Vydáno: 12. 6. 2003

 

Sdělení č. 65/2003 Sb.m.s.

změna Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o přepravě (ADR)


Schválený 12. 6. 2003 Účinný od 1. 1. 2003 do 31. 12. 9999

 
 
 

Mnohostranné mezinárodní smlouvy.; Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.;

65/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s. a č. 6/2002 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)*) Změna: 77/2004 Sb.m.s. (část) Změna: 77/2004 Sb.m.s. Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedáních Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 2001 až 2002 byly vypracovány a schváleny návrhy změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Změny a doplňky "Přílohy A" a "Přílohy B" vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 3 Dohody ADR dne 1. ledna 2003 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Současně platnost "Přílohy A" a "Přílohy B" vyhlášených před 1. lednem 2003 končí dnem 30. června 2003, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak. Anglické znění "Přílohy A" a "Přílohy B" a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně. PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ ČÁST 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA 1.1 ROZSAH A POUŽITÍ 1.1.1 Struktura Přílohy A a B jsou rozděleny do devíti Částí. Přílohu A tvoří Části 1 až 7 a přílohu B tvoří Části 8 a 9. Každá Část je dále rozdělena do kapitol a každá kapitola do oddílů a pododdílů. Uvnitř každé Části jsou čísla jejich kapitol, oddílů, pododdílů a dalších dílčích částí tvořena číslem kapitoly, následovaným číslicí oddílu, číslicí pododdílu a číslicemi dalších dílčích částí, např. Část 4, kapitola 2, oddíl 1, je očíslován "4.2.1". 1.1.2 Rozsah platnosti 1.1.2.1 Pro účely článku 2 dohody ADR příloha A uvádí: (a) nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava je zakázána; (b) nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava je dovolena a podmínky, které musí být při této přepravě splněny (včetně vynětí z platnosti), zejména: - klasifikace věcí, včetně klasifikačních kritérii a příslušných zkušebních metod; - používání obalů (včetně společného balení); - používání cisteren (včetně jejich plnění); - postupy před odesláním (včetně nápisů a bezpečnostních značek na kusech, označování dopravních a přepravních prostředků, jakož i doklady a požadované informace); - ustanovení o konstrukci, zkoušení a schvalování obalů a cisteren; - používání dopravních prostředků (včetně nakládky, společné nakládky a vykládky). 1.1.2.2 Příloha A obsahuje rovněž určitá ustanovení, která se podle článku 2 dohody ADR týkají přílohy B nebo obou příloh A a B: 1.1.1 Struktura 1.1.2.3 (Rozsah platnosti přílohy B) 1.1.2.4 1.1.3.1 Vynětí z platnosti týkající se druhu přepravy 1.1.3.6 Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou 1.1.4 Použitelnost jiných předpisů 1.1.4.5 Přeprava jinou dopravou než silniční 1.2 Definice a měrové jednotky 1.3 Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí 1.4 Povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti 1.5 Odchylky 1.6 Přechodná ustanovení 1.8 Kontroly a jiná podpůrná opatření pro zajištění plnění bezpečnostních požadavků 1.9 Dopravní omezení stanovená příslušnými orgány Kapitola 3.1 Kapitola 3.2 sloupce (1), (2), (14), (15) a (19) (použití ustanovení Částí 8 a 9 pro jednotlivé látky nebo předměty). 1.1.2.3 Pro účely článku 2 dohody ADR příloha B uvádí požadavky na konstrukci, výbavu a provoz vozidel schválených pro přepravu nebezpečných věci, a to: - požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a doklady; - požadavky na konstrukci a schvalování vozidel. 1.1.2.4 Pojem "vozidlo" v článku 1(c) dohody ADR se nevztahuje nutně jen na jedno a totéž vozidlo. Mezinárodní přeprava může být prováděna několika různými vozidly, pokud se tato přeprava provádí po území nejméně dvou smluvních států dohody ADR mezi odesilatelem a příjemcem uvedenými v nákladním listu. 1.1.3 Vynětí z platnosti 1.1.3.1 Vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravy

Ustanovení dohody ADR se nevztahují na:

(a) přepravu nebezpečných věcí soukromými osobami, pokud jsou dotyčné věci baleny pro maloobchodní prodej a jsou určeny pro jejich osobní nebo domácí použití nebo pro jejich aktivity ve volném čase nebo pro sportovní činnost, pokud byla učiněna opatření k zamezení úniku obsahu za normálních podmínek přepravy. Nebezpečné věci ve velkých nádobách IBC, velkých obalech nebo cisternách se nepovažují za věci balené pro maloobchodní prodej; (b) přepravu strojů nebo zařízení nevyjmenovaných v této příloze, které mohou obsahovat nebezpečné věci ve své konstrukci nebo provozní výbavě, pokud byla učiněna opatření k zamezení úniku obsahu za normálních podmínek přepravy; (c) přepravu prováděnou podniky jako vedlejší činnost k jejich hlavní činnosti, jako je zásobování stavenišť pozemních nebo inženýrských staveb nebo přepravy související s měřičskými, opravářskými a údržbářskými pracemi, v množstvích nejvýše 450 litrů v jednom obalu a nepřekračujících nejvyšší celková množství uvedená v 1.1.3.6. Musí být učiněna opatření k zamezení úniku obsahu za normálních podmínek přepravy. Tato vynětí se nevztahují na třídu 7.

Přepravy prováděné takovými podniky pro jejich zásobování nebo vnější nebo vnitřní distribuci však nespadají do rozsahu tohoto vynětí;

(d) přepravu prováděnou zásahovými službami nebo pod jejich dozorem, zejména odtahovými vozidly přepravujícími vozidla, která byla účastníky dopravní nehody nebo měla poruchu a obsahují nebezpečné věci. (e) nouzové přepravy určené pro záchranu lidských životů nebo ochranu životního prostředí, za podmínky, že byla učiněna všechna opatření zajišťující úplnou bezpečnost takové přepravy.

POZNÁMKA: K radioaktivním látkám viz 2.2.7.1.2.

1.1.3.2 Vynětí z platnosti pro přepravu plynů

Ustanovení dohody ADR se nevztahují na přepravu:

(a) plynů obsažených v nádržích vozidel provádějících přepravu, které jsou určeny pro jejich pohon nebo pro provoz jejich zvláštního zařízení (např. chladicí jednotky); (b) plynů obsažených v palivových nádržích přepravovaných vozidel. Palivový kohout mezi plynovou nádrží a motorem musí být uzavřen a elektrické spojení přerušeno; (c) plynů skupin A a O (podle 2.2.2.1), jestliže tlak plynu v nádobě nebo cisterně při teplotě 15 st.C nepřevyšuje 200 kPa (2 bary) a je-li plyn během přepravy kompletně v plynném stavu. To platí pro všechny druhy nádob nebo cisteren, např. rovněž pro různé části strojů a přístrojů; (d) plynů obsažených v zařízení používaném pro provoz vozidla (např. v hasicích přístrojích nebo nahuštěných pneumatikách, i jako náhradních dílech nebo jako nákladu); (e) plynů obsažených ve zvláštním zařízení vozidel a nezbytných pro provoz těchto zvláštních zařízení během přepravy (chladicí systémy, nádrže na ryby, ohřívače atd.), jakož i náhradních nádob pro taková zařízení nebo vyprázdněných nevyčištěných výměnných nádob, přepravovaných v téže dopravní jednotce; (f) nevyčištěných vyprázdněných nesnímatelných tlakových nádrží, které jsou přepravovány, za podmínky, že jsou hermeticky uzavřeny; a (g) plynů obsažených v potravinách nebo nápojích.
1.1.3.3 Vynětí z platnosti pro přepravu kapalných pohonných látek

Ustanovení dohody ADR se nevztahují na přepravu:

(a) pohonné látky obsažené v palivových nádržích vozidel provádějících přepravu, určené pro jejich pohon nebo pro provoz jakýchkoli jejich zařízení.

Pohonné látky smějí být přepravovány v pevných palivových nádržích, přímo propojených s motorem nebo přídavným zařízením vozidla, které splňují příslušné právní předpisy, nebo mohou být přepravovány v přenosných nádobách na pohonné látky (jako jsou kanystry).

Celkový vnitřní objem pevných palivových nádržích nesmí překročit 1500 litrů na jednu dopravní jednotku a vnitřní objem palivové nádrže připevněné na přípojné vozidlo nesmí překročit 500 litrů. V přenosných nádobách na pohonné látky smí být přepravováno nejvýše 60 litrů na jednu dopravní jednotku. Tato omezení se nevztahují na vozidla zásahových služeb;

(b) pohonné látky v palivových nádržích vozidel nebo jiných dopravních prostředků (jako jsou lodě), které jsou přepravovány jako náklad, pokud kde jsou určeny pro jejich pohon nebo pro provoz jakýchkoli jejich zařízení. Všechny palivové kohouty mezi motorem nebo zařízením a palivovou nádrží musí být během přepravy uzavřeny, vyjma případu, kdy je pro zachování operativnosti zařízení nezbytné, aby zůstaly otevřené. Pokud je to možné, musí být vozidla nebo jiné dopravní prostředky uloženy na stojato a zajištěny proti spadnutí.
1.1.3.4 Vynětí z platnosti podle zvláštních ustanovení a pro nebezpečné věci zabalené v omezených množstvích

POZNÁMKA: K radioaktivním látkám viz 2.2.7.1.2.

1.1.3.4.1 Některá zvláštní ustanovení kapitoly 3.3 vyjímají částečně nebo úplně přepravu určitých nebezpečných věcí z platnosti ustanovení ADR. Toto vynětí z platnosti platí pouze tehdy, pokud jsou ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2 uvedena zvláštní ustanovení u položky nebezpečných věcí, které se týkají. 1.1.3.4.2 Některé nebezpečné věci zabalené v omezených množstvích mohou podléhat vynětí z platnosti, pokud jsou splněny podmínky uvedené v kapitole 3.4. 1.1.3.5 Vynětí z platnosti pro vyprázdněné nevyčištěné obaly

Vyprázdněné nevyčištěné obaly (včetně IBC a velkých obalů), které obsahovaly látky tříd 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 a 9, nepodléhají ustanovením ADR, jestliže byla provedena přiměřená opatření vylučující jakékoli nebezpečí. Nebezpečí jsou vyloučena, jestliže byla provedena přiměřená opatření vylučující všechna nebezpečí tříd 1 až 9.

1.1.3.6 Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou 1.1.3.6.1 Nebezpečné věci jsou pro účely tohoto pododdílu zařazeny do přepravních kategorií 0, 1, 2, 3 nebo 4, jak je uvedeno ve sloupci (15) tabulky A kapitoly 3.2. Vyprázdněné nevyčištěné obaly, které obsahovaly látky zařazené do přepravní kategorie "0", jsou též zařazeny do kategorie "0". Vyprázdněné nevyčištěné obaly, které obsahovaly látky zařazené do přepravní kategorie jiné než "0", jsou zařazeny do přepravní kategorie "4". 1.1.3.6.2 Pokud množství nebezpečných věcí přepravovaných jednou dopravní jednotkou nepřevyšuje hodnoty uvedené ve sloupci (3) tabulky uvedené v 1.1.3.6.3 pro danou přepravní kategorii (pokud nebezpečné věci přepravované v jedné dopravní jednotce patří do téže přepravní kategorie) nebo hodnotu vypočtenou podle 1.1.3.6.4 (pokud nebezpečné věci přepravované v jedné dopravní jednotce patří do různých přepravních kategorií), mohou být přepravovány v kusech v téže dopravní jednotce, aniž se použije těchto ustanovení:

- Kapitola 5.3;

- Oddíl 5.4.3;

- Kapitola 7.2, kromě V5, V7 a V8 oddílu 7.2.4;

- CV1 oddílu 7.5.11;

     - Část 8, kromě 8.1.2.1 (a) a (c),
             8.1.4.2 až 8.1.4.5,
             8.2.3
             8.3.4,
             kapitoly 8.4,
             S1(3) a (6),
             S2(1),
             S4 a
             S14 až S21 kapitoly 8.5;

- Část 9.

POZNÁMKA: O údajích v nákladním listu viz 5.4.1.1.10.

1.1.3.6.3 Pokud nebezpečné věci přepravované v jedné dopravní jednotce patří do stejné přepravní kategorie, je největší celkové množství na jednu dopravní jednotku uvedeno ve sloupci (3) následující tabulky.
----------------------------------------------------------------------------
Přepravní        Látky nebo předměty       Největší celkové
kategorie    obalová skupina nebo klasifikační kód  množství na jednu
            /skupina nebo UN číslo       dopravní jednotku
 (1)              (2)               (3)
----------------------------------------------------------------------------
  0    Třída 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L/1.4L a UN 0190       0
      Třída 3: UN 3343
      Třída 4.2: Látky patřící k obalové skupině I
      Třída 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340,
           1390, 1403, 1928, 2813, 2965,
           2968, 2988, 3129, 3130, 3131,
           3134, 3148, 3207 a 3372
      Třída 6.1: UN 1051, 1613, 1614 a 3294
      Třída 6.2: UN 2814 a 2900 (rizikové
           skupiny 3 a 4)
      Třída 7: UN 2912 až 2919, 2977, 2978 a
          3321 až 3333
      Třída 9: UN 2315, 3151, 3152 a zařízení
          obsahující takové látky nebo
          směsi
      a vyprázdněné nevyčištěné obaly, které
      obsahovaly látky zařazené do této
      přepravní kategorie
----------------------------------------------------------------------------
  1    Látky a předměty patřící k obalové           20
      skupině I a nezařazené do přepravní
      kategorie 0
      a látky a předměty následujících tříd:
      Třída 1: 1.1B až 1.1Ja)/1.2B až
          1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da)
      Třída 2: skupiny T, TCa), TO, TF, TOC a
          TFC; aerosoly: skupiny C, CO,
          FC, T, TF, TC, TO, TFC a TOC
      Třída 4.1: UN 3221 až 3224 a 3231 až
           3240
      Třída 5.2: UN 3101 až 3104 a 3111 až
           3120
----------------------------------------------------------------------------
  2    Látky a předměty patřící k obalové          333
      skupině II a nezařazené do přepravních
      kategorií 0, 1 nebo 4
      a látky a předměty následujících tříd:
      Třída 1: 1.4B až 1.4G a 1.6N
      Třída 2: skupina F; aerosoly: skupina F
      Třída 4.1: UN 3225 až 3230
      Třída 5.2: UN 3105 až 3110
      Třída 6.1: látky a předměty patřící k
           obalové skupině III
      Třída 6.2: UN 2814 a 2900 (riziková
           skupina 2)
      Třída 9: UN 3245
----------------------------------------------------------------------------
  3    Látky a předměty patřící k obalové         1 000
      skupině III a nezařazené do přepravních
      kategorií 0, 2 nebo 4
      a látky a předměty následujících tříd:
      Třída 2: skupiny A a O; aerosoly:
          skupiny A a O
      Třída 8: UN 2794, 2795, 2800 a 3028
      Třída 9: UN 2990 a 3072
----------------------------------------------------------------------------
  4    Třída 1: 1.4S                   bez omezení
      Třída 4.1: UN 1331,1345,1944,1945,2254
           a 2623
      Třída 4.2: UN 1361 a 1362 obalová
           skupina III
      Třída 7: UN 2908 až 2911
      Třída 9: UN 3268
      a vyprázdněné nevyčištěné obaly, které
      obsahovaly nebezpečné věci, kromě věcí
      zařazených do přepravní kategorie 0
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
a) Pro UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 a 1017 je
  největší celkové množství na dopravní jednotku 50 kg.
V předchozí tabulce se "největším celkovým množstvím na dopravní jednotku" rozumí: - pro předměty celková (btto) hmotnost v kilogramech (pro předměty třídy 1 čistá hmotnost v kg výbušné látky);- pro tuhé látky, zkapalněné plyny, hluboce zchlazené zkapalněné plyny a rozpuštěné plyny čistá (netto) hmotnost v kilogramech;- pro kapaliny a stlačené plyny jmenovitý vnitřní objem nádob (viz definici v oddílu 1.2.1) v litrech.
1.1.3.6.4 Pokud jsou v jedné dopravní jednotce přepravovány nebezpečné věci různých přepravních kategorií, pak součet - množství látek a předmětů přepravní kategorie 1 vynásobeného "50",- množství látek a předmětů přepravní kategorie 1 uvedených v poznámce a) k tabulce v 1.1.3.6.3 vynásobeného "20"; - množství látek a předmětů přepravní kategorie 2 vynásobeného "3", a - množství látek a předmětů přepravní kategorie 3 nesmí překročit číslo "1000". 1.1.3.6.5 Pro účely tohoto pododdílu se nebezpečné věci, které jsou vyňaty podle pododdílů 1.1.3.2 až 1.1.3.5, neberou v úvahu.
1.1.4 Použitelnost jiných předpisů 1.1.4.1 (Vyhrazeno) 1.1.4.2 Přeprava v dopravním řetězci zahrnujícím námořní nebo leteckou přepravu 1.1.4.2.1 Kusy, kontejnery, přemístitelné cisterny a cisternové kontejnery, které neodpovídají plně předpisům ADR pro balení, společné balení, nápisy a bezpečnostní značky na kusech nebo označení velkými bezpečnostními značkami a oranžovými výstražnými tabulkami, ale odpovídají předpisům IMDG Code (pro námořní dopravu) nebo ICAO Technical Instructions (pro leteckou dopravu) jsou připuštěny k přepravě v dopravním řetězci zahrnujícím námořní nebo leteckou přepravu za těchto podmínek: (a) Pokud kusy nejsou opatřeny nápisy a bezpečnostními značkami podle dohody ADR, musejí být označeny nápisy a bezpečnostními značkami podle ustanovení IMDG Code nebo podle ICAO Technical Instructions. (b) Pro společné balení v jednom kusu platí předpisy IMDG Code nebo ICAO Technical Instructions. (c) Jestliže kontejnery, přemístitelné cisterny nebo cisternové kontejnery nejsou pro přepravu v dopravním řetězci zahrnujícím námořní přepravu označeny velkými bezpečnostními značkami a výstražnými oranžovými tabulkami podle kapitoly 5.3 této přílohy, musí být opatřeny velkými bezpečnostními značkami a označením podle kapitoly 5.3 IMDG Code. V tomto případě se vztahuje na označení vozidla samého pouze ustanovení uvedené v 5.3.2.1.1 této přílohy. Toto ustanovení se vztahuje i na vyprázdněné nevyčištěné přemístitelné cisterny a cisternové kontejnery a též na jejich následnou přepravu do čisticí stanice.

Tato odchylka se nevztahuje na věci, které jsou zařazeny jako nebezpečné věci tříd 1 až 8 ADR a nejsou považovány za nebezpečné podle příslušných ustanovení IMDG Code nebo ICAO Technical Instructions.

1.1.4.2.2 Pro přepravu v dopravním řetězci zahrnujícím námořní nebo leteckou přepravu smějí být informace vyžadované podle 5.4.1 a 5.4.2 a podle kteréhokoli zvláštního ustanovení kapitoly 3.3 nahrazeny přepravním dokladem a informacemi vyžadovanými podle IMDG Code, popřípadě podle ICAO Technical Instructions.

POZNÁMKA: K údajům v nákladním listu viz 5.4.1.1.7; k osvědčení o naložení do kontejneru viz oddíl 5.4.2.

1.1.4.3 Používání přemístitelných cisteren schválených pro námořní dopravu

Přemístitelné cisterny, které neodpovídají předpisům kapitol 6.7 nebo 6.8, ale které byly vyrobeny a schváleny před 1. lednem 2003 podle ustanovení IMDG Code (včetně přechodných ustanovení) (Změna 29-98), smějí být používány až do 31. prosince 2009, za podmínky, že odpovídají příslušným ustanovením IMDG Code (Změna 29-98) o inspekcích a zkouškách a že jsou zcela splněny pokyny uvedené ve sloupcích (12) a (14) kapitoly 3.2 IMDG Code (změna 30-00). Mohou být nadále používány i po 31. prosinci 2009, pokud odpovídají příslušným ustanovením IMDG Code o inspekcích a zkouškách, ale za podmínky, že jsou dodrženy pokyny uvedené ve sloupcích (10) a (11) kapitoly 3.2 a v kapitole 4.2 ADR.

POZNÁMKA: K údajům v nákladním listu viz 5.4.1.1.8.

1.1.4.4 (Vyhrazeno) 1.1.4.5 Přeprava jinou dopravou než silniční 1.1.4.5.1 Jestliže vozidlo, jímž se provádí přeprava, na kterou se vztahují předpisy ADR, je přepravováno v části dopravní cesty jiným druhem dopravy než silniční dopravou, platí pro tuto část cesty výhradně vnitrostátní nebo mezinárodní předpisy, jimiž se řídí v této části dopravní cesty přeprava nebezpečných věcí tím druhem dopravy, jehož bylo použito k přepravě silničního vozidla. 1.1.4.5.2 V případech výše uvedených v 1.1.4.5.1 se dotčené smluvní strany ADR mohou dohodnout, že dodatečně uplatní, pokud to považují za nezbytné, předpisy ADR na tu část dopravní cesty, po které je vozidlo přepravováno jinou dopravou než silniční, pokud takové dohody mezi dotčenými smluvními stranami ADR neodporují ustanovením mezinárodních úmluv upravujících přepravu nebezpečných věcí druhem dopravy použitým pro přepravu silničního vozidla v dané části dopravní cesty, např. Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti života na moři - International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), jichž jsou tyto dotčené smluvní strany ADR též smluvními stranami.

Tyto dohody musí zaslat smluvní strana, jež byla jejich iniciátorem, Sekretariátu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, který s nimi seznámí všechny smluvní strany ADR.

1.1.4.5.3 Jestliže pro přepravu, na níž se vztahují ustanovení ADR, platí pro celou silniční dopravní cestu nebo její část rovněž ustanovení mezinárodní úmluvy upravující přepravu nebezpečných věcí jiným druhem dopravy než silniční dopravou, podle ustanovení uvedené smlouvy, která rozšiřují její platnost na některé přepravy silničními motorovými vozidly, pak ustanovení této mezinárodní úmluvy platí pro tuto dopravní cestu současně s ustanoveními ADR, které jim neodporují; ostatní ustanovení ADR se pro dotyčnou dopravní cestu nepoužijí.
KAPITOLA 1.2 DEFINICE A MĚROVÉ JEDNOTKY 1.2.1 Definice POZNÁMKA: Tento oddíl obsahuje všechny všeobecné a zvláštní definice. Pro účely ADR se pod následujícími pojmy rozumějí: A

"Aerosol" nebo "Aerosolový rozprašovač" jakákoli nádoba pro jedno použití splňující ustanovení oddílu 6.2.4, vyrobená z kovu, skla nebo plastů a obsahující plyn, stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný, s kapalinou nebo bez kapaliny, pastu nebo prášek, a vybavená rozprašovacím zařízením umožňujícím rozprášení obsahu ve formě tuhých nebo kapalných částic ve směsi s plynem ve formě pěny, pasty nebo prášku nebo v kapalném nebo plynném stavu;

B

"Balič" jakýkoli podnik, který balí nebezpečné věci do obalů, včetně velkých obalů a velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), a, pokud je to nutné, připravuje kusy k přepravě;

"Bateriové vozidlo" vozidlo se souborem článků vzájemně propojených sběrným potrubím, stabilně upevněných na dopravní jednotce. Následující články jsou považovány za články bateriového vozidla: láhve, trubkové nádoby, svazky lahví, tlakové sudy, jakož i cisterny určené pro přepravu plynů třídy 2 s vnitřním objemem větším než 450 litrů;

"Bedna" pravoúhlý nebo mnohoúhelníkový plnostěnný obal z kovu, dřeva, překližky, rekonstituovaného dřeva, lepenky, plastů nebo jiného vhodného materiálu. Malé otvory pro usnadnění manipulace nebo otevírání nebo pro splnění klasifikačních požadavků jsou dovoleny, pokud nejsou v rozporu v požadavkem neporušenosti obalu během přepravy;

"Běžné opravy a údržba IBC" viz "Velká nádoba pro volně ložené látky";

"Bod vzplanutí" nejnižší teplota kapalné látky, při které její páry tvoří se vzduchem hořlavou směs;

C

"Cisterna pro podtlakové vyčerpávání odpadů" nesnímatelná cisterna, snímatelná cisterna, cisternový kontejner nebo cisternová výměnná nástavba v prvé řadě používané pro přepravu nebezpečných odpadů, se zvláštními konstrukčními vlastnostmi a/nebo zařízením usnadňujícím nakládku (plnění) a vykládku (vyprazdňování) odpadů, jak je uvedeno v kapitole 6.10. Cisterna, která plně odpovídá požadavkům kapitol 6.7 nebo 6.8 se nepovažuje za cisternu pro podtlakové vyčerpávání odpadů;

"Cisterna" nádrž včetně své provozní a konstrukční výstroje. Pokud je používán tento pojem samostatně, označuje cisternový kontejner, přemístitelnou cisternu, snímatelnou cisternu nebo nesnímatelnou cisternu, jak jsou definovány v této Části, včetně cisteren tvořících články bateriových vozidel nebo MEGC (viz též "Snímatelná cisterna", "Nesnímatelná cisterna", "Přemístitelná cisterna" a "Vícečlánkový kontejner na plyny");

POZNÁMKA: K přemístitelným cisternám viz 6.7.4.1.

"Cisternová výměnná nástavba" se považuje za cisternový kontejner;

"Cisternové vozidlo" vozidlo vyrobené pro přepravu kapalin, plynů nebo práškových nebo zrnitých látek a zahrnující jednu nebo více nesnímatelných cisteren. Kromě vlastního vozidla nebo je nahrazujících částí podvozku cisternové vozidlo zahrnuje jednu nebo více nádrží, jejich výstroj a upevňovací prvky pro jejich připevnění na vozidlo nebo na části podvozku;

"Cisternový kontejner" přepravní prostředek odpovídající definici kontejneru a zahrnující nádrž a její výstroj včetně zařízení usnadňujícího přemístění cisternového kontejneru bez značné změny polohy, používaný pro přepravu plynů, kapalin, práškových nebo zrnitých látek a mající vnitřní objem větší než 0,45 m3 (450 litrů);

POZNÁMKA: Velké nádoby IBC, které splňují požadavky kapitoly 6.5, nejsou považovány za cisternové kontejnery.

"Cívka" (třída 1) zařízení vyrobené z plastu, dřeva, lepenky, kovu nebo jiného vhodného materiálu tvořené centrálním vřetenem s nebo bez postranních stěn na každém konci vřetena. Předměty a látky mohou být navinuty na vřeteno a mohou být zadržovány postranními stěnami;

"CSC" Mezinárodní úmluva o bezpečných kontejnerech (International Convention for Safe Containers) (Ženeva, 1972) se změnami, uveřejněná Mezinárodní námořní organizací (International Maritime Organization - IMO), Londýn;

D

"Dopravce" podnik, který provádí přepravu podle nebo bez přepravní smlouvy;

"Dopravní jednotka" motorové vozidlo bez přípojného vozidla nebo jízdní souprava tvořená motorovým a přípojným vozidlem;

"Dřevěná IBC" tuhé nebo skládací dřevěné těleso společně s vnitřní vložkou (avšak nikoli s vnitřním obalem) a příslušnou provozní a konstrukční výstrojí;

"Dřevěný sud" obal vyrobený z přírodního dřeva, kruhového průřezu, mající vypouklé stěny, tvořený dužinami a víky a opatřený obručemi;

F

"Flexibilní IBC" těleso nádoby tvořené fólií, tkaninou nebo jiným flexibilním materiálem nebo kombinací těchto materiálů, a v nezbytném případě vnitřním povlakem nebo vložkou, spolu s příslušnou provozní výstrojí a manipulačním zařízením;

H

"Hermeticky uzavřená cisterna" cisterna, jejíž otvory jsou hermeticky uzavřeny a která není vybavena pojistnými ventily, průtržnými kotouči nebo jiným podobným bezpečnostním zařízením. Cisterny vybavené pojistnými ventily s předřazeným průtržným kotoučem se považují za hermeticky uzavřené;

"Hmotnost kusu" celková (hrubá) hmotnost kusu, pokud není stanoveno jinak. Hmotnost kontejnerů a cisteren používaných pro přepravu věcí se do celkové hmotnosti nezahrnuje;

"Hořlavá složka" (pro aerosoly a kartuše) plyn hořlavý ve vzduchu při normálním tlaku nebo kapalná látka nebo kapalný přípravek, který(á) má bod vzplanutí menší nebo roven 100 st.C;

"Hromadná položka" položka pro přesně definovanou skupinu látek nebo předmětů (viz 2.1.1.2, B, C a D);

CH

"Chráněná IBC" (pro kovové IBC) IBC vybavená dodatečnou ochranou proti nárazu mající formu např. vícevrstvé (sendvičové) konstrukce nebo konstrukce s dvojitou stěnou nebo rámu s kovovým mřížovým opláštěním;

I

"IBC" viz "Velká nádoba pro volně ložené látky";

"IBC z tuhého plastu" tuhé těleso z plastu, které může mít konstrukční výstroj společně s příslušnou provozní výstrojí;

"ICAO Technické pokyny" Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, které doplňují Přílohu 18 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago 1944), uveřejněné Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) v Montrealu;

"IMDG Code" předpisy pro mezinárodní námořní dopravu nebezpečných věcí (International Maritime Dangerous Goods Code) naplňující kapitolu VII, část A Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti života na moři - International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS),vydané Mezinárodní námořní organizací (IMO), Londýn;

"Inspekční organizace" nezávislá inspekční a zkušební organizace schválená příslušným orgánem;

J

"J.N. položka (jinde nejmenovaná položka)" hromadná položka, k níž mohou být látky, směsi, roztoky nebo předměty přiřazeny, jestliže:

(a) nejsou jmenovitě uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2; a (b) vykazují chemické, fyzikální a/nebo nebezpečné vlastnosti odpovídající třídě, klasifikačnímu kódu, obalové skupině a pojmenování a popisu položky j.n.;

"Jmenovitý vnitřní objem nádoby" jmenovitý objem nebezpečné látky obsažené v nádobě vyjádřený v litrech. Pro láhve na stlačený plyn musí být jmenovitý vnitřní objem stanoven jako obsah vody v láhvi (hydraulický vnitřní objem láhve);

K

"Kanystr" obal z kovu nebo plastu, čtyřúhelníkového nebo mnohoúhelníkového průřezu s jedním nebo více otvory;

"Kapalina" látka mající při 50 st.C tenzi par nejvýše 300 kPa (3 bary), která není kompletně v plynném stavu při 20 st.C a 101,3 kPa a která

(a) má bod tání nebo bod počátku tání nejvýše 20 st.C při tlaku 101,3 kPa nebo (b) je kapalná podle zkušební metody ASTM D 4359-90 nebo (c) není kašovitá podle kritérií vztahujících se na zkoušku pro stanovení tekutosti (penetrometrická zkouška) popsanou v 2.3.4;
POZNÁMKA: "Přepravou v kapalném stavu" ve smyslu předpisů pro cisterny se rozumí:

- přeprava kapalin podle výše uvedené definice, nebo

- přeprava tuhých látek předaných k přepravě v roztaveném stavu.

"Kartuše" jakákoli nádoba pro jedno použití obsahující plyn nebo směs plynů pod tlakem. Může být vybavena ventilem. "Kartuše s natlakovaným plynem" viz "Aerosol" nebo "Aerosolový rozprašovač"; "Kompozitní IBC s vnitřní nádobou z plastu" IBC sestávající z konstrukční výstroje tvořené vnějším pláštěm obklopujícím vnitřní plastovou nádobu s jakoukoliv provozní výstrojí nebo další konstrukční výstrojí. Je provedena tak, že vnitřní nádoba a vnější plášť tvoří po sestavení nedělitelnou jednotku, která se jako taková plní, skladuje, přepravuje nebo vyprazdňuje. POZNÁMKA: "Plast", pokud je použit ve spojení s vnitřními nádobami pro kompozitní IBC, zahrnuje jiné polymerní materiály, takové jako je guma atd. "Kompozitní obal (sklo, porcelán nebo kamenina)" obal sestávající z vnitřní nádoby ze skla, porcelánu nebo kameniny a z vnějšího obalu (z kovu, dřeva, lepenky, plastu, pěnového plastu atd.). Po sestavení tvoří tento obal nedělitelnou jednotku, která se jako taková plní, skladuje, přepravuje a vyprazdňuje; POZNÁMKA: "Vnitřky kompozitních obalů" jsou běžně nazývány "vnitřní nádoby". Například "vnitřek" 6HA1 (kompozitní obal, plast) je taková "vnitřní nádoba", neboť není normálně konstruována, aby plnila obalovou funkci bez svého "vnějšího obalu", a není proto vnitřním obalem. "Kompozitní obal (plast)" sestává z vnitřní nádoby z plastu a vnějšího obalu (z kovu, lepenky, překližky atd.). Po sestavení tvoří tento obal nedělitelnou jednotku, která se jako taková plní, skladuje, přepravuje a vyprazdňuje; POZNÁMKA: Viz POZNÁMKU u "Kompozitní obal (sklo, porcelán nebo kamenina)". "Konstrukční výstroj" znamená: (a) pro cisterny cisternového vozidla nebo snímatelnou cisternu vnější nebo vnitřní výztužné, upevňovací, ochranné a stabilizační prvky nádrže; (b) pro cisterny cisternového kontejneru vnější nebo vnitřní výztužné, upevňovací, ochranné a stabilizační prvky nádrže; (c) pro články bateriového vozidla nebo MEGC vnější nebo vnitřní výztužné, upevňovací, ochranné a stabilizační prvky nádrže nebo nádoby; (d) pro IBC, kromě flexibilních IBC, výztužné, upevňovací, manipulační, ochranné a stabilizační prvky tělesa (včetně základní palety pro kompozitní IBC s vnitřní nádobou z plastu); POZNÁMKA: K přemístitelným cisternám viz kapitolu 6.7. "Kontejner s plachtou" nekrytý kontejner opatřený plachtou pro ochranu nákladu; "Kontejner" přepravní prostředek (výměnná skříň nebo jiná podobná konstrukce):- určený ke stálému používání a dostatečně dimenzovaný pro opakované použití; - speciálně zkonstruovaný pro usnadnění přepravy věcí jedním nebo více druhy dopravy beze změny nákladu; - opatřený zařízením pro usnadnění manipulace, zvláště při jeho překládce z jednoho dopravního prostředku na jiný; - zkonstruovaný tak, aby mohl být lehce naplněn a vyprázdněn (viz též "Uzavřený kontejner", "Velký kontejner", "Nekrytý kontejner", "Kontejner s plachtou" a "Malý kontejner" ). Výměnná nástavba je kontejner, který má podle Evropské normy EN 283 (vydání 1991) následující charakteristiky: - z hlediska mechanického namáhání je zkonstruován pouze pro přepravu na železničním voze nebo silničním vozidle po souši nebo na lodi v systému roll-on roll-of;- nemůže být stohován;- může být sejmut z vozidel pomocí zařízení instalovaného na vozidle a svých vlastních podpěr a může být znovu naložen; POZNÁMKA: Pojem "kontejner" nezahrnuje obvyklé obaly, IBC, cisternové kontejnery ani vozidla. "Koš" vnější obal s neplnými stěnami; "Kovová IBC" kovové těleso společně s příslušnou provozní a konstrukční výstrojí; "Kritická teplota" teplota, nad kterou nemůže látka existovat v kapalném stavu; "Kryogenní nádoba" přemístitelná tepelně izolovaná tlaková nádoba pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny s hydraulickým vnitřním objemem nejvýše 1000 litrů; "Kus" konečný produkt balení sestávající z obalu nebo velkého obalu nebo IBC a z jejich obsahu, připravený k přepravě. Pojem zahrnuje nádoby na plyny, jak jsou definovány v tomto oddílu, jakož i předměty, které vzhledem k jejich rozměrům, hmotnosti nebo tvaru mohou být přepravovány bez obalu nebo v lůžkách, latěních nebo manipulačních přípravcích. Tento pojem se nevztahuje na věci, které se přepravují volně ložené, ani na látky přepravované v cisternách. POZNÁMKA: K radioaktivním látkám viz 2.2.7.2. L

"Láhev" přemístitelná tlaková nádoba s hydraulickým vnitřním objemem nejvýše 150 litrů (viz též ("Svazek lahví ").

"Latění" vnější obal s neplnými stěnami;

"Lepenková IBC" lepenkový plášť s nebo bez oddělených horních a dolních vík, popřípadě s vnitřní vložkou (avšak bez vnitřního obalu), a s příslušnou provozní výstrojí a konstrukční výbavou;

M

"Malá nádobka obsahující plyn" viz "Kartuše"

"Malý kontejner" kontejner o vnitřním objemu nejméně 1 m3 a nejvýše 3 m3;

POZNÁMKA: K radioaktivním látkám viz 2.2.7.2.

"Manipulační prvky" (pro flexibilní IBC) nosné pásy, oka, poutka nebo rámy, které jsou připevněny k tělesu nádoby IBC nebo vytvořeny z materiálu tělesa nádoby;

"MEGC" viz "Vícečlánkový kontejner na plyn";

"Měkká ocel" ocel s nejnižší pevností v tahu mezi 360 N/mm2 a 440 N/mm2;

POZNÁMKA: K přemístitelným cisternám viz kapitolu 6.7.

"Meziobal" obal umístěný mezi vnitřními obaly nebo

předměty a vnějším obalem;

N

"Nádoba" (třída 1) zahrnuje bedny, láhve, plechovky, sudy, konve nebo pouzdra, včetně jakýchkoli uzávěrů, používané jako vnitřní obal nebo meziobal;

"Nádoba" prostředek pro naplnění a udržení látek nebo předmětů, včetně všech uzávěrů. Tato definice se nevztahuje na nádrže. (Viz též "Kryogenní nádoba", "Vnitřní nádoba", "Tlaková nádoba", "Tuhá vnitřní nádoba" a "Kartuše");

"Nádrž" plášť obsahující látku (včetně otvorů a jejich uzávěrů);

POZNÁMKA 1: Tato definice se nevztahuje na nádoby.

POZNÁMKA 2: K přemístitelným cisternám viz kapitolu 6.7.

Nakládce" jakýkoli podnik, který nakládá nebezpečné věci do vozidla nebo velkého kontejneru;

"Nebezpečné reakce" jsou - hoření nebo vývin značného tepla; - vývin hořlavých, dusivých, hoření podporujících nebo jedovatých plynů; - tvoření žíravých látek; - tvoření nestabilních látek; nebo - nebezpečné zvýšení tlaku (pouze pro cisterny);

"Nebezpečné věci" ty látky a předměty, jejichž přeprava je dohodou ADR zakázána, nebo dovolena pouze za podmínek v ní předepsaných;

"Nejvyšší čistá (netto) hmotnost" nejvyšší čistá hmotnost obsahu v samostatném obalu nebo nejvyšší součtová hmotnost vnitřních obalů a jejich obsahu vyjádřená v kilogramech;

"Nejvyšší dovolená celková hmotnost" (a) (pro všechny kategorie IBC kromě flexibilních IBC) hmotnost IBC a její provozní a konstrukční výstroje a nejvyšší čistá (netto)hmotnost; (b) (pro cisterny) vlastní hmotnost cisterny a nejvyšší dovolená užitečná hmotnost;

POZNÁMKA: K přemístitelným cisternám viz kapitolu 6.7.

