i) mezinárodní přihlášku s ohledem na požadavky na vnější úpravu podle pravidla 11 pouze v rozsahu nutném v zájmu přiměřené jednotnosti mezinárodního zveřejnění;(ii) každý překlad předložený podle pravidla 12.3 s ohledem na požadavky podle pravidla 11 pouze v rozsahu nutném v zájmu dobré reprodukce.(b) Je-li mezinárodní přihláška podána v jazyce, který není jazykem zveřejnění, přijímací úřad přezkoumá: (i) mezinárodní přihlášku s ohledem na vnější úpravu podle pravidla 11 pouze v rozsahu nutném v zájmu dobré reprodukce;(ii) každý překlad předložený podle pravidla 12.3 a výkresy s ohledem na požadavky podle pravidla 11 v rozsahu nutném v zájmu přiměřené jednotnosti mezinárodního zveřejnění. 26.3bis Výzva podle článku 14(1)(b) k opravě nedostatků podle pravidla 11

Přijímací úřad nemusí vydat výzvu podle článku 14(1)(b) k opravě nedostatků podle pravidla 11, jestliže požadavky na vnější úpravu uvedené v tomto pravidle jsou splněny v rozsahu požadavků uvedených v pravidle 26.3.

26.3ter Výzva k opravě nedostatků podle článku 3(4)(i) (a) Jestliže je anotace nebo text na výkresech předložen v jazyce jiném, než je jazyk popisu a nároků, přijímací úřad, ledaže (i) se vyžaduje překlad mezinárodní přihlášky podle pravidla 12.3(a) nebo(ii) anotace nebo text na výkresech je v jazyce, ve kterém bude mezinárodní přihláška zveřejněna,vyzve přihlašovatele, aby předložil překlad anotace a textu na výkresech do jazyka, ve kterém bude mezinárodní přihláška zveřejněna. Pravidla 26.1(a), 26.2, 26.3bis, 26.5 a 29.1 se použijí přiměřeně.(b) Jestliže k datu 1. října 1997 není odstavec (a) slučitelný s národním zákonodárstvím přijímacího úřadu, nebude odstavec (a) použit pro tento přijímací úřad, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat a jestliže to tento úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu do 31. prosince 1997. Došlé oznámení bude ihned zveřejněno ve Věstníku.(c) Pokud není žádost v souladu s pravidlem 12.1, přijímací úřad vyzve přihlašovatele, aby předložil překlad, který je v souladu s tímto pravidlem. Pravidla 3, 26.1(a), 26.2, 26.5 a 29.1 se použijí přiměřeně.(d) Jestliže k datu 1. října 1997 není odstavec (c) slučitelný s národním zákonodárstvím přijímacího úřadu, nebude odstavec (c) použit pro tento přijímací úřad, pokud bude neslučitelnost s tímto zákonodárstvím pokračovat a jestliže to tento úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu do 31. prosince 1997. Došlé oznámení bude ihned zveřejněno ve Věstníku. 26.4 (Beze změny, kromě vypuštění označení odstavce nadbytečným "(a)") 26.5 (Beze změny, kromě vypuštění označení odstavce nadbytečným "(a)") 26.6 (Beze změny)
Pravidlo 26bis Oprava nebo dodatečné uplatnění priority 26bis.1 Oprava nebo dodatečné uplatnění priority (a) Přihlašovatel může opravit nebo dodatečně uplatnit prioritu oznámením předloženým přijímacímu úřadu nebo Mezinárodnímu úřadu ve lhůtě 16 měsíců od data priority nebo v případě, že oprava nebo doplnění uplatnění priority bude mít za následek změnu data priority, 16 měsíců od takto změněného data priority podle toho, která z 16měsíční lhůty uplyne dříve, s podmínkou, že takovéto oznámení může být předloženo nejpozději do 4 měsíců od data mezinárodního podání. Oprava uplatnění priority může obsahovat přidání kteréhokoliv údaje uvedeného v pravidle 4.10.(b) Každé oznámení podle odstavce (a) obdržené přijímacím úřadem nebo Mezinárodním úřadem po tom, co přihlašovatel požádal o dřívější zveřejnění podle článku 21(2)(b) bude považováno za nepředložené, ledaže by byla tato žádost odvolána před ukončením technických příprav pro mezinárodní zveřejnění.(c) Pokud oprava nebo dodatečné uplatnění priority způsobí změnu data priority, každá lhůta, která se počítá od dříve uplatněného data priority a která ještě neuplynula, se bude počítat od data priority takto změněného. 26bis.2 Výzva k opravě nedostatků v uplatnění priority (a) Jestliže přijímací úřad, nebo pokud přijímací úřad opomene, pak Mezinárodní úřad, zjistí, že uplatnění priority nesplňuje požadavky pravidla 4.10 nebo že některý údaj v uplatnění priority není totožný s odpovídajícím údajem v prioritním dokladu, přijímací úřad, případně Mezinárodní úřad vyzve přihlašovatele k opravě údaje v uplatněné prioritě.(b) Jestliže na výzvu podle odstavce (a) přihlašovatel před uplynutím stanovené lhůty podle pravidla 26bis.1(a) nepředloží oznámení obsahující opravu údajů v uplatnění priority tak, aby splňovaly požadavky pravidla 4.10, toto uplatnění priority se bude považovat pro účely řízení podle Smlouvy za neprovedené a přijímací úřad, případně Mezinárodní úřad o tom vydá usnesení a oznámí to přihlašovateli, přičemž uplatnění priority se nebude považovat za neprovedené, pokud chybí pouze údaj o čísle dřívější přihlášky uvedený v pravidle 4.10(a)(ii) nebo pokud údaj v uplatnění priority není stejný jako odpovídající údaj uvedený v prioritním dokladu.(c) Vydá-li přijímací úřad nebo Mezinárodní úřad usnesení podle odstavce (b), Mezinárodní úřad na žádost přihlašovatele, obdrží-li ji Mezinárodní úřad před ukončením technických příprav na mezinárodní zveřejnění, a po zaplacení zvláštního poplatku, jehož výše je dána Administrativní směrnicí, zveřejní spolu s mezinárodní přihláškou oznámení týkající se uplatnění priority, které se považuje za neprovedené. Kopie této žádosti bude obsažena v postoupení podle článku 20, není-li postoupena brožura nebo není-li mezinárodní přihláška zveřejněna z důvodů uvedených v článku 64(3). Pravidlo 29 Mezinárodní zveřejnění nebo určení, která se považují za odvolaná 29.1 Zjištění přijímacího úřadu (a) Vydá-li přijímací úřad usnesení podle článku 14(1)(b) a pravidla 26.5 (opomenutí opravy určitých nedostatků) nebo podle článku 14(3)(a) [nezaplacení předepsaných poplatků podle pravidla 27.1(a)] nebo podle článku 14(4) [pozdější zjištění, že nebyly splněny požadavky podle odstavců (i) až (iii) článku 11(1)] nebo podle pravidla 12.3(d) (nepředložení požadovaného překladu nebo případně nezaplacení poplatku za pozdní platbu) nebo podle pravidla 92.4(g)(i) (nepředložení originálu dokladu), takováto mezinárodní přihláška se považuje za odvolanou: (i) až (iv) (beze změny)(b) (Beze změny) 29.2 (Zůstává zrušeno) 29.3 a 29.4 (Beze změny) Pravidlo 34 Minimální dokumentace 34.1 Vymezení (a) a (b) (Beze změny)(c) S výhradou odstavců (d) a (e) se za "národní patentové doklady" považují: (i) patenty vydané v a po roce 1920 Francií, dřívějším Reichspatentamtem v Německu, Japonskem, bývalým Sovětským svazem, Švýcarskem (pouze ve francouzštině a němčině), Spojeným královstvím a Spojenými státy americkými,(ii) patenty vydané Spolkovou republikou Německo a Ruskou federací(iii) (beze změny)(iv) autorská osvědčení na vynález vydaná bývalým Sovětským svazem, (v) a (vi) (beze změny)(d) (Beze změny)(e) Orgán pro mezinárodní rešerši, jehož úředním jazykem nebo jedním z úředních jazyků není japonština, ruština nebo španělština, je oprávněn nezahrnout do své dokumentace ty patentové doklady Japonska, Ruské federace a bývalého Sovětského svazu, jakož i ty patentové doklady ve španělštině, pro něž nejsou všeobecně dostupné anotace v angličtině. Pokud budou anglické anotace všeobecně dostupné po nabytí účinnosti Prováděcího předpisu, budou ty patentové dokumenty, jichž se anotace týkají, zahrnuty do dokumentace nejpozději do šesti měsíců poté, co anotace nabudou všeobecné dostupnosti. Dojde-li k přerušení anotačních služeb v angličtině v těch technických oborech, kde byly anglické anotace dosud všeobecně dostupné, přijme Shromáždění vhodná opatření k urychlené obnově těchto služeb v uvedených oborech.(f) (Beze změny) Pravidlo 37 Chybějící nebo vadný název 37.1 (Beze změny) 37.2 Pořízení názvu

