Vydáno: 13. 3. 2002

 

Zákon č. 129/2002 Sb.

změna zákona o vojácích z povolání


Schválený 13. 3. 2002 Účinný od 12. 4. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.; Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.; Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;

129/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 2002, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 165 se na konci odstavce 5 doplňují tyto věty: "Poživateli výsluhového příspěvku, který mu byl přiznán podle právních předpisů účinných před 1. prosincem 1999 do 60 let věku, bude na základě jeho žádosti vyplácen výsluhový příspěvek za podmínek stanovených ve větě první, a to nejdéle do 60 let věku. Nejpozději při dosažení 60 let věku mu náleží výsluhový příspěvek za podmínek stanovených v § 134.". 2. Za § 165 se vkládá nový § 165a, který včetně nadpisu zní: "§ 165a Úprava výplaty výsluhového příspěvku (1) Poživateli výsluhového příspěvku, který mu byl přiznán podle právních předpisů účinných před 1. prosincem 1999 do 60 let věku, jemuž bylo v době od 1. prosince 1999 vyplácení výsluhového příspěvku omezeno nebo zastaveno proto, že dosáhl věku o dva roky vyššího, než je věk rozhodný pro vznik nároku na starobní důchod, se přizná výsluhový příspěvek na základě jeho žádosti nejdříve ode dne omezení nebo zastavení jeho vyplácení po přičtení všech zvýšení podle § 137, která by k němu od tohoto dne náležela. Nejpozději při dosažení 60 let věku mu náleží výsluhový příspěvek za podmínek stanovených v § 134. (2) Pobíral-li poživatel po dobu omezení nebo zastavení výplaty výsluhového příspěvku podle odstavce 1 starobní důchod, přizná se mu výsluhový příspěvek na základě jeho žádosti ode dne omezení nebo zastavení jeho vyplácení ve výši, která se rovná rozdílu mezi starobním důchodem a výsluhovým příspěvkem přepočteným podle odstavce 1, pokud bude takto přepočtený výsluhový příspěvek vyšší.". Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. v z. Rychetský v. r.