"Nejvyšší dovolený náklad" (pro flexibilní IBC) nejvyšší čistá (netto) hmotnost, pro kterou je IBC určena a kterou je dovoleno přepravovat;

"Nejvyšší provozní tlak (přetlak)" nejvyšší z následujících tří tlaků: (a) nejvyšší účinný tlak dovolený v cisterně během jejího plnění (nejvyšší dovolený plnicí tlak); (b) nejvyšší účinný tlak dovolený v cisterně během jejího vyprazdňování (nejvyšší dovolený vyprazdňovací tlak); a (c) účinný přetlak, kterému je cisterna vystavena svým obsahem (včetně cizích plynů, které může obsahovat) při nejvyšší provozní teplotě.

Pokud zvláštní požadavky předepsané v kapitole 4.3 nestanoví jinak, číselná hodnota tohoto provozního tlaku (přetlaku) nesmí být nižší než tenze par (absolutní tlak) plnicí látky při 50 st.C.

Pro cisterny vybavené pojistnými ventily (s nebo bez průtržného kotouče) se však nejvyšší provozní tlak (přetlak) musí rovnat předepsanému otevíracímu tlaku takových pojistných ventilů (viz též "Výpočtový tlak", "Vyprazdňovací tlak", "Plnicí tlak" a "Zkušební tlak");

POZNÁMKA: K přemístitelným cisternám viz kapitolu 6.7.

"Nejvyšší vnitřní objem" nejvyšší vnitřní objem nádob nebo obalů včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů, vyjádřený v krychlových metrech nebo litrech;

"Nekryté vozidlo" vozidlo, jehož ložná plocha je tvořená jen plošinou nebo je opatřena pouze bočnicemi a zadním čelem;

"Nekrytý kontejner" kontejner beze střechy nebo plošinový kontejner;

"Nesnímatelná cisterna" cisterna s vnitřním objemem větším než 1000 litrů, která je konstrukčně trvale připevněna k vozidlu (které se tím stává cisternovým vozidlem) nebo tvoří nedílnou část rámu takového vozidla;

O

"Obal z jemného plechu" obal s kruhovým, elipsovitým, pravoúhlým nebo mnohoúhelníkovým průřezem (také kónický), jakož i obal s hrdlem kuželového tvaru nebo obal kelímkovitého tvaru z jemného plechu o tloušťce stěny menší než 0,5 mm (např. pocínovaného), s plochým nebo vypouklým dnem, s jedním nebo více otvory, který nespadá pod definici sudu nebo kanystru;

"Obal" nádoba a všechny jiné součásti a materiály, které jsou nezbyté k tomu, aby nádoba mohla plnit svou obalovou funkci (viz též "Skupinový obal", "Kompozitní obal (plast)", "Kompozitní obal (sklo, porcelán nebo kamenina)", "Vnitřní obal", "Velká nádoba pro volně ložené látky (IBC)", "Meziobal", "Velký obal", "Obal z jemného plechu","Vnější obal" "Obnovený obal", "Rekonstruovaný obal", "Opakovaně použitelný obal", "Záchranný obal" a "Prachotěsný obal");

POZNÁMKA: K radioaktivním látkám viz 2.2.7.2.

"Obalová skupina" skupina, ke které mohou být pro účely balení přiřazeny určité látky podle jejich stupně nebezpečnosti. Obalové skupiny mají následující významy, které jsou podrobně vysvětleny v Části 2: Obalová skupina I: velmi nebezpečné látky; Obalová skupina II: středně nebezpečné látky; a Obalová skupina III: málo nebezpečné látky.

POZNÁMKA: Určité předměty obsahující nebezpečné věci jsou rovněž přiřazeny k obalové skupině.

"Obnovený obal" znamená zejména (a) kovové sudy, které jsou: (i) vyčištěny až na původní materiál jejich konstrukce, zbaveny všech svých předchozích obsahů, vnější a vnitřní koroze a je z nich odstraněn vnější nátěr a bezpečnostní značky;(ii) obnoveny do původního tvaru a obrysů, s přehyby, pokud jsou, vyrovnanými a utěsněnými a s vyměněnými všemi těsněními, která nejsou nedílnou součásti obalu; a (iii) zkontrolovány po vyčištění, avšak před opětovným natřením barvou, s vyřazením obalů, které jsou viditelně poškozeny, mají značně zmenšenou tloušťku materiálu, jeví únavu materiálu, mají poškozené závity nebo uzávěry nebo jiné závažné závady. (b) plastové sudy nebo kanystry, které:(i) jsou vyčištěny až na původní materiál jejich konstrukce, zbaveny všech svých předchozích obsahů a je z nich odstraněn vnější nátěr a bezpečnostní značky; (ii) mají vyměněna všechna těsnění, která nejsou nedílnou součásti obalu; a(iii) jsou zkontrolovány po vyčištění s vyřazením obalů s viditelným poškozením, jako trhlinami, průhyby nebo prasklinami, nebo poškozenými závity nebo uzávěry nebo jinými závažnými závadami;

"Odesilatel" podnik, který odesílá nebezpečné věci buď pro sebe, nebo pro třetí stranu. Pokud je přeprava prováděna na základě přepravní smlouvy, odesilatelem je odesilatel uvedený v přepravní smlouvě;

"Odpady" látky, roztoky, směsi nebo předměty, které nemohou být používány jako takové, které se však přepravují pro další zpracování, uložení na skládce nebo likvidaci spálením nebo jinými disponibilními metodami;

"Opakovaně použitelný obal" obal, který byl prohlédnut a shledán bez závad, které by mohly ovlivnit jeho schopnost podrobit se funkčním zkouškám. Tento pojem zahrnuje zejména ty obaly, které se znovu naplňují stejným nebo podobným snášenlivým obsahem a jsou přepravovány v distribučním řetězci řízeném odesilatelem produktu;

"Opravená IBC" viz "Velká nádoba pro volně ložené látky";

P

"Plastová tkanina" (pro flexibilní IBC) materiál vyrobený z pásků nebo vláken vhodného plastu;

"Plnicí poměr" poměr hmotnosti plynu k hmotnosti vody při 15 st.C, která by zcela naplnila tlakovou nádobu připravenou pro použití;

"Plnicí tlak" nejvyšší tlak skutečně vyvinutý v cisterně při jejím plnění pod tlakem (viz též "Výpočtový tlak", "Vyprazdňovací tlak", "Nejvyšší provozní tlak (přetlak)" a "Zkušební tlak");

"Plnič" jakýkoliv podnik, který nakládá (plní) nebezpečné věci do cisterny (cisternového vozidla, snímatelné cisterny, přemístitelné cisterny nebo cisternového kontejneru) a/nebo do vozidla, velkého kontejneru nebo malého kontejneru pro přepravu volně ložených látek, nebo do bateriového vozidla nebo MEGC;

"Plyn" látka, která: (a) při 50 st.C má tenzi par větší než 300 kPa (3 bary); nebo(b) je kompletně v plynném stavu při 20 st.C při normálním tlaku 101,3 kPa;

"Podložka fixační" (třída 1) plát kovu, plastu, lepenky nebo jiného vhodného materiálu, který je uložen ve vnitřním obalu, meziobalu nebo vnějším obalu a dosahuje těsného uložení v takovém obalu. Povrch takové fixační podložky může být vytvarován tak, že obaly nebo předměty mohou být vloženy dovnitř, zajištěny a odděleny od sebe navzájem;

"Podnik" jakákoli fyzická nebo právnické osoba, ať již zisková nebo nezisková, jakékoli sdružení nebo skupina osob bez právní subjektivity, ať již ziskové nebo neziskové, nebo jakákoli instituce s vlastní právní subjektivitou nebo závislá na správním orgánu, který má právní subjektivitu;

"Podtlakový ventil" pružinové zařízení, které je uváděno automaticky v činnost tlakem a jehož účelem je ochrana cisterny proti nepřijatelnému vnitřnímu podtlaku;

"Pojistný ventil" pružinové zařízení automaticky ovládané tlakem, jehož účelem je chránit cisternu proti nepřijatelnému zvýšení vnitřního tlaku;

"Prachotěsný obal" nepropustný obal pro udržení suchého obsahu včetně jemné tuhé látky (prášku) vznikající během přepravy.

"Provozní tlak " vyrovnaný tlak stlačeného plynu při referenční teplotě 15 st.C v plnotlakové nádobě;

POZNÁMKA: K cisternám viz "Nejvyšší provozní tlak".

"Provozní výstroj"(a) cisteren znamená plnicí a vyprazdňovací, větrací, bezpečnostní, ohřívací a tepelně izolační zařízení a měřicí přístroje; (b) článků bateriového vozidla nebo MEGC znamená plnicí a vyprazdňovací zařízení, včetně propojovacího potrubí, bezpečnostní zařízení a měřicí přístroje; (c) IBC znamená plnicí a vyprazdňovací zařízení a jakékoli tlak vyrovnávající nebo větrací, bezpečnostní, ohřívací a tepelně izolační zařízení a měřicí přístroje;

POZNÁMKA: K přemístitelným cisternám viz kapitolu 6.7.

"Provozovatel cisternového kontejneru/přemístitelné cisterny" každý podnik, na jehož jméno je cisternový kontejner/přemístitelná cisterna zaregistrován(a);

"Provozovatel přemístitelné cisterny" viz "Provozovatel cisternového kontejneru/přemístitelné cisterny";

"Předpis EHK" předpis tvořící přílohu k Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a vzájemné uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel (Dohoda 1958, v úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění);

"Přemístitelná cisterna" multimodální cisterna mající vnitřní objem větší než 450 litrů v souladu s definicemi v kapitole 6.7 nebo v IMDG Code a uvedenými v pokynech pro přemístitelné cisterny (T-kód) ve sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2;

"Přeprava" přemístění nebezpečných věcí, včetně zastávek nezbytných vzhledem k dopravním podmínkám a včetně všech dob, po které jsou nebezpečné věci uloženy ve vozidlech, cisternách nebo v kontejnerech a které jsou nezbytné vzhledem k provozním podmínkám, před, během a po přemístění.

Tato definice zahrnuje též krátké dočasné skladování nebezpečných věcí za účelem změny druhu dopravního prostředku (překládky). Tato definice se vztahuje na překládku, pokud jsou přepravní doklady, v nichž je uvedeno místo odeslání a místo určení, předloženy na požádání a pokud kusy a cisterny nejsou otevírány během krátkodobého skladování, kromě kontroly provedené příslušnými orgány;

"Přeprava volně ložených látek" přeprava tuhých látek nebo předmětů bez obalů ve vozidlech nebo kontejnerech. Tento pojem se nevztahuje na věci, které se přepravují jako kusy, ani na látky přepravované v cisternách;

"Příjemce" příjemce uvedený v přepravní smlouvě. Jestliže příjemce určí třetí osobu v souladu s ustanoveními platnými pro přepravní smlouvu, je tato osoba považována za příjemce ve smyslu ADR. Pokud je přeprava prováděna bez přepravní smlouvy, podnik, který přebírá nebezpečné věci po příjezdu, se považuje za příjemce;

"Příručka zkoušek a kritérií" třetí revidované vydání "United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, publikované Organizací spojených národů (ST/SG/AC.10/11/Rev.3, pozměněno dokumentem ST/SG/AC.10/11/Rev.3/Amend.1);

"Příslušný orgán" orgán nebo orgány nebo jiné instituce určené v každém státě a pro každý jednotlivý případ v souladu s jejich vnitrostátním právním řádem;

"Pytel" poddajný obal z papíru, plastové fólie, textilu, tkaniny nebo jiných vhodných materiálů;

R

"Recyklovaný plast" materiál získaný z použitých průmyslových obalů, který byl vyčištěn a připraven pro výrobu nových obalů;

"Referenční ocel" ocel s mezí pevnosti 370 N/mm2 a prodloužením při přetržení 27 %;

"Rekonstruovaná IBC" viz "Velká nádoba pro volně ložené látky";

"Rekonstruovaný obal" znamená zejména

(a) kovové sudy, které jsou: (i) vyrobeny jako typ UN odpovídající požadavkům kapitoly 6.1 z typu jiného než typ UN; (ii) rekonstruovány z jednoho typu UN odpovídajícího požadavkům kapitoly 6.1 na jiný typ UN; nebo (iii) podrobeny výměně komponentů, které jsou jejich nedílnou konstrukční součástí (takových jako jsou neodnímatelná víka); (b) plastové sudy, které jsou: (i) rekonstruovány z jednoho typu UN na jiný typ UN (např. 1H1 na 1H2); nebo (ii) podrobeny výměně komponentů, které jsou jejich nedílnou konstrukční součástí.

Na rekonstruované sudy se vztahují požadavky kapitoly 6.1, které se vztahují na nové sudy téhož typu.

"RID" Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí [příloha 1 k přípojku B (Jednotné právní předpisy pro Smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží - CIM) Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě - COTIF];

Ř

"Řízená teplota" nejvyšší teplota, při které může být bezpečně přepravován organický peroxid nebo samovolně se rozkládající látka;

S

"SADT" viz "Teplota samourychlujícího se rozkladu";

"Skupinový obal" kombinace obalů vytvořená pro účely dopravy, sestávající z jednoho nebo více vnitřních obalů, které jsou vloženy do jednoho vnějšího obalu podle 4.1.1.5;

POZNÁMKA: "Vnitřky skupinových obalů" jsou vždy nazývány "vnitřní obaly" a nikoli "vnitřní nádoby". Skleněná láhev je příkladem takového "vnitřního obalu".

"Směrnice ES" rozhodnutí příslušných orgánů Evropského společenství, která jsou závazná, pokud se týče dosažených výsledků, pro všechny členské státy, jimž je adresováno, avšak volba formy a metod je ponechána národním orgánům;

"Snímatelná cisterna" cisterna, kromě nesnímatelné cisterny, přemístitelné cisterny, cisternového kontejneru nebo článku bateriového vozidla nebo MEGC, která má vnitřní objem větší než 450 litrů, není konstruována pro přepravu věcí beze změny nákladu a může s ní být normálně manipulováno pouze, když je prázdná;

"Sud" válcovitý obal z kovu, lepenky, plastu, překližky nebo jiných vhodných materiálů s plochými nebo oblými víky a dny (základnami). Pod tento pojem patří též obaly jiných tvarů, např. oblé obaly s hrdlem kuželovitého tvaru nebo obaly ve tvaru kbelíku. Pod tento pojem nepatří dřevěné sudy a kanystry.

"Svazek lahví" soubor lahví, které jsou navzájem pevně spojeny a propojeny sběrným potrubím a jsou přepravovány jako jeden celek. Celkový hydraulický vnitřní objem nesmí přesáhnout 3.000 litrů, s výjimkou toho, že svazky lahví určené pro přepravu jedovatých plynů třídy 2 (skupin začínajících písmenem T podle 2.2.2.1.3) musí být omezeny na 1.000 litrů hydraulického vnitřního objemu;

T

"Technický název" uznávaný chemický, popřípadě biologický název nebo jiný název běžně používaný ve vědeckých a technických příručkách, časopisech a textech (viz 3.1.2.8.1.1);

"Těleso" (pro všechny druhy IBC kromě kompozitních IBC) vlastní nádoba, včetně otvorů a jejich uzávěrů, avšak bez provozní výstroje;

"Teplota samourychlujícího se rozkladu" (SADT) nejnižší teplota, při níž může nastat samourychlující se rozklad látky v obalu použitém při přepravě. Ustanovení pro určení SADT a účinků zahřátí pod uzavřením jsou uvedeny v Části II Příručky zkoušek a kritérií (Manual of Tests and Criteria);

"Tlaková nádoba" společný název, který zahrnuje láhve, trubkové nádoby, tlakové sudy, uzavřené kryogenní nádoby a svazky lahví;

"Tlakový sud" svařovaná přemístitelná tlaková nádoba s hydraulickým vnitřním objemem větším než 150 litrů, nejvýše však 1000 litrů (např. válcová nádoba vybavená obručemi pro válení a nádoba na lyžinách nebo v rámu);

"Transportní obalový soubor" vnější obalový prostředek používaný jedním odesilatelem obsahující jeden nebo více kusů pevně spojených do jedné manipulační jednotky pro usnadnění manipulace a uložení při přepravě;

Příklady transportních obalových souborů: (a) úložná plošina, jako je paleta, na které jsou uloženy nebo navrstveny jeden nebo více kusů a zajištěny plastovou stahovací páskou, smršťovací nebo průtažnou fólií nebo jinými vhodnými prostředky; nebo (b) vnější ochranný obal jako bedna nebo latění;

"Trubková nádoba" (třída 2) přepravitelná bezešvá tlaková nádoba s hydraulickým vnitřním objemem větším než 150 litrů, nejvýše však 3.000 litrů;

"Tuhá látka": (a) látky s bodem tání nebo bodem počátku tání vyšším než 20 st.C při tlaku 101,3 kPa; nebo (b) látka, která není kapalná podle zkušební metody ASTM D 4359-90 nebo která je pastovitá podle kritérií vztahujících se na zkoušku tekutosti (penetrometrická zkouška) popsanou v oddílu 2.3.4.;

"Tuhá vnitřní nádoba" (pro kompozitní IBC) nádoba, která zachovává svůj původní tvar, když je prázdná, bez svých uzávěrů a bez podpory vnějšího pouzdra. Jakákoli vnitřní nádoba, která není "tuhá", je považována za "flexibilní";

U

"UN číslo" čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN;

"Uzávěr" zařízení uzavírající otvor v nádobě;

"Uzavřené vozidlo" vozidlo s uzavíratelnou nástavbou;

"Uzavřený kontejner" plně uzavřený kontejner s tuhou střechou, tuhými bočními stěnami, tuhými koncovými stěnami a podlahou. Tento pojem zahrnuje kontejner s otevíratelnou střechou, pokud je během přepravy uzavřena;

V

"Velká nádoba pro volně ložené látky" (IBC) tuhý nebo flexibilní přemístitelný obal, který není uveden v kapitole 6.1 a který:

(a) má vnitřní objem: (i) nejvýše 3 m3 pro tuhé a kapalné látky obalových skupin II a III; (ii) nejvýše 1,5 m3 pro tuhé látky obalové skupiny I, jestliže jsou baleny ve flexibilních IBC, v IBC z tuhého plastu, v kompozitních, lepenkových nebo dřevěných IBC;(iii) nejvýše 3 m3 pro tuhé látky obalové skupiny I, jestliže jsou baleny v kovových IBC; (iv) nejvýše 3 m3 pro radioaktivní látky třídy 7;

(b) je zkonstruován pro mechanickou manipulaci;

(c) odolává namáháním při manipulaci a přepravě ověřeným zkouškami uvedenými v kapitole 6.5 (viz též "Kompozitní IBC s vnitřní nádobou z plastu", "Lepenková IBC ", "Flexibilní IBC", "Kovová IBC", "IBC z tuhého plastu", "Dřevěná IBC ");

POZNÁMKA 1: Přemístitelné cisterny nebo cisternové kontejnery splňující požadavky kapitoly 6.7 nebo 6.8 se nepovažují za velké nádoby pro volně ložené látky (IBC).

POZNÁMKA 2: Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) splňující požadavky kapitoly 6.5 se nepovažují za kontejnery pro účely ADR.

"Běžné opravy a údržba IBC" běžné provádění pracovních úkonů na kovových IBC, IBC z tuhého plastu a na kompozitních IBC, jako jsou: a) čištění; b) demontáž a nová montáž nebo výměna uzávěrů tělesa (včetně jejich těsnění) nebo provozní výstroje podle původních specifikací výrobce, za podmínky, že se ověří těsnost IBC; c) obnova konstrukční výstroje, která nemá přímou zádržnou funkci vzhledem k nebezpečným věcem a vyprazdňovacímu tlaku, tak, aby odpovídala konstrukčnímu typu (např. zesílení noh nebo úchytů pro zvedání), za podmínky, že nebude ovlivněna zádržná funkce IBC;

"Opravená IBC" kovová IBC, IBC z tuhého plastu nebo kompozitní IBC, která je v důsledku nárazu nebo jakékoli jiné příčiny (např. koroze, zkřehnutí nebo jiný projev snížené pevnosti ve srovnání s konstrukčním typem) obnovena tak, aby odpovídala konstrukčnímu typu a byla schopna odolat zkouškám konstrukčního typu. Pro účely ADR se náhrada tuhé vnitřní nádoby kompozitní IBC nádobou odpovídající původní specifikaci výrobce považuje za opravu. Avšak běžné opravy a údržba IBC se nepovažují za opravu. Tělesa IBC z tuhého plastu ani vnitřní nádoby kompozitních IBC nejsou opravitelné;

"Rekonstruovaná IBC" kovová IBC, IBC z tuhého plastu nebo kompozitní IBC, která (a) je vyrobena jako typ UN z typu jiného než typ UN; (b) je přestavěna z jednoho konstrukčního typu UN na jiný konstrukční typ UN.

Na rekonstruované IBC se vztahují stejné předpisy ADR jako na nové IBC téhož typu (viz definici konstrukčního typu v 6.5.4.1.1);

"Velký kontejner"(a) kontejner s vnitřním objemem větším než 3 m3;(b) ve smyslu CSC kontejner s takovými rozměry, že ložná plocha mezi čtyřmi vnějšími dolními rohy je buď (i) nejméně 14 m2 (150 čtverečných stop) nebo (ii) nejméně 7 m2 (75 čtverečných stop), pokud je vybaven horními rohovými prvky;

POZNÁMKA: K radioaktivním látkám viz 2.2.7.2.

"Velký obal" obal tvořený vnějším obalem, který obsahuje předměty nebo vnitřní obaly a který(a) je zkonstruován pro mechanickou manipulaci; (b) převyšuje 400 kg čisté (netto) hmotnosti nebo 450 litrů vnitřního objemu, ale má objem nejvýše 3 m3;

"Vícečlánkový kontejner na plyn" (MEGC) jednotka obsahující články, které jsou navzájem propojeny spojovacím potrubím a namontovány na rámu. Následující články se považují za články vícečlánkového kontejneru na plyn: láhve, trubkové nádoby, tlakové sudy a svazky lahví, jakož i cisterny pro přepravu plynů třídy 2 s vnitřním objemem větším než 450 litrů;

POZNÁMKA: K UN schváleným MEGC viz kapitolu 6.7.

"Vložka" hadice nebo pytel vložený do obalu, včetně velkých obalů nebo IBC, které však netvoří jeho nedílnou součást, včetně uzávěrů jeho otvorů;

"Vnější obal" vnější ochrana kompozitního nebo skupinového obalu včetně absorpčních a fixačních materiálů a všech ostatních součástí, které jsou nutné, aby obklopily a chránily vnitřní nádoby nebo vnitřní obaly;

"Vnitřní nádoba" nádoba vyžadující vnější obal, aby mohla plnit svoji obalovou funkci;

"Vnitřní obal" obal, pro jehož přepravu se vyžaduje vnější obal;

"Vozidlo s plachtou" nekryté vozidlo opatřené plachtou pro ochranu nákladu;

"Vozidlo" viz "Bateriové vozidlo", "Uzavřené vozidlo",

"Nekryté vozidlo", "Vozidlo s plachtou" a "Cisternové vozidlo";

"Vozová zásilka" každá zásilka od jednoho odesilatele, pro kterou je výlučně vyhrazeno použití vozidla nebo velkého kontejneru, přičemž všechny úkony spojené s nakládkou a vykládkou se vykonávají podle příkazů odesilatele nebo příjemce;

POZNÁMKA: Odpovídající pojem pro třídu 7 je "výlučné použití", viz 2.2.7.2.

"Výměnná nástavba" " viz "Kontejner";

"Výpočtový tlak" teoretický tlak rovný nejméně zkušebnímu tlaku, který může více nebo méně překročit provozní tlak podle stupně nebezpečnosti představovaného přepravovanou látkou. Slouží výhradně pro určení tloušťky stěn nádrže, nezávisle na jakémkoli vnitřním nebo vnějším výztužném zařízení (viz též "Vyprazdňovací tlak", "Plnicí tlak", "Nejvyšší provozní tlak (přetlak)" a "Zkušební tlak");

POZNÁMKA: K přemístitelným cisternám viz kapitolu 6.7.

"Vyprazdňovací tlak" nejvyšší tlak skutečně vyvinutý v cisterně při jejím vyprazdňování pod tlakem (viz též "Výpočtový tlak", "Plnicí tlak", "Nejvyšší provozní tlak (přetlak)" a "Zkušební tlak");

"Vyrovnaný tlak" tlak obsahu tlakové nádoby v tepelné a difuzní rovnováze;

"Vytápěcí systém s vnitřním spalováním" zařízení používající přímo kapalné nebo plynné palivo a nepoužívající odpadní teplo z hnacího motoru vozidla;

"Vzorové předpisy OSN" vzorové předpisy v příloze k dvanáctému revidovanému vydání Doporučení pro přepravu nebezpečných věcí OSN, vydaného Organizací spojených národů (ST/SG/AC.10/1/Rev.12);

Z

"Záchranný obal" zvláštní obal, do kterého se ukládají poškozené, deformované nebo netěsnící kusy obsahující nebezpečné věci, nebo nebezpečné věci, které se rozsypaly nebo unikly, za účelem jejich přepravy k regeneraci nebo zneškodnění;

"Zajištění kvality" systematický program inspekcí a kontrol uplatňovaný jakoukoli organizací nebo institucí, jehož cílem je poskytnout přiměřenou záruku, že bezpečnostní požadavky ADR jsou v praxi plněny;

"Záruka plnění předpisů" (radioaktivní látky) systematický program opatření uplatňovaných příslušným orgánem, jehož cílem je zajistit plnění požadavků ADR v praxi;

"Zásilka" jakýkoli kus nebo více kusů, nebo náklad nebezpečných věcí předaný odesilatelem k přepravě;

"Zkouška těsnosti" zkouška pro ověření těsnosti cisterny, obalu nebo IBC, jakož i výstroje a uzávěrů;

POZNÁMKA: K přemístitelným cisternám viz kapitolu 6.7.

"Zkušební tlak" vyžadovaný tlak použitý během tlakové zkoušky při první a periodické inspekci. (Viz též "Výpočtový tlak", "Vyprazdňovací tlak", "Plnicí tlak" a "Nejvyšší provozní tlak (přetlak)");

POZNÁMKA: K přemístitelným cisternám viz kapitolu 6.7.

1.2.2 Měrové jednotky
1.2.2.1  V dohodě ADR se používá těchto měrových jednoteka):

------------------------------------------------------------------
  Veličina   Jednotka SIb) Přípustná    Vztah mezi
                 doplňková    jednotkami
                (vedlejší)
                 jednotka
------------------------------------------------------------------
Délka      m (metr)    -        -
Plošný obsah   m2 (čtverečný  -        -
         metr)
Objem      m3 (krychlový  l c) (litr)   1 l = 10E-3 m3
         metr)
Čas       s (sekunda)   min. (minuta)  1 min. = 60 s
                 h (hodina)    1 h = 3 600 s
                 d (den)     1 d = 86 400 s
Hmotnost     kg (kilogram)  g (gram)     1 g = 10E-3 kg
                 t (tuna)     1 t = 10E3 kg
Hustota     kg/m3      kg/l       1 kg/l = 10E3
                         kg/m3
Teplota     K (kelvin)   st.C (stupeň   0 st.C =
                 Celsia)     273.15 K
Teplotní rozdíl K (kelvin)   st.C (stupeň   1 st.C = 1 K
                 Celsia)
Síla       N (newton)   -        1 N = 1 kg.m/s2
Tlak       Pa (pascal)           1 Pa = 1 N/m2
                 bar (bar)    1 bar = 10E5 Pa
Mechanické    N/m2      N/mm2      1 N/mm2 = 1 MPa
napětí
Práce              kWh       1 kWh = 3,6 MJ
                 (kilowatthodina)
Energie     J (joule)            1 J = 1 N.m =
                         1 W.s
Teplo              eV        1 eV = 0,1602 .
                 (elektronvolt)  10E-18J
Výkon      W (watt)    -        1 W = 1 J/s =
                         1 N.m/s
Viskozita    m2/s      mm2/s      1 mm2/s = 10E-6
kinematická                    m2/s
Viskozita    Pa.s      mPa.s      1 mPa.s = 10E-3
dynamická                     Pa.s
Aktivita     Bq (bequerel)
Ekvivalent    Sv (sievert)
dávkové
intenzity
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
a) Pro přepočet dosud užívaných jednotek na jednotky SI platí tyto
  zaokrouhlené hodnoty:

Síla          Napětí
1 kg = 9,807 N     1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2
1 N = 0,102 kg     1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2

Tlak
1 Pa = 1 N/m2 = 10E-5 bar = 1,02 x 10E-5 kg/cm2
   = 0,75 x 10E-2 torr
1 bar = 10E5 Pa = 1,02 kg/cm2 = 750 torr
1 kg/cm2 = 9,807 x 10E4 Pa = 0,9807 bar = 736 torr
1 torr = 1,33 x 10E2 Pa = 1,33 x 10E-3 bar = 1,36 x 10E-3 kg/cm2

Práce, energie, teplo
1 J = 1 N.m = 0,278 x 10E-6 kWh = 0,102 kgm = 0,239 x 10E-3 kcal
1 kWh = 3,6 x 10E6 J = 367 x 10E3 kgm = 860 kcal
1 kgm = 9,807 J = 2,72 x 10E-6 kWh = 2,34 x 10E-3 kcal
1 kcal = 4,19 x 10E3 J = 1,16 x 10E-3 kWh = 427 kgm

Výkon                Kinematická viskozita
1 W = 0,102 kgm/s = 0,86 kcal/h   1 m2/s = 10E4 St (stoků)
1 kgm/s = 9,807 W = 8,43 kcal/h   1 St = 10E-4 m2/s
1 kcal/h = 1,16 W = 0,119 kgm/s

Dynamická viskozita
1 Pa.s = 1 N.s/m2 = 10 P (poise) = 0,102 kg.s/m2
1 P = 0,1 Pa.s = 0,1 N.s/m2 = 1,02 x 10E-2 kg.s/m2
1 kg.s/m2 = 9,807 Pa.s = 9,807 N.s/m2 = 98,07 P

b) Mezinárodní soustava měrových jednotek SI je výsledkem usnesení
  Generální konference pro míry a váhy (Adresa: Pavillon de
  Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sévres).

c) Namísto zkratky "l" pro litr při použití psacího stroje,
  u něhož není rozdíl mezi písmenem "l" a číslicí "1", je
  dovoleno používat zkratky "L".

     Desetinné násobky a díly jednotky mohou být tvořeny
     těmito předponami nebo značkami umístěnými před názvem
     nebo před značkou jednotky:

Činitel                     Předpona  Značka

1 000 000 000 000 000 000 = 10E18 kvintilion   exa     E
1 000 000 000 000 000   = 10E15 kvadrilion   peta    P
                  (tr)
1 000 000 000 000     = 10E12 trilion     tera    T
                  (bilion)
1 000 000 000       = 10E9  bilion     giga    G
                  (milrd)
1 000 000         = 10E6  milion     mega    M
1 000           = 10E3  tisíc      kilo    K
100            = 10E2  sto       hekto    H
10            = 10E1  deset      deka    da
0.1            = 10E-1 desetina    deci    d
0.01           = 10E-2 setina     centi    c
0.001           = 10E-3 tisícina    milli    m
0.000 001         = 10E-6 miliontina   mikro    mý
0.000 000 001       = 10E-9 biliontina   nano    n
0.000 000 000 001     = 10E-12 triliontina   piko    p
0.000 000 000 000 001   = 10E-15 kvadriliontin. femto    f
0.000 000 000 000 000 001 = 10E-18 kvintiliontina atto    a

     POZNÁMKA: 10E9 = 1 billion je použití násobku měrových
     jednotek Spojenými národy v angličtině. Analogicky je
     pak 10E-9 = 1 biliontina.
1.2.2.2 Není-li výslovně stanoveno jinak, značí znaménko "%" v ADR: (a) u směsí tuhých nebo kapalných látek, jakož i u roztoků a u tuhých látek zvlhčených kapalinou, část hmotnosti z celkové hmotnosti směsi, roztoku nebo zvlhčené látky vyjádřená v procentech; (b) u směsí stlačených plynů, jsou-li plněny tlakově, část objemu z celkového objemu plynné směsi vyjádřená v procentech, nebo, jsou-li plněny podle hmotnosti, část hmotnosti z celkové hmotnosti plynné směsi vyjádřená v procentech; (c) u směsí zkapalněných plynů a rozpuštěných plynů část hmotnosti z celkové hmotnosti směsi vyjádřená v procentech. 1.2.2.3 Tlaky všeho druhu, týkající se nádob (např. zkušební tlak, vnitřní tlak, tlak, při němž se otevírá pojistný ventil) jsou vždy udány jako přetlak (tlak převyšující atmosférický tlak); naproti tomu tenze par je vždy vyjádřena jako absolutní tlak. 1.2.2.4 Pokud ADR stanoví stupeň plnění nádob, vztahuje se tento stupeň vždy na základní teplotu látek 15 st.C, není-li udána jiná teplota.
KAPITOLA 1.3 ŠKOLENÍ OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ 1.3.1 Rozsah a uplatnění Osoby, které jsou zaměstnanci účastníků přepravy nebezpečných věcí uvedených v kapitole 1.4 a jejichž pracovní povinnosti se týkají přepravy nebezpečných věcí, musí být vyškoleny o předpisech pro dopravu takových věcí podle své odpovědnosti a pracovní náplně. POZNÁMKA 1: O školení bezpečnostního poradce viz oddíl 1.8.3. POZNÁMKA 2: O školení osádky vozidla viz kapitolu 8.2. 1.3.2 Forma školení Školení musí mít následující obsah odpovídající odpovědnosti a pracovní činnosti dotyčné osoby. 1.3.2.1 Všeobecné bezpečnostní školení

Personál musí být dobře seznámen se všeobecnými ustanoveními předpisů o přepravě nebezpečných věcí.

1.3.2.2 Specifické školení

Personál musí absolvovat podrobné školení odpovídající přesně jeho pracovním úkolům a odpovědnostem o ustanoveních předpisů týkajících se dopravy nebezpečných věcí.

Pokud je přeprava nebezpečných věcí prováděna kombinovanou (multimodální) dopravou, personál musí být seznámen s předpisy ostatních druhů dopravy zúčastněných na přepravním procesu.

1.3.2.3 Bezpečnostní školení

Personál musí být proškolen o rizicích a nebezpečích, které představují nebezpečné věci, přiměřeně stupni rizika zranění nebo ozáření při nehodě při přepravě těchto věcí, včetně jejich nakládky a vykládky.

Školení musí být provedeno tak, aby se personál seznámil s bezpečnou manipulací a nouzovými postupy.

1.3.2.4 Školení pro třídu 7

Pro účely třídy 7 musí být personál vhodně proškolen o možných radiačních nebezpečích a o opatřeních, které je třeba učinit pro omezení ozáření vlastní osoby a ostatních osob, které by mohly být postiženy jeho působením.

1.3.3 Dokumentace

Podrobný záznam o absolvování každého školení musí být uchováván oběma stranami, tj. zaměstnavatelem a zaměstnancem, a ověřen na počátku každého nového zaměstnání. Školení personálu podílejícího se na silniční dopravě nebezpečných věcí musí být periodicky doplňováno obnovovacím školením s ohledem na změny předpisů.

KAPITOLA 1.4 POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI 1.4.1 Všeobecná bezpečnostní opatření 1.4.1.1 Účastníci přepravy nebezpečných věcí musí učinit přiměřená opatření podle povahy a rozsahu předvídatelných nebezpečí tak, aby se zabránilo vzniku škod nebo zranění a, popřípadě, aby se minimalizovaly jejich následky. Musí však ve všech případech splnit požadavky ADR vztahující se na jejich činnost. 1.4.1.2 Pokud se vyskytuje bezprostřední riziko, že může být přímo ohrožena bezpečnost veřejnosti, účastníci přepravy musí neprodleně uvědomit zásahové jednotky a musí jim sdělit všechny informace potřebné pro jejich činnost. 1.4.1.3 ADR může stanovit určité povinnosti různých účastníků.

Jestliže smluvní strana usoudí, že to nezpůsobí zhoršení bezpečnosti, může ve své vnitrostátní legislativě přesunout povinnosti týkající se jednoho uvedeného účastníka na jednoho nebo několik jiných účastníků, pokud jsou splněny povinnosti uvedené v oddílech 1.4.2 a 1.4.3. Tyto odchylky musí být sděleny smluvní stranou sekretariátu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, který je dá na vědomí smluvním stranám.

Ustanovení oddílů 1.2.1, 1.4.2 a 1.4.3 týkající se definic účastníků a jejich příslušných povinností se nedotýkají ustanovení vnitrostátních předpisů týkajících se právních důsledků (trestnost, odpovědnost atd.) vznikajících ze skutečnosti, že dotyčný účastník je např. právnická osoba, samostatně výdělečná osoba, zaměstnavatel nebo zaměstnanec.