Jestliže mezinárodní přihláška neobsahuje název a orgán pro mezinárodní rešerši neobdržel od přijímacího úřadu oznámení o tom, že vyzval přihlašovatele, aby tento nedostatek odstranil, nebo když tento orgán zjistí, že název neodpovídá pravidlu 4.3, pořídí název sám. Takový název je pořízen v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška zveřejněna, nebo jestliže byl předložen překlad do jiného jazyka podle pravidla 23.1(b) a orgán pro mezinárodní rešerši si tak přeje, v jazyce překladu.

Pravidlo 38 Chybějící nebo vadná anotace 38.1 (Beze změny) 38.2 Pořízení anotace (a) Jestliže mezinárodní přihláška neobsahuje anotaci a orgán pro mezinárodní rešerši neobdržel od přijímacího úřadu oznámení o tom, že byl přihlašovatel vyzván, aby anotaci předložil, nebo když uvedený orgán zjistí, že anotace nevyhovuje ustanovení pravidla 8, pořídí anotaci sám. Taková anotace je pořízena v jazyce, ve kterém má být mezinárodní přihláška zveřejněna, nebo jestliže byl předložen překlad do jiného jazyka podle pravidla 23.1(b) a orgán pro mezinárodní rešerši si tak přeje, v jazyce tohoto překladu.(b) (Beze změny) Pravidlo 43 Zpráva o mezinárodní rešerši 43.1 až 43.3 (Beze změny) 43.4 Jazyk

Každá zpráva o mezinárodní rešerši a každé usnesení podle článku 17(2)(a) jsou v jazyce, ve kterém je mezinárodní přihláška, ke které se vztahuje, zveřejněna, nebo jestliže byl předán podle pravidla 23.1(b) překlad do jiného jazyka a orgán pro mezinárodní rešerši si tak přeje, v jazyce překladu.

