Vydáno: 4. 8. 2000

 

Zákon č. 308/2000 Sb.

změna zákona o hnojivech


Schválený 4. 8. 2000 Účinný od 1. 1. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Rostlinná výroba.; Ochrana zdravého stavu půdy.;

308/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. srpna 2000, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů Změna: 503/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o hnojivech Čl.I Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), se mění takto: 1. V § 1 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje. 2. V § 2 písm. b) se za slovo "vznikající" vkládá slovo "zejména". 3. V § 2 písm. f) se za slovo "hnojiv," vkládají slova "statkových hnojiv,". 4. V § 2 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje. 5. V § 3 odst. 1 písm. a) se čárka za slovem "zákona" nahrazuje středníkem a vkládají se tato slova: "to neplatí, pokud jde o hnojivo splňující podmínky tohoto zákona, které odpovídá typu hnojiva uvedenému ve vyhlášce, o kterém vyhláška stanoví, že je hnojivem ES, a které je slovy "HNOJIVO ES" označeno,". 6. V § 4 odst. 2 písm. c) se slovo "obchodní" zrušuje. 7. V § 4 odst. 6 písm. b) se číslice "12" nahrazuje číslicí "18". 8. V § 4 odst. 10 se za slova "typy hnojiv" vkládají slova "(včetně hnojiv ES)". 9. V § 5 odst. 1 písm. d) se slova "včetně omezení použití hnojiva pro směsi hnojiv" zrušují. 10. V § 5 odstavec 6 zní: "(6) Jestliže ústav vydává rozhodnutí o zrušení registrace hnojiva podle odstavce 4 písm. b), zároveň může stanovit, že hnojivo musí být staženo z oběhu.". Poznámka pod čarou č. 8) se zrušuje. 11. V § 7 odst. 1 písm. f) se slova "popřípadě návod k použití," zrušují. 12. V § 7 odst. 1 písm. g) se slova "obalové jednotky či dodávky" nahrazují slovy "dodávaného hnojiva". 13. Poznámka pod čarou č. 9) zní: "9) Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, § 9 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.". 14. V § 7 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: "(8) Hnojiva splňující podmínky tohoto zákona, která odpovídají typu uvedenému ve vyhlášce a o kterých vyhláška stanoví, že jsou hnojivy ES, se označují slovy "HNOJIVO ES".". Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9. 15. V § 8 odst. 1 se za slova "(dále jen "podnikatel v zemědělství")," vkládají slova "vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích,". 16. V § 8 odst. 3 větě první se slovo "vody" nahrazuje slovem "vod". 17. V § 9 odst. 1 se za slova "Podnikatelé v zemědělství" vkládají slova "a vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích". 18. V § 9 odst. 2 úvodní věta zní: "Hnojiva, statková hnojiva a pomocné látky nesmějí být používány na zemědělské půdě a lesních pozemcích". 19. V § 9 odst. 2 písmeno a) zní: "a) pokud způsob jejich použití neumožňuje rovnoměrné pokrytí pozemku,". Poznámka pod čarou č. 12) se zrušuje. 20. V § 9 odst. 2 písm. c) se za slovo "ohrožujícím" vkládají slova "pozemky v". 21. V § 9 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5. 22. V § 9 odst. 3 se za slova "vlastníci lesních pozemků" vkládají slova "hospodařící na těchto pozemcích". 23. V § 9 odst. 4 se slova "podle odstavce 4" nahrazují slovy "podle odstavce 3" a za slova "vlastníci lesních pozemků" se vkládají slova "hospodařící na těchto pozemcích". 24. V § 10 odst. 4 věta první zní: "Na vydání pověření se nevztahuje správní řád.13)". 25. V § 12 odst. 2 písm. b) se za slova "podnikatelé v zemědělství" vkládají slova "a vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích". 26. V § 12 odst. 3 se za slova "podnikatelů v zemědělství" vkládají slova "a vlastníků lesních pozemků hospodařících na těchto pozemcích". 27. V § 13 odst. 1 se za slova "podnikatelům v zemědělství" vkládají slova "nebo vlastníkům lesních pozemků hospodařícím na těchto pozemcích". 28. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí pro pomocné látky obdobně.". 29. V § 14 odst. 2 se za slova "nebo vlastníku lesních pozemků" vkládají slova "hospodařícímu na těchto pozemcích" a slova "podle § 9 odst. 4 a 5" se nahrazují slovy "podle § 9 odst. 3 a 4". 30. V § 14 odst. 3 se za slova "podnikateli v zemědělství" vkládají slova "nebo vlastníku lesních pozemků hospodařícímu na těchto pozemcích". 31. V § 14 odst. 4 písm. b) se za slova "podnikateli v zemědělství" vkládají slova "nebo vlastníku lesních pozemků". 32. V § 16 úvodní větě se slova "§ 7 odst. 8" nahrazují slovy "§ 7 odst. 9", slova "§ 9 odst. 6" se nahrazují slovy "§ 9 odst. 5" a v písmenu b) se za slova "typy hnojiv" vkládají slova "(včetně hnojiv ES)". ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušen ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a s výjimkou části první čl. I bodů 5 a 14, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.