Vydáno: 9. 12. 1999

 

Zákon č. 357/1999 Sb.

změna zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin


Schválený 9. 12. 1999 Účinný od 30. 12. 1999 do 31. 12. 9999

 
 
 

Rostlinná výroba.; Semenářství. Semena.; Zelinářství. Zelenina.; Ovocnářství. Ovoce.; Pokuty. Blokové pokuty.; Vývoz a dovoz věcí.;

357/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin Čl.I Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, se mění takto: 1. V § 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní: "h) šlechtitelským rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál odpovídající popisu odrůdy v péči udržovatele odrůdy, který slouží k výrobě základního rozmnožovacího materiálu a nepodléhá uznávání. Na žádost udržovatele může být uznáván k využití pro výrobu certifikovaného rozmnožovacího materiálu,". Dosavadní písmena h), i), j), k) a l) se označují jako písmena i), j), k), l) a m). 2. V § 2 písm. i) se slova "Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen "ústav")" zrušují. 3. V § 2 písm. j) se za slova "ze základního" vkládají slova "nebo z uznaného šlechtitelského" a slovo "ústavem" se zrušuje. 4. V § 3 se slovo "Ústav2)" nahrazuje slovy "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "ústav")2)". 5. V § 4 odst. 1 se slova "a jejich hybridů" zrušují. 6. V § 6 odst. 2 písm. d) se za slovo "zemích" vkládají slova "a pod jakým názvem". 7. V § 6 odst. 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: "j) informaci o tom, zda je odrůda určena výhradně pro vývoz.". 8. V § 7 odst. 4 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: "h) odrůdy, u kterých je vyžadována registrace pouze pro vývoz.". 9. V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní: "(7) Náklady za zkušební úkony spojené s registračním řízením hradí žadatel o registraci.". 10. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) Zahraniční odrůdě se ponechává její původní název, pokud splňuje podmínky odstavce 1.". 11. V § 12 odstavec 3 zní: "(3) Ústav je povinen a) každoročně zveřejnit seznam všech odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize, včetně údajů o adresách jejich udržovatelů a osob majících práva k odrůdě podle zvláštního zákona,3)b) zveřejnit výsledky zkoušek užitné hodnoty nově registrovaných odrůd podle § 7 odst. 4.". 12. V § 15 odst. 1 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Odrůdy ovocných a okrasných dřevin, chmele a vinné révy se registrují na dobu patnácti let.". 13. V § 15 odstavec 4 zní: "(4) Žádost o prodloužení registrace se předkládá ústavu nejpozději dva roky před uplynutím doby registrace.". 14. V § 20 odst. 1 písm. a) se za slova "zjištěnými ústavem" doplňují slova "i s výsledky jejich zkoušek,". 15. V § 20 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje. 16. V § 20 odst. 2 se za slovy "aby se seznámila" předložka "s" nahrazuje předložkou "se" a slovo "polními" se zrušuje. 17. V § 21 odst. 1 písm. a) se slovo "ústavem" zrušuje. 18. V § 22 odst. 1 písmeno a) zní: "a) porostů sloužících k výrobě základního nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu; porost genetických komponent sloužící k výrobě hybridní odrůdy je ve smyslu tohoto zákona považován za předstupeň v kategorii základní rozmnožovací materiál, u zelenin za šlechtitelský materiál,". 19. V § 22 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: "g) souhlas majitele šlechtitelského osvědčení,3) je-li odrůda chráněna, nebo souhlas udržovatele odrůdy nechráněné podle zvláštního zákona3) k výrobě základního nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu pro uvádění do oběhu; jestliže je udržovatelů více, postačí souhlas jednoho z nich.". 20. V § 22 se doplňuje odstavec 13, který zní: "(13) Náklady za odborné úkony spojené s uznáváním hradí žadatel o uznání.". 21. V § 23 odstavec 1 zní: "(1) Standardní rozmnožovací materiál musí být vyroben pod dohledem udržovatele.". 22. V § 24 se v druhé větě slova "pro standardní rozmnožovací materiál" zrušují. 23. V § 25 se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se ruší označení odstavce 1. 24. V § 26 odst. 1 se za slova "materiál směsi" vkládají slova "druhů a". 25. V § 26 odst. 3 se slova "její množství," zrušují a za slova "jednotlivých druhů a" se vkládá slovo "názvy". 26. V § 27 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 6) znějí: "(1) Celní orgán propustí rozmnožovací materiál do celního režimu volného oběhu6) nebo aktivního zušlechťovacího styku,6) pokud při podání celního prohlášení deklarant6) předloží povolení k dovozu rozmnožovacího materiálu vydané ústavem. Povolení není nutné předkládat u dovozu rozmnožovacího materiálu a) odrůdy, která se může podle § 4 tohoto zákona v České republice uvádět do oběhu,b) druhů neuvedených v druhovém seznamu podle § 4 odst. 4. (2) Povolení k dovozu rozmnožovacího materiálu, který bude na základě smlouvy upravován, rozmnožován nebo pěstován výhradně pro vývoz, vydá ústav na žádost osoby, která hodlá rozmnožovací materiál dovézt, (dále jen "dovozce"), a) je-li uhrazen správní poplatek, ab) je-li zabezpečen odběr vzorků ústavem pro následnou kontrolu. 6) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.". 27. V § 27 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: "(4) Základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál může být dovezen a uveden do oběhu,6) jen je-li v zemi původu úředně uznán jako základní nebo certifikovaný a je opatřen příslušným úředním dokladem. (5) Dovozce je povinen oznámit ústavu každý jednotlivý případ dovozu základního certifikovaného a standardního rozmnožovacího materiálu nejpozději do sedmi dnů od jeho dovozu.". Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6. 28. V § 28 odst. 3 se na konci písmene b) doplňují slova "nebo směs". 29. V § 28 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: "i) název osoby,1) která zajišťuje výrobu nebo dovoz rozmnožovacího materiálu.". 30. V § 28 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "Náklady na pořízení úředních návěsek a pojistek hradí žadatel.". 31. Nadpis pod § 31 zní: "Registrace činnosti, povinnost ohlašování a vedení záznamů". 32. V § 31 odstavec 1 zní: "(1) Osoba,1) která zajišťuje výrobu nebo dovoz rozmnožovacího materiálu za účelem jeho uvedení do oběhu,6) musí být pro tento účel registrována u ústavu. Ústav na základě žádosti registruje osobu,1) která a) prokáže odbornou způsobilost podle požadavků, které ministerstvo uveřejní ve věstníku,b) uhradí správní poplatek.4)". 33. V § 31 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Při porušení zákona může být registrace zrušena.". Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 34. V § 31 odst. 4 se slova "v odstavcích 1 a 2" nahrazují slovy "v odstavcích 1 a 3". 35. V § 32 odstavec 1 zní: "(1) Ministerstvo může, je-li vážně ohroženo zásobení trhu certifikovaným rozmnožovacím materiálem některých druhů uvedených v druhovém seznamu, stanovit a oznámit ve věstníku druhy, jejichž rozmnožovací materiál se smí po dobu jednoho roku ode dne oznámení ve věstníku uvádět do oběhu jako obchodní, stanovit vlastnosti, které musí mít, a způsob jeho kontroly.". 36. V § 33 odst. 2 písm. a) se za slova "materiál vyrábí," vkládají slova "a na pozemky dotčené". 37. V § 33 odst. 3 písm. a) se za slova "materiál vyrábí," vkládají slova "a na pozemky dotčené". 38. V § 34 odst. 2 písm. e) se za slovo "nesplní" vkládají slova "registrační nebo". 39. Příloha č. 1 včetně poznámky pod čarou č. 11) zní: "Příl.1 Druhový seznam podle § 4 odst. 1 zákona
Latinský název11)            Český název