43.5 až 43.8 (Beze změny) 43.9 Dodatkové údaje

Zpráva o mezinárodní rešerši nesmí obsahovat nic jiného, než to, co je obsaženo v pravidlech 33.1(b) a (c), 43.1 až 43.3, 43.5 až 43.8 a 44.2, a údaje uvedené v článku 17(2)(b), přičemž Administrativní směrnice může dovolit začlenění dodatkových údajů do zprávy o mezinárodní rešerši zvlášť v Administrativní směrnici uvedených. Zpráva o mezinárodní rešerši nesmí obsahovat a Administrativní směrnice nemůže dovolit začlenění žádného vyjádření názoru, zdůvodnění, argumentů nebo vysvětlení.

43.10 (Beze změny)
Pravidlo 44 Předání zprávy o mezinárodní rešerši atd. 44.1 (Beze změny) 44.2 [Beze změny, kromě vypuštění označení odstavce nadbytečným "(a)"] 44.3 (Beze změny) Pravidlo 46 Úprava nároků v řízení před Mezinárodním úřadem 46.1 až 46.4 (Beze změny) 46.5 [Beze změny, kromě vypuštění označení odstavce nadbytečným "(a)"] Pravidlo 47 Postoupení určeným úřadům 47.1 a 47.2 (Beze změny) 47.3 Jazyky (a) Mezinárodní přihláška postoupená podle článku 20 je v jazyce, ve kterém je zveřejněna.(b) Je-li jazyk, ve kterém je mezinárodní přihláška zveřejněna, jiný než jazyk, ve kterém byla podána, Mezinárodní úřad předá kterémukoliv určenému úřadu na jeho žádost kopii této přihlášky v jazyce, ve kterém byla podána. 47.4 (Beze změny) Pravidlo 48 Mezinárodní zveřejnění 48.1 (Beze změny) 48.2 Obsah (a) Brožura musí obsahovat: (i) až (vii) (beze změny)(viii) závažné údaje z každého odkazu týkajícího se uloženého biologického materiálu předloženého podle pravidla 13bis odděleně od popisu, spolu s uvedením data, kdy Mezinárodní úřad takové údaje obdržel.(ix) každé oznámení týkající se uplatnění priority, které se považuje za neprovedené podle pravidla 26bis.2(b), jehož zveřejnění je požadováno podle pravidla 26bis.2(c).(b) až (i) (Beze změny) 48.3 Jazyky zveřejnění (a) Je-li mezinárodní přihláška podána v čínštině, angličtině, francouzštině, němčině, japonštině, ruštině nebo španělštině ("jazyky zveřejnění"), zveřejní se v jazyce, ve kterém byla podána.(a-bis) Není-li mezinárodní přihláška podána v jazyce zveřejnění a byl předložen překlad do jazyka zveřejnění podle pravidla 12.3, přihláška se zveřejní v jazyce překladu.(b) Je-li mezinárodní přihláška podána v jazyce, který není jazykem zveřejnění, a není vyžadován překlad do jazyka zveřejnění podle pravidla 12.3(a), přihláška se zveřejní v anglickém překladu. Za pořízení překladu nese odpovědnost orgán pro mezinárodní rešerši, jehož povinností je mít překlad pořízený natolik včas, aby k mezinárodnímu zveřejnění mohlo dojít v předepsané lhůtě nebo aby při uplatnění článku 64(3)(b) mohlo dojít k postoupení podle článku 20 před uplynutím 19 měsíců od data priority. Bez ohledu na pravidlo 16.1(a) může orgán pro mezinárodní rešerši přihlašovateli účtovat poplatek za pořízení překladu. Orgán pro mezinárodní rešerši dá přihlašovateli možnost vyjádřit se k návrhu překladu. K vyjádření stanoví orgán pro mezinárodní rešerši podle okolností přiměřenou lhůtu. Nelze-li vzít vyjádření v úvahu pro nedostatek času před postoupením překladu nebo má-li přihlašovatel a uvedený orgán na správnost překladu různý názor, může přihlašovatel zaslat kopii svého vyjádření nebo jeho nevyřízený zbytek Mezinárodnímu úřadu a každému určenému úřadu, jemuž byl překlad postoupen. Mezinárodní úřad zveřejní podstatu vyjádření buď současně s překladem orgánu pro mezinárodní rešerši, nebo dodatečně.(c) (Beze změny) 48.4 až 48.6 (Beze změny) Pravidlo 49 Vyhotovení, překlad a poplatky podle článku 22 49.1 až 49.4 (Beze změny) 49.5 Obsah překladu a požadavky na jeho vnější formu (a) Pro účely článku 22 se překlad mezinárodní přihlášky týká popisu, [s výhradou odstavce (a-bis)], nároků, textů na výkresech a anotace. Žádá-li o to určený úřad, překlad se s výhradou odstavců (b), (c-bis) a (e) týká také: (i) až (iii) (beze změny)(a-bis) Žádný určený úřad nemůže požadovat, aby mu přihlašovatel předložil překlad textu uvedeného v části popisu obsahující výpis sekvencí, jestliže je tato část obsahující výpis sekvencí v souladu s pravidlem 12.1(d) a pokud popis vyhovuje pravidlu 5.2(b). Pravidlo 54 Přihlašovatel oprávněný k podání návrhu 54.1 (Beze změny) 54.2 Právo podat návrh

Návrh podle článku 31(2) může být podán, jestliže přihlašovatel, který podává návrh, nebo jestliže jsou dva nebo více přihlašovatelů, tak alespoň jeden z nich, je občanem smluvního státu vázaného Hlavou II Smlouvy nebo má v tomto státě sídlo a mezinárodní přihláška byla podána u přijímacího úřadu státu vázaného Hlavou II nebo u úřadu činného pro tento stát.

