Vydáno: 22. 2. 2001

 

Zákon č. 103/2001 Sb.

změna zákona o státním podniku


Schválený 22. 2. 2001 Účinný od 21. 3. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.; Právo hospodaření s národním majetkem. Správa národního majetku.; OBCHODNÍ REJSTŘÍK.; Zánik, přeměny, likvidace společnosti.; Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;

103/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 1 se slova "založeného ministerstvem" zrušují. 2. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní: "(2) Podnik má právo hospodařit s majetkem státu.1) 1) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.". 3. V § 2 odstavec 3 zní: "(3) Kmenovým jměním podniku je obchodní majetek podniku, s nímž má podnik právo hospodařit při svém vzniku.". 4. V § 2 odst. 4 se slova "Obchodním jměním" nahrazují slovem "Jměním". 5. V § 3 odst. 2 se slovo "zřizovány" nahrazuje slovem "zakládány". 6. V nadpisu části druhé se slovo "STÁTNÍHO" zrušuje. 7. V § 4 odst. 3 písmeno e) zní: "e) určení a ocenění majetku státu,2) s nímž má podnik právo hospodařit,". 8. V § 5 odst. 2 písmeno b) zní: "b) doklad o ocenění majetku, s nímž má podle zakládací listiny podnik právo hospodařit v okamžiku svého založení, provedeném podle zvláštních právních předpisů,2)". 9. V § 6 odst. 3 písm. e) se slova "k němuž má právo hospodaření" zrušují. 10. V § 7 odst. 4 se slova "právo hospodaření" nahrazují slovy "právo hospodařit". 11. V § 8 odst. 3 druhá věta zní: "Vzájemně se podniky vypořádají v poměru, v jakém na ně přešlo právo hospodařit s majetkem zaniklého podniku.". 12. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Pro zápis sloučení, splynutí a rozdělení podniku do obchodního rejstříku platí obdobně úprava platná pro obchodní společnosti.". 13. V § 9 se na konci textu odstavce 3 doplňují tato slova: "s přihlédnutím k vyjádření zakladatele určí způsob stanovení jeho odměny". 14. V § 9 odst. 6 se slova "§ 70 až 75 obchodního zákoníku" nahrazují slovy "úprava platná pro likvidaci obchodní společnosti". 15. V § 12 se doplňuje odstavec 5, který zní: "(5) Ředitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat písemně dozorčí radu o skutečnostech, které si vyžádala, týkají se podniku a jsou v působnosti dozorčí rady podle § 13 odst. 1.". 16. V § 15 písmeno e) zní: "e) může měnit zakládací listinu s výjimkou odnětí majetku, s nímž má podnik právo hospodařit k okamžiku svého založení nebo k okamžiku zápisu změny zakládací listiny do obchodního rejstříku, nestanoví-li tento zákon jinak.". 17. V § 16 odstavec 1 zní: "(1) Obchodním majetkem podniku je souhrn věcí, práv a jiných majetkových hodnot státu, s nimiž má podnik právo hospodařit.". 18. V § 16 odstavec 4 zní: "(4) Nabývá-li podnik majetek od jiné osoby než od státu, nabývá jej pro stát a podniku vzniká právo s tímto majetkem hospodařit.". 19. V § 16 odstavec 8 zní: "(8) Majetek, s nímž má podnik právo hospodařit, může zakladatel podniku odejmout pouze v případech a za podmínek stanovených zákonem.". 20. V § 18 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 12a) zní: "(1) Podnik vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.12a) Účetní závěrka podniku musí být ověřena auditorem.13) 12a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.". 21. V § 18 odst. 2 se za slovo "sdělí" vkládají slova "písemně zakladateli a dozorčí radě". 22. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně poznámek pod čarou č. 17a) a 17b) zní: "§ 20a (1) Před vydáním rozhodnutí o zrušení podniku podle § 20 odst. 4 si soud vyžádá stanovisko zakladatele o současných majetkových a právních poměrech podniku. (2) Oprávnění zakladatele podle § 20 odst. 2 a 3 není dotčeno, jestliže uplynula lhůta podle § 20 odst. 4 marně proto, že a) nebyla dokončena privatizace podniku,b) nebylo pravomocně ukončeno správní či soudní řízení, které má zásadní význam pro stanovení majetku, s nímž má podnik právo hospodařit,c) nebylo pravomocně ukončeno restituční řízení podle zvláštních právních předpisů,17a)d) nemohl být zjištěn nebo oceněn majetek, s nímž má podnik právo hospodařit, neboe) podnik nesplnil podmínky nezbytné pro jeho zrušení vyplývající ze zvláštních právních předpisů.17b) (3) Ustanovení odstavce 2 nelze použít, pokud soud již vydal rozhodnutí podle § 20 odst. 4. 17a) Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 17b) Například zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace.". Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.