Agrostis tenuis Sibth.          psineček tenký
Agrostis stolonifera L.         psineček výběžkatý
Allium cepa L.              cibule
Allium porrum L.             pór
Allium sativum L.            česnek
Alopecurus pratensis L.         psárka luční
Apium graveolens L.           celer
Arrhenatherum elatius (L.)
P. Beauv.                ovsík vyvýšený
Avena sativa L.             oves
Beta vulgaris L.             řepa (mimo odrůdy
                     mangoldu)
Brassica napus L. (partim)        řepka
Brassica oleracea L. convar.
 oleracea L. var. gemmifera DC.     kapusta růžičková
 acephala (DC.) Alef. var.
 sabellica L.              kadeřávek
 acephala (DC.) Alef.
 var. gongylodes L.           kedluben
 capitata (L.) Alef. var. sabauda    kapusta hlávková
 acephala (DC.) Alef. var.
 medullosa Thell. + var. viridis L.   kapusta krmná
 capitata (L.) Alef. var. capitata L.  zelí hlávkové
 botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.  květák
 botrytis (L.) Alef. var. cymosa
 Duch.                  brokolice
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.    zelí pekingské
Cannabis sativa L.            konopí
Capsicum annuum L.            paprika
Carum carvi L.              kmín
Cichorium intybus L.           čekanka
Cucumis sativus L.            okurka
Cydonia oblonga Mill.          kdouloň
                     (jen odrůdy
                     využívané
                     jako
                     podnože)
Dactylis glomerata L.          srha laločnatá
Daucus carota L.             mrkev
Deschampsia caespitosa (L.) P.
Beauv.                  metlice trsnatá
Digitalis sp.              náprstník
Festuca arundinacea Schreb.       kostřava rákosovitá
Festuca ovina L.             kostřava ovčí
Festuca pratensis Huds.         kostřava luční
Festuca rubra L.             kostřava červená
X Festulolium festulolium
(hybrid rodů Festuca x Lolium)      (hybrid rodů
                     kostřava x jílek)
Fragaria x ananassa Duch.        jahodník
                     velkoplodý
Glycine max (L.) Merr.          soja
Helianthus annuus L.           slunečnice
Hordeum vulgare L.            ječmen
Humulus lupulus L.            chmel
Juglans regia L.             ořešák vlašský
Lactuca sativa L.            salát
Lens culinaris Medik.          čočka
Linum usitatissimum L.          len
Lolium multiflorum Lam.         jílek mnohokvětý
Lolium perenne L.            jílek vytrvalý
Lolium x boucheanum Kunth.        jílek hybridní
Lupinus albus L.             lupina bílá
Lupinus luteus L.            lupina žlutá
Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karst. ex Farwell            rajče
Malus Mill.               jabloň
Matricaria recutita L.          heřmánek pravý
Medicago sativa L.            vojtěška setá
Medicago x varia T. Martyn        vojtěška proměnlivá
Mentha x piperita L.           máta peprná
Papaver somniferum L.          mák
Petroselinum crispum (Mill.)
Nym. ex A. W. Hill            petržel
Phacelia tanacetifolia Benth.      svazenka
Phaseolus vulgaris L.          fazol
Phleum pratense L.            bojínek luční
Pisum sativum L.             hrách a peluška
Poa compressa L.             lipnice smáčknutá
Poa nemoralis L.             lipnice hajní
Poa pratensis L.             lipnice luční
Prunus amygdalus Batsch         mandloň
Prunus armeniaca L.           meruňka
Prunus avium L.             třešeň
Prunus cerasus L.            višeň
Prunus domestica L.           slivoň
Prunus mahaleb L.            mahalebka (jen
                     odrůdy
                     využívané
                     jako podnože)
Prunus persica (L.) Batsch        broskvoň
Pyrus communis L.            hrušeň
Raphanus sativus L.           ředkev a ředkvička
Ribes L.                 rybíz, angrešt
Rubus fruticosus L.           ostružiník
Rubus idaeus L.             maliník
Secale cereale L.            žito
Sinapis alba L.             hořčice bílá
Solanum tuberosum L.           brambor
Spinacia oleracea L.           špenát
Trifolium hybridum L.          jetel švédský
Trifolium incarnatum L.         jetel nachový
Trifolium pratense L.          jetel luční
Trifolium repens L.           jetel plazivý
Trisetum flavescens (L.)
P. Beauv.                trojštět žlutavý
Triticosecale Wittm.           tritikale
Triticum aestivum L. emend.
Fiori et Paol.              pšenice obecná
Triticum durum Desf.           pšenice tvrdá
Triticum spelta L.            pšenice špalda
Vicia faba L.              bob
Vicia sativa L.             vikev setá
Vicia villosa Roth            vikev huňatá
Vitis L.                 vinná réva
Zea mays L.               kukuřice (mimo
                     odrůdy pukancové
                     a cukrové)
11) Názvy odpovídají "ISTA List of Stabilized Plant Names", 3. vyd., International Seed Testing Association (ISTA), Zurich, 1988.".
40. Příloha č. 2 zní: "Příl.2 Seznam druhů, pro něž jsou vydávány Seznamy doporučených odrůd podle § 17 zákona
Latinský název              Český název