1.4.2 Povinnosti hlavních účastníků 1.4.2.1 Odesilatel 1.4.2.1.1 Odesilatel nebezpečných věcí je povinen předat k přepravě jen zásilky, které odpovídají požadavkům ADR. V rámci oddílu 1.4.1 musí zejména: (a) přesvědčit se, že nebezpečné věci jsou zařazeny a připuštěny k přepravě podle ADR; (b) předat dopravci informace a údaje a popřípadě požadované přepravní a průvodní doklady (povolení, schválení, oznámení, osvědčení atd.), zejména s ohledem na ustanovení kapitoly 5.4 a tabulek v Části 3; (c) použít pouze obaly, velké obaly, velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) a cisterny (cisternová vozidla, snímatelné cisterny, bateriová vozidla, MEGC, přemístitelné cisterny a cisternové kontejnery) schválené a vhodné pro přepravu dotyčných látek a označené podle ADR; (d) splnit požadavky týkající se způsobu odeslání a omezení přepravy; (e) zajistit aby i vyprázdněné nevyčištěné a neodplyněné cisterny (cisternová vozidla, snímatelné cisterny, bateriová vozidla, MEGC, přemístitelné cisterny a cisternové kontejnery) nebo vyprázdněná nevyčištěná vozidla a vyprázdněné nevyčištěné velké nebo malé kontejnery pro volně ložené látky byly příslušně označeny a opatřeny bezpečnostními značkami a aby vyprázdněné nevyčištěné cisterny byly uzavřeny a poskytovaly stejné záruky těsnosti, jako kdyby byly plné. 1.4.2.1.2 Jestliže odesilatel používá služeb jiných účastníků (balič, nakládce, plnič atd.), musí učinit přiměřená opatření, aby bylo zajištěno, že zásilka splňuje předpisy ADR. Může se však v případech uvedených v 1.4.2.1.1 a), b), c) a e) spolehnout na informace a údaje poskytnuté mu jinými účastníky. 1.4.2.1.3 Pokud odesilatel jedná z pověření třetí osoby, pak tato musí odesilatele písemně upozornit, že se jedná o nebezpečné věci a poskytnout mu všechny informace a doklady potřebné ke splnění jeho povinností. 1.4.2.2 Dopravce 1.4.2.2.1 V souvislosti s oddílem 1.4.1, kde je to vhodné, dopravce musí zejména: (a) ověřit si, že nebezpečné věci, které se mají přepravovat, je dovoleno přepravovat podle ADR; (b) přesvědčit se, že předepsané doklady jsou v dopravní jednotce; (c) vizuálně se přesvědčit, že vozidla a náklad jsou bez viditelných závad, netěsností nebo trhlin, že nechybí výbava atd.; (d) přesvědčit se, že neprošlo datum příští zkoušky cisternových vozidel, bateriových vozidel, snímatelných cisteren, přemístitelných cisteren, cisternových kontejnerů a MEGC; (e) přesvědčit se, že vozidla nejsou přetížena; (f) přesvědčit se, že byly připevněny bezpečnostní značky a označení předepsané pro vozidla; (g) přesvědčit se, že je ve vozidle výbava předepsaná v písemných pokynech pro řidiče.

Pokud je to vhodné, toto všechno musí být provedeno na základě přepravních dokladů a průvodních dokladů vizuální prohlídkou vozidla nebo kontejnerů a popřípadě nákladu.

1.4.2.2.2 Dopravce však se může v případech uvedených v 1.4.2.2.1 a), b), e), a f) spolehnout na informace a údaje poskytnuté mu jinými účastníky. 1.4.2.2.3 Pokud dopravce zjistí podle 1.4.2.2.1 porušení předpisů ADR, nesmí přepravit zásilku, pokud nedošlo k odstranění nedostatků. 1.4.2.2.4 Pokud je během cesty zjištěna závada, která by mohla ohrozit bezpečnost přepravy, pak se musí zásilka pokud možno co nejrychleji zadržet s ohledem na požadavky bezpečnosti silničního provozu, bezpečného odstavení zásilky a bezpečnosti veřejnosti. V přepravě se může pokračovat až tehdy, až zásilka splňuje platné předpisy. Příslušný(é) orgán(y) může (mohou) pro zbytek cesty vydat povolení pro pokračování přepravy.

Pokud nemůže být dosaženo splnění předpisů a není vydáno povolení pro zbytek cesty, příslušný(é) orgán(y) musí dopravci poskytnout nezbytnou administrativní podporu. Totéž se vztahuje i na případ, kdy dopravce informuje tento/tyto příslušný(é) orgán(y), že nebezpečná povaha přepravovaných věcí mu nebyla odesilatelem oznámena, a že by si přál v souladu s právním předpisem vztahujícím se zejména na přepravní smlouvu tyto věci vyložit, zničit nebo je učinit neškodnými.

1.4.2.3 Příjemce 1.4.2.3.1 Příjemce má povinnost nezdržovat bez pádných důvodů převzetí věcí a ověřit po vykládce, že předpisy ADR, které se ho týkají, jsou splněny.

V souvislosti s oddílem 1.4.1 musí zejména:

(a) provést v případech, kdy je to předepsáno ADR, čistění a dekontaminaci vozidel a kontejnerů; (b) zajistit, aby z kontejnerů bylo poté, co byly zcela vyloženy, vyčištěny a dekontaminovány, odstraněno označení nebezpečnosti podle kapitoly 5.3.
1.4.2.3.2 Jestliže příjemce používá služeb jiných účastníků (provádějících vykládku, čištění, dekontaminaci atd.), musí provést příslušná opatření k tomu, aby bylo zajištěno dodržení předpisů ADR. 1.4.2.3.3 Pokud se při ověřování zjistí porušení předpisů ADR, příjemce nesmí vrátit kontejner dopravci, dokud zjištěné závady nebyly odstraněny.
1.4.3 Povinnosti ostatních účastníků Nevyčerpávající seznam ostatních účastníků a jejich příslušných povinností je uveden dále. Povinnosti těchto ostatních účastníků vyplývají z oddílu 1.4.1 uvedeného výše, pokud vědí nebo by měli vědět, že jejich činnost tvoří část přepravního procesu podléhajícího ADR. 1.4.3.1 Nakládce 1.4.3.1.1 V souvislosti s oddílem 1.4.1 nakládce má zejména následující povinnosti: (a) smí předat nebezpečné věci dopravci pouze tehdy, je-li jejich přeprava podle ADR dovolena; (b) musí, pokud předává k přepravě balené nebezpečné věci nebo nevyčištěné vyprázdněné obaly, zkontrolovat, zda obal není poškozen. Nesmí předat k přepravě kus, jehož obal je poškozen, zejména není-li těsný, a jsou úniky nebo možnost úniku nebezpečných látek, dokud závada není odstraněna; tato povinnost se vztahuje též na vyprázdněné nevyčištěné obaly; (c) musí, pokud nakládá nebezpečné věci do vozidla nebo velkého nebo malého kontejneru, splnit zvláštní předpisy pro nakládku a manipulaci. (d) musí po nakládce nebezpečných věcí do kontejneru splnit předpisy týkající se označení nebezpečnosti podle kapitoly 5.3; (e) musí při nakládce kusů dodržet zákazy společné nakládky rovněž s přihlédnutím k nebezpečným věcem, které jsou již ve vozidle nebo velkém kontejneru, jakož i předpisy týkající se oddělení potravin, poživatin a krmiv. 1.4.3.1.2 Nakládce se však může v případech uvedených v 1.4.3.1.1 a), d) a e) spolehnout na informace a údaje poskytnuté mu jinými účastníky. 1.4.3.2 Balič

V souvislosti s oddílem 1.4.1 balič musí splnit zejména:

(a) předpisy týkající se podmínek balení nebo podmínek společného balení; a (b) pokud připravuje kusy pro přepravu, předpisy týkající se nápisů a bezpečnostních značek na kusech.
1.4.3.3 Plnič

V souvislosti s oddílem 1.4.1 plnič musí splnit zejména následující povinnosti:

(a) musí ověřit před plněním cisteren, že tyto cisterny a jejich výstroj jsou v dobrém technickém stavu; (b) musí se přesvědčit, že neprošlo datum příští zkoušky cisternových vozidel, bateriových vozidel, snímatelných cisteren, přemístitelných cisteren, cisternových kontejnerů a MEGC; (c) smí plnit cisterny pouze nebezpečnými věcmi, které je dovoleno v těchto cisternách přepravovat; (d) musí při plnění cisterny dodržet ustanovení týkající se nebezpečných věcí v sousedních komorách; (e) musí během plnění cisterny dodržet nejvyšší dovolený stupeň plnění nebo nejvyšší dovolenou hmotnost obsahu na litr jejího vnitřního objemu pro plněnou látku; (f) musí po naplnění cisterny zkontrolovat těsnost uzavíracích zařízení; (g) musí zajistit, aby žádné nebezpečné zbytky naplněné látky neulpívaly na vnějším povrchu jím naplněných cisteren; (h) musí při přípravě nebezpečných věcí k přepravě zajistit, aby předepsané výstražné oranžové tabulky a velké bezpečnostní značky nebo bezpečnostní značky byly připevněny na cisterny, na vozidla a na velké a malé kontejnery pro volně ložené látky v souladu s příslušnými předpisy.
1.4.3.4 Provozovatel cisternového kontejneru nebo přemístitelné cisterny

V souvislosti s oddílem 1.4.1 provozovatel cisternového kontejneru nebo přemístitelné cisterny musí zejména:

(a) zajistit dodržení předpisů pro konstrukci, výstroj, zkoušky a značení; (b) zajistit, aby údržba nádrží a jejich výstroje byla prováděna způsobem, který zaručí, že cisternový kontejner nebo přemístitelná cisterna bude za normálních provozních podmínek odpovídat předpisům ADR až do své příští inspekce; (c) zajistit provedení mimořádné kontroly, jestliže může být bezpečnost nádrže nebo její výstroje snížena opravou, změnou nebo nehodou.
1.4.3.5 (Vyhrazeno)
KAPITOLA 1.5 ODCHYLKY 1.5.1 Dočasné odchylky 1.5.1.1 Za účelem přizpůsobení ustanovení ADR technickému a průmyslovému rozvoji se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout přímo mezi sebou, že určité přepravy po jejich území se budou dočasně provádět odchylně od předpisů ADR, za podmínky, že tím není snížena bezpečnost. Orgán, který byl iniciátorem této dočasné odchylky, musí takové odchylky oznámit sekretariátu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, který je dá na vědomí smluvním stranám.

POZNÁMKA: "Zvláštní ujednání" podle oddílu 1.7.4 se nepovažuje za dočasnou odchylku podle tohoto oddílu.

1.5.1.2 Doba platnosti dočasné odchylky nesmí být delší než pět let od data jejího vstupu v platnost. Dočasná odchylka automaticky pozbývá platnosti datem vstupu v platnost relevantní změny ADR. 1.5.1.3 Přepravy na základě dočasných odchylek jsou přepravami ve smyslu ADR.
1.5.2 (Vyhrazeno)
KAPITOLA 1.6 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 1.6.1 Všeobecná ustanovení 1.6.1.1 Pokud není stanoveno jinak, látky a předměty ADR mohou být přepravovány do 30. června 2003 podle předpisů ADR platných do 31. prosince 2002. 1.6.1.2 Bezpečnostní značky, které do 31. prosince 1998 odpovídaly vzorům předepsaným do tohoto data, mohou být používány až do vyčerpání zásob. 1.6.1.3 Látky a předměty třídy 1 patřící ozbrojeným silám smluvní strany, které byly zabaleny před 1. lednem 1990 podle předpisů ADR platných v této době, mohou být přepravovány po 31. prosinci 1989, pokud jsou obaly nepoškozeny a jsou uvedeny v nákladním listu jako vojenské věci zabalené před 1. lednem 1990. Ostatní ustanovení platná od 1. ledna 1990 pro tuto třídu musí být dodržena. 1.6.1.4 Látky a předměty třídy 1, které byly zabaleny mezi 1. lednem 1990 a 31. prosincem 1996 podle předpisů ADR platných v této době, mohou být přepravovány po 31. prosinci 1996, pokud jsou obaly nepoškozeny a jsou uvedeny v nákladním listu jako věci třídy 1 zabalené mezi 1. lednem 1990 a 31.prosincem 1996. 1.6.1.5 (Vyhrazeno) 1.6.2 Nádoby pro třídu 2 1.6.2.1 Nádoby vyrobené před 1. lednem 1997 a které neodpovídají předpisům ADR platným od 1. ledna 1997, ale jejichž přeprava byla dovolena podle předpisů ADR platných do 31. prosince 1996, mohou být přepravovány ještě po tomto datu, jestliže splňují předpisy pro periodické zkoušky pokynů pro balení P200 a P203. 1.6.2.2 Láhve podle definice uvedené v oddílu 1.2.1, které byly podrobeny první inspekci nebo periodické inspekci před 1. lednem 1997, smějí být přepravovány vyprázdněné a nevyčištěné bez bezpečnostních značek až do data jejich příštího opětovného naplnění nebo příští periodické inspekce. 1.6.2.3 Nádoby určené pro přepravu látek třídy 2, vyrobené před 1. lednem 2003, smějí být nadále opatřeny, po 1. lednu 2003, značením podle předpisů platných do 31. prosince 2002. 1.6.3 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla 1.6.3.1 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla vyrobené před vstupem v platnost předpisů platných od 1. října 1978, smějí být dále udržovány v provozu, jestliže výstroj nádrží splňuje požadavky kapitoly 6.8. Tloušťka stěny nádrží, kromě nádrží určených pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů třídy 2, musí odpovídat výpočtovému tlaku nejméně 0,4 MPa (4 bary) (přetlak) v případě měkké oceli, nebo nejméně 200 kPa (2 bary) (přetlak) v případě hliníku nebo hliníkových slitin. Pro cisterny s jiným než kruhovým průřezem se musí vzít za základ výpočtu průměr, z něhož vypočtený plošný obsah kruhu je roven skutečnému plošnému obsahu průřezu cisterny. 1.6.3.2 Periodické zkoušky nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel), snímatelných cisteren a bateriových vozidel používaných v provozu podle těchto přechodných ustanovení musí být provedeny podle požadavků uvedených v pododdílech 6.8.2.4 a 6.8.3.4 a podle zvláštních požadavků pro jednotlivé třídy. Pokud dřívější ustanovení nepředepisovala vyšší zkušební tlak, pak je pro nádrže z hliníku a hliníkových slitin postačující zkušební tlak 200 kPa (2 bary) (přetlak). 1.6.3.3 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla, které splňují přechodná ustanovení uvedená v pododdílech 1.6.3.1 a 1.6.3.2, mohou být používány až do 30. září 1993 pro přepravu nebezpečných věcí, pro které byly schváleny. Toto přechodné období se nevztahuje na nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla určené pro přepravu látek třídy 2 ani na nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla, jejichž tloušťka stěny a části výstroje splňují požadavky kapitoly 6.8. 1.6.3.4 (a) Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla vyrobené před 1. květnem 1985 podle předpisů ADR platných od 1. října 1978 do 30. dubna 1985, avšak nesplňující ustanovení platná od 1. května 1985, smějí být dále používány po tomto datu. (b) Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla vyrobené mezi 1. květnem 1985 a datem vstupu v platnost ustanovení platných od 1. ledna 1988, které tato ustanovení nesplňují, ale byly vyrobeny podle ustanovení ADR platných do tohoto data, smějí být dále používány ještě po tomto datu. 1.6.3.5 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla vyrobené před 1. lednem 1993 podle předpisů platných do 31. prosince 1992, které však nesplňují předpisy platné od 1. ledna 1993, smějí být dále používány. 1.6.3.6 (a) Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla vyrobené mezi 1. lednem 1978 a 31. prosincem 1984 musí, pokud budou používány po 31. prosinci 2004, splňovat ustanovení bodu 211 127 (5) platná od 1. ledna 1990 týkající se tloušťky nádrží a ochrany proti poškození; (b) Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla vyrobené mezi 1. lednem 1985 a 31. prosincem 1989 musí, pokud budou používány po 31. prosinci 2010, splňovat ustanovení bodu 211 127 (5) platná od 1. ledna 1990 týkající se tloušťky nádrží a ochrany proti poškození. 1.6.3.7 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla vyrobené před 1. lednem 1999 podle předpisů platných do 31. prosince 1998, které však nesplňují předpisy platné od 1. ledna 1999, smějí být dále používány. 1.6.3.8 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla určené pro přepravu látek třídy 2, které byly vyrobeny před 1. lednem 1997, mohou mít značení podle předpisů platných do 31. prosince 1996 až do příští periodické zkoušky.

Jestliže byla v důsledku změn ADR některá oficiální pojmenování plynů pozměněna, není nutno měnit pojmenování na štítku nebo na vlastní nádrži (viz 6.8.3.5.2 nebo 6.8.3.5.3), pokud se pojmenování plynů na nesnímatelných cisternách (cisternových vozidlech), snímatelných cisternách a bateriových vozidlech nebo na štítcích /viz 6.8.3.5.6 (b) nebo (c)/ upraví při nejbližší periodické zkoušce.

1.6.3.9 (Vyhrazeno) 1.6.3.10 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla) a snímatelné cisterny vyrobené před 1. lednem 1995, které byly určeny pro přepravu látek UN čísla 3256, které však nesplňují předpisy platné od 1. ledna 1995, smějí být dále používány až do 31. prosince 2004. 1.6.3.11 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla) a snímatelné cisterny vyrobené před 1. lednem 1997 podle předpisů platných do 31. prosince 1996, které však nesplňují požadavky bodů 211 332 a 211 333 platné od 1. ledna 1997, smějí být dále používány. 1.6.3.12 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla) a snímatelné cisterny určené pro přepravu UN 2401 piperidin, vyrobené před 1. lednem 1999 podle požadavků bodu 211 322 platných do 31. prosince 1998, které však nesplňují předpisy platné od 1. ledna 1999, smějí být dále používány až do 31. prosince 2004. 1.6.3.13 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla) a snímatelné cisterny vyrobené před 1. lednem 1997, které byly určeny pro přepravu látek UN čísla 3257, které však nesplňují předpisy platné od 1. ledna 1997, smějí být dále používány až do 31. prosince 2006. 1.6.3.14 (Vyhrazeno) 1.6.3.15 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla) a snímatelné cisterny určené pro přepravu látek těchto UN čísel: 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 a 3290, které byly vyrobeny před 1. lednem 1997 podle předpisů platných do 31. prosince 1996, které však nesplňují předpisy platné od 1. ledna 1997, smějí být dále používány až do 31. prosince 2002. 1.6.3.16 Bateriová vozidla poprvé registrovaná před 1. červencem 1997, která nesplňují předpisy oddílu 9.2.2, smějí být dále používána až do 31. prosince 2004. 1.6.3.17 (Vyhrazeno) 1.6.3.18 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla vyrobené před 1. lednem 2003 podle předpisů platných do 30. června 2001, které však nesplňují předpisy platné od 1. července 2001, smějí být dále používány. Přiřazení ke kódům cisteren ve schváleních konstrukčního typu a odpovídající značení musí být provedena před 1. lednem 2009. 1.6.3.19 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla) a snímatelné cisterny vyrobené před 1. lednem 2003 podle ustanovení uvedených v 6.8.2.1.21 platných do 31. prosince 2002, které však nesplňují předpisy platné od 1. ledna 2003, smějí být dále používány. 1.6.3.20 Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla) a snímatelné cisterny vyrobené před 1. červencem 2003 podle předpisů platných do 31. prosince 2002, které však nesplňují požadavky odstavce 6.8.2.1.7 a zvláštní ustanovení TE15 oddílu 6.8.4 b) platné od 1. ledna 2003, smějí být dále používány. 1.6.3.21 Cisterny z vyztužených plastů (FRP)

Cisterny z vyztužených plastů (FRP) vyrobené před 1. červencem 2002 podle konstrukčního typu schváleného před 1. červencem 2001 podle předpisů dodatku B.1c, které byly v platnosti do 30. června 2001, mohou být dále používány až ukončení jejich životnosti, pokud všechny předpisy platné do 30. června 2001 byly a jsou nadále plněny.

Avšak od 1.července 2001 nebude moci být již žádný nový konstrukční typ schválen podle předpisů platných do 30. června 2001.

1.6.4 Cisternové kontejnery a MEGC 1.6.4.1 Cisternové kontejnery vyrobené před 1. lednem 1988 podle předpisů platných do 31. prosince 1987, které však nesplňují předpisy platné od 1. ledna 1988, mohou být dále používány. 1.6.4.2 Cisternové kontejnery vyrobené před 1. lednem 1993 podle předpisů platných do 31. prosince 1992, které však nesplňují předpisy platné od 1. ledna 1993, mohou být dále používány. 1.6.4.3 Cisternové kontejnery vyrobené před 1. lednem 1999 podle předpisů platných do 31. prosince 1998, které však nesplňují předpisy platné od 1. ledna 1999, mohou být dále používány. 1.6.4.4 (Vyhrazeno) 1.6.4.5 Cisternové kontejnery určené pro přepravu látek třídy 2, které byly vyrobeny před 1. lednem 1997, mohou mít značení podle předpisů platných do 31. prosince 1996 až do příští periodické zkoušky.

Jestliže byla v důsledku změn ADR některá oficiální pojmenování plynů pozměněna, není nutno měnit pojmenování na štítku nebo na vlastní nádrži (viz 6.8.3.5.2 nebo 6.8.3.5.3), pokud se pojmenování plynů na cisternových kontejnerech a MEGC nebo na štítcích /viz 6.8.3.5.6 (b) nebo (c)/ upraví při nejbližší periodické zkoušce.

1.6.4.6 Cisternové kontejnery vyrobené před 1. lednem 1995, určené pro přepravu látek UN čísla 3256, které však nesplňují předpisy platné od 1. ledna 1995, smějí být dále používány až do 31. prosince 2004. 1.6.4.7 Cisternové kontejnery vyrobené před 1. lednem 1997 podle předpisů platných do 31. prosince 1996, které však nesplňují předpisy bodů 212 332 a 212 333 platné od 1. ledna 1997, smějí být dále používány. 1.6.4.8 (Vyhrazeno) 1.6.4.9 Cisternové kontejnery určené pro přepravu UN 2401 piperidin, vyrobené před 1. lednem 1999 podle požadavků bodu 212 322 platných do 31. prosince 1998, které však nesplňují předpisy platné od 1. ledna 1999, smějí být dále používány až do 31. prosince 2003. 1.6.4.10 Cisternové kontejnery vyrobené před 1. lednem 1997, určené pro přepravu látek UN čísla 3257, které však nesplňují předpisy platné od 1. ledna 1997, smějí být dále používány až do 31. prosince 2006. 1.6.4.11 (Vyhrazeno) 1.6.4.12 Cisternové kontejnery a MEGC vyrobené před 1. lednem 2003 podle předpisů platných do 30. června 2001, které však nesplňují předpisy platné od 1. července 2001, smějí být dále používány. Přiřazení ke kódům cisteren ve schváleních konstrukčního typu a odpovídající značení musí být provedena před 1. lednem 2008. 1.6.4.13 Cisternové kontejnery vyrobené před 1. červencem 2003 podle předpisů platných do 31. prosince 2002, které však nesplňují požadavky odstavce 6.8.2.1.7 a zvláštní ustanovení TE15 oddílu 6.8.4 b) platné od 1. ledna 2003, smějí být dále používány.
1.6.5 Vozidla 1.6.5.1 Dopravní jednotky určené pro přepravu cisternových kontejnerů nebo přemístitelných cisteren s vnitřním objemem větším než 3000 litrů poprvé registrované před 1. červencem 1997, které nesplňují požadavky oddílů 9.1.2 a 9.2.2, mohou být dále používány až do 31. prosince 2004. Tyto dopravní jednotky musí však do tohoto data plnit ustanovení bodu 10 283, která platila do 31. prosince 1996, a mohou být vybavována osvědčením podle vzoru uvedeného v dodatku B.3 platném do 30. června 2001. 1.6.5.2 Nosná vozidla snímatelných cisteren a vozidla určená pro přepravu cisternových kontejnerů nebo přemístitelných cisteren registrovaná před 1. lednem 1995, která byla používána před tímto datem pro přepravu látek UN čísla 3256 a která zcela nesplňují požadavky oddílů 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5 a 9.7.6, mohou být dále používána až do 31. prosince 2004.

Pokud je vyžadováno osvědčení o schválení podle 9.1.2.1.2, musí být v tomto osvědčení uvedeno, že vozidlo bylo schváleno podle ustanovení pododdílu 1.6.5.2.

1.6.5.3 Nosná vozidla snímatelných cisteren a vozidla určená pro přepravu cisternových kontejnerů nebo přemístitelných cisteren registrovaná před 1. lednem 1997, která byla používána před tímto datem pro přepravu látek UN čísla 3257 a která zcela nesplňují požadavky oddílů 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5 a 9.7.6, mohou být dále používána až do 31. prosince 2006.

Pokud je vyžadováno osvědčení o schválení podle 9.1.2.1.2, musí být v tomto osvědčení uvedeno, že vozidlo bylo schváleno podle ustanovení pododdílu 1.6.5.3.

1.6.5.4 Pokud se týče konstrukce základních vozidel, mohou se předpisy Části 9 platné do 31. prosince 2002 používat až do 30. června 2004. 1.6.5.5 Vozidla registrovaná nebo uvedená do provozu před 1. lednem 2003, jejichž elektrické příslušenství nesplňuje požadavky oddílů 9.2.2, 9.3.7 nebo 9.7.8, avšak splňuje předpisy platné do 30. června 2001, mohou být dále používána. 1.6.5.6 Dopravní jednotky vybavené hasicími přístroji podle ustanovení oddílu 8.1.4 platných do 31. prosince 2002 mohou být dále používány až do 31. prosince 2007. 1.6.5.7 Kompletní nebo zkompletovaná vozidla, která byla typově schválena před 31. prosincem 2002 podle Předpisu EHK č. 1051) pozměněného sérií změn 01 nebo příslušných ustanovení Směrnice 98/91EC2) a která nesplňují požadavky kapitoly 9.2, avšak splňují požadavky platné pro konstrukci základních vozidel (body 220 100 až 220 540 Dodatku B.2) platné do 30. června 2001, smějí být nadále schvalována a používána, pokud byla poprvé registrována nebo uvedena do provozu před 1. červencem 2003.
------------------------------------------------------------------
1) Předpis EHK č. 105 (Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel
  určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na jejich
  specifické konstrukční vlastnosti.
2) Směrnice 98/91/EC Evropského parlamentu a Rady ze 14. prosince
  1998 o motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech
  určených pro silniční přepravu nebezpečných věcí a pozměňující
  Směrnice 70/56/EC o typovém schvalování motorových vozidel
  a jejich přípojných vozidel (Official Journal of the European
  Communities č. L 011 ze dne 16. ledna 1999, str. 0025 - 0036).
1.6.6 Třída 7 1.6.6.1 Kusy nevyžadující schválení konstrukce příslušným orgánem podle vydání z roků 1985 a 1985 (se změnami 1990) předpisů IAEA Safety Series No. 6

Vyjmuté kusy, průmyslové kusy typu IP-1, typu IP-2 a typu IP-3 a kusy typu A, které nevyžadují schválení konstrukce příslušným orgánem a které splňují předpisy vydání z roků 1985 nebo 1985 (se změnami 1990) Pravidel pro bezpečnou přepravu radioaktivních látek Mezinárodní agentury pro atomovou energii (série č. 6) IAEA Regulations for the Transport of Radioactive Material (IAEA Safety Series No. 6) mohou být nadále používány za podmínky, že jsou podrobeny povinnému programu zajištění kvality podle předpisů oddílu 1.7.3 a mezním hodnotám aktivity a omezením týkajícím se látek uvedeným v pododdílu 2.2.7.7.

Jakýkoli změněný obal, ledaže se touto změnou zvýší bezpečnost, nebo vyrobený po 31. prosinci 2003 musí splňovat požadavky ADR. Kusy připravené k přepravě nejpozději do 31. prosince 2003 podle vydání1985 nebo 1985 (se změnami 1990) IAEA Regulations for the Transport of Radioactive Material (IAEA Safety Series No. 6) mohou být dále přepravovány. Kusy připravené pro přepravu po tomto datu musí splňovat požadavky ADR.

1.6.6.2 Kusy schválené podle vydání 1973, 1973 (se změnami), 1985 a 1985 (se změnami 1990) IAEA Safety Series No. 6 1.6.6.2.1 Obaly vyrobené podle konstrukčního vzoru kusu schváleného příslušným orgánem podle ustanovení vydání 1973 nebo 1973 (se změnami) IAEA Safety Series No. 6 mohou být dále používány za předpokladu vícestranného schválení konstrukčního vzoru kusu, povinného programu zajištění kvality podle příslušných předpisů oddílu 1.7.3, mezních hodnot aktivity a omezení týkajících se látek uvedených v pododdílu 2.2.7.7. Není dovoleno zahájit novou výrobu obalů tohoto druhu. Změny v konstrukci obalu nebo v povaze nebo množství schváleného radioaktivního obsahu, které by podle stanoviska příslušného orgánu významně ovlivnily bezpečnost, musí vyhovět předpisům ADR. Každému obalu musí být podle ustanovení v 5.2.1.7.5 přiděleno sériové číslo, které musí být vyznačeno na jeho vnější straně. 1.6.6.2.2 Obaly vyrobené podle konstrukčního vzoru kusu schváleného příslušným orgánem podle ustanovení vydání 1985 nebo 1985 (se změnami 1990) IAEA Safety Series No. 6 mohou být dále používány až do 31. prosince 2003 za předpokladu povinného programu zajištění kvality podle příslušných předpisů oddílu 1.7.3 a mezních hodnot aktivity a omezení týkajících se látek uvedených v pododdílu 2.2.7.7. Po uplynutí tohoto data mohou být dále používány za předpokladu, mimo jiné, vícestranného schválení konstrukčního vzoru kusu. Změny v konstrukci obalu nebo v povaze nebo množství schváleného radioaktivního obsahu, které by podle stanoviska příslušného orgánu významně ovlivnily bezpečnost, musí vyhovět předpisům ADR. Všechny obaly, jejichž výroba bude zahájena po 31. prosinci 2006, musí splňovat předpisy ADR. 1.6.6.3 Radioaktivní látky zvláštní formy schválené podle vydání 1973, 1973 (se změnami), 1985 a 1985 (se změnami 1990) IAEA Safety Series No. 6

Radioaktivní látky zvláštní formy vyrobené podle konstrukčního vzoru, který byl jednostranně schválen příslušným orgánem podle vydání 1973, 1973 (se změnami), 1985 a 1985 (se změnami 1990) IAEA Safety Series No. 6 mohou být dále používány, pokud jsou v souladu s povinným programem zajištění kvality podle příslušných předpisů uvedených v oddílu 1.7.3. Všechny radioaktivní látky zvláštní formy vyrobené po 31. prosinci 2003 musí splňovat předpisy ADR.

KAPITOLA 1.7 VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TŘÍDU 7 1.7.1 Všeobecně 1.7.1.1 ADR stanoví normy bezpečnosti, které obsahují přijatelnou úroveň kontroly záření, kritického stavu a tepelného ohrožení osob, majetku a životního prostředí, spojených s přepravou radioaktivních látek. Tyto normy jsou založeny na IAEA Regulations for Safe Transport of Radioactive Material MAAE (ST-1), IAEA, Vienna (1996). Vysvětlující materiál k ST-1 je možno nalézt v "Advisory Material for the IAEA Regulation for the Safe Transport of Radioactive Materiál (1996 Edition)", Safety Standard Series No. ST-2, IAEA, Vienna (bude publikováno). 1.7.1.2 Cílem ADR je ochrana osob, majetku a životního prostředí před účinky záření během přepravy radioaktivních látek. Této ochrany se dosahuje těmito požadavky: (a) uzavřením radioaktivního obsahu; (b) kontrolou vnějších dávkových intenzit; (c) zabráněním kritickému stavu; a (d) zamezením škodám způsobeným teplem.

Tyto požadavky se uspokojují za prvé uplatňováním odstupňovaného přístupu k limitům obsahu pro kusy a vozidla a uplatněním norem týkajících se konstrukce kusu v závislosti na riziku, které představuje radioaktivní obsah. Za druhé se uspokojují uplatňováním předpisů pro konstrukci a používání kusů a pro údržbu obalů s přihlédnutím k povaze radioaktivního obsahu. Konečně jsou uspokojovány vyžadováním administrativních kontrol a popřípadě schválením příslušnými orgány.

1.7.1.3 ADR se vztahuje na silniční přepravu radioaktivních látek včetně přepravy, která patří k používání radioaktivní látky. Přeprava zahrnuje všechny činnosti a podmínky spojené a vyvolané přemísťováním radioaktivních látek; ty pak zahrnují konstrukci, výrobu, údržbu a opravy obalů a přípravu, odeslání, nakládku, přepravu včetně tranzitního skladování, vykládku a příjem v konečném místě určení nákladů radioaktivních látek a kusů. K plnění norem v ADR se aplikuje odstupňovaný přistup, který je charakterizován třemi všeobecnými stupni přísnosti: (a) Běžné podmínky přepravy (bez nehod); (b) Normální podmínky přepravy (drobné nehody); (c) Nehodové podmínky přepravy.
1.7.2 Program ochrany proti záření 1.7.2.1 Přeprava radioaktivních látek musí probíhat podle programu ochrany proti záření, který obsahuje systematicky soubor ustanovení zaměřených na provádění přiměřených ochranných opatření proti záření. 1.7.2.2 Povaha a rozsah opatření prováděných v tomto programu musí být závislé na velikosti a pravděpodobnosti vystavení záření. Program musí zahrnovat požadavky uvedené v 1.7.2.3 a 1.7.2.4, CV33 (1.1) a 7.5.11 (1.4) a použitelná nouzová opatření. Doklady týkající se programu musí být na požádání předloženy ke kontrole příslušnému orgánu. 1.7.2.3 Ochrana a bezpečnost musejí být optimalizovány tak, aby velikost individuálních dávek, počet osob vystavených záření a pravděpodobnost zdraví škodlivého vystavení záření bylo udrženy tak nízké, jak je to jen rozumně dosažitelné s přihlédnutí k ekonomickým a sociálním faktorům a osobní dávky musí být nižší, než jsou příslušné dávkové limity. Musí být zvolen strukturalizovaný a systematický postup s ohledem na vztahy mezi přepravou a ostatními činnostmi. 1.7.2.4 Pro profesní vystavení záření vznikající při dopravních činnostech, kde se odhaduje, že účinná dávka: (a) pravděpodobně nepřekročí 1 mSv za 1 rok, se nepožadují žádné zvláštní pracovní postupy, podrobné monitorování, programy vyhodnocování dávek nebo vedení individuálních záznamů; (b) bude pravděpodobně mezi 1 mSv a 6 mSv za 1 rok, musí být prováděn program vyhodnocování dávek monitorováním pracovního místa nebo individuálním monitorováním; (c) pravděpodobně přesáhne 6 mSv za 1 rok, musí být prováděno individuální monitorování.

Pokud je prováděno monitorování pracovního místa nebo individuální monitorování, příslušné záznamy musí být uchovávány.

1.7.3 Zajištění kvality Programy zajištění kvality založené na mezinárodních, vnitrostátních nebo jiných normách, které jsou přijatelné pro příslušný orgán, musí být zavedeny a aplikovány, aby se zajistilo dodržení příslušných ustanovení ADR týkajících se konstrukce, výroby, zkoušení, dokumentace, použití, údržby a kontroly všech zvláštních forem radioaktivní látek, nízkodisperzních radioaktivních látek a všech kusů při přepravě, tranzitním skladování a překládce. Potvrzení, že specifikace konstrukce byly v plném rozsahu dodrženy, musí být k dispozici příslušnému orgánu. Výrobce, odesilatel nebo uživatel musí být připraven dát příslušnému orgánu k dispozici prostředky pro provedení kontroly v průběhu výroby a používání a prokázat jakémukoli zúčastněnému příslušnému orgánu že: (a) používané výrobní postupy a použité materiály odpovídají schváleným specifikacím konstrukce; a (b) všechny obaly jsou periodicky kontrolovány a, pokud je to nezbytné, opravovány a udržovány v dobrém stavu tak, aby i nadále při jejich opakovaném použití odpovídaly příslušným předpisům a specifikacím.

Jestliže se požaduje schválení příslušného orgánu, musí toto schválení přihlížet k přiměřenosti programu zajištění kvality a musí být na něm závislé.

1.7.4 Zvláštní ujednání 1.7.4.1 Zvláštním ujednáním se rozumí taková ustanovení schválená příslušným orgánem, podle nichž mohou být přepravovány zásilky, které nesplňují všechny předpisy ADR vztahující se na radioaktivní látky.

POZNÁMKA: Zvláštní ujednání se nepovažuje za dočasnou odchylku podle oddílu 1.5.1.

1.7.4.2 Zásilky, pro které je prakticky neproveditelné vyhovět ustanovením vztahujícím se na třídu 7, nesmějí být přepravovány jinak, než podle zvláštního ujednání. Pokud je příslušný orgán přesvědčen, že soulad s ustanoveními ADR pro třídu 7 je prakticky neproveditelný a že splnění nezbytných bezpečnostních norem předepsaných ADR bylo prokázáno alternativními prostředky, příslušný orgán může schválit zvláštní ujednání o přepravách pro jednotlivou zásilku nebo plánovanou sérii více zásilek. Celková úroveň bezpečnosti přepravy musí být nejméně rovnocenná úrovni, které by bylo dosaženo při dodržení všech příslušných předpisů. Pro mezinárodní zásilky tohoto typu se požaduje vícestranné schválení.
1.7.5 Radioaktivní látky s dalšími nebezpečnými vlastnostmi Kromě radioaktivních a štěpných vlastností musí být brány v úvahu v dokladech, při balení, označování bezpečnostními značkami a nápisy, tranzitním skladování, oddělování a přepravě všechna další vedlejší nebezpečí obsahu kusu, jako je výbušnost, hořlavost, samozápalnost, chemická jedovatost a žíravost, aby odpovídaly všem příslušným ustanovením pro nebezpečné věci ADR.
KAPITOLA 1.8 KONTROLY A JINÁ PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH POŽADAVKŮ 1.8.1 Úřední kontroly nebezpečných věcí 1.8.1.1 Příslušné orgány smluvních stran mohou kdykoli na místě na svém území provádět namátkové kontroly pro ověření, zda jsou dodržovány předpisy pro přepravu nebezpečných věcí.

Tyto kontroly však musí být prováděny bez ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí a bez značného narušení silničního provozu.