(i) a (ii) (zrušeno)

54.3 (Beze změny) 54.4 [Beze změny, kromě vypuštění označení odstavce nadbytečným "(a)"]
Pravidlo 55 Jazyky (mezinárodní předběžný průzkum) 55.1 (Beze změny) 55.2 Překlad mezinárodní přihlášky (a) Jestliže ani jazyk, ve kterém je mezinárodní přihláška podána, ani jazyk, ve kterém je mezinárodní přihláška zveřejněna, není přípustný pro orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, který má provádět mezinárodní předběžný průzkum, přihlašovatel musí, s výhradou odstavce (b), předložit spolu s návrhem překlad mezinárodní přihlášky do jazyka, který je jak: (i) jazykem přípustným pro tento orgán, tak(ii) jazykem zveřejnění.(b) Jestliže je překlad mezinárodní přihlášky do jazyka podle odstavce (a) předán orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum podle pravidla 23.1(b) a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum je součástí stejného národního úřadu nebo mezivládní organizace jako orgán pro mezinárodní rešerši, přihlašovatel nemusí předkládat překlad podle odstavce (a). V takovém případě, pokud přihlašovatel nepředloží překlad podle odstavce (a), bude mezinárodní předběžný průzkum proveden na základě překladu předloženého podle pravidla 23.1(b).(c) (Beze změny)(d) Pokud přihlašovatel vyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (c), bude tento požadavek považován za splněný. Pokud přihlašovatel opomene vyhovět, bude se návrh považovat za nepředložený a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum o tom vydá usnesení.(e) (Zrušeno) 55.3 (Beze změny) Pravidlo 57 Jednací poplatek 57.1 [Beze změny, kromě vypuštění označení odstavce nadbytečným "(a)"] 57.2 Výše poplatku (a) (Beze změny)(b) (Zůstává zrušeno)(c) Jednací poplatek je splatný v měně nebo některé z měn předepsaných orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum (předepsaná měna), čímž se rozumí, že musí být při převádění tímto orgánem na Mezinárodní úřad směnitelný na švýcarskou měnu. Výši jednacího poplatku stanoví v každé předepsané měně pro každý orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, který předepisuje platbu jednacího poplatku v jiné měně než švýcarské měně, generální ředitel po poradě s úřadem, s kterým probíhá porada podle pravidla 15.2(b), nebo není-li takovýto úřad, s orgánem, který předepisuje platbu v této měně, podle směnného kursu této měny. Takto stanovená částka bude odpovídat, v zaokrouhlených číslech, částce stanovené ve švýcarské měně v Sazebníku poplatků. Mezinárodní úřad oznámí tuto částku každému orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum a uveřejní ji ve Věstníku.(d) a (e) (Beze změny) 57.3 Datum a způsob placení

Jednací poplatek je splatný do jednoho měsíce od data, kdy byl návrh předložen, přičemž, byl-li návrh předán orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum podle pravidla 59.3, jednací poplatek je splatný do jednoho měsíce od data obdržení návrhu tímto orgánem. Splatná částka je částka, která je splatná v den předložení nebo případně obdržení návrhu. Pro účely předcházejících dvou vět se nepoužije pravidlo 59.3(e).