Latinský název              Obecný název
Allium cepa L.              cibule
Avena sativa L.             oves
Beta vulgaris L. var. altissima     cukrovka
Brassica napus L. (partim)        řepka
Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef. var. capitata L.   zelí hlávkové
Daucus carota L.             mrkev
Helianthus annuus L.           slunečnice
Hordeum vulgare L.            ječmen
Malus Mill.               jabloň
Phaseolus vulgaris L.          fazol
Pisum sativum L.             hrách a peluška
Prunus armeniaca L.           meruňka
Prunus avium L.             třešeň
Prunus cerasus L.            višeň
Prunus domestica L.           slivoň
Prunus persica (L.) Batsch        broskvoň
Pyrus communis L.            hrušeň
Secale cereale L.            žito
Solanum tuberosum L.           brambor
Triticum aestivum L. emend.
Fiori et Paol.              pšenice obecná
Vicia faba L.              bob
Vitis L.                 vinná réva
Zea mays L.               kukuřice
                     (mimo odrůdy
                     pukancové
                     a cukrové).".
ČÁST DRUHÁ PŘECHODNÉ USTANOVENÍ Čl.II Osoby, které byly registrovány podle § 31 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, musí požádat o registraci podle tohoto zákona do 60 dnů po nabytí jeho účinnosti, jinak registrace zaniká. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o správních poplatcích Čl.III Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto: 1. V Sazebníku správních poplatků se v položce 87 písmeno c) částka "Kč 250,-" nahrazuje částkou "Kč 50,-". 2. V Sazebníku správních poplatků se v položce 87 doplňuje písmeno d), které zní: d) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu (§ 31 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., ve znění zákona č. 357/1999 Sb.) Kč 10 000,-". 3. V Sazebníku správních poplatků se za položku 92 vkládá položka 92a, která zní:
"Položka 92a

Podání žádosti
a) o registraci hnojiva, pomocné
  půdní látky, pomocného
  rostlinného přípravku
  nebo substrátu,          Kč 3 000,-
b) o prodloužení platnosti
  rozhodnutí o registraci hnojiva,
  pomocné půdní látky,
  pomocného rostlinného
  přípravku nebo substrátu      Kč  500,-.".
ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.