1.8.1.2 Účastníci přepravy nebezpečných věcí (kapitola 1.4) musí bezodkladně v rámci svých příslušných povinností poskytnout příslušným orgánům a jejich pověřeným zástupcům informace nezbytné pro provedení kontrol. 1.8.1.3 Příslušné orgány mohou též v objektech podniků zúčastněných na přepravě nebezpečných věcí (kapitola 1.4) za účelem kontroly provádět inspekce, prozkoumat nezbytné doklady a odebrat vzorky nebezpečných věcí nebo obalů pro zkoušku, pokud tím není ohrožena bezpečnost. Účastníci přepravy nebezpečných věcí (kapitola 1.4) musí též zpřístupnit vozidla nebo jejich části a zařízení a vybavení pro účely kontrol, pokud je to možné a zdůvodněné. Mohou též, pokud se jim to jeví nezbytným, určit osobu z podniku pro doprovod zástupce příslušného orgánu. 1.8.1.4 Pokud příslušné orgány zjistí, že předpisy ADR nejsou dodrženy, mohou zakázat odeslání zásilky nebo přerušit přepravu, dokud zjištěné nedostatky nejsou odstraněny, nebo mohou předepsat jiná vhodná opatření. Přerušení přepravy může být provedeno na místě nebo na jiném místě určeném příslušným orgánem z bezpečnostních důvodů. Tato opatření nesmějí způsobit nadměrné narušení silničního provozu.
1.8.2 Vzájemná úřední podpora 1.8.2.1 Smluvní strany se mohou dohodnout na vzájemné úřední podpoře při uplatňování ADR. 1.8.2.2 Pokud jedna smluvní strana zjistí, že bezpečnost přepravy nebezpečných věcí po jejím území je ohrožena následkem velmi vážných nebo opakovaných přestupků ze strany podniku, který má své sídlo na území jiné smluvní strany, musí takové přestupky oznámit příslušným orgánům této smluvní strany. Příslušné orgány smluvní strany, na jejímž území byly zjištěny velmi vážné nebo opakované přestupky, mohou požádat příslušné orgány smluvní strany, na jejímž území má podnik své sídlo, aby přijaly vhodná opatření proti provinilci(ům). Předání údajů osobního charakteru není dovoleno, ledaže je to nezbytné pro postih velmi vážných nebo opakovaných přestupků. 1.8.2.3 Takto informované orgány musí sdělit příslušným orgánům smluvní strany, na jejímž území byly přestupky zjištěny, jaká opatření, pokud to bylo nezbytné, byla učiněna vůči tomuto podniku. 1.8.3 Bezpečnostní poradce 1.8.3.1 Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných "poradci" pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí. 1.8.3.2 Příslušné orgány smluvních stran mohou stanovit, že se tyto předpisy nevztahují na podniky: (a) jejichž činnosti se týkají množství, která jsou v každé dopravní jednotce menší než meze (limity) uvedené v 1.1.3.6 a 2.2.7.1.2, jakož i v kapitolách 3.3 a 3.4, nebo (b) jejichž hlavní nebo vedlejší činnosti nejsou přeprava nebo související nakládka nebo vykládka nebezpečných věcí, ale které se příležitostně zabývají vnitrostátní přepravou nebo související nakládkou nebo vykládkou nebezpečných věcí představujících jen velmi malé nebezpečí nebo riziko znečistění. 1.8.3.3 Hlavním úkolem poradce, při zachování odpovědnosti vedoucího podniku, je snažit se všemi vhodnými prostředky a opatřeními v mezích příslušných činností výše uvedeného podniku usnadnit provádění těchto činností v souladu s platnými předpisy a co nejbezpečnějším způsobem. S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti: - dohlížet na dodržování předpisů pro přepravu nebezpečných věcí; - radit svému podniku při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí; - připravit roční zprávu pro vedení svého podniku nebo popřípadě pro místní orgán veřejné správy, o činnostech tohoto podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí. Takové roční zprávy musí být uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici národním orgánům na jejich žádost. Poradce má rovněž za povinnost sledovat zejména tyto činnosti a postupy vztahující se k dotyčným činnostem podniku: - postupy pro dodržování předpisů upravujících zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě; - postup podniku při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech zvláštních požadavků souvisejících s přepravou nebezpečných věcí; - postupy kontrol zařízení užívaného při přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí; - vlastní školení zaměstnanců podniku a vedení záznamů o tomto školení; - uplatňování vhodných nouzových postupů v případě jakékoli nehody nebo mimořádné události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí; - analýzy a, pokud je to potřebné, vypracovávání zpráv týkajících se vážných nehod, mimořádných události nebo závažných porušení předpisů zjištěných během přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí; - uplatňování vhodných opatření k zamezení opakování nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů; - dodržování právních předpisů a zvláštních požadavků spojených s přepravou nebezpečných věcí, týkajících se volby a využití subprovozovatelů nebo jiných třetích osob; - ověřování, že zaměstnanci účastnící se přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí mají k dispozici podrobné pracovní postupy a pokyny; - zavádění opatření ke zvýšení informovanosti o nebezpečích spojených s přepravou, nakládkou a vykládkou nebezpečných věcí; - uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit, aby v dopravních prostředcích byly k dispozici doklady a bezpečnostní výbava, které musí doprovázet přepravu, a aby tyto doklady a výbava byly v souladu s předpisy; - uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit dodržování předpisů pro nakládku a vykládku. 1.8.3.4 Poradcem může být též vedoucí podniku, osoba s jinými povinnostmi v podniku nebo osoba, která výše uvedeným podnikem není přímo zaměstnána, pokud je tato osoba skutečně schopna vykonávat povinnosti poradce. 1.8.3.5 Každý dotčený podnik musí na požádání informovat o totožnosti svého poradce příslušný orgán nebo instituci pověřenou pro tento účel každou smluvní stranou. 1.8.3.6 Kdykoli během přepravy, nakládky nebo vykládky prováděné dotčeným podnikem postihne nehoda osoby, majetek nebo životní prostředí, zajistí poradce po shromáždění všech potřebných informací vypracování zprávy o nehodě pro vedení podniku nebo popřípadě pro místní orgán veřejné správy. Tato zpráva nesmí nahrazovat žádnou zprávu vypracovanou vedením podniku, která by mohla být požadována jinými mezinárodními nebo vnitrostátními předpisy. 1.8.3.7 Poradce musí být držitelem osvědčení o odborném školení platném pro silniční dopravu. Toto osvědčení musí být vydáno příslušným orgánem nebo institucí pověřenou pro tento účel každou smluvní stranou. 1.8.3.8 K získání osvědčení se musí uchazeč podrobit školení a složit s úspěchem zkoušku schválenou příslušným orgánem smluvní strany. 1.8.3.9 Hlavním účelem školení je poskytnout uchazečům dostatečné znalosti o nebezpečích při přepravě nebezpečných věcí, dostatečné znalosti legislativních, právních a správních ustanovení, platných pro dotyčné druhy dopravy, jakož i dostatečné znalosti povinností uvedených v pododdílu 1.8.3.3. 1.8.3.10 Zkouška musí být organizována příslušným orgánem nebo jím pověřenou zkušební institucí. Pověření zkušební instituce musí být provedeno písemnou formou. Toto schválení může být časově omezeno a musí být založeno na následujících kriteriích: - způsobilost zkušební instituce; - specifikace forem zkoušek navržené zkušební institucí; - opatření určená pro zajištění nestrannosti zkoušek; - nezávislost zkušební instituce na všech fyzických nebo právnických osobách zaměstnávajících poradce. 1.8.3.11 Hlavním účelem zkoušky je zjistit, zda uchazeči mají potřebnou úroveň znalostí potřebných pro výkon funkce bezpečnostního poradce, jak je uvedeno v pododdílu 1.8.3.3, pro získání osvědčení předepsaného v pododdílu 1.8.3.7 a musí zahrnovat nejméně následující témata: (a) Znalost druhů následků, které mohou být způsobeny při nehodě s nebezpečnými věcmi a znalost hlavních příčin nehody; (b) Ustanovení vnitrostátních předpisů, mezinárodních úmluv a dohod, zejména pokud jde o: - klasifikaci nebezpečných věcí (postup při klasifikaci roztoků a směsí, struktura seznamu látek, třídy nebezpečných věcí a zásady jejich klasifikace, povaha přepravovaných nebezpečných věcí, fyzikální, chemické a toxikologické vlastnosti nebezpečných věcí); - všeobecná ustanovení o obalech, cisternách a cisternových kontejnerech (druhy, kódování, značení, konstrukce, první a periodické inspekce a zkoušky); - nápisy a bezpečnostní značky, oranžové tabulky (nápisy a bezpečnostní značky na kusech, umísťování a snímání velkých bezpečnostních značek a oranžových tabulek);- údaje v nákladním listu (požadované informace); - způsob odesílání a omezení při odesílání (vozová zásilka, přeprava volně ložených látek, přeprava ve velkých nádobách pro volně ložené látky, přeprava v kontejnerech, přeprava v nesnímatelných nebo snímatelných cisternách); - přepravu osob; - zákazy a bezpečnostní opatření týkající se společné nakládky; - vzájemné oddělování věcí; - limity přepravovaných množství a množství vyňatá z platnosti předpisů; - manipulaci a uložení (nakládka a vykládka, stupně plnění, uložení ve vozidle a vzájemné oddělování); - čistění a/nebo odplyňování před nakládkou a po vykládce; - osádku a odborné školení;- doklady vozidla (nákladní listy, písemné pokyny pro řidiče, osvědčení o schválení vozidla, osvědčení o školení řidiče, kopie všech odchylek, jiné doklady); - písemné pokyny pro řidiče (používání pokynů a ochranné prostředky pro osádku); - požadavky na dozor nad vozidly (parkování); - pravidla a omezení silničního provozu; - únik znečisťujících látek během provozu a při nehodách; - předpisy týkající se dopravních prostředků. 1.8.3.12 Zkouška sestává z písemného testu, který může být doplněn ústní zkouškou.

Písemný test musí mít dvě části:

(a) Uchazeč obdrží dotazník. Ten musí obsahovat nejméně dvacet otevřených otázek zahrnujících nejméně témata uvedená v seznamu v pododdílu 1.8.3.11. Mohou však být použity také otázky s uvedením několika možných odpovědí. V tomto případě se takové dvě otázky počítají za jednu otevřenou otázku. Z těchto témat musí být zvláštní pozornost zaměřena na tato témata: - všeobecná preventivní a bezpečnostní opatření; - klasifikace nebezpečných věcí; - všeobecná ustanovení o balení, včetně cisteren, cisternových kontejnerů, cisternových vozidel atd.; - nápisy k označení nebezpečí a bezpečnostní značky; - údaje v nákladním listu; - manipulace a uložení; - odborné školení osádky; - doklady vozidla a osvědčení; - písemné pokyny pro řidiče; - předpisy týkající se dopravních prostředků. (b) Uchazeči musí vypracovat případovou studii podle povinností poradce uvedených v pododdílu 1.8.3.3, aby prokázali, že mají nezbytnou kvalifikaci pro plnění funkce poradce.
1.8.3.13 Smluvní strany mohou rozhodnout, že uchazeči, kteří hodlají pracovat pro podniky specializované na přepravu určitých druhů nebezpečných věcí mohou být zkoušeni pouze z témat, které jsou spojeny s jejich činností. Tyto druhy věcí jsou: - třída 1, - třída 2, - třída 7, - třídy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9. - UN čísla 1202, 1203 a 1223.

Osvědčení předepsané v pododdílu 1.8.3.7 musí zřetelně uvádět, že je platné pouze pro druhy nebezpečných věcí uvedených v tomto pododdíle a pro které byl poradce zkoušen podle podmínek uvedených v pododdíle 1.8.3.12.

1.8.3.14 Příslušný orgán nebo zkušební instituce musí uchovávat seznam zkušebních otázek, které byly použity při zkoušce. 1.8.3.15 Osvědčení předepsané v pododdílu 1.8.3.7 musí mít formu podle vzoru uvedeného v pododdílu 1.8.3.18 a musí být uznáváno všemi smluvními stranami. 1.8.3.16 Osvědčení je platné po dobu pěti let. Doba platnosti osvědčení se prodlužuje automaticky o pět let, pokud jeho držitel během posledního roku před uplynutím doby jeho platnosti absolvoval obnovovací kurz, nebo s úspěchem složil kontrolní zkoušku, které byly schváleny příslušným orgánem. 1.8.3.17 Ustanovení uvedená v pododdílech 1.8.3.1 až 1.8.3.16 se považují za splněná, jestliže byly splněny příslušné podmínky Směrnice Rady 96/35/ES ze 3. června 1996 o jmenování a odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční, železniční a vnitrozemskou vodní dopravou1) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/18/ES ze 17. dubna 2000 o minimálních zkušebních požadavcích na bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční, železniční nebo vnitrozemskou vodní dopravou2). 1.8.3.18 Vzor osvědčení
  Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro
          přepravu nebezpečných věcí

Osvědčení č: .....................................................

Poznávací značka státu vydávajícího osvědčení: ...................

Příjmení: ........................................................

Jméno(a): ........................................................

Datum a místo narození: ..........................................

Státní příslušnost: ..............................................

Podpis držitele: .................................................

Platné do ......... pro podniky, které přepravují nebezpečné věci,
a pro podniky, které provádějí nakládku nebo vykládku spojené
s touto přepravou:

   silniční dopravou         železniční dopravou

   vnitrozemskou vodní dopravou

Vydáno kým: ......................................................

   Datum: ....................   Podpis: ....................

   Prodlouženo do: ...........   Kým: .......................

   Datum: ....................   Podpis: ....................
1.8.4 Seznam příslušných orgánů a jimi pověřených institucí Smluvní strany oznámí Sekretariátu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů adresy příslušných orgánů a jimi pověřených institucí, které jsou kompetentní podle vnitrostátních předpisů pro uplatňování ADR, přičemž uvedou pro každý případ příslušné ustanovení ADR, jakož i adresy, na které je třeba zasílat příslušné žádosti. Sekretariát Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů pořídí na základě obdržených informací seznam a udržuje jej v aktuálním stavu. Oznamuje tento seznam a jeho změny smluvním stranám3). 1.8.5 Hlášení o událostech při přepravě nebezpečných věcí 1.8.5.1 Dojde-li k nehodě nebo závažné mimořádné události během přepravy nebezpečných věcí na území smluvní strany, je dopravce povinen zajistit, aby byla pro příslušný orgán dotyčné smluvní strany vypracována zpráva podle vzoru předepsaného v 1.8.5.4. 1.8.5.2 Tato smluvní strana musí, pokud je to nutné, zaslat zprávu Sekretariátu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů za účelem informování ostatních smluvních stran. 1.8.5.3 Událostí, která podléhá povinnosti vypracování zprávy podle 1.8.5.1, je událost, při níž došlo k úniku nebezpečných věcí nebo hrozilo bezprostřední riziko úniku látky, došlo-li k osobnímu zranění, k hmotným škodám nebo ke škodám na životním prostředí, nebo pokud byly zapojeny orgány (úřady) a je-li splněno jedno nebo více z následujících kritérií:

Osobní zranění znamená událost, při níž došlo k usmrcení nebo zranění v přímém vztahu k přepravovaným nebezpečným věcem, přičemž zranění

(a) vyžaduje intenzivní lékařskou péči, (b) vyžaduje nejméně jednodenní pobyt v nemocnici, nebo (c) vyústí v pracovní neschopnost v trvání nejméně tří za sebou jdoucích dnů.

Únik látky znamená uniknutí nebezpečných věcí

(a) přepravní kategorie 0 nebo 1 v množstvích 50 kg/50 litrů nebo více, (b) přepravní kategorie 2 v množstvích 333 kg/333 litrů nebo více, nebo (c) přepravní kategorie 3 nebo 4 v množstvích 1000 kg/1000 litrů nebo více.

Kritérium úniku látky platí také v případě bezprostředního rizika úniku látky ve výše uvedených množstvích. Zpravidla se toto riziko musí předpokládat, jestliže z důvodu poškození své konstrukce již dopravní nebo přepravní prostředky nejsou způsobilé pro další přepravu nebo jestliže z nějakého jiného důvodu již nemůže být zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti (např. z důvodu deformace cisteren nebo kontejnerů, převrácení cisterny nebo požáru v bezprostředním blízkosti).

Pokud jde o nebezpečné věci třídy 6.2, platí povinnost vypracovat zprávu bez hmotnostního omezení. Při událostech týkajících se látek třídy 7 jsou tato kritéria pro únik látky:

(a) jakýkoli únik radioaktivních látek z kusů; (b) expozice vedoucí k překročení mezních hodnot stanovených v předpisech pro ochranu pracovníků a veřejnosti proti ionizujícímu záření (Schedule II of IAEA Safety Series No. 115 - "International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for Safety Radiation Sources"); nebo (c) je-li důvod předpokládat, že došlo k významnému zhoršení bezpečnostní funkce kusu (kontejment, stínění, tepelná ochrana nebo kritičnost), které může učinit kus nezpůsobilým pro pokračování přepravy bez dodatečných bezpečnostních opatření.

POZNÁMKA: Viz ustanovení v 7.5.11 CV33 pro nedoručitelné zásilky.

Hmotné škody nebo škody na životním prostředí znamenají uvolnění nebezpečných věcí, bez ohledu na jejich množství, kdy odhadovaná částka škody překročí 50 000 euro. Škoda na přímo zúčastněných dopravních prostředcích obsahujících nebezpečné věci ani na dopravní infrastruktuře se pro tento účel nebere v úvahu.

Účast orgánů (úřadů) znamená přímé zapojení úřadů nebo

nouzových zásahových jednotek během události s nebezpečnými věcmi a evakuaci osob nebo uzavření veřejných dopravních komunikací (silnic/železničních tratí) na nejméně tři hodiny z důvodu nebezpečí vytvářeného nebezpečnými věcmi.

Pokud je to potřebné, může si příslušný orgán vyžádat další relevantní informace.

1.8.5.4  VZOR ZPRÁVY O UDÁLOSTECH BĚHEM PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH
                VĚCÍ

   Zpráva o událostech během přepravy nebezpečných věcí
          podle oddílu 1.8.5 RID/ADR

+----------------------------------------------------------------+
|Dopravce/Provozovatel železniční dráhy:             |
|................................................................|
|                                |
|Adresa:                             |
|................................................................|
|                                |
|Kontaktní jméno:................Telefon:.......... Fax:.........|
+----------------------------------------------------------------+

(Příslušný orgán odejme tento titulní list před zasláním zprávy)

------------------------------------------------------------------
1. Druh dopravy
  železniční            silniční
Číslo vozu (nepovinné)      Registrační značka vozidla
                 (nepovinná)
............................   ...............................
------------------------------------------------------------------
2. Datum a místo události
Rok: .......... Měsíc:......... Den: .......... Hodina:

Železniční doprava        Silniční doprava
 Nádraží              Zastavěné území
 Seřaďovací nádraží        Místo nakládky/vykládky
 Místo nakládky/vykládky      /překládky
 /překládky            Otevřená silnice
Místo/Stát:...................  Místo/Stát: ...................
nebo
 Širá trať:
Číslo trati: .................
Kilometr: ....................
------------------------------------------------------------------
3. Místopis
  Stoupání/klesání
  Tunel
  Most/podjezd
  Křižovatka
------------------------------------------------------------------
4. Zvláštní povětrnostní podmínky
  Déšť
  Sněžení
  Náledí
  Mlha
  Bouřka
  Silný vítr
Teplota:......... st.C
------------------------------------------------------------------
5. Popis události
  Vykolejení/sjetí z vozovky
  Srážka/náraz
  Převrácení
  Požár
  Výbuch
  Únik látky
  Technická závada

Dodatečný popis události:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
------------------------------------------------------------------
6. Přepravované nebezpečné věci
------------+----+------+------------+---------+--------+---------
UN číslo(1) |Tří-|Obalo-|Odhadované |Zádržné |Materiál|Druh
      | da |vá  |množství  |prostřed-|zádrž- |selhání
      |  |sku- |uniklé látky| ky(3)  |ných  |zádržných
      |  |pina |(kg nebo l) |     |pro-  |prostřed-
      |  |   |  (2)   |     |středků |ků(4)
------------+----+------+------------+---------+--------+---------
      |  |   |      |     |    |
------------+----+------+------------+---------+--------+---------
      |  |   |      |     |    |
------------+----+------+------------+---------+--------+---------
      |  |   |      |     |    |
------------+----+------+------------+---------+--------+---------
      |  |   |      |     |    |
------------+----+------+----------+-+---------+--------+---------
(1) U nebezpečných věcí      | (2) U třídy 7 uveďte hodnoty
přiřazených k hromadným      | podle kritéria v 1.8.5.3.
položkám, pro něž platí zvláštní  |
ustanovení 274, musí být uveden  |
také technický název.       |
-----------------------------------+------------------------------
(3) Uveďte příslušné číslo     | (4) Uveďte příslušné číslo
 1 Obal              | 1 Únik látky
 2 IBC               | 2 Požár
 3 Velký obal           | 3 Výbuch
 4 Malý kontejner         | 4 Konstrukční vada
 5 Vůz               |
 6 Vozidlo             |
 7 Cisternový vůz         |
 8 Cisternové vozidlo       |
 9 Bateriový vůz          |
10 Bateriové vozidlo        |
11 Vůz se snímatelnými       |
  cisternami           |
12 Snímatelná cisterna       |
13 Velký kontejner         |
14 Cisternový kontejner      |
15 MEGC              |
16 Přemístitelná cisterna     |
-----------------------------------+------------------------------
7. Příčina události (pokud je jasně známa)
  Technická závada
  Bezpečnost nákladu
  Provozní příčina (železniční provoz)
  Jiné:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
------------------------------------------------------------------
8. Následky události
Postižení osob v souvislosti s přepravovanými nebezpečnými věcmi:
  Mrtví (počet: ......)
  Zranění (počet: ......)

Únik látky:
  Ano
  Ne
  Bezprostřední nebezpečí úniku látky

Hmotné škody/škody na životním prostředí
  Odhadovaná výše škody =< 50.000 Euro
  Odhadovaná výše škody > 50.000 Euro

Účast orgánů (úřadů):
  Ano    Evakuace osob trvající nejméně tří hodiny zapříčiněná
       přepravovanými nebezpečnými věcmi
       Uzavření veřejných komunikací na dobu nejméně tří
       hodin zapříčiněné přepravovanými nebezpečnými věcmi
  Ne
------------------------------------------------------------------

   Pokud je to nutné, může příslušný orgán požadovat další
   související informace.
KAPITOLA 1.9 DOPRAVNÍ OMEZENÍ STANOVENÁ PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY 1.9.1 Podle Článku 4, odstavce 1 dohody ADR může být vstup nebezpečných věcí na území smluvních stran předmětem pravidel nebo zákazů stanovených z jiných důvodů, než je bezpečnost během přepravy. Taková pravidla nebo zákazy musí být uveřejněny vhodnou formou. 1.9.2 Smluvní strany mohou uplatňovat vůči vozidlům provádějícím mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí na svém území určitá dodatečná ustanovení v rámci výčtu uvedeného v následujícím oddílu 1.9.3, která nejsou obsažena v ADR, pokud tato ustanovení nejsou v rozporu s článkem 2, odstavcem 2 Dohody a pokud jsou obsažena v jejich vnitrostátních právních předpisech a vztahují se rovnocenně rovněž na vozidla provádějící vnitrostátní silniční přepravu nebezpečných věcí na území této smluvní strany. 1.9.3 Dodatečná ustanovení, která mohou být uplatňována podle výše uvedeného oddílu 1.9.2 jsou tato: (a) Dodatečné bezpečnostní požadavky nebo omezení týkající se vozidel užívajících určitou infrastrukturu, jako jsou mosty nebo tunely, vozidel přepravovaných prostředky kombinované dopravy, jako jsou trajekty nebo vlaky, nebo vozidel vjíždějících nebo vyjíždějících z přístavů nebo jiných dopravních terminálů; (b) Požadavky na jízdu vozidel po předepsaných dopravních trasách, které se vyhýbají obchodním nebo obytným územím, územím citlivým z hlediska ochrany životního prostředí, průmyslovým zónám s rizikovými zařízeními nebo silnicím s vážnými fyzikálními riziky; (c) Výjimečné požadavky týkající se dopravní trasy nebo podmínek parkování vozidel přepravujících nebezpečné věci, které vyplývají z extrémních povětrnostních podmínek, zemětřesení, nehody, odborářských akcí, občanských nepokojů nebo vojenských konfliktů; (d) Omezení silničního provozu vozidel přepravujících nebezpečné věci v určitých dnech týdne nebo roku. 1.9.4 Příslušný orgán smluvní strany uplatňující na svém území jakákoli dodatečná ustanovení uvedená v odstavcích (a) a (d) předchozího oddílu 1.9.3 musí o tom informovat Sekretariát Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, který o nich uvědomí smluvní strany.
DODATEK K ČÁSTI 1 PŘEHLED PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ (stav k 1. lednu 2003) POZNÁMKA 1: Tento dodatek není součástí ADR. Byl vložen do této publikace pro informaci. POZNÁMKA 2: Přehled příslušných orgánů je pravidelně aktualizován na webové stránce Sekretariátu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (http://www.unece.org/trans/danger /comp.htm).
------------------------------------------------------------------
AUSTRIA

Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie
Verwaltungsbereich Verkehr     Telephone: + 43 1 71 162 15 00
Abteilung II/B/9          Telex.   111 800
Radetzkystrasse 2         Telefax:  + 43 1 71 162 15 99
A - 1030 VIENNA          E-mail: gustav.kafka@bmv.gv.at
------------------------------------------------------------------
AZERBAIJAN

Azeravtonagliyyat
Block 1054             Telephone: + 899 22 98 56 09
Tbilisi av.                  + 899 22 31 91 11
370602 BAKU            Telefax:  + 899 22 98 38 19
------------------------------------------------------------------
BELARUS

Committee of the Republic of
Belarus
for ensuring the safe performance
of work
in Industry and Atomic Energy   Telephone: + 375 172 78 43 00
(Promatomnadzor)          Telefax:  + 375 172 78 43 02
Ul. Kazintsa 86/1
SU - 220108 MINSK
Président : Mr. Vladimir
Ivanovich YATSEVICH

Contact person:
Mr. Ivan Ivanovic VLASOV
Chief of InternBranch
Inspectorate for the safe     Telephone/Telefax:
carriage of dangerous goods by        + 375 172 78 43 45
motor vehicle
------------------------------------------------------------------
BELGIUM

Ministere des Communications
Administration de la
Reglementation de la Circulation
et de l'Infrastructure
Service ADR            Telephone: + 32 2 287 44/93 to
Résidence Palace, Bloc C, 5eme        99
étage               Telex:   TRANS B 23285
Rue de la Loi 155,         Telefax:  + 32 2 287 4510
B-1000 BRUXELLES

Goods of Class 1
Ministere des Affaires
économiques
Administration des Mines
Service des explosifs       Telephone: + 32 2 206 48 01
Boulevard du Roi Albert II, 16   Telefax:  + 32 2 206 57 51
B - 1000 BRUXELLES

Material of Class 7
Ministere de la Santé Publique
Administration de l'hygiene
publique
Service de la Protection contre  Telephone: + 32 2 289 21 81
les radiations ionisantes           + 32 2 289 21 83
Ravenstein 36           Telefax:  + 32 2 289 21 82
B - 1000 BRUXELLES
------------------------------------------------------------------
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Ministry of Transport of Bosnia
and Herzegovina
c/o Permanent Mission of the
Republic of Bosnia and       Telephone: + 41 22 345 88 44
Herzegovina            Telefax:  + 41 22 345 88 89
22 bis, rue Lamartine
CH - 1203 GENEVA
------------------------------------------------------------------
BULGARIA

Ministry of Transport and
Communications           Telephone: + 359 2 930 88 40
Road Transport Administration   Telefax:  + 359 2 988 54 95
5, Gurko Str.           E-mail: btzenev@mtc.govern.bg
BG - 1000 SOFIA

Goods of Class 1
Directorate of National Police
235 Slivnitsa Blvd         Telephone: + 359 2 982 22 31
BG - 1202 SOFIA          Telefax:  + 359 2 983 56 77

Material of Class 7
Committee on the Use of Atomic
Energy for Peace          Telephone: + 359 2 940 68 52
Purposes              Telefax:  + 359 2 940 68 89
69 Shipchensky Prokhod Blvd.    E-mail: rumi-g@bnsa.bas.bg
B - 1574 SOFIA
------------------------------------------------------------------
CROATIA

Ministry of Transport
Ministarstvo prometa
Prisavlje 14,           Telephone: + 385 1 616 9111
HR - 41000 ZAGREB         Telefax:  + 385 1 518 113
------------------------------------------------------------------
CZECH REPUBLIC

Ministry of Transport and
Communications
Nábř. Ludvíka Svobody 12      Telephone: + 42 02 660 97 414
PO BOX 9              Telefax:  + 42 02 660 97 417
CZ - 110 15 PRAGUE 1 - Nové Město

Material of Class 7
State Office for Nuclear Safety
Senovážné náměstí 9        Telephone: + 42 2 216 24 111
CZ - 110 00 PRAGUE 1        Telefax:  + 42 2 216 24 704
------------------------------------------------------------------
DENMARK

Road Safety and Transport Agency
Adelgade 13            Telephone: + 45 33 92 91 00
P.O. Box 9039           Telefax:  + 45 33 93 22 92
DK - 1304 COPENHAGEN K       E-mail: fstyr@fstyr.dk

Material of Class 7
National Institute of Radiation  Telephone: + 45 44 54 34 54
Hygiene              Telefax:  + 45 44 54 34 50
Knapholm 7             E-mail: sis@sis.dk
DK - 2730 HERLEV
------------------------------------------------------------------
ESTONIA

Ministry of Transport and
Communications
Road Traffic Department      Telephone: + 372 6 313 687
9, Viru Str.            Telefax:  + 372 6 312 681
EE - 15081 TALLINN
------------------------------------------------------------------
FINLAND

Ministry of Transport and
Communications           Telephone: + 358 9 16 01
Unit for transport of dangerous        + 358 9 16 02 563
goods               Telefax:  + 358 9 16 02 597
P.O.Box 235            E-mail: Seija.Miettinen@mintc.
FIN - 00131 HELSINKI            fi
------------------------------------------------------------------
FRANCE

Ministere des transports
Mission du transport des
matieres dangereuses        Telephone: + 33 1 40 81 17 28
Arche Sud             Telefax:  + 33 1 40 81 10 65
F - 92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX  E-mail: md.dtt@equipement.gouv.
                      fr

Material of Class 7
Direction générale de la sureté
nucléaire et de la
radioprotection (DGSNR)      Telephone: +33 1 43 19 32 17
99, rue de Grenelle        Telefax:  +33 1 43 19 39 24
F - 75353 PARIS 07 SP
------------------------------------------------------------------
GERMANY

Federal Ministry of Transport,
Building and Housing        Telephone: + 49 228 300 2750
Division "Transport of Dangerous  Telefax:  + 49 228 300 3428
Goods" (A44)                 + 49 228 300 3429
Robert Schuman Platz 1       E-mail: Helmut.Rein@bmvbw.bund.
Postfach 20 01 00             de
D - 53175 BONN
------------------------------------------------------------------
GREECE
                  Telephone: + 30 1 325 12 11
Ministry of Transport and           + 30 1 325 12 19
Communications           Telefax:  + 30 1 323 70 92
Xenophontos Str. 13              + 30 1 324 25 70
Syntagma Square          Telex.   21.63.69 YSYG GR
GR - 10191 ATHENS
------------------------------------------------------------------
HUNGARY

Ministry of Transport and Water  Telephone: + 36 1 461 35 64
Management                  + 36 1 461 35 63
Dob u. 75-81            Telefax:  + 36 1 322 68 91
P.O. Box 87            E-mail: marianna.csuhay@kovim.
H - 1400 BUDAPEST VII           gov.hu
                      lajos.bujdoso@kovim.hu

Material of Class 7
Hungarian Atomic Energy Authority
P.O. Box 676            Telephone: + 36 1 15 59 764
H - 1539 Budapest 114       Telefax:  + 36 1 17 57 402
------------------------------------------------------------------
ITALY

Ministero dei Trasporti e della
Navigazione
Dipartimento Transporti Terrestri Telephone: + 39 06 41 58 62 28
Unita di Gestione della            + 39 06 41 58 62 33
motorizzazione e          Telefax:  + 39 06 41 58 32 53
della sicurezza del Trasporto   E-mail:
terrestre             erario.a@trasportinavigazione.it
UFFICIO MOT 1           simoni.a@trasportinavigazione.it
Via G. Caraci 36
I - 00157 ROME

Material of Class 7
Agenzia Nazionale per la
Protezione dell'Ambiente (ANPA)  Telephone: + 39 06 50 07 20 13
Via V. Brancati 48         Telefax:  + 39 06 50 07 29 41
I - 00144 ROME           E-mail: benassai@anpa.it
------------------------------------------------------------------
KAZAKHSTAN

Ministry of Transport and     Telephone: + 7 317 2 32 63 36
Communication           Telefax:  + 7 317 2 32 86 55
Mr. Vadim P. ZVERKOV (Vice-    E-mail: suleimenov@meil.ru
Minister)
Abai Avenue 49
473000 ASTANA
------------------------------------------------------------------
LATVIA

Ministry of Transport
Ecological Division        Telephone: + 371 70 28 312
3 Gogola Street          Telefax:  + 371 72 17 180
LV - 1743 RIGA           E-mail: mariannah@sam.gov.lv

MATERIAL OF CLASS 7
Radiation Safety Centre,      Telephone: + 371 70 32 671
165, Maskavas Str.         Telefax:  + 371 70 32 659
LV-1019 RIGA            E-mail: a.salmins@rdc.gov.lv
------------------------------------------------------------------
LIECHTENSTEIN

Ministry of Transport and
Telecommunications
Regierungsgebäude         Telephone: + 75 236 60 12
Städtle 49             Telefax:  + 75 236 60 28
FL - 9490 VADUZ
------------------------------------------------------------------
LITHUANIA

Ministry of Transport and
Communications
of the Republic of Lithuania
Mr. Gintautas Slederis
Head of the Traffic Safety and   Telephone: + 370 2 39 38 37
Environment Protection Division  Telefax:  + 370 2 22 43 35
Gedimino Av. 17,          E-mail: gintas@transp.lt
LT - 2679 VILNIUS
------------------------------------------------------------------
LUXEMBOURG

Ministere des Transports du
Grand-Duché de Luxembourg     Telephone: + 352 47 84 423
Mr. Marco Feltes, inspector    Telefax:  + 352 2418 17
P.O. Box 590            Telex:   1465 civair lu
L - 2938 LUXEMBOURG
------------------------------------------------------------------
MOROCO
                  Tel: +037 76 28 41
Ministere des Affaires Étrangeres    +037 76 11 23
et de la Coopération          +037 76 15 83
Avenue Roosevelt          Fax: +037 76 55 08
Rabat                  +037 76 46 79
                  Treaty Division: E-meil:
                  ali@maec.gov.ma
------------------------------------------------------------------
NETHERLANDS

Ministry of Transport and Public
Works
Directorate General of Transport
Dangerous Goods Branch       Telephone: + 31 70 351 15 80
Nieuwe Uitleg 1          Telefax:  + 31 70 351 14 79
P.O. Box 20904           E-mail:
NL - 2500 EX The Hague         wim.bogaert@dgg.minvenw.nl
------------------------------------------------------------------
NORWAY

Directorate for Fire and Electric Telephone: + 47 333 98 800
Safety               Telefax:  + 47 333 10 660
P.O.Box 355            E-mail:
N - 3101 TONSBERG             arne.johansen@dbe.dep.no
------------------------------------------------------------------
POLAND

Ministry of Infrastructure     Telephone: + 48 22 830 01 68
4/6, Chalubinskiego Street     Telefax:  + 48 22 621 02 02
PL - 00-928 WARSAW              + 48 22 630 12 45
                  E-mail:
                     kgrzegorczyk@mtigm.gov.pl

Material of Class 7
National Atomic Energy Agency
Ul. Krucza 36           Telephone: + 48 22 628 27 22
PL-00-921 WARSAW          Telefax:  + 48 22 629 01 64

Address applications for
approvals and notifications to:  Telephone: + 48 22 67 69 707
Department for Regulatory Control Telefax:  + 48 22 61 44 252
and Radiation Applications     E-mail: szumski@dnz.paa.gov.pl
ul. Konwaliowa 7
PL-03-194 WARSAW
------------------------------------------------------------------
PORTUGAL              TELEPHONE: + 351 21 794 90 00
                       + 351 21 794 90 18
Direccao-Geral de Transportes         + 351 21 794 90 19
Terrestres             Telefax:  + 351 21 797 37 77
Avenida das Forcas Armadas, 40   E-mail: jafranco@dgtt.pt
P - 1649-022 LISBOA Codex
------------------------------------------------------------------
REPUBLIC OF MOLDOVA

Ministry of Transport
Foreign Relations Division
12 A Bucuriey Str.         Telephone: + 37 32 74 07 05
MD - 277 004 CHISINAU       Telefax:  + 37 32 62 48 75
------------------------------------------------------------------
ROMANIA

Ministry of Public Works,
Transport and Housing       Telephone: + 40 1 312 15 19
Romanian Road Transport Authority- Telefax:  + 40 1 312 10 81
ARR                E-mail: arutiera@arr.ro
Bd. Dinicu Golescu, 38, Sector 1
RO - 77113 BUCAREST
------------------------------------------------------------------
RUSSIAN FEDERATION

Ministry of Transport
Office of International Relations
Sadovaja-Samotechnaja Street. 10  Telephone: + 7 095 200 14 19
RUS - 10 14 33 MOSCOW, GSP-4    Telefax:  + 7 095 299 39 90
------------------------------------------------------------------
SLOVAKIA

Ministere des Transports, de la
Poste et des Télécommunications
Section du Transport routier et
urbain               Telephone: + 421 2 594 94 716
Nám. Slobody 6           Telefax:  + 421 2 524 42 202
P.O. Box 100            E-mail:
SK - 810 05 BRATISLAVA        miroslav.goga@telecom.gov.sk
------------------------------------------------------------------
SLOVENIA

Ministry of the Interior      Telephone: + 386 1 472 42 42
Stefanova 2            Telefax:  + 386 1 230 24 05
SLO - 1501 LJUBLJANA        E-mail: alojz.habic@mnz.si
------------------------------------------------------------------
SPAIN

Dangerous Goods Commission (8o
planta)              Telephone: + 34 91 597 50 21
Ministerio de Fomento       Telefax:  + 34 91 597 50 27
Paseo de la Castellana, 67     E-mail: piribas@mfom.es
E - 28 071 MADRID
CONTACT PERSON:
     Mrs. Paloma Iribas
     Forcat
Jefe del Gabinete de Ordenación y
Coordinación del Transporte de
Mercancías Peligrosas
------------------------------------------------------------------
SWEDEN

Swedish Rescue Services Agency   Telephone: + 46 54 13 50 00
Dangerous Goods and Substances        (switchboard)
Section              Telefax:  + 46 54 13 56 20
S - 651 80 KARLSTAD        E-mail:
                     lennart.munkby@kd.srv.se

Material of Class 7
(non fissile)
Swedish Radiation Protection    Telephone: + 46 87 29 71 00
Institute                   (switchboard)
S-171 16 STOCKHOLM         Telefax:  + 46 87 29 71 08
(fissile)
Swedish Nuclear Power       Telephone: + 46 8 698 84 00
Inspectorate                 (switchboard)
S - 106 58 STOCKHOLM        Telefax:  + 46 8 661 90 86
------------------------------------------------------------------
SWITZERLAND

Office fédéral des routes     Telephone: + 41 31 323 42 90
Regles de la circulation      Telefax:  + 41 31 323 74 55
Mr. D. Mr. GILABERT              + 41 31 323 43 03
CH - 3003 BERN           E-mail:
                   david.gilabert@astra.admin.ch

Material of Class 7
Approval of special form.
Calculation of
unlisted A values. Approvals and
notifications for all type
B packages, fissile packages,   Telephone: + 41 56 310 38 11
shipment and special             + 41 56 310 39 88
arrangements:           Telefax:  + 41 56 310 39 07

Swiss Federal Nuclear Safety
Inspectorate Transport and Waste
Management Section
CH - 5232 VILLIGEN-HSK

Import, export, transport and
transit licences for nuclear
materials and nuclear wastes:
                  Telephone: + 41 31 322 56 31
Federal Office of Energy           + 41 31 322 56 32
Nuclear Energy Section       Telefax:  + 41 31 322 00 78
CH - 3003 BERN

Copy of Application to:

Swiss Federal Nuclear Safety
Inspectorate Transport and Waste
Management Section
CH- 5 232 VILLIGEN-HSK

Licences for the import/export of
non nuclear and carriers'
licences for radioactive
materials:             Telephone: + 41 31 322 96 14
                       + 41 31 322 96 06
Federal Office of Public Health  Telefax:  + 41 31 322 83 83
Division of Radiation Protection
CH - 3003 BERN
------------------------------------------------------------------
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
MACEDONIA

Minister of Transport and
Communications
Ul. Vasil Djorgov br. 35
MK - 91000 SKOPJE
------------------------------------------------------------------
UKRAINE

Ministry of Transport
Main Department of Traffic Safety
on Transport
Schorsa Str. 7/9          Telefax: + 38 044 269 45 31
UKR - 09688 KYIV 6
------------------------------------------------------------------
UNITED KINGDOM

Department for Transport
Dangerous Goods Branch
Great Minster House
Zone 2/34             Telephone: + 44 20 79 44 2762
76 Marsham Street         Telefax:  + 44 20 79 44 2039
UK - LONDON SW1P 4DR        E-mail:
                   vincent.matley@dft.gsi.gov.uk
------------------------------------------------------------------
YUGOSLAVIA

Federal Secretariat for Transport
and Communications
Bulevar Avnoj-104         Telephone: + 381 11 602 643
11070 BEOGRAD           Telefax:  + 381 11 196 441
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Jiné užitečné adresy v zemích, které nejsou smluvními stranami
ADR:
------------------------------------------------------------------
IRELAND

Health and Safety Authority    Telephone: + 353 1 614 70 00
Hogan Place                  + 353 21 425 12 12
DUBLIN-2              Telefax:  + 353 21 425 11 17
                  E.mail:
                    margaret.fitzgerald@hsa.ie
                    finbarr@hsa.ie
------------------------------------------------------------------
ČÁST 2 KLASIFIKACE KAPITOLA 2.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 2.1.1 Úvod 2.1.1.1 V ADR jsou následující třídy nebezpečných věcí: Třída 1 Výbušné látky a předměty Třída 2 Plyny Třída 3 Hořlavé kapaliny Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky Třída 4.2 Samozápalné látky Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Třída 5.1 Látky podporující hoření Třída 5.2 Organické peroxidy Třída 6.1 Jedovaté látky Třída 6.2 Infekční látky Třída 7 Radioaktivní látky Třída 8 Žíravé látky Třída 9 Různé nebezpečné látky a předměty 2.1.1.2 Ke každé položce v různých třídách je přiřazeno UN číslo. Používají se následující druhy položek: A. Samostatné položky pro přesně definované látky nebo předměty, včetně položek pokrývajících více isomerů, např.: UN 1090 ACETON UN 1104 AMYLACETÁTY UN 1194 ETHYLNITRIT, ROZTOK B. Druhové položky pro přesně definované skupiny látek nebo předmětů, které nejsou j.n. položkami, např.: UN 1133 LEPIDLA UN 1266 VÝROBKY KOSMETICKÉ UN 2757 PESTICID - KARBAMÁT, TUHÝ, JEDOVATÝ UN 3101 PEROXID ORGANICKÝ TYP B, KAPALNÝ C. Specifické j.n. položky zahrnující skupiny látek nebo předmětů určité chemické nebo technické povahy, jinde nejmenované, např.: UN 1477 DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, J.N. UN 1987 ALKOHOLY, J.N. D. Všeobecné j.n. položky zahrnující skupiny látek nebo předmětů, mající jednu nebo více všeobecných nebezpečných vlastností, jinde nejmenované, např. UN 1325 LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, J.N. UN 1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ , J.N.

