Vydáno: 8. 3. 2002

 

Zákon č. 120/2002 Sb.

o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh


Schválený 8. 3. 2002 Účinný od 1. 7. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

Právo na život a zdraví.; Hygienická a protiepidemická péče.; Osoby fyzické.; Osoby právnické.; Reklama. Marketing. Propagace.; STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.; Poplatky správní.; VETERINÁRNÍ PÉČE.; Ochrana zdravých životních podmínek (očkování, dezinfekce, deratizace).;

120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část), 186/2004 Sb. Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 125/2005 Sb. Změna: 120/2002 Sb. (část), 297/2008 Sb. Změna: 136/2010 Sb. Změna: 342/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 18/2012 Sb. Změna: 243/2016 Sb. Změna: 324/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena nadpis vypuštěn § 1 zrušen § 2 zrušen nadpis vypuštěn § 3 zrušen § 3a zrušen § 3b zrušen nadpis vypuštěn § 4 § 5 zrušen § 6 zrušen § 7 zrušen § 8 zrušen § 9 zrušen § 10 zrušen § 11 zrušen nadpis vypuštěn § 12 zrušen § 13 zrušen nadpis vypuštěn § 14 zrušen nadpis vypuštěn § 15 zrušen § 16 zrušen § 17 zrušen nadpis vypuštěn § 18 zrušen § 19 zrušen § 20 zrušen § 21 zrušen § 21a zrušen § 21b zrušen nadpis vypuštěn § 22 zrušen nadpis vypuštěn § 23 zrušen § 24 zrušen § 25 zrušen § 26 zrušen § 27 zrušen § 28 zrušen § 29 zrušen § 30 zrušen § 31 zrušen § 31a zrušen nadpis vypuštěn § 32 zrušen § 32a zrušen § 33 zrušen nadpis vypuštěn § 34 zrušen § 34a zrušen § 34b zrušen § 35 zrušen § 36 zrušen ČÁST DRUHÁ Změna zákona o ochraně veřejného zdraví § 37 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 25 se na konci odstavce 2 doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 29a) znějí: "nebo biocidní přípravek29a) 29a) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.". 2. V § 56 písm. a) se slova "přípravky schválené příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovy "přípravky, jejichž uvedení na trh bylo povoleno29a)". 3. V § 77 odstavec 1 zní: "(1) Fyzická osoba, která je podnikatelem, a právnická osoba jsou povinny předložit ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví návrhy na výrobu a dovoz potravin pro děti ve věku do 3 let.". 4. V § 80 odst. 1 písm. g) se slova "písm. a) a b)" před středníkem zrušují. ČÁST TŘETÍ Změna veterinárního zákona § 38 V § 39 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 5) a 5a) zní: "(4) K dezinfekci, deratizaci, dezinsekci a dezodorizaci podle tohoto zákona lze používat jen registrované5) přípravky a postupy nebo přípravky, jejichž uvedení na trh bylo povoleno.5a) 5) Zákon č. 79/1997 Sb. 5a) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.". ČÁST ČTVRTÁ zrušena § 39 ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST § 40 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002, s výjimkou ustanovení a) § 3 odst. 2, § 7 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 7, § 11 odst. 2 a 3, § 11 odst. 4 písm. a), § 16 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 2 písm. b) bodu 2 a § 16 odst. 2 písm. d) bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009, b) § 8 odst. 1, 2, 3 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004, c) § 2 odst. 11, § 4 odst. 8, § 5 odst. 5 věty druhé, § 7 odst. 4, § 7 odst. 11, § 8 odst. 4, § 9 odst. 4 a 5, § 10, § 11 odst. 7, § 12, 13, § 15 odst. 3 písm. e) a f), § 17 a § 22 odst. 5, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, d) § 14, které nabývá účinnosti uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, e) § 19 písm. b), § 20 odst. 1 písm. a) až l), § 20 odst. 2 a § 21, která nabývají účinnosti uplynutím 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r. Příloha zrušena Příloha 2 zrušena Příloha 3 zrušena Vybraná ustanovení novel Čl. II zákona č. 297/2008 Sb. Přechodné ustanovení Řízení pravomocně neukončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/107/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, pokud jde o prodloužení některých lhůt. 1a) Nařízení Komise (ES) č. 1896/2000 ze dne 7. září 2000 o první etapě programu podle čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o biocidních přípravcích, v platném znění. Nařízení Komise (ES) 1451/2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh. 2) § 2 odst. 8 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů. 3) § 3 zákona č. 157/1998 Sb. 3a) Příloha IB směrnice 98/8/ES. 3b) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 4a) Příloha III nařízení (ES) 1451/2007. 5) Příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. 6) § 4 odst. 1 zákona č. 157/1998 Sb. 7) § 5 zákona č. 157/1998 Sb. 8) Čl. 2 odst. 1 písm. i) a k) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES. 9) Přílohy I, IA a IB směrnice 98/8/ES. Směrnice Komise 2006/140/ES. Směrnice Komise 2007/20/ES. Směrnice Komise 2007/69/ES. Směrnice Komise 2007/70/ES. 10) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 11) § 11 zákona č. 157/1998 Sb. 12) § 12 zákona č. 157/1998 Sb. 13) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. 14) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 17) § 80 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 17a) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 17b) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 18) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 19) Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 20) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 21) Příloha II nařízení (ES) č. 1451/2007. 22) Čl. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007. 23) Rozhodnutí Komise č. 2010/296/EU ze dne 21. května 2010 o zřízení rejstříku pro biocidní přípravky.