(b) (Zůstává zrušeno)(c) (Zrušeno)
57.4 (Zrušeno) 57(5) (Zůstává zrušeno) 57.6 Vrácení poplatku Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vrátí jednací poplatek přihlašovateli:(i) (beze změny)(ii) jestliže je návrh považován podle pravidla 54.4 za nepředložený.
Pravidlo 58 Poplatek za předběžný průzkum 58.1 Právo požadovat poplatek (a) (Beze změny)(b) Výši případného poplatku za mezinárodní předběžný průzkum stanoví orgán pro mezinárodní předběžný průzkum. Pro stanovení lhůty splatnosti poplatku za mezinárodní předběžný průzkum a jeho výše se použije pravidlo 57.3 týkající se jednacího poplatku.(c) (Beze změny) 58.2 (Zrušeno) 58.3 (Beze změny) Pravidlo 58bis Prodloužení lhůty pro placení poplatků 58bis.1 Výzva orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum (a) Jestliže ve lhůtě podle pravidel 57.3 a 58.1(b) orgán pro mezinárodní předběžný průzkum zjistí, že nebyly zaplaceny žádné poplatky nebo že zaplacená částka není dostatečná pro krytí jednacího poplatku a poplatku za mezinárodní předběžný průzkum, vyzve tento orgán přihlašovatele, aby zaplatil částku požadovanou ke krytí těchto poplatků, případně spolu s poplatkem za pozdní platbu podle pravidla 58bis.2 ve lhůtě jednoho měsíce od data výzvy.(b) Pokud orgán pro mezinárodní předběžný průzkum poslal výzvu podle odstavce (a) a přihlašovatel ve lhůtě stanovené v tomto odstavci nezaplatil celou částku, případně ani poplatek za pozdní platbu podle pravidla 58bis.2, bude návrh s výhradou odstavce (c) považován za nepředložený a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum o tom vydá usnesení.(c) Každá platba, kterou orgán pro mezinárodní předběžný průzkum obdrží dříve, než odešle výzvu podle odstavce (a), bude považována za obdrženou před uplynutím lhůty podle pravidla 57.3 nebo případně 58.1(b).(d) Každá platba, kterou orgán pro mezinárodní předběžný průzkum obdržel dříve, než tento orgán postupoval podle odstavce (b), bude považována za obdrženou před uplynutím lhůty podle odstavce (a). 58bis.2 Poplatek za pozdní platbu (a) Zaplacení poplatků na základě výzvy podle pravidla 58bis.1(a) může být orgánem pro mezinárodní průzkum podrobeno poplatku za pozdní platbu v jeho prospěch. Výše poplatku je: (i) 50 % nezaplacených poplatků uvedených ve výzvě nebo(ii) je-li částka vypočtená podle (i) menší než jednací poplatek, částka rovnající se jednacímu poplatku.(b) Výše poplatku za pozdní platbu však nepřesáhne částku rovnající se dvojnásobku jednacího poplatku. Pravidlo 59 Orgán příslušný pro mezinárodní předběžný průzkum 59.1 a 59.2 (Beze změny) 59.3 Předání návrhu orgánu příslušnému pro mezinárodní předběžný průzkum (a) Je-li návrh předložen přijímacímu úřadu, orgánu pro mezinárodní rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, který není příslušný pro provádění mezinárodního předběžného průzkumu mezinárodní přihlášky, tento úřad nebo orgán označí návrh datem, kdy návrh obdržel, a pokud se nerozhodne postupovat podle odstavce (f), předá návrh ihned Mezinárodnímu úřadu.(b) Je-li návrh předložen Mezinárodnímu úřadu, Mezinárodní úřad označí návrh datem, kdy návrh obdržel.(c) Je-li návrh předán Mezinárodnímu úřadu podle odstavce (c) nebo předložen podle odstavce (b), Mezinárodní úřad ihned: (i) pokud je pouze jediný orgán příslušný pro provedení mezinárodního předběžného průzkumu, předá návrh tomuto orgánu a uvědomí o tom přihlašovatele nebo(ii) pokud jsou dva nebo více orgánů pro mezinárodní předběžný průzkum příslušných pro provedení mezinárodního předběžného průzkumu, vyzve přihlašovatele, aby oznámil do 15 dnů od data výzvy nebo 19 měsíců od data priority podle toho, která lhůta uplyne později, orgán příslušný pro mezinárodní předběžný průzkum, kterému má být návrh předán.(d) Je-li oznámení předloženo podle požadavku odstavce (c)(ii), Mezinárodní úřad ihned předá návrh orgánu příslušnému pro mezinárodní předběžný průzkum uvedenému přihlašovatelem. Není-li takovéto oznámení předloženo, návrh bude považován za nepředložený a Mezinárodní úřad o tom vydá usnesení.(e) Je-li návrh předán orgánu příslušnému pro mezinárodní předběžný průzkum podle odstavce (c), bude se považovat za předložený v zastoupení tohoto orgánu v datu na návrhu vyznačeném podle odstavce (a) nebo případně (b) a návrh takto předaný bude tento orgán považovat za přijatý v tomto vyznačeném datu.(f) Jestliže se úřad nebo orgán, kterému byl návrh předložen podle odstavce (a), rozhodne předat tento návrh přímo orgánu příslušnému pro mezinárodní předběžný průzkum, odstavce (a) a (b) se použijí přiměřeně. Pravidlo 60 Některé nedostatky návrhu nebo volby 60.1 Nedostatky návrhu (a) a (b) (Beze změny)(c) S výhradou odstavce (d), jestliže přihlašovatel nevyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (a), bude návrh považován za nepředložený a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum o tom vydá usnesení.(d) až (g) (Beze změny) 60.2 Nedostatky v pozdější volbě (a) a (b) (Beze změny)(c) S výhradou odstavce (d), jestliže přihlašovatel nevyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (a), oznámení bude považováno za nepředložené a Mezinárodní úřad o tom vydá usnesení.(d) (Beze změny) Pravidlo 61 Oznámení návrhu nebo volby 61.1 Oznámení Mezinárodnímu úřadu a přihlašovateli (a) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vyznačí v návrhu datum přijetí nebo případně datum podle pravidla 60.1(b). Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum ihned buď zašle návrh Mezinárodnímu úřadu a kopii si ponechá ve svých spisech, nebo zašle kopii Mezinárodnímu úřadu a návrh si ponechá ve svých spisech.(b) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum ihned oznámí přihlašovateli datum přijetí návrhu. Jestliže se návrh považuje podle pravidel 54.4, 55.2(d), 58bis.1(b) nebo 60.1(c) za nepředložený nebo má-li se za to, že volba nebyla podle pravidla 60.1(d) provedena, oznámí to orgán pro mezinárodní předběžný průzkum přihlašovateli a Mezinárodnímu úřadu.(c) (Beze změny) 61.2 a 61.3 (Beze změny) 61.4 Zveřejnění ve Věstníku

Jestliže byl návrh podán před uplynutím 19 měsíců od data priority, Mezinárodní úřad ihned po podání návrhu, avšak nikoliv před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky, zveřejní ve Věstníku oznámení o podání návrhu a příslušných zvolených státech ve smyslu Administrativní směrnice.

Pravidlo 62 Kopie úprav podle článku 19 pro orgán pro mezinárodní předběžný průzkum 62.1 Úpravy provedené před podáním návrhu

Po přijetí návrhu nebo jeho kopie od orgánu pro mezinárodní průzkum předá Mezinárodní úřad ihned kopii všech úprav podle článku 19 a každého prohlášení ve smyslu tohoto článku tomuto orgánu, pokud tento orgán neoznámil, že již tuto kopii obdržel.