Položky definované pod písmeny B, C a D se označují jako hromadné položky.

2.1.1.3 Pro účely balení mohou být látky, kromě látek tříd 1, 2, 5.2, 6.2 a 7 a kromě samovolně se rozkládajících látek třídy 4.1, přiřazeny k obalových skupinám v závislosti na svém stupni nebezpečí: Obalová skupina I: velmi nebezpečné látky Obalová skupina II: středně nebezpečné látky Obalová skupina III: málo nebezpečné látky

Obalová skupina (obalové skupiny), k nimž je látka přiřazena, je (jsou) uvedena(y) v tabulce A kapitoly 3.2.

2.1.2 Zásady klasifikace 2.1.2.1 Nebezpečné věci, které spadají pod název třídy, jsou definovány na základě svých vlastností dle pododdílu 2.2.x.1 odpovídající třídy. Zařazení nebezpečných věcí do určité třídy a přiřazení k obalové skupině se provádí podle kritérií uvedených ve stejném pododdílu 2.2.x.1. Přiřazení jednoho nebo více vedlejších nebezpečí nebezpečné látce nebo předmětu se provádí podle kritérií třídy nebo tříd odpovídajících těmto nebezpečím, uvedených v příslušném(-ých) pododdílu(-ech) 2.2.x.1. 2.1.2.2 Všechny položky nebezpečných věcí jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2 v číselném pořadí UN čísel. Tato tabulka obsahuje odpovídající informace o uvedených věcech, jako pojmenování, třídu, obalovou(-é) skupinu(-y), bezpečnostní značku(y), která(é) musí být umístěna(y), jakož i ustanovení o balení a přepravě1). 2.1.2.3 K přepravě nejsou připuštěny nebezpečné věci uvedené nebo definované v pododdílu 2.2x.2 každé třídy. 2.1.2.4 Jmenovitě neuvedené nebezpečné věci, tj. věci, které nejsou uvedeny jako samostatné položky v tabulce A kapitoly 3.2 a které nejsou uvedeny ani definovány v jednom z výše uvedených pododdílů 2.2.x.2, musí být zařazeny do příslušné třídy v souladu s postupem dle oddílu 2.1.3. Dále musí být stanoveno vedlejší nebezpečí (pokud je) a obalová skupina (pokud je). Po stanovení třídy, vedlejšího nebezpečí (pokud je) a obalové skupiny (pokud je), musí být určeno odpovídající UN číslo. Rozhodovací stromy uvedené v pododdílu 2.2.x.3 (seznam hromadných položek) na konci každé třídy uvádějí určující parametry pro výběr příslušné hromadné položky (UN čísla). Ve všech případech musí být vybrána nejspecifičtější hromadná položka zahrnující vlastnosti látky nebo předmětu v pořadí vyjádřeném v pododdílu 2.1.1.2 písmeny B, C a D. Pouze v tom případě, že látka nebo předmět nemůže být zařazen(a) pod položku typu B nebo C podle pododdílu 2.1.1.2, je možné je zařadit pod položku typu D. 2.1.2.5 Na základě zkušebních postupů kapitoly 2.3 a kritérií stanovených v pododdílech 2.2.x.1 jednotlivých tříd může být stanoveno, jak je to uvedeno ve zmíněných pododdílech, že látka, roztok nebo směs určité třídy, které jsou jmenovitě uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2, nesplňují kritéria této třídy. V tomto případě nenáleží dotyčná látka, roztok nebo směs do této třídy. 2.1.2.6 Pro účely klasifikace jsou látky s bodem tání nebo počátkem tání 20"C nebo nižším při tlaku 101,3 kPa považovány za kapalné látky. Viskózní látku, pro kterou nelze stanovit přesný bod tání, je třeba podrobit zkoušce dle ASTM D 4359-90 nebo zkoušce stanovení tekutosti (zkouška penetrometrem) předepsané v oddílu 2.3.4. 2.1.3 Klasifikace jmenovitě neuvedených látek, včetně roztoků a směsí (jako přípravky a odpady) 2.1.3.1 Látky, včetně roztoků a směsí, jmenovitě neuvedené, musí být zařazeny podle svého stupně nebezpečnosti na základě kritérií uvedených v pododdílu 2.2.x.1 jednotlivých tříd. Nebezpečí vyplývající z látky musí být určeno(a) na základě jejích fyzikálních, chemických a fyziologických vlastností. Tyto vlastnosti je nutné rovněž zohlednit, pokud praktické zkušenosti vedou k přísnějšímu zařazení. 2.1.3.2 Látka jmenovitě neuvedená v tabulce A kapitoly 3.2, která vykazuje jediné nebezpečí, musí být zařazena do příslušné třídy pod hromadnou položku dle pododdílu 2.2.x.3 této třídy. 2.1.3.3 Roztok nebo směs obsahující jen jednu nebezpečnou látku, jmenovitě uvedenou v tabulce A kapitoly 3.2, společně s jednou nebo více látkami, které nejsou nebezpečné, musí být považována za nebezpečnou látku jmenovitě uvedenou, ledaže by: (a) roztok nebo směs byla zvlášť jmenovitě uvedena v tabulce A kapitoly 3.2, nebo (b) z údajů pod položkou pro tuto nebezpečnou látku je zcela jasné, že je použitelná jen pro čistou nebo technicky čistou látku, nebo (c) třída, fyzikální stav nebo obalová skupina tohoto roztoku nebo směsi je odlišná od třídy, fyzikálního stavu nebo obalové skupiny této nebezpečné látky.

V případě odstavce (b) nebo (c) musí být roztok nebo směs zařazena jako jmenovitě neuvedená látka, se zohledněním případného vedlejšího nebezpečí, do odpovídající třídy a přiřazena pod vhodnou hromadnou položku podle pododdílu 2.2.X.3, ledaže by roztok nebo směs neodpovídaly kriteriím žádné třídy a proto nepodléhaly předpisům ADR.

2.1.3.4 Roztoky a směsi, obsahující jednu z následujících jmenovitě uvedených látek, musí být vždy přiřazeny pod stejnou položkou, jako v nich obsažená látka, za podmínky, že tyto roztoky a směsi nemají nebezpečné vlastnosti uvedené v pododdíle 2.1.3.5: - Třída 3 UN 1921 PROPYLENIMIN, STABILIZOVANÝ UN 2481 ETHYLISOKYANÁT UN 3064 NITROGLYCERIN, ALKOHOLICKÝ ROZTOK s více než 1%, ale nejvýše 5% nitroglycerinu - Třída 6.1UN 1051 KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, obsahující méně než 3% vody UN 1185 ETYLENIMIN, STABILIZOVANÝ UN 1259 TETRAKARBONYL NIKLU UN 1613 KYSELINA KYANOVODÍKOVÁ, VODNÝ ROZTOK (KYANOVODÍK, VODNÝ ROZTOK), obsahující nejvýše 20% kyanovodíku UN 1614 KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, obsahující méně než 3% vody a nasáklý v pórovité inertní hmotě UN 1994 PENTAKARBONYL ŽELEZA UN 2480 METHYLISOKYANÁT UN 3294 KYANOVODÍK, ROZTOK V ALKOHOLU, obsahující nejvýše 45 % kyanovodíku - Třída 8 UN 1052 FLUOROVODÍK, BEZVODÝ UN 1744 BROM nebo BROM, ROZTOK UN 1790 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ, roztok, obsahující více než 85% kyseliny fluorovodíkové UN 2576 BROMID FOSFORYLU, ROZTAVENý - Třída 9 UN 2315 BIFENYLY POLYCHLOROVANÉ UN 3151 BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ nebo TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ UN 3152 BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ nebo TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ, ledaže by tyto roztoky a směsi obsahovaly jednu nebo více výše uvedených látek tříd 3, 6.1 nebo 8; v tomto případě je třeba je zařadit odpovídajícím způsobem. 2.1.3.5 Látky jmenovitě neuvedené v tabulce A kapitoly 3.2, mající více nebezpečných vlastností, jakož i roztoky a směsi obsahující více nebezpečných látek, musí být přiřazeny pod hromadnou položku (viz pododdíl 2.1.2.4) a obalovou skupinou příslušné třídy v závislosti na svých nebezpečných vlastnostech. Takovéto zařazení podle nebezpečných vlastností musí být provedeno následovně: 2.1.3.5.1 Fyzikální, chemické a fyziologické charakteristiky musí být určeny měřením nebo výpočtem a zařazení látek, roztoků nebo směsi musí být provedeno podle kritérií uvedených v pododdíle 2.2.x.1 jednotlivých tříd. 2.1.3.5.2 Je-li toto určení možné jen s neúměrně vysokými náklady (např. u určitých odpadů), musí být látka, roztok nebo směs zařazena do třídy komponentu, který představuje převažující nebezpečí. 2.1.3.5.3 Pokud nebezpečné vlastnosti látky, roztoku nebo směsi spadají do více než jedné třídy nebo skupiny látek uvedených níže, potom látka, roztok nebo směs musí být zařazena do třídy nebo skupiny látek odpovídající převažujícímu nebezpečí na základě následujícího pořadí: (a) látky třídy 7 (kromě radioaktivních látek ve vyjmutých kusech, u kterých převažují jiné nebezpečné vlastnosti); (b) látky třídy 1; (c) látky třídy 2; (d) znecitlivělé kapalné výbušné látky třídy 3 (e) samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky třídy 4.1; (f) pyroforní látky třídy 4.2; (g) látky třídy 5.2; (h) látky třídy 6.1 nebo 3, které na základě své jedovatosti při vdechnutí musí být přiřazeny k obalové skupině I [látky splňující klasifikační kritéria třídy 8 a mající jedovatost při vdechnutí prachů a mlhy (LC50) v rozsahu obalové skupiny I, ale jedovatost při požití nebo při dotyku s pokožkou jen v rozsahu obalové skupiny III nebo nižší, musí být zařazeny do třídy 8]; (i) infekční látky třídy 6.2. 2.1.3.5.4 Pokud nebezpečné vlastnosti látky spadají do více tříd nebo skupin látek, které nejsou uvedeny v 2.1.3.5.3, musí být látky zařazeny stejným postupem, avšak odpovídající třída se vybere podle tabulky převažujících nebezpečí v pododdíle 2.1.3.9. 2.1.3.6 Je vždy nutno použít nejspecifičtější hromadné položky (viz pododdíl 2.1.2.4), tj. všeobecné j.n. položky se používá jen tehdy, pokud nelze použít druhové položky nebo specifické j.n. položky. 2.1.3.7 Roztoky a směsi látek podporujících hoření nebo látek, jejichž vedlejším nebezpečím je podpora hoření, mohou míti výbušné vlastnosti. V tomto případě nejsou připuštěny k přepravě, ledaže by splňovaly předpisy pro třídu 1. 2.1.3.8 Za látky znečišťující vodu ve smyslu ADR se považují látky, roztoky nebo směsi (jako přípravky a odpady), které nemohou být zařazeny do tříd 1 až 8 nebo do třídy 9, s výjimkou položek UN čísel 3077 a 3082, ale které mohou být přiřazeny k UN číslům 3077 nebo 3082 třídy 9 na základě zkušebních postupů a kriterií oddílu 2.3.5. Roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), pro které nejsou k dispozici žádné údaje pro zařazení dle klasifikačních kriterií, jsou považovány za látky znečišťující vodu, jestliže hodnota LC502) (viz definici v 2.3.5.1, 2.3.5.2 a 2.3.5.3) stanovená podle následujícího vzorce:
           LC50 škodliviny x 100
     LC50 = ------------------------------
        obsah škodliviny v % hmotnosti

     činí nejvýše
(a) 1 mg/l nebo (b) 10mg/l, jestliže znečišťující látka není lehce biologicky odbouratelná nebo, jestliže je odbouratelná, vykazuje hodnotu log Pow >= 3 (viz také pododdíl 2.3.5.6).
2.1.3.9 Tabulka převažujících nebezpečí

POZN.1: Příklady pro použití tabulky

Zařazení jediné látky

Popis zařazované látky:

Amin, jmenovitě neuvedený, vyhovující kritériím pro třídu 3, obalovou skupinu II, jakož i kritériím pro třídu 8, obalovou skupinu I.

Postup:

Průsečík řádky 3 II se sloupcem 8 I dává 8 I. Tento amin je tímto zařazen do třídy 8, a sice pod:

UN 2734 AMINY, KAPALNÉ, žíRAVÉ, HOřLAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY, KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N., obalová skupina I.

Zařazení směsi

Popis zařazované směsi:

Směs skládající se z hořlavé kapaliny třídy 3, obalové skupiny III, jedovaté látky třídy 6.1, obalové skupiny II, a žíravé látky třídy 8, obalové skupiny I.

Postup:

Průsečík řádky 3 III se sloupcem 6.1 II dává 6.1 II. Průsečík řádky 6.1 II se sloupcem 8 I dává 8 I LIQ. Tato blíže nedefinovaná směs je tímto zařazena do třídy 8, a sice pod:

UN 2922 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N., obalová skupina I.

POZN.2: Příklady zařazení roztoků a směsí do třídy a obalové skupiny:

Roztok fenolu třídy 6.1, obalové skupiny II, v benzenu třídy 3, obalové skupiny II, musí být zařazen do třídy 3, obalové skupiny II. Tento roztok musí být na základě jedovatosti fenolu zařazen pod UN 1992 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N. třídy 3, obalové skupiny II.

Tuhá směs arzeničnanu sodného třídy 6.1, obalové skupiny II, a hydroxidu sodného třídy 8, obalové skupiny II, musí být zařazena pod UN 3290 LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N. do třídy 6.1, obalové skupiny II.

Roztok surového nebo rafinovaného naftalenu třídy 4.1, obalové skupiny III, v benzinu třídy 3, obalové skupiny II, musí být zařazen pod UN 3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N. do třídy 3, obalové skupiny II.

Směs uhlovodíků třídy 3, obalové skupiny III, a polychlorovaných bifenylů (PCB) třídy 9, obalové skupiny II, musí být zařazena pod UN 2315 BIFENYLY POLYCHLOROVANÉ do třídy 9, obalové skupiny II.

Směs propyleniminu třídy 3 a polychlorovaných bifenylů (PCB) třídy 9, obalové skupiny II, musí být zařazena pod UN 1921 PROPYLENIMIN, STABILIZOVANÝ do třídy 3.

2.1.4 Zařazování zkušebních vzorků 2.1.4.1 Jestliže třída látky není přesně známa a látka je přepravována k dalšímu zkoušení, musí být zařazena na základě znalostí odesílatele do předběžné třídy, pod předběžné oficiální pojmenování a pod předběžné UN číslo, a sice za použití: (a) klasifikačních kritérií kapitoly 2.2; a (b) ustanovení této kapitoly.

Musí se použít nejpřísnější obalové skupiny odpovídající zvolenému oficiálnímu pojmenování.

Při použití těchto předpisů musí být oficiální pojmenování doplněno slovem "VZOREK" (např. "HOŘLAVÁ KAPALINA, J.N., VZOREK"). V některých případech, kdy pro vzorek, který vyhovuje určitým klasifikačním kriteriím, existuje specifické oficiální pojmenování (např. VZOREK PLYNU, NESTLAČENÝ, HOŘLAVÝ, UN číslo 3167), musí být použito toto oficiální pojmenování. Pokud je pro přepravu vzorku použita položka j.n., nemusí být oficiální pojmenování doplněno technickým názvem, jak je vyžadováno zvláštním ustanovením 274 kapitoly 3.3.

2.1.4.2 Vzorek látky musí být přepravován v souladu s ustanoveními vztahujícími se na předběžné oficiální pojmenování za podmínky, že: (a) látka se nepovažuje za látku nepřipuštěnou k přepravě podle pododdílů 2.2.X.2 kapitoly 2.2 anebo podle kapitoly 3.2; (b) látka se nepovažuje za látku, která splňuje kritéria třídy 1, nebo se nepovažuje za látku infekční ani radioaktivní; (c) látka vyhovuje ustanovením 2.2.41.1.15 nebo 2.2.52.1.9, jde-li o samovolně se rozkládající látku nebo organický peroxid; (d) vzorek je přepravován ve skupinovém obalu s čistou (netto) hmotností jednoho kusu nejvýše 2,5 kg; a (e) vzorek není balen společně s jinými věcmi do jednoho kusu.
KAPITOLA 2.2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY 2.2.1 Třída 1 Výbušné látky a předměty 2.2.1.1 Kritéria 2.2.1.1.1 Pod název třídy 1 spadají: (a) výbušné látky: tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi látek), které mohou vyvinout chemickou reakcí plyny takové teploty, takového tlaku a takové rychlosti, že mohou v okolí způsobit škody.

Pyrotechnické látky: látky nebo směsi látek, určené k vyvolání tepelných, světelných, zvukových, plynových nebo dýmových efektů nebo jejich kombinaci, pomocí nedetonačních, samovolně probíhajících, exotermických chemických reakcí.

POZN.1: Látky, které sami nejsou výbušnými látkami, ale mohou tvořit směs plynu, páry nebo prachu schopnou výbuchu, nejsou látkami třídy 1.

POZN.2: Vyjmuty jsou též vodou nebo alkoholem navlhčené výbušné látky, jejichž obsah vody nebo alkoholu překračuje udané mezní hodnoty, a výbušné látky obsahující plastifikační prostředky, tyto výbušné látky jsou zařazeny do třídy 3 nebo 4.1. Vyjmuty jsou rovněž i výbušné látky, které jsou na základě svých převažujících nebezpečných vlastností zařazeny do třídy 5.2.

(b) Výbušné předměty: předměty, které obsahují jednu nebo více výbušných nebo pyrotechnických látek.

POZN.: Zařízení, která obsahují výbušné nebo pyrotechnické látky v tak malém množství nebo takového druhu, že se jejich neúmyslný nebo náhodný zážeh nebo počin během přepravy neprojeví vně zařízení rozletem, ohněm, mlhou, dýmem, teplem nebo silným zvukem, nepodléhají předpisům třídy 1.

(c) Látky a předměty výše nejmenované, a které byly vyrobeny k vyvolání praktického účinku pomocí výbuchu nebo pyrotechnického efektu.
2.2.1.1.2 Každá látka nebo každý předmět, které mají, nebo by mohly mít výbušné vlastnosti, musí být posouzeny pro zařazení do třídy 1 na základě zkoušek, zkušebních postupů a kritérií stanovených v první části Příručky zkoušek a kritérií.

Látka nebo předmět zařazené do třídy 1 smí být připuštěny k přepravě jen, jsou-li přiřazeny k jednomu z pojmenování nebo k jedné z položek j.n. uvedených v tabulce A kapitoly 3.2 a splňuje kritéria Příručky zkoušek a kritérií.

2.2.1.1.3 Látky a předměty třídy 1 musí být přiřazeny k UN číslu a pojmenování nebo k položce j.n. tabulky A kapitoly 3.2. Interpretace pojmenování látek a předmětů tabulky A kapitoly 3.2 musí být založena na glosáři uvedeném v 2.2.1.1.7.

Vzorky nových nebo již existujících výbušných látek nebo předmětů, s výjimkou třaskavin, které jsou přepravovány, mimo jiné, pro účely zkoušení, zařazování, výzkumu a vývoje, kontroly kvality nebo jako obchodní vzorek, mohou být přiřazeny k položce UN 0190 VÝBUŠNÁ LÁTKA, VZOREK.

Přiřazení výbušných látek a předmětů, jmenovitě neuvedených v Kapitole 3.2, tabulce A, k položce j.n. třídy 1 nebo k položce UN 0190 VÝBUŠNÁ LÁTKA, VZOREK, jakož i zařazení určitých látek, u kterých je podle zvláštních ustanovení uvedených v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci (6), přeprava závislá na vydání zvláštního povolení příslušného orgánu, musí být provedeno příslušným orgánem země původu. Tento příslušný orgán musí také písemně schválit přepravní podmínky těchto látek a předmětů. Není-li země původu smluvní stranou ADR, musí být zařazení a přepravní podmínky uznány příslušným orgánem prvního státu smluvní strany, který přijde do styku se zásilkou.

2.2.1.1.4 Látky a předměty třídy 1 musí být přiřazeny k některé podtřídě podle 2.2.1.1.5 a některé skupině snášenlivosti podle 2.2.1.1.6. Podtřída musí být stanovena na základě výsledků zkoušek popsaných v 2.3.0 a 2.3.1 s použitím definic v 2.2.1.1.5. Skupina snášenlivosti musí být stanovena podle definic v 2.2.1.1.6. Číslo podtřídy spolu s písmenem skupiny snášenlivosti tvoří klasifikační kód. 2.2.1.1.5 Definice podtříd

Podtřída 1.1 Látky a předměty nebezpečné hromadným výbuchem (hromadný výbuch je takový výbuch, který postihne téměř celý náklad zdánlivě okamžitě).

Podtřída 1.2 Látky a předměty nebezpečné rozletem, které však nejsou nebezpečné hromadným výbuchem.

Podtřída 1.3 Látky a předměty nebezpečné prudkým ohněm spojeným s malým nebezpečím tlakové vlny nebo rozletu či oběma těmito účinky, ale nejsou nebezpečné hromadným výbuchem:(a) při hoření vydávají značné tepelné záření nebo (b) které hoří postupně za projevu malé tlakové vlny nebo rozletu nebo obou těchto účinků.

Podtřída 1.4 Látky a předměty, které v případě jejich zážehu nebo počinu během přepravy vykazují pouze malé nebezpečí výbuchu. Účinky jsou převážně omezeny na kus bez rozletu úlomků větších rozměrů nebo do větší vzdálenosti. Vnější požár nesmí vyvolat zdánlivě okamžitý výbuch téměř celého obsahu kusu.

Podtřída 1.5 Velmi necitlivé látky schopné hromadného výbuchu, které jsou tak necitlivé, že pravděpodobnost jejich počinu nebo přechodu z hoření v detonaci je při běžných podmínkách přepravy velmi nízká. Jako minimální požadavek pro tyto látky je stanoveno, že nesmějí detonovat při zkoušce ve vnějším ohni.

Podtřída 1.6 Extrémně necitlivé předměty, které nejsou nebezpečné hromadným výbuchem. Předměty obsahují jen velmi málo citlivé detonující látky a pravděpodobnost jejich náhodného roznětu nebo přenosu výbuchu je velmi nízká.

POZN.: Předměty podtřídy nebezpečnosti 1.6 vykazují nebezpečí, které je omezeno na výbuch pouze jednoho předmětu.

2.2.1.1.6 Definice skupin snášenlivosti látek a předmětů

A Třaskavina

B Předmět, obsahující třaskavinu, který má méně než dvě účinná pojistná zařízení. Zahrnuty jsou i některé předměty, jako rozbušky a počinová zařízení pro trhací práce a zápalky pro náboje, i když neobsahují třaskaviny.

C Střelivina nebo jiná deflagrující výbušnina nebo předmět obsahující takovou výbušninu.

D Trhavina, černý prach nebo předmět obsahující trhavinu, vždy bez roznětných prostředků a bez hnací náplně nebo předmět s třaskavinou, který má nejméně dvě účinná pojistná zařízení.

E Předmět, obsahující trhavinu, bez roznětných prostředků a s hnací náplní (jinou než takovou, která obsahuje hořlavou kapalinu nebo hořlavý gel nebo hypergoly).

F Předmět obsahující trhavinu s vlastním roznětným prostředkem, s hnací náplní (jinou než takovou, která sestává z hořlavé kapaliny nebo hořlavého gelu nebo hypergolů) nebo bez hnací náplně.

G Pyrotechnická látka nebo předmět obsahující pyrotechnickou látku nebo předmět obsahující jak výbušnou látku, tak i osvětlovací, zápalnou, slzotvornou nebo dýmotvornou látku (kromě předmětů aktivovaných vodou nebo předmětů, které obsahují bílý fosfor, fosfidy, pyroforní látku, hořlavou kapalinu nebo hořlavý gel nebo hypergoly).

H Předmět, který obsahuje výbušnou látku a bílý fosfor.

J Předmět, který obsahuje výbušnou látku a hořlavou kapalinu nebo hořlavý gel.

K Předmět, který obsahuje výbušnou látku a jedovatou chemickou látku.

L Výbušná látka nebo předmět obsahující výbušnou látkou, které představují zvláštní nebezpečí (např. pro svoji aktivaci vodou nebo pro přítomnost hypergolů, fosfidů nebo pyroforní látky) a vyžadující oddělení jednotlivých druhů.

N Předměty, které obsahují jen velmi málo citlivé látky schopné detonace.

S Látka nebo předmět, který je zabalen nebo zkonstruován tak, aby všechny nebezpečné účinky vyvolané náhodným uvedením do činnosti zůstaly omezeny na vnitřek obalu, pokud nebyl obal poškozen požárem. V takovém případě musí zůstat účinky tlaku vzduchu a rozletu omezeny tak, aby opatření ke zdolání požáru nebo jiná nouzová opatření v bezprostřední blízkosti kusu nebyla podstatně omezena ani jim nebylo zabráněno.

POZN. 1.: Každá látka nebo předmět ve specifikovaném obalu smějí být přiřazeny jen k jedné skupině snášenlivosti. Protože kritérium skupiny snášenlivosti S je empirické povahy, je přiřazení k této skupině nutně vázáno na zkoušky k přidělení klasifikačního kódu.

POZN. 2: Předměty skupin snášenlivosti D nebo E smějí být opatřeny vlastními roznětnými prostředky nebo s nimi být baleny společně za předpokladu, že tyto prostředky mají nejméně dvě účinná pojistná zařízení určená k zamezení výbuchu v případě náhodného uvedení roznětného prostředku do činnosti. Takové kusy se přiřadí ke skupině snášenlivosti D nebo E.

POZN. 3: Předměty skupin snášenlivosti D nebo E smějí být baleny společně se svými vlastními roznětnými prostředky, které neobsahují dvě účinná pojistná zařízení (t.j. rozněcovače, které jsou přiřazeny ke skupině snášenlivosti B) za předpokladu, že je dodrženo zvláštní ustanovení MP21 oddílu 4.1.10. Takové kusy se přiřadí skupinám snášenlivosti D nebo E.

POZN. 4: Předměty smějí být opatřeny svými vlastními zážehovými prostředky nebo s nimi být baleny společně za předpokladu, že se zážehové prostředky nemohou za normálních přepravních podmínek uvést v činnost.

POZN. 5: Předměty skupin snášenlivosti C, D a E smějí být baleny společně. Takové kusy musí být přiřazeny ke skupině snášenlivosti E.

2.2.1.1.7 Glosář pojmenování

POZN.1: Smyslem popisů v glosáři není náhrada zkušebních postupů, ani stanovení klasifikace látky nebo předmětu třídy 1. Rozhodnutí o zařazení do správné podtřídy a o tom, zda mají být přiřazeny ke skupině snášenlivosti S, musí být založeno na zkouškách výrobku podle první části Příručky zkoušek a kritérií, nebo na analogii s podobnými, již odzkoušenými výrobky, zařazenými podle postupů Příručky zkoušek a kritérií.

POZN.2: Za pojmenováními jsou uvedena příslušná UN čísla (kapitola 3.2, tabulka A, sloupec 2).Pokud jde o klasifikační kód viz 2.2.1.1.4

BLESKOVICE, ohebná: UN čísla 0065, 0289

Předmět sestávající z duše z detonující výbušniny opředené textilním vláknem, buď s povlakem nebo bez povlaku z plastu nebo jiného materiálu. Povlak není potřebný, pokud je opředení z textilních vláken prachotěsné.

BLESKOVICE, s kovovým pláštěm: UN čísla 0102, 0290

Předmět sestávající z duše z detonující výbušniny v trubici z měkkého kovu s ochranným povlakem nebo bez ochranného povlaku.

BLESKOVICE, S MALÝM ÚČINKEM, s kovovým pláštěm: UN číslo 0104

Předmět sestávající z duše z detonující výbušniny v plášti z měkkého kovu s ochranným povlakem nebo bez ochranného povlaku. Množství výbušné látky je tak malé, že se vně bleskovice projevuje jen nepatrný účinek výbuchu.

BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhavou nebo výmetnou náložkou: UN číslo 0370

Předměty sestávající z nevýbušné užitečné zátěže a z malé nálože detonující nebo deflagrující výbušniny. Buď neobsahují roznětné prostředky nebo obsahují roznětné prostředky, které mají nejméně dvě účinná pojistná zařízení. Jsou určeny po připevnění k raketovému motoru k rozhozu nevýbušného materiálu. Pod toto pojmenování spadají také bojové hlavice pro řízené střely.

BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhavou nebo výmetnou náložkou: UN číslo 0371

Předměty sestávající z nevýbušné užitečné zátěže a malé nálože detonující nebo deflagrující výbušniny. Obsahují roznětné prostředky, které nemají nejméně dvě účinná pojistná zařízení. Jsou určeny po připevnění k raketovému motoru k rozhozu nevýbušného materiálu. Pod toto pojmenování spadají také bojové hlavice pro řízené střely.

BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhavinovou náloží: UN čísla 0286, 0287

Předměty sestávající z detonující výbušniny. Buď neobsahují roznětné prostředky nebo obsahují roznětné prostředky, které mají nejméně dvě účinná pojistná zařízení. Jsou určeny pro připevnění k raketě. Pod toto pojmenování spadají také bojové hlavice pro řízené střely.

BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhavinovou náloží: UN číslo 0369

Předměty sestávající z detonující výbušniny. Obsahují roznětné prostředky, které nemají nejméně dvě účinná pojistná zařízení. Jsou určeny pro připevnění k raketě. Pod toto pojmenování spadají také bojové hlavice pro řízené střely.

BOJOVÉ HLAVICE, TORPÉDO s trhavinovou náloží: UN číslo 0221

Předměty sestávají z detonující výbušniny. Buď neobsahují roznětné prostředky, nebo obsahují roznětné prostředky, které mají nejméně dvě účinná pojistná zařízení. Jsou určeny pro připevnění k torpédu.

BOMBY, S HOŘLAVOU KAPALINOU, s trhavinovou náloží: UN čísla 0399, 0400

Předměty, které jsou shazovány z letadel. Sestávají z nádržky obsahující hořlavou kapalinu a trhavinové nálože.

BOMBY s trhavinovou náloží: UN čísla 0033, 0291

Výbušné předměty, které jsou shazovány z letadel. Obsahují roznětné prostředky, které nemají nejméně dvě účinná pojistná zařízení.

BOMBY, s trhavinovou náloží: UN čísla 0034, 0035

Výbušné předměty, které jsou shazovány z letadel, Buď neobsahují roznětné prostředky, nebo obsahují roznětné prostředky, které mají nejméně dvě účinná pojistná zařízení.

BOMBY, ZÁBLESKOVÉ: UN číslo 0037

Výbušné předměty, které jsou shazovány z letadel pro dosažení krátkodobě působícího intensivního osvětlení pro fotografické účely. Obsahují nálož detonující výbušniny s roznětnými prostředky, které nemají nejméně dvě účinná pojistná zařízení.

BOMBY, ZÁBLESKOVÉ: UN číslo 0038

Výbušné předměty, které jsou shazovány z letadel pro dosažení krátkodobě působícího intensivního osvětlení pro fotografické účely. Obsahují nálož detonující výbušniny bez roznětných prostředků nebo s roznětnými prostředky, které mají nejméně dvě účinná pojistná zařízení.

BOMBY, ZÁBLESKOVÉ: UN číslo 0039, 0299

Výbušné předměty, které jsou shazovány z letadel pro dosažení krátkodobě působícího intensivního osvětlení pro fotografické účely. Obsahují zábleskovou slož.

GRANÁTY, CVIČNÉ, ruční nebo puškové: UN čísla 0110, 0318, 0372, 0452

Předměty bez hlavní trhavinové nálože, které jsou určeny k ručnímu vrhání nebo k vystřelování z pušek. Obsahují roznětný prostředek a mohou obsahovat značkovací náplň.

GRANÁTY, ruční nebo puškové, s trhavinovou náloží: UN čísla 0284, 0285

Předměty, které jsou určeny k ručnímu vrhání nebo k vystřelování z pušek. Neobsahují roznětné prostředky nebo obsahují roznětné prostředky, které mají nejméně dvě účinná pojistná zařízení.

GRANÁTY, ruční nebo puškové, s trhavinovou náloží: UN čísla 0292, 0293

Předměty, které jsou určeny k ručnímu vrhání nebo k vystřelování z pušek. Obsahují roznětné prostředky , které mají méně než dvě účinná pojistná zařízení.

HEXOLIT (HEXOTOL), suchý nebo vlhčený s méně než 15 hmotnostními % vody: UN číslo 0118

Látka sestává z těsné směsi 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexanu (RDX) a trinitrotoluenu (TNT). Pod toto pojmenování spadá také " Composition B".

HEXOTONAL: UN číslo 0393

Látka sestávající z těsné směsi z 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexanu (RDX), trinitrotoluenu (TNT) a hliníku.

KUMULATIVNÍ NÁLOŽE, STŘELY pro ropné vrty, bez rozbušky: UN čísla 0124, 0494

Předměty sestávající z ocelových trubek nebo kovových pouzder, do kterých jsou vloženy kumulativní nálože, které jsou propojeny bleskovicí.

MINY, s trhavinovou náloží: UN čísla 0136, 0294

Předměty sestávající obvykle z obalu z kovu nebo kompozitních materiálů, které jsou naplněny detonující výbušninou, s roznětnými prostředky, které nemají nejméně dvě pojistná zařízení. Jsou určeny k uvedení v činnost při styku s loděmi, vozidly nebo osobami. Pod toto pojmenování spadají také "Bangalore torpedoes".

MINY, s trhavinovou náloží: UN čísla 0137, 0138

Předměty sestávající obvykle z kovových nebo kompozitních obalů, které jsou naplněny detonující výbušninou bez nebo s roznětnými prostředky, které mají nejméně dvě účinná pojistná zařízení. Jsou určeny k uvedení v činnost při styku s loděmi, vozidly nebo osobami. Pod toto pojmenování spadají také "Bangalore torpedoes".

MUNICE, CVIČNÁ: UN čísla 0362, 0488

Munice, bez hlavní trhavinové nálože, která obsahuje trhavou nebo výmetnou náložku. Obvykle obsahuje také rozněcovadlo a hnací náplň.

POZN.: GRANÁTY CVIČNÉ nejsou zahrnuty pod toto pojmenování. Ty jsou v tomto glosáři uvedeny zvlášť.

MUNICE, DÝMOVÁ, s nebo bez trhavé nebo výmetné náložky nebo hnací náplně: UN čísla 0015, 0016, 0303

Munice, která obsahuje dýmotvornou látku; jako směs kyseliny chlorsulfonové, chlorid titaničitý, nebo dýmotvornou pyrotechnickou slož založenou na hexachlorethanu nebo červeném fosforu. Pokud není dýmotvorná látka sama výbušninou, obsahuje munice také jednu nebo více následujících složek: hnací náplň se zapalovačem a zažehovačem, rozněcovadlo s trhavou nebo výmetnou náložkou. Toto pojmenování zahrnuje též dýmové granáty.

POZN.: SIGNÁLNÍ PROSTŘEDKY, DÝMOVÉ nejsou zahrnuty pod toto pojmenování. Ty jsou v tomto glosáři uvedeny zvlášť.

