Obsah dokumentu

Vydáno: 28. 3. 2001

 

Zákon č. 138/2001 Sb.

změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění


Schválený 28. 3. 2001 Účinný od 1. 7. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.; Pokuty. Blokové pokuty.; Pojišťovny a zajišťovny.; Majetkové sankce. Penále.;

138/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. března 2001, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 3c se částka "2 900 Kč" nahrazuje částkou "3 250 Kč". 2. V § 3c se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) V kalendářním roce po nabytí účinnosti tohoto zákona a poté v dalších kalendářních letech je vláda oprávněna stanovit nařízením vyměřovací základ podle odstavce 1 pro následující kalendářní rok, a to do 30. června příslušného kalendářního roku, s přihlédnutím k vývoji míry inflace měřené indexem spotřebitelských cen zjištěné Českým statistickým úřadem a k výsledkům hospodaření v systému veřejného zdravotního pojištění. Výše vyměřovacího základu stanovená nařízením vlády nesmí být nižší než výše vyměřovacího základu platná v předchozím období.". 3. V § 15 odstavec 2 zní: "(2) Má-li plátce pojistného vůči zdravotní pojišťovně splatný závazek, je povinen ho splácet v tomto pořadí: a) pokuty,b) přirážka k pojistnému,c) nejstarší nedoplatky pojistného,d) běžné platby pojistného,e) penále.Jednotlivé dlužné částky podle písmen a) až e) je plátce pojistného povinen odvádět samostatně na příslušné účty zdravotní pojišťovny.". 4. V § 23 odst. 1 ve větě druhé se za slova "správci daní" vkládají slova "z příjmů" a na konci se doplňují slova "a použití informací ve vztahu k třetím osobám při uplatňování a vymáhání dlužného pojistného". 5. V § 23 odst. 1 se věta třetí zrušuje. 6. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 39a) zní: "(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na údaje týkající se dluhu na pojistném, včetně výše dlužného penále, o nichž bylo rozhodnuto pravomocnými platebními výměry, nebo jedná-li se o pohledávku na pojistném a penále, kterou zdravotní pojišťovna uplatňuje ve veřejné dražbě nebo která byla zjištěna v konkursním řízení nebo potvrzena ve vyrovnávacím řízení.39a) 39a) § 45 odst. 2 a § 63 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.". Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9. 7. V § 23 odst. 6 se slova "podle odstavce 4" nahrazují slovy "podle odstavce 5". 8. V § 26 odst. 3 se za slovo "vymáhání" vkládají slova "a promlčení". 9. V § 26c odst. 1 větě první se slovo "a" před slovem "penále" nahrazuje čárkou a za slovo "penále" se vkládají slova "a pokuty a přirážky k pojistnému". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2001. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.