62.2 Úpravy provedené po podání návrhu

Jestliže v době podání úprav podle článku 19 byl již návrh předložen, musí přihlašovatel, nejlépe současně s podáním úprav Mezinárodnímu úřadu, podat také orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum kopii těchto úprav a každého prohlášení ve smyslu tohoto článku. V každém případě musí Mezinárodní úřad ihned zaslat kopii těchto úprav a prohlášení tomuto orgánu.

Pravidlo 66 Řízení před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum 66.1 až 66.7 (Beze změny) 66.8 Forma úprav (a) S výhradou odstavce (b) přihlašovatel předloží náhradní list za každý list mezinárodní přihlášky, který se v důsledku úpravy liší od listu, který byl původně podán. Dopis, kterým jsou doprovázeny náhradní listy, musí upozornit na rozdíly mezi nahrazovanými listy a náhradními listy a měl by také vysvětlit důvody úprav.(b) Jestliže úprava spočívá ve vypuštění některých pasáží nebo v menších změnách nebo dodatcích, náhradním listem podle odstavce (a) může být kopie příslušného listu mezinárodní přihlášky obsahující změny nebo dodatky za předpokladu, že nebudou nepříznivě ovlivněny jasnost a způsobilost k přímé reprodukci. Pokud některá úprava spočívá ve zrušení celého listu, uvede se taková úprava v dopisu, ve kterém se také vysvětlí důvody úpravy. 66.9 Jazyk úprav (a) S výhradou odstavců (b) a (c), jestliže byla mezinárodní přihláška podána v jazyce jiném, než je jazyk, ve kterém je zveřejněna, každá úprava, stejně tak jako každý dopis podle pravidla 66.8, se předloží v jazyce zveřejnění.(b) až (d) (Beze změny) Pravidlo 69 Zahájení a lhůta pro mezinárodní předběžný průzkum 69.1 (Beze změny) 69.2 Lhůta pro mezinárodní předběžný průzkum Lhůta pro zpracování zprávy o mezinárodním předběžném průzkumu je:(i) 28 měsíců od data priority nebo(ii) osm měsíců od data zaplacení poplatků podle pravidel 57.1 a 58.1(a) nebo(iii) osm měsíců od data, kdy orgán pro mezinárodní předběžný průzkum obdržel překlad předložený podle pravidla 55.2,podle toho, která lhůta uplyne jako poslední. Pravidlo 70 Zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu 70.1 až 70.6 (Beze změny) 70.7 Citace podle článku 35(2) (a) Zpráva obsahuje citaci dokladů, které jsou závažné pro podporu závěrů učiněných podle článku 35(2), ať již jsou, nebo nejsou tyto doklady citované ve zprávě o mezinárodní rešerši. Dokumenty citované ve zprávě o mezinárodní rešerši mohou být citovány ve zprávě pouze tehdy, jsou-li považovány orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum za závažné.(b) (Beze změny) 70.8 až 70.15 (Beze změny) 70.16 Přílohy ke zprávě

Každý náhradní list podle pravidla 66.8(a) nebo (b), každý náhradní list obsahující úpravy podle článku 19 a každý náhradní list obsahující opravy zjevných omylů stvrzených podle pravidla 91.1(iii) musí být, pokud nejsou nahrazeny později předloženými listy nebo úpravami spočívajícími ve zrušení celých listů podle pravidla 66.8(b), přiloženy ke zprávě. Úpravy podle článku 19, které jsou považovány za zrušené úpravami podle článku 34, a dopisy podle pravidla 66.8 se nepřikládají.

70.17 [Beze změny, kromě vypuštění označení odstavce nadbytečným "(a)"]
Pravidlo 76 Vyhotovení, překlad a poplatek podle článku 39(1); překlad prioritního dokladu 76.1 až 76.3 (Zůstává zrušeno) 76.4 Lhůta pro překlad prioritního dokladu

Přihlašovatel není povinen předložit žádnému zvolenému úřadu překlad prioritního dokladu před uplynutím příslušné lhůty podle článku 39.

76.5 a 76.6 (Beze změny)
Pravidlo 80 Počítání lhůt 80.1 až 80.5 (Beze změny) 80.6 [Beze změny, kromě vypuštění označení odstavce nadbytečným "(a)"] 80.7 (Beze změny) Pravidlo 82ter Oprava chyb přijímacího úřadu nebo Mezinárodního úřadu 82ter.1 Chyby v datu mezinárodního podání a v datu uplatněné priority

Jestliže přihlašovatel určenému nebo zvolenému úřadu uspokojivě prokáže, že datum mezinárodního podání je nesprávné v důsledku chyby přijímacího úřadu nebo že přijímací úřad nebo Mezinárodní úřad chybně považoval uplatnění priority za neprovedené, a jestliže jde o takovou chybu, kterou by určený nebo zvolený úřad sám opravil podle národního zákonodárství nebo národní praxe, kdyby se jí dopustil, pak uvedený úřad tuto chybu opraví a projedná mezinárodní přihlášku, jako by ji bylo přiznáno opravené datum mezinárodního podání nebo jakoby se uplatnění priority nepovažovalo za neprovedené.