MUNICE, DÝMOVÁ, BÍLÝ FOSFOR, s nebo bez trhavé nebo výmetné náložky, nebo hnací náplně: UN čísla 0245, 0246

Munice, která obsahuje bílý fosfor jako dýmotvornou látku. Kromě toho obsahuje jeden nebo více těchto komponentů: hnací náplň se zápalkou a zažehovačem; rozněcovadlo s trhavou nebo výmetnou náložkou. Toto pojmenování zahrnuje též dýmové granáty.

MUNICE, OSVĚTLOVACÍ, s nebo bez trhavé nebo výmetné náložky, nebo hnací náplně: UN čísla 0171, 0254, 0297

Munice určená k vytvoření jednotlivého zdroje intenzivního světla k osvětlení prostoru. Toto pojmenování zahrnuje osvětlovací nálože, granáty, střely a bomby osvětlovací a identifikující cíle.

POZN.: Následující předměty nespadají pod toto pojmenování: NÁBOJE, SIGNÁLNÍ; PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, TÍSŇOVÉ; PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ RUČNÍ; SVĚTLICE, LETECKÉ; SVĚTLICE, POZEMNÍ. Ty jsou v tomto glosáři uvedeny zvlášť.

MUNICE, SLZOTVORNÁ s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplní: UN čísla 0018, 0019, 0301

Munice obsahující slzotvornou látku. Kromě toho obsahuje jeden nebo více těchto komponentů: pyrotechnickou látku, hnací náplň se zápalkou a zažehovačem, rozněcovadlo s trhavou nebo výmetnou náložkou.

MUNICE, ZÁPALNÁ, s kapalinou nebo gelem, s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplní: UN číslo 0247

Munice, která obsahuje kapalnou nebo gelovitou zápalnou látku. Pokud není zápalná látka sama výbušninou, obsahuje munice kromě toho ještě jednu nebo více těchto složek: hnací náplň se zápalkou a zažehovačem, rozněcovadlo s trhavou nebo výmetnou náložkou.

MUNICE, ZÁPALNÁ, s nebo bez trhavé nebo výmetné náložky, s nebo bez hnací náplně: UN čísla 0009, 0010, 0300

Munice, která obsahuje zápalnou slož. Pokud není zápalná slož sama výbušninou, obsahuje munice kromě toho jednu nebo více těchto složek: pohonnou náplň se zápalkou a zažehovačem, rozněcovadlo s trhavou nebo výmetnou náložkou.

MUNICE, ZÁPALNÁ, BÍLÝ FOSFOR, s trhavou nebo výmetnou náložkou, nebo hnací náplní: UN čísla 0243, 0244

Munice, která obsahuje jako zápalnou látku bílý fosfor. Kromě toho obsahuje jednu nebo více těchto složek: hnací náplň se zápalkou a zažehovačem, rozněcovadlo s trhavou nebo výmetnou náplní.

MUNICE, ZKUŠEBNÍ: UN číslo 0363

Munice, která obsahuje pyrotechnické látky. Slouží ke zkoušce funkce nebo odolnosti nové munice, zbraňových dílů nebo zařízení.

NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ: UN čísla 0012, 0339, 0417

Munice, která sestává z nábojnice se středovým nebo okrajovým zápalem, obsahující hnací náplň a pevnou střelu. Náboje jsou určené k vystřelování ze zbraní o ráži nejvýše 19,1 mm. Pod toto pojmenování jsou zahrnuty také brokové náboje všech ráží.

POZN.: NÁBOJE MALORÁŽOVÉ, CVIČNÉ nespadají pod toto pojmenování. Tyto jsou uvedeny zvlášť.Také některé vojenské malorážové náboje nespadají pod toto pojmenování. Tyto jsou uvedeny pod pojmenováním NÁBOJE PRO ZBRANĚ, S NEVÝBUŠNOU STŘELOU.

NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ, CVIČNÉ: UN čísla 0014, 0327, 0338

Munice, která sestává z uzavřené nábojnice se středovým nebo okrajovým zápalem a náplně z bezdýmného nebo z černého prachu. Náboje neobsahují střely. Jsou určené k vystřelování ze zbraní o ráži nejvýše 19,1 mm a slouží k vyvolání silného zvukového efektu. Používají se pro cvičné účely, k pozdravné střelbě, jako hnací náplně, pro startovací pistole atd.

NÁBOJE, PRO ZBRANĚ, CVIČNÉ: UN čísla 0014, 0326, 0327, 0338, 0413

Munice, která sestává z uzavřené nábojnice se středovým nebo okrajovým zápalem a z náplně bezdýmného nebo černého prachu. Náboje neobsahují střely. Předměty slouží k vyvolání silného zvukového efektu. Používají se pro cvičné účely, k pozdravné střelbě, jako hnací náplně, pro startovací pistole atd. Pod toto pojmenování spadá také munice, cvičná.

NÁBOJE PRO ZBRANĚ, S NEVÝBUŠNOU STŘELOU: UN čísla 0012, 0328,0339, 0417

Munice, která sestává ze střely bez trhavinové nálože a z nábojky, s nebo bez zápalného šroubu. Předměty mohou obsahovat stopovku za předpokladu, že převažující nebezpečí představuje hnací náplň.

NÁBOJE, PRO ZBRANĚ, S TRHAVINOVOU NÁLOŽÍ: UN 0005, 0007, 0348

Munice, která sestává ze střely s trhavinovou náloží s roznětnými prostředky, které nemají nejméně dvě účinná pojistná zařízení a hnací náplně, s nebo bez zápalného šroubu. Pojmenování zahrnuje jednotné náboje, částečně dělené náboje a dělené náboje, jestliže jsou jednotlivé díly baleny společně.

NÁBOJE, PRO ZBRANĚ, S TRHAVINOVOU NÁLOŽÍ: UN 0006, 0321, 0412

Munice, která sestává ze střely s trhavinovou náloží bez roznětných prostředku nebo s roznětnými prostředky, které mají nejméně dvě účinná pojistná zařízení, a hnací náplně, s nebo bez zápalného šroubu. Pojmenování zahrnuje jednotné náboje, částečně dělené náboje a dělené náboje, jestliže jsou jednotlivé díly baleny společně.

NÁBOJE, SIGNÁLNÍ: UN čísla 0054, 0312, 0405

Předměty, které jsou určeny pro vytváření barevných světelných nebo jiných signálů. Jsou vystřelovány ze signálních pistolí apod.

NÁBOJE, ZÁBLESKOVÉ: UN čísla 0049, 0050

Předměty sestávají z pouzdra, zápalky a zábleskové slože. Všechny součásti jsou sestaveny do jednoho celku připraveného ke střelbě.

NÁBOJKY, PRO ROPNÉ VRTY: UN čísla 0277, 0278

Předměty, sestávají z tenkého pouzdra z lepenky, kovu nebo jiného materiálu, které obsahují pouze bezdýmný prach a slouží k vystřelování tvrzených střel k prorážení pažení ropných vrtů.

POZN. Následující předměty nespadají pod toto pojmenování: nálože kumulativní.Ty jsou v tomto glosáři uvedeny zvlášť.

NÁBOJNICE, PRÁZDNÉ, SE ZÁPALKOU: UN čísla 0055, 0379

Předměty, sestávající z nábojnice z kovu, plastu nebo jiného nehořlavého materiálu, jejichž jedinou výbušnou součástí je zápalka nebo zápalkový šroub.

NÁBOJNICE, SPALITELNÉ, PRÁZDNÉ, BEZ ZÁPALKY: UN čísla 0446, 0444

Předměty sestávající z nábojnice, která je z části nebo celá zhotovena z nitrocelulózy.

NÁLOŽE KUMULATIVNÍ bez rozbušky: UN čísla 0059, 0439, 0440, 0441

Předměty sestávající z pouzdra obsahujícího nálož detonující výbušniny s dutinou, která je vyložena tuhým materiálem. Předměty jsou určeny k vyvolání mohutného usměrněného průrazného efektu.

NÁLOŽE KUMULATIVNÍ, OHEBNÉ, LINEÁRNÍ: UN čísla 0237, 0288

Předměty sestávající z duše z detonující výbušniny tvarované do "V" oplášťované pružnou hmotou.

NÁLOŽE, PODHLADINOVÉ: UN číslo 0056

Předměty sestávající z nálože detonující výbušniny umístěné v sudu nebo ve střele bez roznětných prostředků nebo s roznětnými prostředky, které mají nejméně dvě pojistná zařízení. Jsou určeny k detonaci pod vodou.

NÁLOŽE POČINOVÉ, BEZ ROZBUŠKY: UN čísla 0042, 0283

Předměty sestávají z nálože detonační výbušniny bez roznětného prostředku. Jsou určeny k zesílení počinového účinku rozbušky nebo bleskovice.

NÁLOŽE POČINOVÉ, S ROZBUŠKOU: UN čísla 0225, 0268

Předměty sestávají z nálože detonující výbušniny a roznětného prostředku. Jsou určeny k zesílení počinového účinku rozbušky nebo bleskovice.

NÁLOŽE, PŘÍDAVNÉ, VÝBUŠNÉ: UN číslo 0060

Předměty sestávající z malé odnímatelné počinové náložky umístěné v dutině střely mezi zapalovačem a trhavinovou náloží.

NÁLOŽE PRO TECHNICKÉ ÚČELY: UN čísla 0275, 0276, 0323, 0381

Předměty jsou určeny k vyvolání mechanických účinků. Sestávají z pouzdra s náloží z deflagrující výbušniny a roznětného prostředku. Plynné produkty deflagrace slouží k nafukování, k podélnému nebo rotačnímu pohybu nebo aktivují funkci přerušovačů, ventilů nebo spínačů, nebo vystřelují upevňovací prvky nebo hasicí prostředky.

NÁLOŽE, VÝBUŠNÉ, PRŮMYSLOVÉ, bez rozbušky: UN čísla 0442, 0443, 0444, 0445

Předměty sestávající z nálože trhaviny, bez roznětného prostředku. Používají se ke svařování, plátování a tvarování výbuchem nebo pro jiné metalurgické procesy.

NÁLOŽE TRHAVINOVÉ, S PLASTICKÝM POJIVEM: UN čísla 0457, 0458, 0459, 0460

Předměty, sestávající z nálože specifického tvaru bez pouzdra, vyrobené z trhaviny s plastickým pojivem. Neobsahují roznětné prostředky. Používají se jako součást munice jako jsou bojové hlavice.

NÁLOŽE, DESTRUKČNÍ: UN číslo 0048

Předměty, sestávající z pouzdra z lepenky, plastu, kovu nebo jiného materiálu, které obsahují náplň z detonující výbušniny. Neobsahují roznětné prostředky, nebo obsahují roznětné prostředky, které mají nejméně dvě účinná pojistná zařízení.

POZN.: Následují předměty nespadají pod tento pojem: BOMBY, STŘELY, MINY, atd. Ty jsou v tomto glosáři uvedeny zvlášť.

NÁPLNĚ HNACÍ, PRO DĚLA: UN čísla 0242, 0279, 0414

Hnací náplně v jakékoli fyzikální formě pro dělenou dělostřeleckou munici.

NÁPLNĚ HNACÍ: UN čísla 0271, 0272, 0415, 0491

Předměty sestávající z hnací náplně v jakékoliv fyzikální formě s pláštěm nebo bez pláště. Slouží jako součást raketových motorů nebo k snížení odporu vzduchu u střel.

NÝTY, VÝBUŠNÉ: UN číslo 0174

Předměty sestávající z malé náplně výbušniny uvnitř kovového nýtu.

OKTOL SUCHÝ, nebo vlhčený méně než 15% hm. vody: UN číslo: 0266

Látka sestávající z těsné směsi 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyklooktanu (HMX) a trinitrotoluenu (TNT).

OKTONAL: UN číslo 0496

Látka sestávající z těsné směsi 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyklooktanu, trinitrotoluenu(TNT) a hliníku.

PENTOLIT, SUCHÝ nebo vlhčený méně než 15% hm. vody: UN číslo 0151

Látka sestává z těsné směsi pentaeritritoltetranitratu (PETN) a trinitrotoluenu (TNT).

PLYNOVÉ GENERÁTORY NAFUKOVACÍCH VAKŮ, nebo MODULY NAFUKOVACÍCH VAKŮ nebo NAPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ : UN - číslo 0503

Předměty, obsahující pyrotechnické látky, které se používají v automobilech jako součásti záchranných prostředků, jako nafukovacích vaků nebo bezpečnostních pásů.

POHONNÁ HMOTA, KAPALNÁ: UN čísla 0495, 0497

Látka, sestávající z deflagrující kapalné výbušniny, která se používá k pohonu.

POHONNÁ HMOTA, TUHÁ: UN čísla 0498, 0499, 0501

Látka, sestávající z deflagrující pevné výbušniny, která se používá k pohonu.

PRACH BEZDÝMNÝ: UN čísla 0160, 0161

Látka, s obsahem nitrocelulózy jako hlavní složkou, která se používá jako pohonná hmota. Tento pojem zahrnuje jednosložkové bezdýmné prachy (samotná nitrocelulóza (NC)), dvousložkové bezdýmné prachy (jako NC s nitroglycerinem (NG)) a trojsložkové bezdýmné prachy (jako NC/NG/nitroguanidin).

POZN.: Bezdýmný prach litý, lisovaný nebo balený v pytlících je uveden pod pojmem NÁPLNĚ HNACÍ PRO DĚLA nebo SLOŽE HNACÍ.

PRACH ČERNÝ, LISOVANÝ nebo PRACH ČERNÝ, TVAROVANÝ: UN číslo 0028

Látka sestávající z tvarovaného černého prachu.

PRACH ČERNÝ, zrnitý nebo moučkový: UN číslo 0027

Látka sestávající z těsné směsi dřevěného uhlí nebo jiného zdroje uhlíku a dusičnanu draselného nebo dusičnanu sodného se sírou nebo bez ní.

PRACHOVINA SUROVÁ, NAVLHČENÁ, s nejméně 17 hmotnostními % vody: UN číslo 0433 PRACHOVINA SUROVÁ, NAVLHČENÁ, s nejméně 25 hmotnostními % vody: UN číslo 0159

Látka sestávající z nitrocelulózy a nejvýše 60 % nitroglycerínu nebo jiné kapalné organické nitrolátky nebo jejich směsi.

PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ DÝMOVÉ: UN čísla 0196, 0197, 0313, 0487

Předměty, které obsahují pyrotechnické látky a vyvíjejí dým. Mohou také obsahovat zařízení k vysílání akustických signálů.

PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, TÍSŇOVÉ, lodní: UN čísla 0194, 0195

Předměty, které obsahují pyrotechnické látky a jsou určeny k vytváření signálů ve formě zvukového efektu, plamene nebo dýmu nebo kombinace těchto efektů.

PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ RUČNÍ: UN čísla 0191, 0373

Přenosné prostředky, které obsahují pyrotechnické látky a které vydávají visuální signály nebo výstražná znamení. Pod toto pojmenování spadají také malé světlice, jako dálniční světlice, železniční světlice nebo malé světlice pro lodě v tísni.

PŘEDMĚTY, PYROFORNÍ: UN číslo 0380

Předměty obsahující pyroforní látku, která je ve styku se vzduchem schopná samovznícení a výbušnou látku nebo složku. Toto pojmenování nezahrnuje předměty obsahující bílý fosfor.

PŘEDMĚTY PYROTECHNICKÉ, pro technické účely: UN čísla 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Předměty, které obsahují pyrotechnické látky. Jsou používány pro technické účely, jako je vývin tepla, vývin plynu nebo divadelní efekty a pod.

POZN.: Následují předměty nespadají pod toto pojmenování: všechny druhy munice; ZAŘÍZENÍ UVOLŇOVACÍ, VÝBUŠNÉ; PŘEDMĚTY PYROTECHNICKÉ, ZÁBAVNÉ; TŘASKAVKY, ŽELEZNIČNÍ; SVĚTLICE, POZEMNÍ; SVĚTLICE, LETECKÉ; NÁBOJE, SIGNÁLNÍ; ŘEZAČE, KABELŮ, VÝBUŠNÉ; PROSTŘEDKY, SIGNÁLNÍ, RUČNÍ; PROSTŘEDKY, SIGNÁLNÍ, DÝMOVÉ; PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, TÍSŇOVÉ; NÝTY, VÝBUŠNÉ. Tyto předměty jsou v tomto glosáři uvedeny zvlášť

PŘEDMĚTY PYROTECHNICKÉ, ZÁBAVNÉ UN čísla 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Pyrotechnické předměty určené pro zábavné účely.

PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, VELMI NECITLIVÉ ( EEI): UN číslo 0486

Předměty, které obsahují jen zvlášť necitlivé detonující látky (EIDS), které při normálních přepravních podmínkách vykazují jen nepatrnou pravděpodobnost náhodného roznětu nebo přenosu detonace a obstály ve zkušební sérii 7 dle Příručky zkoušek a kritérií.

RAKETOVÉ MOTORY: UN čísla 0186, 0280, 0281

Předměty sestávající z výbušniny, obvykle tuhé pohonné hmoty, která je umístněna ve válci opatřeném jednou nebo více tryskami. Jsou určeny k pohonu raket nebo řízených střel.

RAKETOVÉ MOTORY S HYPERGOLEM, s nebo bez výmetné nálože: UN čísla 0250, 0322

Předměty sestávající z válce s jednou nebo více tryskami, který obsahuje hypergolickou pohonnou látku. Jsou určeny k pohonu raket nebo řízených střel.

RAKETOVÉ MOTORY S KAPALNÝM PALIVEM: UN čísla 0395, 0396

Předměty sestávající z válce s jednou nebo více tryskami, který obsahuje kapalné palivo. Jsou určeny k pohonu raket nebo řízených střel.

ROZBUŠKY PRO MUNICI: UN čísla 0073,0364, 0365, 0366

Předměty sestávající s z malého kovového nebo plastového pouzdra, které obsahuje výbušninu jako azid olova, pentaerythrittetranitrát (PETN) nebo kombinaci výbušnin. Tyto předměty jsou určeny k počinu detonační sestavy.

SOUČÁSTI ZAPALOVAČŮ, J.N.: UN čísla 0382, 0383, 0384, 0461

Předměty, obsahující výbušninu, určené k přenosu detonace nebo deflagrace v zapalovačích munice.

STŘELY, nevýbušné se stopovkou: UN čísla 0345, 0424, 0425

Předměty jako střely, které jsou vystřelovány z děl nebo jiných dělostřeleckých zbraní, pušek nebo jiných malorážových střelných zbraní.

STŘELY s trhavou nebo výmetnou náložkou: UN čísla 0426, 0427

Předměty jako střely, které jsou vystřelovány z děl nebo jiných dělostřeleckých zbraní, pušek nebo jiných malorážových střelných zbraní. Střely obsahují roznětné prostředky, které nemají nejméně dvě účinná pojistná zařízení. Používají se k rozhozu značkovacího barviva nebo jiných nevýbušných látek.

STŘELY s trhavá nebo výmetnou náložkou: UN čísla 0346, 0347

Předměty jako střely, které jsou vystřelovány z děl nebo jiných dělostřeleckých zbraní, pušek nebo jiných malorážových střelných zbraní. Střely neobsahují roznětné prostředky nebo obsahují roznětné prostředky, které mají nejméně dvě účinná pojistná zařízení. Používají se k rozhozu značkovacího barviva nebo jiných nevýbušných látek

STŘELY s trhavou nebo výmetnou náložkou: UN čísla 0434, 0435

Předměty jako střely, které jsou vystřelovány z děl nebo jiných dělostřeleckých zbraní, pušek nebo jiných malorážových střelných zbraní. Používají se k rozhozu značkovacího barviva nebo jiných nevýbušných látek.

STŘELY s trhavinovou náloží: UN čísla 0168, 0169, 0344

Předměty jako střely, které jsou vystřelovány z děl nebo jiných dělostřeleckých zbraní, pušek nebo jiných malorážových střelných zbraní. Střely neobsahují roznětné prostředky nebo obsahují roznětné prostředky, které mají nejméně dvě účinná pojistná zařízení.

STŘELY s trhavinovou náloží: UN čísla 0167, 0324

Předměty jako střely, které jsou vystřelovány z děl nebo jiných dělostřeleckých zbraní, pušek nebo jiných malorážových střelných zbraní. Střely obsahují roznětné prostředky, které nemají nejméně dvě účinná pojistná zařízení.

STOPINA: UN číslo 0101

Předmět sestávající z bavlněných vláken obalených jemně zrněným černým prachem. Hoří vnějším plamenem a používá se k zážehu pyrotechnických předmětů atd.

STOPOVKY PRO MUNICI: UN čísla 0212, 0306

Uzavřené předměty, které obsahují pyrotechnické látky. Slouží k zviditelnění dráhy letu střely.

SVĚTLICE, LETECKÉ: UN čísla 0092, 0403, 0404, 0420, 0421

Předměty, obsahující pyrotechnické látky, které jsou určeny ke shazování z letadel. Používají se k osvětlovacím, identifikačním, signálním nebo varovným účelům.

SVĚTLICE, POZEMNÍ: UN čísla 0092, 0418, 0419

Předměty, obsahující pyrotechnické látky, které jsou určeny k používání na zemi. Používají se k osvětlovacím, identifikačním, signálním nebo varovným účelům.

ROZBUŠKOVÁ SESTAVA, NEELEKTRICKÁ, pro trhací práce: UN čísla 0360, 0361, 0500

Neelektrické rozbušky opatřené prostředky, kterými jsou uváděny v činnost jako jsou zápalnice, bleskovice, mikrobleskovice a detonační trubice. Mohou být mžikové nebo časované. Pod toto pojmenování spadají detonační zařízení s bleskovicí.

ROZBUŠKY, ELEKTRICKÉ pro trhací práce: UN čísla 0030, 0255, 0456

Předměty, které jsou určeny zejména k počinu průmyslových trhavin. Rozbušky mohou být mžikové i časované. Elektrické rozbušky se uvádějí v činnost elektrickým proudem.

ROZBUŠKY, NEELEKTRICKÉ pro trhací práce: UN čísla 0029,00267, 0455

Předměty, které jsou určeny zejména k počinu průmyslových trhavin. Rozbušky mohou být mžikové i časované. Neelektrické rozbušky se uvádějí v činnost zápalnicí, bleskovicí, mikrobleskovicí, detonační trubicí nebo jinými roznětnými prostředky. Pod toto pojmenování spadají detonační zařízení bez bleskovice.

ROZBUŠKY PRO MUNICI: UN 0073,00364, 0365, 0366.

Předměty sestávající z malého kovového nebo plastového pouzdra, které obsahuje výbušniny jako azid olovnatý, PETN nebo směs výbušnin. Jsou určeny k počinu detonačních zařízení.

ROZRUŠOVACÍ ZAŘÍZENÍ, VÝBUŠNÉ pro ropné vrty, bez rozbušky: UN číslo 0099

Předměty sestávající z trhavinové nálože v pouzdře bez roznětného prostředku. Používají se k rozrušení horniny v okolí vrtného otvoru, pro usnadnění výtoku ropy z horniny.

ŘEZAČE KABELŮ, VÝBUŠNÉ: UN číslo 0070

Předměty sestávající ze zařízení s nožovým ostřím, které je vymršťováno malou náloží deflagrační výbušniny na kovadlinu.

TORPÉDA, s trhavinovou náloží: UN číslo 0329

Předměty sestávající z výbušného pohonného systému k pohonu torpéda ve vodě a z bojové hlavice. Bojová hlavice neobsahuje roznětné prostředky nebo obsahuje prostředky, které mají nejméně dvě účinná pojistná zařízení.

TORPÉDA, s trhavinovou náloží: UN číslo 0330

Předměty sestávající z výbušného nebo nevýbušného pohonného systému, k pohonu torpéda ve vodě a z bojové hlavice. Bojová hlavice obsahuje roznětné prostředky, které mají méně než dvě účinná pojistná zařízení.

TORPÉDA, s trhavinovou náloží: UN číslo 0451

Předměty sestávající z nevýbušného pohonného systému, k pohonu torpéda ve vodě a z bojové hlavice. Bojová hlavice neobsahuje roznětné prostředky nebo obsahuje roznětné prostředky, které mají nejméně dvě účinná pojistná zařízení.

TORPÉDA, S KAPALNÝM PALIVEM, s trhavinovou náloží nebo bez ní: UN číslo 0449

Předměty, sestávající z kapalného výbušného pohonného systému k pohonu torpéda ve vodě s bojovou hlavicí nebo bez ní, nebo předměty sestávající z kapalného nevýbušného pohonného systému k pohonu torpéda ve vodě s bojovou hlavicí.

TORPÉDA,S KAPALNÝM PALIVEM s nevýbušnou hlavicí: UN číslo 0450

Předměty sestávající z kapalného výbušného pohonného systému k pohonu torpéda ve vodě s nevýbušnou hlavicí.

TRHAVÉ NÁLOŽKY: UN číslo 0043

Předměty, sestávající z malé náložky výbušniny. Slouží k roztržení pláště střel nebo jiné munice, aby se mohla rozptýlit jejich náplň.

TŘASKAVKY, ŽELEZNIČNÍ: UN čísla 0192, 0193, 0492, 0493

Předměty, obsahující pyrotechnickou látku, které při nárazu vybuchují se silným zvukovým efektem. Předměty jsou určeny k umístnění na železničních kolejích.

TRHAVINA, TYP A: UN číslo 0081

Látky sestávající z kapalných nitroesterů, jako nitroglycerin nebo směsi takových látek. Obsahují kromě toho jednu nebo více těchto součástí: nitrocelulózu, dusičnan amonný nebo jiné anorganické dusičnany, aromatické nitrosloučeniny nebo hořlavé látky, jako dřevěnou moučku nebo hliníkový prášek. Látky mohou obsahovat kromě toho inertní součásti, jako je křemelina a přísady, jako barviva a stabilizátory. Trhaviny mají konzistenci práškovou, želatinovou, plastickou nebo poloplastickou. Pod toto pojmenování spadají také dynamity, trhací želatiny, želatinové dynamity.

TRHAVINA, TYP B: UN čísla 0082, 0331

Látky sestávající ze (a) Směsi dusičnanu amonného nebo jiných anorganických dusičnanů s výbušninami jako trinitrotoluen (TNT), které mohou také obsahovat jiné látky, jako dřevěnou moučku a hliníkový prášek; nebo (b) Směsi z dusičnanu amonného nebo jiných anorganických dusičnanů s jinými hořlavými, nevýbušnými látkami.

V obou případech mohou trhaviny obsahovat inertní součásti, jako křemelinu a přísady, jako barviva a stabilizátory. Tyto trhaviny nesmějí obsahovat nitroglycerín nebo podobné kapalné nitroestery a chlorečnany.

TRHAVINA, TYP C: UN číslo 0083

Látky sestávající ze směsi chlorečnanu draselného a chlorečnanu sodného nebo chloristanu draselného nebo chloristanu sodného nebo chloristanu amonného a organických nitrosloučenin nebo hořlavých látek jako dřevěná moučka, hliníkový prášek nebo uhlovodíky. Látky mohou kromě toho obsahovat inertní součásti jako křemelinu a přísady jako barviva a stabilizátory. Tyto trhaviny nesmějí obsahovat nitroglycerin nebo podobné kapalné nitroestery.

TRHAVINA, TYP D: UN číslo 0084

Látky sestávající ze směsi organických nitrosloučenin a hořlavých látek, jako uhlovodíků a hliníkového prášku. Látky mohou obsahovat inertní součásti jako křemelinu a přísady jako barviva a stabilizátory. Tyto trhaviny nesmějí obsahovat nitroglycerin nebo podobné kapalné nitroestery, chlorečnany a dusičnan amonný. Pod toto pojmenování spadají všechny plastické trhaviny.

TRHAVINA, TYP E: UN čísla 0241, 0332

Látky sestávající z vody, jako hlavní součásti a vysokého podílu dusičnanu amonného nebo jiných oxidačních prostředků, z nichž se část může nacházet v roztoku. Ostatními součástmi mohou být nitrosloučeniny jako trinitrotoluen, uhlovodíky nebo hliníkový prášek. Látky mohou obsahovat inertní součásti, jako křemelinu a přísady jako barviva a stabilizátory. Pod toto pojmenování spadají emulzní trhaviny, trhaviny typu slurry a "vodní gely".

TRITONAL: UN číslo 0390

Látka sestává ze směsi trinitrotoluenu (TNT) a hliníku.

VÝBUŠNÉ LÁTKY, VELMI NECITLIVÉ (EVI), J.N.: UN číslo 0482

Látky nebezpečné hromadným výbuchem, které jsou tak necitlivé, že při normálních přepravních podmínkách je jen velmi malá pravděpodobnost jejich roznětu nebo přechodu z hoření k detonaci. Tyto látky musí také obstát ve zkouškách série 5 dle Příručky zkoušek a kriterií.

VZORKY, VÝBUŠNÉ, kromě třaskavin: UN číslo 0190

Nové nebo již existující výbušné látky nebo předměty které dosud nejsou přiřazeny k žádnému pojmenování v kapitole 3.2, Tabulce A, které jsou přepravovány v malém množství v souladu s pokyny příslušného orgánu mimo jiné k pokusným, klasifikačním, výzkumným a vývojovým účelům za účelem kontroly jakosti nebo jako obchodní vzorek.

POZN.: Výbušné látky nebo předměty, které již jsou jmenovitě uvedené v kapitole 3.2, tabulce A, pod tento pojem nespadají.

ZÁBLESKOVÁ SLOŽ: UN čísla 0094, 0305

Pyrotechnická látka, která po zážehu vydává intenzivní světlo.

ZÁPALKY, KALÍŠKOVÉ: UN čísla 0044, 0377, 0378

Předměty sestávající se z kovových nebo plastových kalíšků, které obsahují malé množství výbušné směsi, která se snadno zažehuje úderem. Používají se k zážehu hnacích náplní malorážových nábojů a v perkusních zažehovačích.

ZÁPALNÉ ŠROUBY UN čísla 0319, 0320, 0376

Předměty sestávající ze zápalky pro zážeh a náplně deflagrační výbušniny jako je černý prach. Používají se k zážehu hnací náplně v nábojkách pro děla atd.

ZÁPALNICE, BEZPEČNOSTNÍ: UN číslo 0105

Předmět, sestávající z duše z jemnozrnného černého prachu, která je omotaná ohebným textilním vláknem. Je opatřený jedním nebo více ochrannými obaly a po zažehnutí hoří stanovenou rychlostí bez jakéhokoliv vnějšího výbušného účinku.

ZÁPALNICE: UN číslo 0066

Předmět, který se buď sestává z textilních vláken obalených černým prachem nebo jinou rychle hořící pyrotechnickou složí a z pružného ochranného povlaku nebo z duše z černého prachu opředené pružnými textilními vlákny. Předmět hoří podélně otevřeným plamenem a slouží k přenosu zážehu z jednoho zařízení k náloži nebo k zažehovači.

ZÁPALNICE, trubičková, s kovovým pláštěm: UN číslo 0101

Předmět sestávající z kovové trubičky s duší z deflagrující výbušniny.

ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ: UN čísla 0106, 0107, 0257, 0367

Předměty s výbušnými díly, určené k vyvolání detonace v munici. Obsahují mechanické, elektrické, chemické nebo hydrostatické zařízení k vyvolání detonace. Obvykle obsahují pojistná zařízení.

ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ s pojistným zařízením: UN čísla 0408,0409,0410

Předměty, s výbušnými díly, určené k vyvolání detonace v munici. Obsahují mechanické, elektrické, chemické nebo hydrostatické zařízení k vyvolání detonace. Detonační zapalovače musí obsahovat nejméně dvě účinná pojistná zařízení.

ZAPALOVAČE, ZÁŽEHOVÉ: UN čísla 0316, 0317, 0368

Předměty, s třaskavými složemi, určené k vyvolání deflagrace v munici. Obsahují mechanické, elektrické, chemické nebo hydrostatické zařízení k vyvolání deflagrace. Obvykle obsahují pojistná zařízení.

ZAŘÍZENÍ, AKTIVOVATELNÉ VODOU, s trhavou nebo výmetnou náložkou nebo s hnací náplní: UN čísla 0248, 0249

Předměty, jejichž funkce je závislá na fyzikálně-chemické reakci jejich složek s vodou.

ZAŽEHOVAČE: UN čísla 0121, 0314, 0315, 0454

Předměty, které obsahují jednu nebo více výbušných látek, které jsou určeny k vyvolaní deflagrace ve výbušných zařízeních. Do činnosti mohou být uváděny chemicky, elektricky nebo mechanicky.

POZN.: Následující předměty nespadají pod tento pojem: ZÁPALNICE, ZÁPALNICE trubičková; ZÁPALNICE BEZPEČNOSTNÍ; ZÁPALKY KALÍŠKOVÉ; STOPINA; ZAŽEHOVAČE HNACÍCH NÁPLNÍ; ZAŽEHOVAČE ZÁPALNIC. Jsou v tomto glosáři uvedeny zvlášť.

ZAPALOVAČE, ZÁŽEHOVÉ: UN čísla 0316, 0317, 0368

Předměty, obsahující třaskavé slože, které jsou určeny k vyvolání deflagrace v munici. Obsahují mechanické, elektrické, chemické nebo hydrostatické zařízení určené k iniciaci deflagrace. Zpravidla obsahují pojistná zařízení.

ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ: UN čísla 0106, 0107, 0257, 0367

Předměty, obsahující výbušné součásti, které jsou určeny k vyvolání detonace v munici. Obsahují zařízení k iniciaci detonace, která jsou uváděná v činnost mechanicky, elektricky, chemicky nebo hydrostaticky. Zpravidla obsahují pojistná zařízení.

ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ s pojistným zařízením: UN čísla 0408, 0409, 0410

Předměty, obsahující výbušné součásti, které jsou určeny k vyvolání detonace v munici. Obsahují zařízení k iniciaci detonace, která jsou uváděná v činnost mechanicky, elektricky, chemicky nebo hydrostaticky. Detonační zapalovače musí obsahovat nejméně dvě účinná pojistná zařízení.

ZAŘÍZENÍ UVOLŇOVACÍ, VÝBUŠNÉ: UN číslo 0173

Předměty sestávající z malé výbušné náložky s roznětným prostředkem a tyče nebo spojovacího dílu. Přeražením tyče nebo spojovacího dílu se zařízení uvede rychle v činnost.

ZAŽEHOVAČE HNACÍCH NÁPLNÍ: UN čísla 0319, 0320, 0376

Předměty sestávají z prostředku zážehu a dodatkové náplně z deflagrující výbušniny, jako černý prach. Slouží jako zažehovač pro hnací náplně v nábojnicích pro děla atd.

ZAŽEHOVAČE ZÁPALNIC: UN číslo 0131

Předměty různé konstrukce, které se uvádějí v činnost třením, úderem nebo elektricky a které slouží k zažehnutí zápalnice.

2.2.1.2 K přepravě nepřipuštěné látky a předměty 2.2.1.2.1 Výbušné látky, které vykazují podle kritérií Příručky zkoušek a kritérií nepřípustně vysokou citlivost nebo u kterých může nastat samovolná reakce, jakož i výbušné látky a předměty s výbušnou látkou, které nejsou v kapitole 3.2, tabulce A jmenovitě uvedené nebo označené j.n. nejsou připuštěny k přepravě. 2.2.1.2.2 Látky skupiny snášenlivosti A (1.1 A UN - čísel 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224, 0473) nejsou k přepravě připuštěny.

Předměty skupiny snášenlivosti K (1.2 K UN číslo 0020 a 1.3 K UN čísla 0021) nejsou k přepravě připuštěny.

2.2.1.3 Seznam hromadných položek
-------------------------------------------------------------------
  Klasifikační UN   Pojmenování látek nebo předmětů
  kód (viz   číslo
  2.2.1.1.4)
-------------------------------------------------------------------
  1.1 A     0473  LÁTKY  VÝBUŠNÉ,  J.N.  (nepřipuštěny
             k přepravě, viz pod 2.2.1.2.2)
  1.1 B     0461  SOUČÁSTI, ROZNĚTNÉ SYSTÉMY,
             J.N. 2.2.1.2.2
  1.1. C    0474  LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.
         0497  POHONNÁ HMOTA, KAPALNÁ
         0498  POHONNÁ HMOTA TUHÁ
         0462  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ , J.N..
  1.1 D     0475  VÝBUŠNÉ LÁTKY, J.N.
         0463  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.
  1.1 E     0464  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.
  1.1 F     0465  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.
  1.1 G     0476  LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.
  1.1 L     0357  LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.
         0354  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.
  1.2 B     0382  SOUČÁSTI, ROZNĚTNÉ SYSTÉMY, J.N.
  1.2 C     0466  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.
  1.2 D     0467  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.
  1.2 E     0468  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.
  1.2 F     0469  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.
  1.2 L     0358  VÝBUŠNÉ LÁTKY, J.N.
         0248  ZAříZENí, AKTIVOVATELNé VODOU, s trhavou nebo
             výmetnou náložkou nebo s hnací náplní
         0355  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.
  1.3 C     0132  DEFLAGRUJÍCÍ KOVOVÉ SOLI AROMATICKÝCH
             NITROSLOUČENIN, J.N.
         0477  LÁTKY VÝBUŠNÉ J.N.
         0495  POHONNÁ HMOTA, KAPALNÁ
         0499  ROZBUŠKOVÁ SESTAVA, NEELEKTRICKÁ, pro  trhací
         0470  práce
             PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.
  1.3 G     0478  LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.
  1.3 L     0359  LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.
         0249  ZAříZENí, AKTIVOVATELNé VODOU, s trhavou nebo
             výmetnou náložkou nebo s hnací náplní
         0356  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N.
  1.4 B     0350  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N
         0383  SOUČÁSTI, ROZNĚTNÉ SYSTÉMY, J.N.
  1.4 C     0479  LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.
         0351  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N
  1.4 D     0480  LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.
         0352  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N
  1.4 E     0471  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N
  1.4 F     0472  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N
  1.4 G     0485  LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.
         0353  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N
  1.4 S     0481  LÁTKY VÝBUŠNÉ, J.N.
         0349  PŘEDMĚTY VÝBUŠNÉ, J.N
         0384  SOUČÁSTI, ROZNĚTNÉ SYSTÉMY, J.N.
  1.5 D     0482  VÝBUŠNÉ LÁTKY, VELMI NECITLIVÉ (EVI), J.N.
  1.6 N     0486  PŘEDMĚTY, VÝBUŠNÉ, VELMI NECITLIVÉ (EEI)
         0190  VÝBUŠNINA, VZOREK, jiná než třaskavina
         POZN  Podtřída a skupina snášenlivosti musí
             být určeny příslušným úřadem v souladu
             s ustanoveními v 2.2.1.1.4
-------------------------------------------------------------------
1) EVI= výbušné velmi necitlivé

2) EEI= výbušné, extrémně necitlivé
2.2.2 Třída 2 Plyny 2.2.2.1 Kritéria 2.2.2.1.1 Název třídy 2 zahrnuje čisté plyny, směsi plynů, směsi jednoho nebo více plynů s jednou nebo více jiných látek, jakož i předměty, které takové látky obsahují.

