Vydáno: 14. 9. 1999

 

Zákon č. 223/1999 Sb.

změny zákonů v souvislosti s přijetím nového branného zákona


Schválený 14. 9. 1999 Účinný od 1. 12. 1999 do 31. 12. 9999

 
 
 

Branná povinnost.; Civilní služba.; Poplatky správní.; TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;

223/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze Změna: 41/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o správních poplatcích Čl.I V zákoně č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb., se v § 9 odst. 2 písm. a) na konci před čárku doplňují tato slova: "a ve věcech branné povinnosti občanů". ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušen ČÁST TŘETÍ Změna zákona o civilní službě Čl.III Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 135/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 151/1999 Sb., se mění takto: 1. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní: c) voják, kterému byla základní (náhradní) služba přerušena, nejpozději do 5 dnů po skončení důvodu přerušení, 2. V § 2 odst. 4 se slova "okresní nebo jí na roveň postavené vojenské správě" nahrazují slovy "územní vojenské správě". 3. V § 2 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 9) zní: (9) Příslušná vojenská správa vydá občanovi osvědčení o zániku branné povinnosti9) ke dni jeho nástupu k výkonu civilní služby nebo ke dni zproštění výkonu civilní služby anebo ke dni prominutí výkonu civilní služby a současně o tom vyrozumí příslušný úřad. 9) § 4 odst. 2 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).". 4. V § 14 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 16) zní: (2) Pro odpovědnost občana v civilní službě za škodu způsobenou organizaci a odpovědnost organizace za škodu způsobenou občanovi v civilní službě platí přiměřeně zvláštní právní předpis,16) který upravuje odpovědnost za škodu mezi vojákem v základní službě a státem. 16) Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze. ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře Čl.IV Zákon č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, se mění takto: 1. Čl. I se zrušuje. 2. Čl. XXVI se zrušuje. ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.