Pravidlo 86 Věstník 86.1 Obsah a forma (a) Věstník uvedený v článku 55(4) obsahuje: (i) pro každou zveřejněnou mezinárodní přihlášku údaje stanovené Administrativní směrnicí převzaté z titulní stránky brožury podle pravidla 48, případně výkres z této první stránky a anotaci,(ii) až (v) (beze změny)(b) Údaje uvedené v odstavci (a) budou k dispozici ve dvou formách: (i) jako Věstník v papírové formě, který bude obsahovat údaje uvedené v Administrativní směrnici převzaté z titulní stránky brožury zveřejněné podle pravidla 48 ("bibliografické údaje") a skutečnosti uvedené v odstavci (a)(i) až (v);(ii) jako Věstník v elektronické formě, který bude obsahovat bibliografické údaje, případně výkres zobrazený na titulní stránce a anotaci. 86.2 Jazyky; přístup k Věstníku (a) Věstník v papírové formě bude vycházet ve dvojjazyčném (anglickém a francouzském) vydání. Bude se vydávat i v jiných jazycích, budou-li náklady s tím spojené zajištěny prodejem nebo subvencemi.(b) (Beze změny)(c) Věstník v elektronické formě uvedený v pravidle 86.1 (b)(ii) bude přístupný současně v angličtině a francouzštině elektronickými způsoby a prostředky uvedenými v Administrativní směrnici. Překlad bude zajištěn Mezinárodním úřadem v angličtině a francouzštině. Mezinárodní úřad zajistí, aby byl Věstník v elektronické formě přístupný co možná nejdříve po datu zveřejnění brožury obsahující mezinárodní přihlášku. 86.3 až 86.6 (Beze změny) Pravidlo 89bis Podávání, projednání a předání mezinárodní přihlášky a ostatních dokladů v elektronické formě nebo elektronickými prostředky 89bis.1 Mezinárodní přihlášky (a) Mezinárodní přihláška může být s výhradou odstavců (b) až (e) podána a projednána v elektronické formě nebo elektronickými prostředky, v souladu s Administrativní směrnicí, za předpokladu, že přijímací úřad povolí podávání mezinárodních přihlášek v papírové formě.(b) Tento Prováděcí předpis se použije přiměřeně na mezinárodní přihlášky podané v elektronické formě nebo elektronickými prostředky, s výhradou zvláštních ustanovení Administrativní směrnice.(c) Administrativní směrnice bude obsahovat ustanovení a požadavky týkající se podávání a projednávání mezinárodních přihlášek podaných úplně nebo částečně v elektronické formě nebo elektronickými prostředky včetně, ale ne výhradně, ustanovení a požadavků týkajících se potvrzení příjmu, způsobu stvrzení mezinárodního data podání, požadavků na formu a důsledky nesplnění těchto požadavků, podpisy na dokladech, prostředky pro ověření dokladů a totožnosti stran komunikujících s úřady a orgány a postup ve smyslu článku 12 týkající se přijímacího vyhotovení, archivního vyhotovení a rešeršního vyhotovení a může obsahovat ustanovení týkající se mezinárodní přihlášky podané v různých jazycích.(d) Žádný národní úřad nebo mezivládní organizace nesmí přijímat nebo projednávat mezinárodní přihlášky podané elektronickou formou nebo elektronickými prostředky, dokud neoznámí Mezinárodnímu úřadu, že je připravena tak učinit v souladu s příslušnými ustanoveními Administrativní směrnice. Mezinárodní úřad uveřejní toto oznámení ve Věstníku.(e) Žádný přijímací úřad, který předal Mezinárodnímu úřadu oznámení podle odstavce (d), nesmí odmítnout projednávat mezinárodní přihlášku podanou elektronickou formou nebo elektronickými prostředky, která je v souladu s příslušnými požadavky uvedenými v Administrativní směrnici. 89bis.2 Ostatní doklady

Pravidlo 89bis.1 se použije přiměřeně pro ostatní doklady a korespondenci týkající se mezinárodní přihlášky.

89bis.3 Předání mezi úřady

Pokud je ve Smlouvě, tomto Prováděcím předpisu nebo Administrativní směrnici uvedeno, že doklady, oznámení, komunikace nebo korespondence je předávána jedním národním úřadem nebo mezivládním orgánem jinému úřadu nebo orgánu, pak, pokud souhlasí jak odesilatel, tak příjemce, toto předávání může být uskutečněno elektronickou formou nebo elektronickými prostředky.

Pravidlo 89ter Kopie dokladů podaných v papírové formě v elektronické formě 89ter.1 Kopie dokladů podaných v papírové formě v elektronické formě

Každý národní úřad nebo mezivládní orgán může připustit, aby přihlašovatel, jestliže je mezinárodní přihláška nebo jiný doklad týkající se mezinárodní přihlášky podán v papírové formě, mohl předložit kopii v elektronické formě podle Administrativní směrnice.

Pravidlo 91 Zjevné omyly v dokladech 91.1 Náprava (a) až (c) (Beze změny)(d) Náprava může být provedena na žádost přihlašovatele. Orgán, který zjistil zjevný omyl, může vyzvat přihlašovatele, aby podal žádost o nápravu podle odstavců (e) až (g-quater). Pravidlo 26.4 platí přiměřeně i pro žádost o nápravu.(e) až (g-quater) (Beze změny) Pravidlo 92 Korespondence 92.1 (Beze změny) 92.2 Jazyky (a) S výhradou pravidel 55.1 a 66.9 a odstavce (b) tohoto pravidla musí být každý dopis nebo doklad předkládaný přihlašovatelem orgánu pro mezinárodní rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum ve stejném jazyce jako mezinárodní přihláška, které se týká. Avšak jestliže byl překlad mezinárodní přihlášky předán podle pravidla 23.1(b) nebo předložen podle pravidla 55.2, použije se jazyk tohoto překladu.(b) (Beze změny)(c) (Zůstává zrušeno)(d) a (e) (Beze změny) 92.3 (Beze změny) 92.4 Použití telegrafu, dálnopisu, faxu atd. (a) Doklad tvořící mezinárodní přihlášku a každý pozdější doklad nebo korespondence, která se jí týká, smí být bez ohledu na ustanovení pravidel 11.14 a 92.1(a), ale s výhradou odstavce (h), předávány, pokud je to proveditelné telegraficky, dálnopisem, faxem nebo jinými komunikačními prostředky, jejichž výsledkem je podání vytisknutého nebo napsaného dokladu.(b) až (h) (Beze změny) Pravidlo 93 Uchovávání záznamů a spisů 93.1 až 93.3 (Beze změny) 93.4 Reprodukce