Plyny jsou látky, které:

(a) při 50st. C mají tenzi par vyšší než 300 kPa (3 bar), nebo (b) při 20st. C a standardním tlaku 101,3 kPa jsou zcela plynné.

POZN. 1: UN 1052 FLUOROVODÍK je však látkou třídy 8.

POZN. 2: Čistý plyn smí obsahovat jiné složky, které pocházejí z výrobního procesu nebo, které jsou přidávány, aby zachovaly stabilitu výrobku za předpokladu, že koncentrace těchto složek nemění zatřídění nebo přepravní podmínky, jako stupeň plnění, plnicí tlak nebo zkušební tlak.

POZN. 3: J.n. položky. v pododdíle 2.2.2.3 mohou zahrnovat čisté plyny, jakož i směsi plynů.

POZN. 4: Nápoje nasycené oxidem uhličitým nepodléhají ustanovením ADR.

2.2.2.1.2 Látky a předměty třídy 2 jsou rozděleny následovně: 1. Stlačený plyn: plyn, který, je-li naplněn pod tlakem pro přepravu, je zcela plynný při - 50 st. C; tato kategorie zahrnuje všechny plyny s kritickou teplotou - 50 st. C nebo nižší; 2. Zkapalněný plyn: plyn, který, je-li naplněn pod tlakem pro přepravu, je částečně kapalný při teplotě nad - 50 st. C. Rozlišuje se: Vysokotlaký zkapalněný plyn: plyn s kritickou teplotou nad - 50 st. C a nejvýše + 65 st. C; a Nízkotlaký zkapalněný plyn: plyn s kritickou teplotou nad + 65 st. C; 3. Hluboce zchlazený zkapalněný plyn: plyn, který, je-li naplněn pro přepravu, je částečně zkapalněn v důsledku své nízké teploty;4. Rozpuštěný plyn: plyn, který, je-li naplněn pod tlakem pro přepravu, je rozpuštěn v rozpouštědle kapalné fáze; 5. Aerosoly a malé nádobky s plynem (plynové kartuše); 6. Jiné předměty obsahující plyn pod tlakem; 7. Plyny, které nejsou pod tlakem, podléhající zvláštním předpisům (vzorky plynů). 2.2.2.1.3 Látky a předměty (kromě aerosolů) třídy 2 jsou podle svých nebezpečných vlastností přiřazeny k jedné z následujících skupin: A dusivé O podporující hoření F hořlavé T jedovaté TF jedovaté, hořlavé TC jedovaté, žíravé TO jedovaté, podporující hoření TFC jedovaté, hořlavé, žíravé TOC jedovaté, podporující hoření, žíravé

Jestliže podle těchto kritérií mají plyny nebo směsi plynů nebezpečné vlastnosti, které lze přiřadit více než jedné skupině, mají skupiny označené písmenem T přednost před všemi ostatními skupinami. Skupiny označené písmenem F mají přednost před skupinami označenými písmeny A nebo O.

POZN. 1: Ve vzorovém předpisu UN, v IMDG Code a v Technických instrukcích ICAO jsou plyny zařazovány na základě svého hlavního nebezpečí do jedné z následující tří podtříd:Podtřída 2.1: Hořlavé plyny (odpovídá skupinám, které jsou označeny písmenem F) Podtřída 2.2: Nehořlavé, nejedovaté plyny (odpovídá skupinám, které jsou označeny písmeny A nebo O) Podtřída 2.3: Jedovaté plyny (odpovídá skupinám, které jsou označeny písmeny T, tzn. T, TF, TC, TO, TFC a TOC)

POZN. 2: Malé nádobky s plynem (UN číslo 2037) musí být přiřazeny dle nebezpečí plynoucího z jejich obsahu ke skupinám A až TOC. K aerosolům (UN číslo 1950) viz 2.2.2.1.6.

POZN. 3: Žíravé plyny se považují za jedovaté, a proto se zařazují do skupiny TC, TFC nebo TOC.

POZN. 4: Směsi, které obsahují více než 21% objemu kyslíku, se zařazují jako podporující hoření.

2.2.2.1.4 Pokud v kapitole 3.2, tabulce A jmenovitě uvedená směs třídy 2 odpovídá různým kritériím uvedeným v 2.2.2.1.2 a 2.2.2.1.5, je třeba tuto směs zařadit dle těchto kritérií a přiřadit ji k vhodné j.n. položce. 2.2.2.1.5 Látky a předměty (kromě aerosolů) třídy 2 jmenovitě neuvedené v kapitole 3.2, tabulce A je třeba přiřadit podle bodů 2.2.2.1.2 a 2.2.2.1.3 k hromadné položce uvedené v pododdíle 2.2.2.3. Platí následující kritéria:

Dusivé plyny

Plyny nepodporující hoření, nehořlavé a nejedovaté, které zřeďují nebo vypuzují kyslík, který je za normálních podmínek přítomen v ovzduší.

Hořlavé plyny

Plyny, které při teplotě 20st. C a standardním tlaku 101,3 kPa:

(a) jsou zápalné ve směsi s nejvýše 13% objemu plynu se vzduchem, nebo (b) mají rozsah hořlavosti se vzduchem nejméně 12 procentních bodů bez ohledu na spodní mez hořlavosti.

Hořlavost musí být stanovena za pomoci zkoušek nebo výpočtů dle metod schválených ISO (viz normu ISO 10156:1996).

Pokud jsou pro použití těchto metod k dispozici pouze nedostatečné údaje, mohou být použity rovnocenné metody zkoušek, pokud jsou uznány příslušným orgánem země původu.

Není-li země původu smluvní stranou ADR, musí být tyto metody uznány příslušným orgánem prvního státu smluvní strany ADR, který přijde do styku se zásilkou.

Plyny podporující hoření

Plyny, které mohou obecně přívodem kyslíku způsobit nebo podpořit hoření jiných látek účinněji než vzduch. Schopnost oxidace musí být stanovena za pomoci zkoušek nebo výpočtů podle metod schválených ISO (viz normu ISO 10156:1996)

Jedovaté plyny

POZN.: Plyny, které kvůli své žíravosti částečně nebo úplně odpovídají kritériím pro jedovatost, musí být zařazeny jako jedovaté. K možnému vedlejšímu nebezpečí žíravosti, viz také kritéria pod nadpisem "Žíravé plyny".

Plyny:

(a) o nichž je známo, že mají takový jedovatý nebo žíravý účinek na člověka, že představují nebezpečí pro jeho zdraví; nebo (b) o kterých se předpokládá, že mají jedovatý nebo žíravý účinek na člověka, protože při zkouškách podle pododdílu 2.2.61.1 vykazují hodnotu LC50 pro akutní jedovatost nejvýše 5000 ml/m3 (ppm).

Pro zařazení směsí plynů (včetně par látek jiných tříd) může být použit následující vzorec:

přičemž

fi = molární zlomek i-té části směsi.

Ti = index jedovatosti i - té části směsi. Hodnota Ti odpovídá hodnotě LC50 dle P200 pododdílu 4.1.4.1. Pokud hodnota LC50 není v P200 pododdílu 4.1.4.1 uvedena, je třeba použít hodnotu LC50 , která je uvedena ve vědecké literatuře. Pokud hodnota LC50 není známa, vypočítá se index jedovatosti na základě nejnižší hodnoty LC50 látek s podobnými fyziologickými a chemickými účinky, nebo, je-li to jediná možnost, na základě pokusů.

Žíravé plyny

Plyny nebo směsi plynů, které kvůli svým žíravým účinkům zcela odpovídají kritériím pro jedovatost, je třeba zařadit jako jedovaté s vedlejším nebezpečím žíravosti.

Směs plynů, která je z důvodu svých kombinovaných účinků žíravosti a jedovatosti považována za jedovatou, představuje vedlejší nebezpečí žíravosti, jestliže je z lidské zkušenosti známo, že je směs škodlivá pro kůži, oči nebo sliznice, nebo je-li hodnota LC50 žíravých částí směsi při výpočtu podle následujícího vzorce nejvýše 5000 ml/m3 (ppm):

přičemž

fCi = molární zlomek i- té žíravé části směsi.

Tci = index jedovatosti i- té žíravé části směsi. Hodnota Tci odpovídá hodnotě LC50 dle P200 pododdílu 4.1.4.1. Pokud hodnota LC50 není v P200 pododdílu 4.1.4.1 uvedena, je třeba použít hodnotu LC50 , která je uvedena ve vědecké literatuře. Pokud hodnota LC50 není známa, vypočítá se index jedovatosti na základě nejnižší hodnoty LC50 látek s podobnými fyziologickými a chemickými účinky, nebo, je-li to jediná možnost, na základě pokusů.

2.2.2.1.6 Aerosoly Aerosoly (UN číslo 1950) se přiřazují k jedné z následujících skupin podle svých nebezpečných vlastností takto: A dusivé O podporující hoření F hořlavé T jedovaté C žíravé CO žíravé, podporující hoření FC hořlavé, žíravé TF jedovaté, hořlavé TC jedovaté, žíravé TO jedovaté, podporující hoření TFC jedovaté, hořlavé, žíravé TOC jedovaté, podporující hoření, žíravé.

Zařazení závisí na povaze obsahu aerosolového rozprašovače.

POZN.: Plyny, které vyhovují definici jedovatých plynů podle 2.2.2.1.5 nebo pyroforních plynů podle pokynu pro balení P200 v 4.1.4.1, nesmějí být použity jako hnací náplň v aerosolovém rozprašovači. Aerosoly s obsahem splňujícím kritéria pro obalovou skupinu I z hlediska jedovatosti nebo žíravosti nejsou připuštěny k přepravě.

Platí tato kritéria:

a) Přiřazení ke skupině A se provede, pokud obsah nesplňuje kritéria pro žádnou jinou skupinu podle pododstavců b) až f) dále; b) Přiřazení ke skupině O se provede, pokud aerosol obsahuje plyn podporující hoření podle 2.2.2.1.5; c) Přiřazení ke skupině F se provede, jestliže obsah zahrnuje více než 45 % hmotnosti nebo více než 250 g hořlavých složek. Hořlavé složky jsou plyny, které jsou hořlavé ve vzduchu při normálním tlaku, nebo látky nebo přípravky v kapalné formě, které mají bod vzplanutí nejvýše 100 st. C; d) Přiřazení ke skupině T se provede, pokud je obsah, s výjimkou hnací náplně aerosolového rozprašovače, zařazen do třídy 6.1, obalových skupin II nebo III; e) Přiřazení ke skupině C se provede, pokud obsah, s výjimkou hnací náplně aerosolového rozprašovače, splňuje kritéria pro třídu 8, obalové skupiny II nebo III; f) Pokud jsou splněna kritéria pro více než jednu skupinu mezi skupinami O, F, T a C, provede se přiřazení k příslušné skupině CO, FC, TF, TC, TO, TFC nebo TOC.
2.2.2.2 Plyny nepřipuštěné k přepravě 2.2.2.2.1 Chemicky nestálé látky třídy 2 jsou připuštěny k přepravě jen tehdy, byla-li učiněna potřebná opatření k zabránění všech možností nebezpečné reakce za normálních přepravních podmínek, jako např. rozkladu, přeměně nebo polymerizaci. Za tímto účelem je zvláště třeba dbát na to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly látky, které by tyto reakce mohly podporovat. 2.2.2.2.2 Následující látky a směsi nejsou připuštěny k přepravě: 2.2.2.2.3

- UN 2186 - CHLOROVODÍK, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ;

- UN 2421 - OXID DUSITÝ;

- UN 2455 - METHYLNITRID;

- hluboce zchlazené zkapalněné plyny, kterým nelze přiřadit klasifikační kódy 3A, 3O nebo 3 F;

- rozpuštěné plyny, které nemohou být přiřazeny pod UN čísla 1001, 2073 nebo 3318;

- aerosoly, u nichž jsou jako hnací náplně použity plyny, které jsou jedovaté podle 2.2.2.1.5 nebo pyroforní podle pokynu pro balení P200 v 4.1.4.1;

- aerosoly s obsahem splňujícím kritéria pro obalovou skupinu I z hlediska jedovatosti nebo žíravosti (viz 2.2.61 a 2.2.8);

- malé nádobky obsahující plyny, které jsou velmi jedovaté (LC50 nižší než 200 ppm) nebo pyroforní podle pokynu pro balení P200 v 4.1.4.1.

2.2.2.3 Seznam hromadných položek

------------------------------------------------------------------------------------
  Stlačené plyny
------------------------------------------------------------------------------------
  Klasifikační kód UN   Pojmenování látek nebo předmětů
           číslo
------------------------------------------------------------------------------------
  1 A        1979  PLYNY VZÁCNÉ, SMĚS, STLAČENÁ
           1980  PLYNY VZÁCNÉ A KYSLÍK, SMĚS, STLAČENÁ
           1981  PLYNY VZÁCNÉ A DUSÍK, SMĚS, STLAČENÁ
           1956  PLYN STLAČENÝ, J.N.
  1 O        3156  PLYN STLAČENÝ, OXIDUJÍCÍ, J.N.
  1 F        1964  UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, STLAČENÁ, J.N.
           1954  PLYN, STLAČENÝ HOŘLAVÝ, J.N.
  1 T        1955  PLYN, STLAČENÝ, JEDOVATÝ, J.N.
  1 TF       1953  PLYN, STLAČENÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.
  1 TC       3304  PLYN, STLAČENÝ, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.
  1 TO       3303  PLYN, STLAČENÝ, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, J.N.
  1 TFC       3305  PLYN, STLAČENÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ,
               J.N.
  1 TOC       3306  PLYN, STLAČENÝ, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, ŽÍRAVÝ,
               J.N.
------------------------------------------------------------------------------------
  Zkapalněné plyny
------------------------------------------------------------------------------------
  Klasifikační kód UN   Pojmenování látek nebo předmětů
           číslo
------------------------------------------------------------------------------------
  2 A        1058  PLYNY  ZKAPALNĚNÉ, nehořlavé,  s  přidáním
               dusíku, oxidu uhličitého nebo vzduchu
           1078  PLYN JAKO CHLADÍCÍ PROSTŘEDEK, J.N., jako
               směsi plynů s pojmenováním R..., které mají
               jako:
           1968  směs F1 při 70st. C tenzi par nepřesahující
           3163  1,3 MPa (13 bar) a při 50st. C hustotu, která
               odpovídá minimálně hustotě dichlorfluormethanu
               (1,30 kg/l);
               směs F2 při 70st. C tenzi par nepřesahující
               1,9 MPa (19 bar) a při 50st. C hustotu, která
               odpovídá minimálně hustotě dichlorfluormethanu
               (1,21 kg/l);
               směs F3 při 70st. C tenzi par nepřesahující 3
               MPa (30 bar) a při 50st. C hustotu, která
               odpovídá minimálně hustotě chlordifluormethanu
               (1,09 kg/l);
               POZN.:   Trichlorfluormethan   (chladicí
               prostředek   R11),   1,1,2-trichlor-1,2,2-
               trifluorethan (chladicí prostředek R 113),
               1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluorethan  (chladící
               prostředek   R   113a),   1-chlor-1,2,2-
               trifluorethan (chladicí prostředek R133) a 1-
               chlor-1,1,2-trifluorethan (chladicí prostředek
               R133b)nejsou látkami třídy 2, mohou však být
               částmi směsí F1 až F3
               INSEKTICID, PLYNNÝ, J.N.
               PLYN ZKAPALNĚNÝ, J.N.

  2 O        3157  PLYN ZKAPALNĚNÝ, OXIDUJÍCÍ, J.N.

  2F        1010  1,3   BUTADIEN  A  UHLOVODÍKY,   SMĚSI
               STABILIZOVANÉ, které mají při 70st. C tenzi
           1060  par nepřesahující 1,1 MPa (11 bar) a jejichž
               hustoty neklesnou při 50st. C pod hodnotu 0525
               kg/l
               POZN.1,2-butadien,  stabilizovaný  a  1,3-
               butadien, stabilizovaný má přiřazeno UN číslo
               1010, viz. kapitola 3.2, tabulka A
               METHYLACETYLEN   A   PROPADIEN,   SMĚS,
               STABILIZOVANÁ, jako směsi methylacetylenu a
               propadienu s uhlovodíky, kterými jsou:
               SMĚS  P1  obsahující nejvýše  63%  objemu
               methylacetylenu a propadienu a nejvýše 24%
               objemu propanu a propenu, přičemž procentuální
               podíl  nasycených uhlovodíků C4 musí  být
               nejméně 14% objemu;
               SMĚS  P2  obsahující nejvýše  48%  objemu
               methylacetylenu a propadienu a nejvýše 50%
               objemu propanu a propenu, přičemž procentuální
               podíl  nasycených uhlovodíků C4 musí  být
               nejméně 5% objemu;
               jakož  i  směsi propadienu s 1%  až  4%
               methylacetylenu

  2 F        1965  UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N.,
               které jsou jako směsi:
               směs A při 70st. C tenzi par nejvýše 1,1 MPa
               (11bar) a při 50st. C hustotu nejméně 0,525
           3354  kg/l
           3161  směs A 01 při 70st. C tenzi par nejvýše 1,6
               MPa (16 bar) a při 50st. C hustotu nejméně
               0,516 kg/l
               směs A 02 při 70st. C tenzi par nejvýše 1,6
               MPa (16 bar) a při 50st. C hustotu nejméně
               0,505 kg/l
               směs A 0 při 70st. C tenzi par nejvýše 1,6 MPa
               (16bar) a při 50st. C hustotu nejméně 0,495
               kg/l
               směs A 1 při 70st. C tenzi par nejvýše 2,1 MPa
               (21bar) a při 50st. C hustotu nejméně 0,485
               kg/l
               směs B 1 při 70st. C tenzi par nejvýše 2,6 MPa
               (26bar) a při 50st. C hustotu nejméně 0,474
               kg/l
               směs B 2 při 70st. C tenzi par nejvýše 2,6 MPa
               (26bar) a při 50st. C hustotu nejméně 0,463
               kg/l
               směs B při 70st. C tenzi par nejvýše 2,6 MPa
               (26bar) a při 50st. C hustotu nejméně 0,450
               kg/l
               směs C při 70st. C tenzi par nejvýše 3,1 MPa
               (31bar) a při 50st. C hustotu nejméně 0,440
               kg/l
               POZN. 1. Pro výše uvedené směsi jsou také
               přípustná  jako označení látek následující
               obchodní pojmenování: pro směsi A, A01, A02, a
               A0 - Butan, pro směs C Propan
               POZN. 2. Jestliže předchází nebo následuje
               námořní nebo letecká přeprava, smí být pro UN
               1965 UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N.
               použit záznam UN 1075 PLYNY ROPNÉ, ZKAPALNĚNÉ
               INSEKTICID PLYNNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.
               PLYN ZKAPALNĚNÝ HOŘLAVÝ, J.N.

  2 T        1967  INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, J.N.
           3162  PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, J.N.

  2 TF       3355  INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.
           3160  PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.

  2 TC       3308  PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.

  2 TO       3307  PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, J.N.

  2 TFC       3309  PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.

  2 TOC       3310  PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, ŽÍRAVÝ, J.N.
------------------------------------------------------------------------------------
  Hluboce zchlazené zkapalněné plyny
------------------------------------------------------------------------------------
  Klasifikační kód UN   Pojmenování látek nebo předmětů
           číslo
------------------------------------------------------------------------------------
  3 A        3158  PLYN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, J.N.

  3 O        3311  PLYN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, OXIDUJÍCÍ,
               J.N.

  3 F        3312  PLYN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ,
               J.N.
------------------------------------------------------------------------------------
  Rozpuštěné plyny
------------------------------------------------------------------------------------
  Klasifikační kód UN   Pojmenování látek nebo předmětů
           čísla
------------------------------------------------------------------------------------
  4         Jen v kapitole 3.2, tabulce A, jmenovitě uvedené
           látky jsou připuštěny k přepravě
------------------------------------------------------------------------------------
  Obaly a nádoby pro plyn, pod tlakem, malé, s plynem (kartuše)
------------------------------------------------------------------------------------
  Klasifikační kód UN   Pojmenování látek nebo předmětů
           číslo
------------------------------------------------------------------------------------
  5         1950  AEROSOLY
           2037  NÁDOBY,  MALÉ,  S PLYNEM  (KARTUŠE),  bez
               odběrného ventilu, které nelze opětovně plnit
------------------------------------------------------------------------------------
  Jiné předměty, které obsahují plyn pod tlakem
------------------------------------------------------------------------------------
  Klasifikační kód  UN  Pojmenování látek nebo předmětů
            číslo
------------------------------------------------------------------------------------
  6 A        3164 PŘEDMĚTY POD PNEUMATICKÝM TLAKEM (s nehořlavým
               plynem) nebo
            3164 PŘEDMĚTY POD HYDRAULICKÝM TLAKEM (s nehořlavým
               plynem)

  6 F        3150 PŘÍSTROJE, MALÉ, S PLYNNÝM UHLOVODÍKEM, s
               odběrným ventilem, nebo
            3150 NÁDOBKY OPAKOVANĚ PLNITELNÉ PRO MALÉ PŘÍSTROJE
               S PLYNNÝM UHLOVODÍKEM, s odběrným ventilem
------------------------------------------------------------------------------------
  Vzorky plynů
------------------------------------------------------------------------------------
  Klasifikační kód  UN   Pojmenování látek nebo předmětů
            číslo
------------------------------------------------------------------------------------
  7 F        3167  VZOREK PLYNU, NESTLAČENÝ, HOŘLAVÝ,  J.N.,
               který není hluboce zchlazený

  7 T        3169  VZOREK PLYNU, NESTLAČENÝ, JEDOVATÝ, J.N.,
               který není hluboce zchlazený

  7 TF        3168  VZOREK PLYNU, NESTLAČENÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ,
               J.N., který není hluboce zchlazený
------------------------------------------------------------------------------------
2.2.3 Třída 3 Hořlavé kapaliny 2.2.3.1 Kritéria 2.2.3.1.1 Název třídy 3 zahrnuje látky, jakož i předměty, které obsahují látky této třídy, které: - jsou kapalné podle odstavce (a) definice pojmu "kapalina" v oddíle 1.2.1; - mají při 50st. C tenzi par nejvýše 300 kPa (3 bar) a při 20st. C a standardním tlaku 101,3 kPa nejsou zcela plynné; a - mají bod vzplanutí nejvýše 61st. C (viz pododdíl 2.3.3.1 k odpovídající zkoušce).

Název třídy 3 zahrnuje také kapaliny a tuhé látky v roztaveném stavu s bodem vzplanutí nad 61st. C, které jsou podány k přepravě nebo přepravovány zahřáté na teplotu rovnající se jejich bodu vzplanutí nebo vyšší. Tyto látky jsou přiřazeny k UN číslu 3256.

Název třídy 3 zahrnuje také znecitlivěné kapalné výbušné látky. Znecitlivěné kapalné výbušné látky jsou látky, které jsou ve vodě nebo v jiných kapalinách rozpuštěny nebo rozptýleny tak, aby vytvořily homogenní kapalnou směs, která už nemá výbušné vlastnosti. V tabulce A kapitoly 3.2, jsou tyto položky pod UN čísly 1204, 2059, 3064, 3343 a 3357.

POZN. 1: Nejedovaté a nežíravé látky s bodem vzplanutí vyšším než 35st. C, které za podmínek zkoušky hořením stanovených v Příručce pro zkoušky a kritéria, část III, pododdíl 32.2.5, samostatné nehoří, nejsou látkami třídy 3; jsou-li však tyto látky podány k přepravě nebo přepravovány zahřáté na teplotu rovnající se jejich bodu vzplanutí nebo vyšší, jsou látkami třídy 3.

POZN. 2: Odchylkou od odstavce 2.2.3.1.1 se považují paliva pro vznětové motory, plynový olej nebo topný olej (lehký) s bodem vzplanutí nad 61st. C až do nejvýše 100st. C za látky třídy 3, UN čísla 1202.

POZN. 3: Kapaliny, které jsou při vdechnutí velmi jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23st. C a jedovaté látky s bodem vzplanutí 23st. C nebo vyšším jsou látkami třídy 6.1 (viz pododdíl 2.2.61.1).

POZN. 4: Hořlavé kapalné látky a přípravky, používané jako pesticidy, které jsou velmi jedovaté, jedovaté nebo slabě jedovaté a mají bod vzplanutí 23st. C nebo vyšší, jsou látkami třídy 6.1 (viz pododdíl 2.2.61.1).

POZN. 5: Žíravé kapaliny s bodem vzplanutí 23st. C nebo vyšším jsou látkami třídy 8 (viz pododdíl 2.2.8.1).

POZN. 6: UN 2734 AMINY, KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo UN 2734 POLYAMINY, KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N. a UN 2920 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, J.N. jsou látky třídy 8 (viz pododdíl 2.2.8.1).

2.2.3.1.2 Látky a předměty třídy 3 jsou rozděleny následovně: F Hořlavé kapaliny bez vedlejšího nebezpečí;F1 Hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí nejvýše 61 st.C; F2 Hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí nad 61 st.C, přepravované nebo podávané k přepravě při teplotě rovnající se jejich bodu vzplanutí nebo vyšší (zahřáté látky); FT Hořlavé kapaliny, jedovaté; FT1 Hořlavé kapaliny, jedovaté; FT2 Pesticidy;

FC Hořlavé kapaliny, žíravé;

FTC Hořlavé kapaliny, jedovaté, žíravé;

D Znecitlivěné kapalné výbušné látky.

2.2.3.1.3 Látky a předměty zařazené do třídy 3 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2. Látky, které nejsou jmenovitě uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2 musí být přiřazeny k příslušné položce v pododdíle 2.2.3.3 a k odpovídající obalové skupině podle ustanovení tohoto oddílu. Hořlavé kapaliny musí být přiřazeny k jedné z následujících obalových skupin podle stupně nebezpečí, který představují pro přepravu:
     Obalová skupina I: Velmi  nebezpečné  látky: hořlavé
               kapaliny, jejichž  bod varu nebo
               začátek varu je nejvýše 35st. C,
               a hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí
               pod 23st. C, které jsou buď podle
               kritérií pododdílu 2.2.61.1 velmi
               jedovaté,  nebo  podle  kritérií
               pododdílu 2.2.8.1 silně žíravé;
     Obalová skupina II: Středně nebezpečné látky: hořlavé
               kapaliny  s bodem  vzplanutí pod
               23st.  C,  které  nespadají  pod
               obalovou skupinu  I, kromě látek
               v 2.2.3.1.4;
     Obalová skupina III: Málo nebezpečné  látky : hořlavé
               kapaliny s bodem vzplanutí od 23st.
               C do 61st. C včetně, jakož i látky
               v 2.2.3.1.4.
2.2.3.1.4 Kapalné nebo viskózní směsi a přípravky, včetně těch, které obsahují nejvýše 20 % nitrocelulózy s obsahem dusíku v sušině nejvýše 12,6 %, smějí být přiřazeny k obalové skupině III, jestliže jsou splněny následující požadavky: (a) výška vrstvy rozpouštědla, která se oddělí při dělicí zkoušce rozpouštědla, musí činit méně než 3% celkové výšky zkušebního vzorku (viz Příručku zkoušek a kritérií, část III, pododdíl 32.5.1); a (b) viskozita1 a bod vzplanutí musí odpovídat následující tabulce:
+----------------------------+-------------------------------------+-------------------+
| Extrapolovaná       |Doba výtoku t podle ISO 2431:1993  |  Bod vzplanutí  |
| kinematická        |                   |  v st. C     |
| viskozita (při      |                   |          |
| střihové          |                   |          |
| rychlosti blízké      +--------------+----------------------+          |
| 0) mm2/s při        |       |           |          |
| 23 st. C          |       |           |          |
|              |v s     | při průměru výtokové|          |
|              |       | trysky v mm     |          |
+----------------------------+--------------+----------------------+-------------------+
| 20  =< 80         | 20 t =< 60 |         4  |    nad 17   |
| 80  =< 135        | 60 t =< 100 |         4  |    nad 10   |
|135  =< 220        | 20 t =< 32 |         6  |    nad 5    |
|220  =< 300        | 32 t =< 44 |         6  |    nad - 1   |
|300  =< 700        | 44 t =< 100 |         6  |    nad - 5   |
|700             |100 t    |         6  |    - 5 a níže |
+----------------------------+--------------+----------------------+-------------------+

POZN.: Směsi s více než 20%, ale nejvýše 55% nitrocelulózy, s obsahem dusíku nejvýše 12,6% v suché hmotě jsou látkami, které jsou přiřazeny k UN číslu 2059.

Směsi s bodem vzplanutí pod 23st. C - s více než 55% nitrocelulózy a jakýmkoli obsahem dusíku, nebo - s nejvýše 55% nitrocelulózy s obsahem dusíku více než 12,6% v suché hmotě

jsou látkami třídy 1 (UN číslo 0340 nebo 0342) nebo třídy 4.1 (UN číslo 2555, 2556 nebo 2557).

------------------------------------------
1 Stanovení viskozity: Jestliže předmětná látka nemá gravitační
  vlastnosti kapaliny nebo není - li metoda s použitím výtokového
  kelímku vhodná  ke stanovení viskozity,  musí být použit
  viskozimetr s proměnnou střihovou rychlostí, aby mohly být
  stanoveny koeficienty dynamické viskozity látky při 23 st.
  C u  řady hodnot  střihových rychlostí.  Zjištěné hodnoty
  v závislosti na střihových rychlostech musí být extrapolovány
  na hodnotu střihové rychlosti 0. Tímto způsobem stanovená
  dynamická viskozita dělena hustotou dává zdánlivou kinematickou
  viskozitu při střihové rychlosti blízké 0.
2.2.3.1.5 Nejedovaté a nežíravé roztoky a homogenní směsi s bodem vzplanutí 23st. C nebo vyšším (viskózní látky, jako barvy a laky, vyjma látek obsahujících více než 20% nitrocelulózy) v nádobách o vnitřním objemu menším než 450 litrů nepodléhají předpisům ADR, jestliže při dělicí zkoušce rozpouštědla (viz Příručku zkoušek a kritérií, část III, pododdíl 32.5.1) výška oddělené vrstvy rozpouštědla činí méně než 3% celkové výšky a jestliže látky při 23st. C ve výtokovém kelímku podle normy ISO 2431:1993 s tryskou průměru 6 mm vykazují dobu výtoku: (a) nejméně 60 sekund, nebo (b) nejméně 40 sekund a neobsahují více než 60% látek třídy 3. 2.2.3.1.6 Spadají-li látky třídy 3 vlivem příměsí do jiných kategorií nebezpečnosti než těch, do kterých patří látky jmenovitě uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, přiřadí se tyto směsi nebo roztoky k položkám, ke kterým na základě svého skutečného nebezpečí patří.

POZN: K zařazování roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) viz také oddíl 2.1.3.

2.2.3.1.7 Na základě zkušebních postupů podle 2.3.3.1 a 2.3.4 a kritérií uvedených v 2.2.3.1.1 se může také zjistit, zda je jmenovitě uvedený roztok nebo jmenovitě uvedená směs, popřípadě roztok nebo směs, který(á) obsahuje jmenovitě uvedenou látku, takové povahy, že tento roztok nebo tato směs nepodléhá ustanovením pro tuto třídu (viz také oddíl 2.1.3). 2.2.3.2 Látky nepřipuštěné k přepravě 2.2.3.2.1 Látky třídy 3, které snadno peroxidují (jako ethery nebo určité heterocyklické kyslíkaté látky), smějí být přepravovány jen tehdy, jestliže jejich obsah peroxidu nepřekročí 0,3% přepočítáno na peroxid vodíku (H2O2). Obsah peroxidu se stanoví podle 2.3.3.2. 2.2.3.2.2 Chemicky nestálé látky třídy 3 je dovoleno přepravovat jen tehdy, byla-li učiněna potřebná opatření k zabránění nebezpečnému rozkladu nebo polymeraci během přepravy. Za tímto účelem je zejména nutno zajistit, aby nádoby a cisterny neobsahovaly látky, které by takové reakce mohly podporovat. 2.2.3.2.3 Znecitlivěné kapalné výbušné látky, které nejsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2, nejsou připuštěny k přepravě jako látky třídy 3.
2.2.3.3 Seznam hromadných položek

      Klasifikační UN číslo   Pojmenování látek nebo předmětů
       kód

 Hořlavé
 kapaliny       +----------------------------------------------------+
            | 1133    LEPIDLA s hořlavou kapalnou látkou   |
            | 1136    OLEJE DEHTOVÉ, HOŘLAVÉ         |
            | 1139    ROZTOK  OCHRANNÉHO NÁTĚRU  (včetně  |
            |      povrchových  úprav  nebo  nátěrů  |
            |      používaných k průmyslovým nebo jiným  |
            |      účelům, jako jsou základní nátěry  |
            |      karosérií vozidel, vnitřní  nátěry  |
            |      sudů)                  |
            | 1169    EXTRAKTY AROMATICKÉ, KAPALNÉ      |
            | 1197    EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ        |
            | 1210    BARVA TISKAŘSKÁ, hořlavá nebo      |
            | 1210    PŘÍSLUŠENSTVÍ TISKAŘSKÝCH        |
            |      BAREV(včetně ředidel nebo        |
            |      rozpouštědel tiskařských barev),    |
            |      hořlavé                 |
            | 1263    BARVA (včetně barev, lakových barev,  |
            |      emailových laků, mořidel, šelakových  |
            |      roztoků,   fermeží,   lešticích  |
            |      prostředků,  kapalných  plnidel  a  |
            |      kapalných základů pro laky)       |
            | 1263    PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně ředidel   |
            |      a rozpouštědel)             |
            | 1266    VÝROBKY KOSMETICKÉ s hořlavými     |
            |      rozpouštědly              |
      +----------+ 1293    TINKTURY, LÉKAŘSKÉ           |
      |F1    | 1306    PROSTŘEDKY OCHRANNÉ NA DŘEVO,      |
      |     |      KAPALNÉ                 |
      |     | 1866    ROZTOK PRYSKYŘICE, hořlavý       |
      |     | 1999    DEHTY KAPALNÉ, včetně silničního    |
      |     |      asfaltu a olejů, živice a ředěné    |
      |     |      živice                 |
      |     | 3065    NÁPOJE ALKOHOLICKÉ           |
      |     | 3269    PRYSKYŘICE POLYESTEROVĚ,        |
      |     |      VÍCESLOŽKOVÉ              |
      |     | 1224    KETONY, KAPALNÉ,J.N.          |
      |     | 1268    DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo       |
 bez    |     | 1268    PRODUKTY ROPNÉ, J.N.          |
 vedlejšího |     |                          |
 nebezpečí |     |                          |
+-----------+     | 1987    ALKOHOLY, J.N.             |
|F     |     | 1989    ALDEHYDY, J.N.             |
|      |     | 2319    UHLOVODÍKY TERPENICKÉ, J.N.       |
|      |     | 3271    ETHERY, J.N.              |
|      |     | 3272    ESTERY, J.N.              |
|      |     | 3295    UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.        |
|      |     | 3336    THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,  |
|      |     |      HOŘLAVÉ, J.N. nebo           |
|      |     | 3336    SMĚSI THIOLŮ (merkaptanů), KAPALNÉ,  |
|      |     |      HOŘLAVÉ, J.N.              |
|      |     | 1993    LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.      |
|      |     +----------------------------------------------------+
|      |
|      |F2    +----------+-----------------------------------------+
|      |     | 3256   | LÁTKA  ZAHŘÁTÁ, KAPALNÁ,  HOŘLAVÁ,  |
|      +----------+     | J.N., s bodem vzplanutí nad 61 st. C  |
|      Látky   +----------+-----------------------------------------+
|      zahřáté
|           +----------------------------------------------------+
|           | 1228    THIOLY   (merkaptany),   KAPALNÉ,  |
|           |      HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo      |
|           | 1228    SMĚSI  THIOLŮ  (směsi merkaptanů),  |
|           |      KAPALNÉ, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.    |
|           | 1986    ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.    |
|      +----------+ 1988    ALDEHYDY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.    |
|      |FT1    | 2478    ISOKYANÁTY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.  |
|      |     |      nebo                  |
|      |     | 2478    ISOKYANÁT,   ROZTOK,   HOŘLAVÝ,  |
|      |     |      JEDOVATÝ, J.N.             |
|      |     | 3248    LÉČIVA, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, JEDOVATÁ,  |
|      |     |      J.N.                  |
|      |     | 3273    NITRILY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.    |
|      |     | 1992    LÁTKA  HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ,  |
|      |     |      J.N.                  |
|      |     +----------------------------------------------------+
+-----------+     +----------------------------------------------------+
|jedovaté  |     | 2758    PESTICID  -  KARBAMÁT,  KAPALNÝ,  |
|FT     |     |      HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ            |
|      |     | 2760    PESTICID NA BÁZI ARZÉNU, KAPALNÝ,  |
|      |     |      HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ            |
|      |     | 2762    PESTICID  -  ORGANICKÁ  SLOUČENINA  |
|      |     |      CHLORU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ   |
|      |     | 2764    PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, KAPALNÝ,  |
|      |     |      HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ            |
|      |     | 2772    PESTICID  NA  BÁZI  THIOKARBAMÁTU,  |
|      |     |      KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ       |
|      |     | 2776    PESTICID  NA BÁZI MĚDI,  KAPALNÝ,  |
|      |     |      HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ            |
|      |     | 2778    PESTICID  NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ,  |
|      |     |      HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ            |
|      |     |                          |
|      |     | 2780    PESTICID - SUBSTITUOVANÝ NITROFENOL,  |
|      |     |      KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ       |
|      |     | 2782    PESTICID  NA  BÁZI  BIPYRIDILU,  |
|      |     |      KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ       |
|      |    FT2|                          |
|      +----------+                          |
|      Pesticid | 2784    PESTICID  -  ORGANICKÁ  SLOUČENINA  |
|      (s bodem |      FOSFORU, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ   |
|      vzplanutí |                          |
|      pod 23 st.|                          |
|      C)    |                          |
|           | 3024    PESTICID-DERIVÁT KUMARINU, KAPALNÝ,  |
|           |      HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ            |
|           | 3346    PESTICID-DERIVÁT KYSELINY        |
|           |      FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, HOŘLAVÝ,     |
|           |      JEDOVATÝ                |
|           | 3350    PESTICID-PYRETHROID,     KAPALNÝ,  |
|           |      HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ            |
|           | 3021    PESTICID KAPALNÝ, HOŘLAVÝ, JEDOVATÝ,  |
|           |      J.N.                  |
|           | POZNÁMKA: Zařazení pesticidu pod položku se  |
|           | provádí na základě aktivní složky, fyzikálního  |
|           | stavu  pesticidu a všech možných vedlejších  |
|           | nebezpečí, která může představovat.        |
|           +----------------------------------------------------+
|           +----------------------------------------------------+
|           | 2733    AMINY, HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo    |
|           | 2733    POLYAMINY, HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.    |
|žíravé    FC    | 2985    CHLORSILANY, HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.   |
+----------------------+ 3274    ALKOHOLÁTY, ROZTOKY v alkoholu, J.N.  |
|           | 2924    LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.  |
|           +----------------------------------------------------+
|           +----------------------------------------------------+
|jedovaté,  FTC    | 3286    LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ,   |
|žíravé        |      ŽÍRAVÁ, J.N.              |
+----------------------+----------------------------------------------------+
|           +----------------------------------------------------+
|Znecitlivěné kapalné | 3343 NITROGLYCERIN, SMĚS, ZNECITLIVĚNÁ, KAPALNÁ,  |
|výbušné     D  |   HOŘLAVÁ, J.N. s nejvýše 30% hm. nitroglycerinu|
|látky         | 3357 NITROGLYCERIN, SMĚS, ZNECITLIVĚNÁ, KAPALNÁ,  |
+----------------------+    J.N. s nejvýše 30% hm. nitroglycerinu    |
            |                          |
            | (Žádná další hromadná položka není k dispozici.  |
            | Pokud  jde o jiné látky, jsou k  přepravě  |
            | připuštěny jako látky třídy 3 pouze ty, které  |
            | jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2.)      |
            +----------------------------------------------------+
2.2.41 Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky 2.2.41.1 Kritéria 2.2.41.1.1 Název třídy 4.1 zahrnuje hořlavé látky a předměty a znecitlivěné výbušné látky, které jsou tuhými látkami podle písmene a) definice "tuhý" uvedené v oddíle 1.2.1, jakož i samovolně se rozkládající tuhé nebo kapalné látky. Třídě 4.1 jsou přiřazeny: - lehce hořlavé tuhé látky a předměty (viz 2.2.41.1.3 až 2.2.41.1.8); - samovolně se rozkládající tuhé nebo kapalné látky (viz 2.2.41.1.9 až 2.2.41.1.17); - znecitlivěné tuhé výbušné látky (viz 2.2.41.1.18); - látky příbuzné samovolně se rozkládajícím látkám (viz 2.2.41.1.19). 2.2.41.1.2 Látky a předměty třídy 4.1 se dále dělí následovně: F Hořlavé tuhé látky bez vedlejšího nebezpečí: F1 organické F2 organické, roztavené F3 anorganickéFO Hořlavé tuhé látky, podporující hořeníFT Hořlavé tuhé látky, jedovaté: FT1 organické, jedovaté FT2 anorganické, jedovatéFC Hořlavé tuhé látky, žíravé: FC1 organické, žíravé FC2 anorganické, žíravéD Znecitlivěné tuhé výbušné látky bez vedlejšího nebezpečíDT Znecitlivěné tuhé výbušné látky, jedovatéSR Samovolně se rozkládající látky: SR1 nevyžadující řízení teploty SR2 vyžadující řízení teploty.