Pro účely tohoto pravidla záznamy, vyhotovení a spisy mohou být uchovávány jako fotografické, elektronické a jiné reprodukce za předpokladu, že reprodukce jsou takové, aby byla splněna povinnost uchovávat záznamy, vyhotovení a spisy podle pravidla 93.1 až 93.3.

Pravidlo 94 Přístup ke spisům 94.1 Přístup ke spisům uchovávaným Mezinárodním úřadem (a) Na žádost přihlašovatele nebo jiné osoby jím oprávněné dodá Mezinárodní úřad proti zaplacení výloh kopie jakýchkoliv dokladů obsažených v jeho spisech.(b) Mezinárodní úřad dodá na žádost přihlašovatele nebo jiné osoby, ale nikoliv před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky a s výhradou článku 38, proti zaplacení výloh kopie jakýchkoliv dokladů obsažených v jeho spisech. 94.2 Přístup ke spisům uchovávaným orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum

Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum dodá na žádost přihlašovatele nebo jiné osoby jím oprávněné nebo jakmile byla vyhotovena zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu každému zvolenému úřadu proti zaplacení výloh kopie dokladů obsažených v jeho spisech.

94.3 Přístup ke spisům uchovávaným zvoleným úřadem

Jestliže národní zákonodárství připouští přístup třetích osob ke spisu národní přihlášky, může tento úřad povolit přístup k jakémukoliv dokladu týkajícímu se mezinárodní přihlášky, včetně každého dokladu týkajícího se mezinárodního předběžného průzkumu obsaženého v jeho spisu, a to ve stejném rozsahu, jako připouští národní zákonodárství pro přístup do spisu národní přihlášky, nikoliv však před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky. Za dodání kopií dokladů je možno požadovat zaplacení s tím spojených výloh.

SAZEBNÍK POPLATKŮ
       platný od 1. ledna do 30. června 1998

Poplatek                       Částka
1. Základní poplatek:
  [pravidlo 15.2(a)]
  (a) neobsahuje-li mezinárodní přihláška
    více než 30 listů          650 švýcarských franků
  (b) obsahuje-li mezinárodní přihláška
    více než 30 listů          650 švýcarských franků
                      plus 15 švýcarských
                      franků za každý list
                      nad 30 listů

2. Poplatek za určení:
  [pravidlo 15.2(a)]
  (a) za určení provedené podle
    pravidla 4.9(a)           150 švýcarských franků
                      za jedno určení podle
                      pravidla 4.9(a), nad 11
                      určení se nevyžaduje
                      poplatek za určení
  (b) za určení provedené podle
    pravidla 4.9(b) a stvrzené      150 švýcarských franků
    podle pravidla 4.9(c)        za určení

3. Stvrzovací poplatek:           50 % částky poplatků za
  [pravidlo 15.5(a)            určení splatných podle
                      položky 2(b)

4. Jednací poplatek:            233 švýcarských franků
  [pravidlo 57.2(a)]

 Všechny poplatky jsou sníženy o 75 % u mezinárodních přihlášek
podaných přihlašovatelem, který je fyzickou osobou a který je
občanem nebo má sídlo ve státu, jehož národní důchod na hlavu je
nižší než 3000 USD (podle průměrného národního důchodu na hlavu,
použitého Spojenými národy pro určení jejich měřítka ohodnocení
výše příspěvků splatných v letech 1995, 1996, 1997); je-li několik
přihlašovatelů, musí toto kritérium splňovat každý z nich.
SAZEBNÍK POPLATKŮ
          platný od 1. července 1998


Poplatek                       Částka

1. Základní poplatek:
  [pravidlo 15.2(a)]
  (a) neobsahuje-li mezinárodní přihláška
    více než 30 listů          650 švýcarských franků
  (b) obsahuje-li mezinárodní přihláška
    více než 30 listů          650 švýcarských franků
                      plus 15 švýcarských
                      franků za každý list
                      nad 30 listů

2. Poplatek za určení:
  [pravidlo 15.2(a)]
  (a) za určení provedené podle
    pravidla 4.9(a)           150 švýcarských franků
                      za jedno určení podle
                      pravidla 4.9(a), nad 11
                      určení se nevyžaduje
                      poplatek za určení
 (b) za určení provedené podle
   pravidla 4.9(b) a stvrzené      150 švýcarských
  podle pravidla 4.9(c)          franků za určení

3. Jednací poplatek:            233 švýcarských franků
 [pravidlo 57.2(a)]

 Všechny poplatky jsou sníženy o 75 % u mezinárodních přihlášek
podaných přihlašovatelem, který je fyzickou osobou a který je
občanem nebo má sídlo ve státu, jehož národní důchod na hlavu je
nižší než 3000 USD (podle průměrného národního důchodu na hlavu,
použitého Spojenými národy pro určení jejich měřítka ohodnocení
výše příspěvků splatných v letech 1995, 1996, 1997); je-li několik
přihlašovatelů, musí toto kritérium splňovat každý z nich.