Hořlavé tuhé látky

Definice a vlastnosti

2.2.41.1.3 Hořlavé tuhé látky jsou lehce hořlavé tuhé látky a tuhé látky, které se mohou zapálit třením.

Lehce hořlavé tuhé látky jsou práškovité, zrnité nebo pastovité látky, které jsou nebezpečné, jestliže se po krátkém styku se zápalným zdrojem, jako např. s hořící zápalkou, mohou snadno zapálit a plamen se po zapálení rychle rozšiřuje. Nebezpečí přitom nemusí vycházet jen z ohně, nýbrž také z jedovatých zplodin hoření. Kovové prášky jsou kvůli obtížím při hašení ohně zvláště nebezpečné, protože normální hasící prostředky, jako oxid uhličitý nebo voda, mohou zvětšit nebezpečí.

Klasifikace

2.2.41.1.4 Látky a předměty zařazené jako hořlavé tuhé látky třídy 4.1 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2. Přiřazení organických látek a předmětů, které nejsou v tabulce A kapitoly 3.2 jmenovitě uvedeny, pod příslušnou položku pododdílu 2.2.41.3, podle ustanovení kapitoly 2.1, se může provést na základě zkušenosti nebo na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 33.2.1. Přiřazení jmenovitě neuvedených anorganických látek musí být provedeno na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 33.2.1, přičemž musí být zohledněny rovněž zkušenosti, vedou-li k přísnějšímu zařazení. 2.2.41.1.5 Jestliže se jmenovitě neuvedené látky na základě zkušebních postupů podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 33.2.1 přiřazují k jedné z položek uvedených v pododdíle 2.2.41.3, platí následující kritéria: (a) Práškovité, zrnité nebo pastovité látky, s výjimkou kovových prášků nebo prášků kovových slitin, se klasifikují jako lehce hořlavé látky třídy 4.1, jestliže se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zápalným zdrojem (např. hořící zápalkou), nebo jestliže se plamen po zapálení rychle rozšiřuje, doba vyhoření je menší než 45 sekund na měrnou vzdálenost 100 mm, nebo rychlost vyhoření je větší než 2,2 mm/s. (b) Kovové prášky nebo prášky kovových slitin se přiřazují ke třídě 4.1, jestliže mohou být zapáleny při styku s plamenem a reakce se rozšíří na celou délku vzorku za 10 minut nebo méně.

Tuhé látky, které se mohou zapálit třením, se musí zařadit do třídy 4.1 analogicky k existujícím položkám (např. zápalkám) nebo v souladu s příslušným zvláštním ustanovením.

2.2.41.1.6 Na základě zkušebních postupů podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, oddílu 33.2.1 a kritérií uvedených v 2.2.41.1.4 a 2.2.41.1.5 se může také zjistit, zda je jmenovitě uvedená látka takové povahy, že nepodléhá předpisům pro tuto třídu. 2.2.41.1.7 Spadají-li látky třídy 4.1 vlivem příměsí do jiných kategorií nebezpečnosti, než těch, do kterých patří látky jmenovitě uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, přiřadí se tyto směsi k položkám, ke kterým na základě svého skutečného nebezpečí patří.

POZN: K zařazování roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) viz také oddíl 2.1.3.

Přiřazení k obalovým skupinám

2.2.41.1.8 Hořlavé tuhé látky zařazené pod různé položky tabulky A kapitoly 3.2 musí být přiřazeny k obalovým skupinám II nebo III na základě zkušebních postupů Příručky zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 33.2.1 podle těchto kritérií: (a) Lehce hořlavé tuhé látky, které mají při zkoušce dobu vyhoření menší než 45 sekund na měrnou vzdálenost 100 mm, jsou přiřazeny k obalové skupině II, proběhl-li plamen navlhčenou zónou; přiřazeny obalové skupině III, jestliže navlhčená zóna zastaví šíření plamene po dobu nejméně 4 minut; (b) Kovové prášky nebo prášky kovových slitin jsou přiřazeny k obalové skupině II, jestliže se reakce při zkoušce rozšíří po celé délce vzorku za 5 minut nebo méně; přiřazen k obalové skupině III, jestliže se reakce při zkoušce rozšíří po celé délce vzorku za více než 5 minut.

U tuhých látek, které mohou vzplanout třením, musí být jejich přiřazení k obalové skupině provedeno v analogii k existujícím položkám nebo podle odpovídajícího zvláštního ustanovení.

Samovolně se rozkládající látky

Definice

2.2.41.1.9 Pro účely ADR jsou samovolně se rozkládající látky tepelně nestálé látky, které se mohou i bez přítomnosti kyslíku (vzduchu) silně exotermicky rozkládat. Látky se nepovažují jako samovolně se rozkládající látky třídy 4.1, jestliže: (a) jsou výbušnými látkami dle kritérií pro třídu 1; (b) jsou látkami podporujícími hoření podle přiřazovacího postupu pro třídu 5.1 (viz pododdíl 2.2.51.1); (c) jsou organickými peroxidy podle kritérií pro třídu 5.2 (viz pododdíl 2.2.52.1); (d) jejich rozkladné teplo je menší než 300 J/g; nebo (e) jejich teplota samourychlujícího se rozkladu (SADT) (viz POZN. 2) je vyšší než 75 st. C pro kus o hmotnosti 50 kg.

POZN. 1: Rozkladné teplo může být určeno libovolnou mezinárodně uznávanou metodou, např. dynamickou diferenční kalorimetrií a adiabatickou kalorimetrií.

POZN. 2: Teplota samourychlujícího se rozkladu (SADT) je nejnižší teplota, při které může dojít k samovolnému rozkladu látky v obalu používaném během přepravy. Potřebné předpisy k určení této teploty jsou obsaženy v Příručce pro zkoušky a kritéria, části II, kapitole 20 a oddílu 28.4.

POZN. 3: Všechny látky, které vykazují vlastnosti samovolně se rozkládajících látek, musí být zařazeny jako takové, i když vykazují podle 2.2.42.1.5 pozitivní výsledek zkoušky pro zařazení do třídy 4.2.

Vlastnosti

2.2.41.1.10 Rozklad samovolně se rozkládajících látek může být vyvolán teplem, stykem s katalytickými nečistotami (např. kyselinami, sloučeninami těžkých kovů, zásadami), třením nebo nárazem. Rychlost rozkladu se zvyšuje se stoupající teplotou a je rozdílná podle druhu látky. Rozklad může mít, zvláště jestliže nedojde k zapálení, za následek vývin jedovatých plynů nebo par. U určitých samovolně se rozkládajících látek musí být teplota řízena. Některé samovolně se rozkládající látky se mohou především pod uzavřením výbušně rozkládat. Tato vlastnost může být zmenšena přidáním ředidel nebo použitím vhodných obalů. Určité samovolně se rozkládající látky prudce hoří. Samovolně se rozkládající látky jsou například některé sloučeniny níže uvedených typů:

alifatické azosloučeniny (-C-N=N-C-)

organické azidy (-C-N3);

diazoniové soli (-CN2 + Z-);

N - nitroso sloučeniny (-N-N=O); a

aromatické sulfohydrazidy (-SO2-NH-NH2).

Tento výčet není úplný; látky s jinými reaktivními skupinami a některé směsi látek mohou mít podobné vlastnosti.

Klasifikace

2.2.41.1.11 Samovolně se rozkládající látky jsou na základě svého stupně nebezpečnosti rozděleny do sedmi typů. Typy samovolně se rozkládajících látek začínají od typu A, který není připuštěn k přepravě v obalu, ve kterém byl zkoušen, až po typ G, který nepodléhá ustanovením pro samovolně se rozkládající látky třídy 4.1. Zařazení samovolně se rozkládajících látek typů B až F přímo závisí na největším přípustném množství v jednom obalu. Zásady pro zařazování, jeho postupy, zkušební metody a kritéria a vzor vhodného zkušebního protokolu jsou uvedeny v Příručce zkoušek a kritérií, části II. 2.2.41.1.12 Již zařazené a k vhodné hromadné položce přiřazené látky jsou uvedeny v pododdíle 2.2.41.4, společně s odpovídajícím UN číslem, vhodným způsobem balení a popřípadě s kritickou a řízenou teplotou. Tyto hromadné položky udávají: - typ samovolně se rozkládajících látek (B až F), viz odstavec 2.2.41.1.11; - skupenství (kapalné/ tuhé); a - řízení teploty (je-li vyžadováno), viz. 2.2.41.1.17.

Klasifikace samovolně se rozkládajících látek uvedených v pododdíle 2.2.41.4 se provádí na základě technicky čisté látky (pokud není uvedena koncentrace menší než 100 %).

2.2.41.1.13 Klasifikaci samovolně se rozkládajících látek nebo přípravků samovolně se rozkládajících látek, které nejsou uvedeny v pododdíle 2.2.41.4, jakož i jejich přiřazení k hromadné položce musí provést příslušný orgán země původu na základě zkušebního protokolu. Osvědčení o schválení musí obsahovat zařazení a odpovídající přepravní podmínky. Jestliže země původu není smluvní stranou ADR, musí zařazení a přepravní podmínky uznat příslušný orgán prvního státu smluvní strany ADR, který přijde do styku se zásilkou. 2.2.41.1.14 Aktivační přísady, jako zinkové sloučeniny, se mohou přidat k některým samovolně se rozkládajícím látkám ke změně jejich reakční schopnosti. Podle typu a koncentrace aktivační přísady může poklesnout tepelná stálost, což může mít za následek změnu výbušných vlastností. Pokud dojde ke změně jedné z těchto vlastností, je třeba nový přípravek posoudit podle klasifikačního postupu. 2.2.41.1.15 Vzorky samovolně se rozkládajících látek nebo přípravků samovolně se rozkládajících látek, které nejsou uvedeny v pododdíle 2.2.41.4, pro které není k dispozici úplná sada výsledků zkoušek a které je nutno přepravit k provedení dalších zkoušek a hodnocení, je třeba zařadit pod odpovídající položku samovolně se rozkládajících látek typu C, jestliže - podle dostupných údajů není vzorek nebezpečnější než samovolně se rozkládající látky typu B; - vzorek je zabalen podle způsobu balení OP2 a hmotnost na dopravní jednotku nepřesahuje 10 kg; - dostupné údaje ukazují, že řízená teplota, pokud je, je dostatečně nízká, aby se zabránilo nebezpečnému rozkladu a zároveň dostatečně vysoká, aby se předešlo nebezpečnému oddělování (separaci) fází.

Znecitlivění

2.2.41.1.16 Pro zajištění bezpečné přepravy samovolně se rozkládajících látek, jsou tyto v mnoha případech znecitlivěné ředidlem. Jestliže je pevně stanoven procentní podíl látky, vztahuje se k podílu hmotnosti, zaokrouhlenému na nejbližší celé číslo. Jestliže je použito ředidlo, musí být samovolně se rozkládající látka spolu s ředidlem vyzkoušena, a to v koncentraci a formě užívaných k přepravě. Ředidla, která mohou dovolit samovolně se rozkládající látce koncentrovat se na nebezpečný stupeň při úniku z obalu, se nesmějí používat. Každé použité ředidlo se musí snášet se samovolně se rozkládající látkou. Z toho pohledu jsou tuhá nebo kapalná ředidla snášenlivá, jestliže nemají žádné nepříznivé účinky na tepelnou stálost a druh nebezpečnosti samovolně se rozkládající látky. Kapalná ředidla v přípravcích vyžadujících řízení teploty (viz 2.2.41.1.14) musí mít bod varu nejméně 60 st. C a bod vzplanutí nejméně 5 st. C. Bod varu kapaliny musí být o nejméně 50st. C vyšší než řízená teplota samovolně se rozkládající látky.

Ustanovení o řízení teploty

2.2.41.1.17 Určité samovolně se rozkládající látky smějí být přepravovány pouze za podmínek řízené teploty. Řízenou teplotou se rozumí nejvyšší teplota, při které mohou být samovolně se rozkládající látky bezpečně přepravovány. Předpokládá se, že teplota bezprostředního okolí kusu přesáhne během přepravy hodnotu 55st. C pouze na relativně krátkou dobu za 24-hodinový časový interval. V případě výpadku systému řízení teploty, může být nutné provést nouzová opatření. Kritická teplota je teplota, při niž musí být provedena nouzová opatření. Řízená a kritická teplota jsou odvozeny od teploty samourychlujícího se rozkladu (SADT) (viz tabulku 1). SADT musí být stanovena za účelem rozhodnutí, zda látka musí být přepravována při řízené teplotě. Předpisy pro stanovení SADT jsou obsaženy v Příručce zkoušek a kritérií, části II, kapitole 20 a oddílu 28.4.

Tabulka 1: Odvození řízených a kritických teplot

   +------------+----------------------+----------------------------+--------------------------------+
   | Druh    |  SADT a      |  Řízená teplota     |  Kritická teplota      |
   | nádoby   |           |              |                |
   +------------+----------------------+----------------------------+--------------------------------+
   |      | 20 st. C a méně   | o 20 st.C nižší než SADT | o 10 st. C nižší než  SADT  |
   | Jednotlivé +----------------------+----------------------------+--------------------------------+
   | obaly   | 20 st. C až 35 st. C | o 15 st. C nižší než SADT | o 10 st. C nižší než SADT   |
   | a IBC   +----------------------+----------------------------+--------------------------------+
   |      | více než 35 st. C  | o 10 st. C nižší než SADT | o 5 st. C nižší než SADT   |
   +------------+----------------------+----------------------------+--------------------------------+
   | Cisterny  | méně než 50 st. C  | o 10 st. C nižší než SADT | o 5 st. C nižší než SADT   |
   +------------+----------------------+----------------------------+--------------------------------+

a SADT látky zabalené pro přepravu

Přepravovat při řízené teplotě se musí samovolně se rozkládající látky, u kterých SADT nepřekračuje 55 st. C. Řízené a kritické teploty jsou uvedeny v 2.2.41.4. Skutečná teplota při přepravě smí být nižší než řízená teplota, avšak musí být zvolena tak, aby nedošlo k nebezpečnému oddělování (separaci) fází.

Znecitlivěné výbušné tuhé látky

2.2.41.1.18 Znecitlivěné výbušné tuhé látky jsou látky, které jsou navlhčeny vodou nebo alkoholy, nebo jsou zředěny jinými látkami tak, aby se potlačily jejich výbušné vlastnosti. Takové položky jsou v tabulce A kapitoly 3.2 označeny následujícími UN čísly: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370 a 3376.

Látky příbuzné samovolně se rozkládajícím látkám

2.2.41.1.19 Látky, které (a) byly podle výsledků sérií zkoušek 1 a 2 předběžně přiřazeny ke třídě 1, avšak podle výsledků série zkoušek 6 jsou vyňaty z platnosti třídy 1, (b) nejsou samovolně se rozkládajícími látkami třídy 4.1, a (c) nejsou látkami třídy 5.1 nebo 5.2,

jsou rovněž přiřazeny ke třídě 4.1, a to k položkám UN čísel 2956, 3241, 3242 a 3251.

2.2.41.2 Látky nepřipuštěné k přepravě 2.2.41.2.1 Chemicky nestálé látky třídy 4.1 jsou připuštěny k přepravě pouze tehdy, pokud byla provedena potřebná opatření zabraňující jejich nebezpečnému rozkladu nebo polymeraci během přepravy. Za tímto účelem se musí dbát zvláště na to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly žádné látky, které by tyto reakce mohly podporovat. 2.2.41.2.2 Hořlavé tuhé látky, podporující hoření, které jsou přiřazeny k UN číslu 3097, nejsou k přepravě připuštěny, ledaže by odpovídaly předpisům pro třídu 1 (viz také pododdíl 2.1.3.7). 2.2.41.2.3 Následující látky nejsou k přepravě připuštěny: - samovolně se rozkládající látky typu A viz Příručku zkoušek a kritérií, část II, odstavec 20.4.2 (a); - sulfidy fosforu, které nejsou prosty žlutého nebo bílého fosforu; - jiné, než v tabulce A kapitoly 3.2 uvedené znecitlivěné výbušné tuhé látky; - anorganické hořlavé látky v roztaveném stavu, s výjimkou UN 2448 SÍRA, ROZTAVENÁ;
2.2.41.3 Seznam hromadných položek

            Klasifikační  UN   Pojmenování látky nebo předmětů
            kód      číslo
                    +---------------------------------------------+
                    |3175  LÁTKY TUHÉ, OBSAHUJÍCÍ HOŘLAVÉ   |
          +------------------+    KAPALNÉ LÁTKY, J.N.          |
          |organické  F1  |1353  VLÁKNA IMPLEMENTOVANÁ SE SLABĚ   |
          |         |    NITKOVANOU CELULÓZOU, J.N.      |
     bez    |         |1353  TKANINY IMPLEMENTOVANÉ SE SLABĚ   |
     vedlejšího|         |    NITKOVANOU CELULÓZOU, J.N.      |
     nebezpečí |         |                       |
          |         |1325  HOŘLAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY, J.N.     |
          |         +---------------------------------------------+
    +-----------+------------------+---------------------------------------------+
    |      |organické     |3176  LÁTKA TUHÁ HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ,   |
+-------+      |roztavené  F2  |    V ROZTAVENÉM STAVU, J.N.       |
|    |      |         +---------------------------------------------+
|    |      |         +---------------------------------------------+
|Hořlavé|      |         |3089  PRÁŠEK  KOVOVÝ, HOŘLAVÝ, J.N.a   |
|    |      |         |    b                   |
|tuhé  |      |anorganické    |3181  SOLI  ORGANICKÝCH  SLOUČENIN,   |
|látky |      |       F3  |    KOVOVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.        |
|F   |      +------------------+3182  HYDRIDY KOV HOŘLAVÉ, J.N.c      |
|    |               |3178  LÁTKA    TUHÁ,    HOŘLAVÁ,   |
|    |               |    ANORGANICKÁ, J.N.           |
|    |               +---------------------------------------------+
+-------+------------------------------+---------------------------------------------+
|    | podporující hoření      |3097 LÁTKA  HOŘLAVÁ,   TUHÁ,      |
|    | FO              |   PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ,  J.N.  (k    |
|    |               |   přepravě  nepřipuštěny,  viz    |
|    |               |   odstavec 2.2.41.2.2)          |
|    |               +---------------------------------------------+
|    |      +------------------+---------------------------------------------+
|    |      |organické  FT1 |2926 LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, JEDOVATÁ,     |
|    | jedovaté |         |   ORGANICKÁ, J.N.            |
|    +-----------+------------------+---------------------------------------------+
|    | FT    |         +---------------------------------------------+
|    |      |anorganické    |3179 LÁTKA TUHÁ, HOŘLAVÁ, JEDOVATÁ,    |
|    |      |      FT2  |   ANORGANICKÁ, J.N.           |
|    |      +------------------+---------------------------------------------+
|    |      +------------------+---------------------------------------------+
|    |      |organické  FC1 |2925 LÁTKA  TUHÁ, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ,    |
|    |      |         |   ORGANICKÁ, J.N.            |
|    |      |         +---------------------------------------------+
|    | žíravé FC |         +---------------------------------------------+
|    +-----------+anorganické FC2 |3180 LÁTKA  TUHÁ, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ,    |
|          |         |   ANORGANICKÁ, J.N.           |
|          +------------------+---------------------------------------------+
|                   |3319  NITROGLYCERIN       SMĚS,   |
|                   |    ZNECITLIVĚNÁ, TUHÁ,  J.N.,  s   |
|                   |    více jak 2% hm., ale nejvýše   |
|                   |    10% hm. nitroglycerinu        |
| Znecitlivěné             |3344  PENTAERYTHRITOLTETRANITRÁT      |
| tuhé                 |    SMĚS, ZNECITLIVĚNÁ, TUHÁ J.N. s   |
| výbušné               |    více jak 10% hm., ale nejvýše   |
| látky   bez vedlejšího      |    20% hm. PETN             |
|      nebezpečí       D  |                       |
+---------+----------------------------+(Žádná další  hromadná položka není    |
|     |              |k dispozici. Jako látky třídy 4.1    |
|     |              |jsou k přepravě připuštěny jen ty,    |
|     |              |které  jsou uvedeny v  tabulce  A    |
|     |              |kapitoly 3.2.                |
|     |              |                       |
|     |              |Jako látky třídy 4.1 jsou k přepravě    |
|     |   jedovaté   DT    |připuštěny jen ty, které jsou uvedeny    |
|     +----------------------------+v tabulce A kapitoly 3.2.          |
|                   +---------------------------------------------+
|                   +---------------------------------------------+
|                   |    LÁTKA SAMOVOLNĚ SE | (k přepravě  |
|                   |    ROZKLÁDAJÍCÍ,    | nepřipuštěné  |
|                   |    KAPALNÁ, TYP A    | viz      |
|                   |    LÁTKA SAMOVOLNĚ SE | 2.2.41.2.3)  |
|                   |    ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, |        |
|                   |    TYP A                 |
|                   |3221  LÁTKA  SAMOVOLNÉ  SE  ROZKLÁDAJÍCÍ,|
|                   |    KAPALNÁ , TYP B            |
|                   |3222  LÁTKA  SAMOVOLNÉ  SE  ROZKLÁDAJÍCÍ,|
|                   |    TUHÁ, TYP B              |
|                   |3223  LÁTKA  SAMOVOLNÉ  SE  ROZKLÁDAJÍCÍ,|
|                   |    KAPALNÁ, TYP C            |
|                   |3224  LÁTKA  SAMOVOLNÉ  SE  ROZKLÁDAJÍCÍ,|
|      +--------------------------+    TUHÁ, TYP C              |
|      |nevyžadující  SR1    |3225  LÁTKA  SAMOVOLNÉ  SE  ROZKLÁDAJÍCÍ,|
|      |řízení teploty      |    KAPALNÁ, TYP D            |
|      |             |3226  LÁTKA  SAMOVOLNÉ SE  ROZKLÁDAJÍCÍ, |
|      |             |    TUHÁ, TYP D              |
|      |             |3227  LÁTKA  SAMOVOLNÉ SE  ROZKLÁDAJÍCÍ, |
|      |             |    KAPALNÁ, TYP E            |
|      |             |3228  LÁTKA  SAMOVOLNÉ SE  ROZKLÁDAJÍCÍ, |
| Samovolně |             |    TUHÁ, TYP E              |
| se    |             |                       |
| rozkládající             |                       |
| látky   |             |                       |
+-----------+--------------------------+3229  LÁTKA  SAMOVOLNÉ SE  ROZKLÁDAJÍCÍ, |
   SR   |             |    KAPALNÁ, TYP F            |
      |             |3230  LÁTKA  SAMOVOLNÉ SE  ROZKLÁDAJÍCÍ, |
      |             |    TUHÁ, TYP F              |
      |             |    LÁTKA SAMOVOLNÉ SE |  (nepodléhá |
      |             |    ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALN |   platným  |
      |             |    Á, TYP G, S ŘÍZENÍM |   předpisům |
      |             |    TEPLOTY;       |pro třídu 4.1 |
      |             |    LÁTKA SAMOVOLNÉ SE |viz.2.2.41.1.11|
      |             |    ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, |        |
      |             |    TYP  G, S ŘÍZENÍM |        |
      |             |    TEPLOTY        |        |
      |             +---------------------------------------------+
      |             +---------------------------------------------+
      |             |3231  LÁTKA  SAMOVOLNÉ SE  ROZKLÁDAJÍCÍ, |
      |             |    KAPALNÁ, TYP B, S ŘÍZENÍM TEPLOTY  |
      |             |3232  LÁTKA  SAMOVOLNÉ SE  ROZKLÁDAJÍCÍ, |
      |             |    TUHÁ, TYP B, S ŘÍZENÍM TEPLOTY    |
      |             |3233  LÁTKA  SAMOVOLNÉ SE  ROZKLÁDAJÍCÍ, |
      |             |    KAPALNÁ ,TYP C, S ŘÍZENÍM TEPLOTY  |
      |vyžadující        |3234  LÁTKA  SAMOVOLNÉ SE  ROZKLÁDAJÍCÍ, |
      |řízení     SR2    |    TUHÁ, TYP C, S ŘÍZENÍM TEPLOTY    |
      |teploty          |                       |
      +--------------------------+3235  LÁTKA  SAMOVOLNÉ SE  ROZKLÁDAJÍCÍ, |
                    |    KAPALNÁ, TYP D, S ŘÍZENÍM TEPLOTY  |
                    |3236  LÁTKA  SAMOVOLNÉ SE  ROZKLÁDAJÍCÍ, |
                    |    TUHÁ, TYP D, S ŘÍZENÍM TEPLOTY    |
                    |3237  LÁTKA  SAMOVOLNÉ SE  ROZKLÁDAJÍCÍ, |
                    |    KAPALNÁ, TYP E, S ŘÍZENÍM TEPLOTY  |
                    |3238  LÁTKA  SAMOVOLNÉ SE  ROZKLÁDAJÍCÍ, |
                    |    TUHÁ, TYP E, S ŘÍZENÍM TEPLOTY    |
                    |3239  LÁTKA  SAMOVOLNÉ SE  ROZKLÁDAJÍCÍ, |
                    |    KAPALNÁ, TYP F, S ŘÍZENÍM TEPLOTY   |
                    |3240  LÁTKA SAMOVOLNÉ SE ROZKLÁDAJÍCÍ, TYP |
                    |    F, TUHÁ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY      |
                    +---------------------------------------------+

a Kovy a směsi kovů v práškové nebo jiné hořlavé formě, které jsou samozápalné, jsou látkami třídy 4.2

b Kovy a směsi kovů v práškové nebo jiné hořlavé formě, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3

c Hydridy kovů, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny jsou látkami třídy 4.3. Tetrahydroboritan hlinitý nebo tetrahydroboritan hlinitý v přístrojích je látkou třídy 4.2 UN číslo 2870.

2.2.41.4 Seznam samovolně se rozkládajících látek

POZN. 1: Zatřídění uvedené v této tabulce se zakládá na technicky čisté látce (s výjimkou případů, kde je udána koncentrace nižší než 100 %). Pro jiné koncentrace může být látka zařazena rozdílně podle postupů uvedených v části II Příručky zkoušek a kritérií a v 2.2.41.1.17.

POZN. 2: Kódy "OP1" až "OP8" uvedené ve sloupci "Způsob balení" se vztahují ke způsobům balení uvedeným v pokynu pro balení P520 (viz též 4.1.7.1).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
SAMOVOLNĚ SE ROZKLÁDAJÍCÍ  Koncentrace  Způsob  Řízená Kritická UN- druhová  Poznámky
LÁTKA              (%)    balení teplota  teplota  položka
                          ( st.C)  (st. C)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
AZOFORMAMID         < 100     OP5             3232     (1) (2)
(1,1AZOBIFORMAMID),
PříPRAVEK, TYP B,
VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY

AZOFORMAMID         100      OP6             3224     (3)
(1,1AZOBIFORMAMID),
PŘÍPRAVEK TYP C

AZOFORMAMID         < 100     OP6             3234     (4)
(1,1AZOBIFORMAMID),
PříPRAVEK, TYP C,
VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY

AZOFORMAMID         100      OP7             3226     (5)
(1,1AZOBIFORMAMID),
PŘÍPRAVEK TYP D

AZOFORMAMID         < 100     OP7             3236     (6)
(1,1AZOBIFORMAMID),
PříPRAVEK, TYP D,
VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY

2,2'-AZODI(2,4-DIMETHYL-4- 100      OP7   -5    +5    3236
METOXYVALERONITRIL)

2,2'-AZODI(2,4-       100      OP7   +10   +15    3236
DIMETHYLVALERONITRIL)

2,2'-AZODI-(ETHYL-2-    100      OP7   +20   +25    3235
METHYLPROPIONÁT)

1,1"- AZODI-        100      OP7             3226
(HEXAHYDROBENZONITRIL)

2,2"- AZODI-        100      OP6   +40   +45    3234
(ISOBUTYRONITRIL

2,2"- AZODI-         50      OP6             3224
(ISOBUTYRONITRIL), jako
pasta na vodní bázi

2,2'-AZODI(2-        100      OP7   +35   +40    3236
METYLBUTYRONITRIL)
DISULFONYLHYDRAZID, jako
pasta
BENZENSULFONYLHYDRAZID   100      OP7             3226
4-(BENZYL(ETHYL)AMINO)-3-  100      OP7             3226
TETRACHLOROZINEČNATAN

4-(BENZYL(METHYL)-AMINO)-3- 100      OP7   +40   +45    3236
ETOXYBENZENDIAZONIUM-
ZINKOCHLORID

3-CHLOR-          100      OP7             3226
4(DIETHYLAMINO)BENZENDIAZO-
NIUM TETRACHLOROZINEČNATAN
2-DIAZO-1-NAFTOL-ESTER   < 100     OP7             3226     (9)
KYSELINY SULFONOVÉ, SMĚS,
TYP D
2-DIAZO-1-NAFTOL-4-     100      OP5             3222     (2)
SULFONYLCHLORID

2-DIAZO-1-NAFTOL-5-     100      OP5             3222     (2)
SULFONYLCHLORID
2,5-DIBUTOXY-4-(4-     100      OP8             3228
MORFOLINYL)-
BENZENDIAZONIUM,
TETRACHLORZINKÁT (2:1)
2,5-DIETOXY-4-       67-100     OP7   +35   +40    3236
MORFOLINOBENZEN-DIAZONIUM-
ZINKOCHLORID

2.5-DIETOXY-4-MORFOLINO-  66       OP7   +40   +45    3236
BENZENDIAZONIUM-
ZINKOCHLORID

2,5-DIETOXY-4-       100      OP7   +30   +35    3236
MORFOLINOBENZEN-DIAZONIUM-
TETRAFLUOROBORÁT
2,5-DIETOXY-4-(4-      100      OP7             3226
MORFOLINYL)-
BENZENDIAZONIUM-SULFÁT
2,5-DIETOXY-4-       67       OP7   +40   +45    3236
(FENYLSULFONYL)-BENZEN-
DIAZONIUM-ZINKOCHLORID

DIETHYLENGLYKOL-BIS-    >=88      OP8   -10   0     3237

(ALYLKARBONÁT)+DIISOPROPYLP =<12
EROXYDIKARBONÁT

2,5-DIMETOXY-4-(4-     79       OP7   +40   +45    3236
METHYLFENYLSULFONYL)-BENZEN-
DIAZONIUM-ZINKOCHLORID

4-DIMETHYLAMINO-6-(2-    100      OP7   +40   +45    3236
DIMETHYLAMINO-ETOXY)TOLUEN-
4-(DIMETYLAMINO)-      100      OP8             3228
BENZENDIAZONIUM
TRICHLORZINKÁT (-1)
2-DIAZONIUM-ZINKOCHLORID
N,N"-DINITROSO-N,N"-    72       OP6             3224
DIMETHYL-TETRAFTALAMID,
jako pasta

N,N"-DINITROSOPENTAMETHYLEN-82       OP6             3224     (7)
TETRAMIN
DIFENYLOXID-4,4"-      100      OP7             3226
DISULFONYLHYDRAZID
4-             100      OP7             3226
(DIPROPYLAMINO)BENZENDIAZO-
NIUM-ZINKOCHLORID

2-(N,N-           63-92     OP7   +40   +45    3236
ETOXYKARBONYLFENYLAMINO) -3-
METOXY-4-(N-METYL-A-
CYKLOHEXYLAMINO)-
BENZENDIAZONIUM-
ZINKOCHLORID

2-(N,N           62       OP7   +35   +40    3236
ETOXYKARBONYLFENYLAMINO) -3-
METOXY-4-(N-METYL-A-CYKLO-
HEXYLAMINO)-BENZENDIAZONIUM-
ZINKOCHLORID

N-FORMYL-2-(NITROMETHYLEN)- 100      OP7   +45   +50    3236
1,3-PERHYDROTIAZIN

2-(2HYDROXYETOXY)-1-    100      OP7   +45   +50    3236
(PYROLIDIN-1-YL)-BENZEN-4-
DIAZONIUM-ZINKOCHLORID

3-(2-HYDROXYETOXY)-4-    100      OP7   +40   +45    3236
(PYROLIDIN-1-YL)-
BENZENDIAZONIUM-
ZINKOCHLORID

2-(N,N-METYLAMINOETYL-   96       OP7   +45   +50    3236
KARBONYL)-4-(3,4-
DIMETYLFENYL- SULFONYL)
BENZEN-DIAZONIUM
HYDROGENSULFÁT

4-METHYLBENZENSULFONYLHYDRA-100      OP7             3226
ZID

3-METHYL-4-(PYROLIDIN-1-YL)-95       OP6   +45   +50    3234
BENZENDIAZONIUM-
TETRAFLUOROBORÁT

4-NITROSOFENOL       100      OP7   +35   +40    3236

LÁTKA SAMOVOLNÉ SE             OP2             3223     (8)
ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ,
VZOREK

LÁTKA SAMOVOLNÉ SE             OP2             3233     (8)
ROZKLÁDAJÍCÍ, KAPALNÁ,
VZOREK VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ
TEPLOTY

LÁTKA SAMOVOLNÉ SE             OP2             3224     (8)
ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, VZOREK

LÁTKA SAMOVOLNÉ SE             OP2             3234     (8)
ROZKLÁDAJÍCÍ, TUHÁ, VZOREK
VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY

2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONÁT 100      OP7             3226
SODNÝ

2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONÁT 100      OP7             3226
SODNÝ

TETRAMINOPALADIUM-(II)-   100      OP6   +30   +35    3234
NITRÁT
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky : (1) Azoformamid-přípravky, které splňují kritéria Příručky zkoušek a kritérií, odstavce 20.4.2 (b). Řízená a kritická teplota musí být stanoveny postupem uvedeným v 2.2.41.1.17. (2) Vyžaduje se bezpečnostní značka označující vedlejší nebezpečí "VÝBUŠNÝ" podle vzoru č.1 (viz 5.2.2.2.2) (3) Azoformamid-přípravky, které splňují kritéria Příručky zkoušek a kritérií, odstavce 20.4.2 (c). (4) Azoformamid-přípravky, které splňují kritéria Příručky zkoušek a kritérií, odstavce 20.4.2 (c). Řízená a kritická teplota musí být stanoveny postupem uvedeným v 2.2.41.1.17. (5) Azoformamid-přípravky, které splňují kritéria Příručky zkoušek a kritérií, odstavce 20.4.2 (d). (6) Azoformamid-přípravky, které splňují kritéria Příručky zkoušek a kritérií, odstavce 20.4.2 (d). Řízená a kritická teplota musí být stanoveny postupem uvedeným v 2.2.41.1.17. (7) Se snášenlivým ředidlem s bodem varu nejméně 150st. C.(8) Viz 2.2.41.1.15. (9) Tato položka platí pro směsi esterů kyseliny 2-diazo-1-naftol-4- sulfonové a kyseliny 2-diazo-1-naftol-5-sulfonové, které splňují kritéria Příručky zkoušek a kritérií, odstavce 20.4.2 (d).
2.2.42 Třída 4.2 Samozápalné látky 2.2.42.1 Kritéria 2.2.42.1.1 Název třídy 4.2 zahrnuje: - pyroforní látky, což jsou látky včetně směsí a roztoků (kapalné nebo tuhé), které při styku se vzduchem již v malých množstvích vzplanou do 5 minut. Toto jsou látky třídy 4.2, které jsou nejvíce náchylné k samovznícení; a- látky a předměty schopné samoohřevu, což jsou látky a předměty včetně směsí a roztoků, které jsou ve styku se vzduchem bez přívodu energie schopné se zahřívat. Tyto látky mohou vzplanout jen ve větších množstvích (kilogramech) a po delší době (hodiny nebo dny). 2.2.42.1.2 Látky a předměty třídy 4.2 se dělí následovně: S Samozápalné látky bez vedlejšího nebezpečí: S1 organické, kapalné S2 organické, tuhé S3 anorganické, kapalné S4 anorganické, tuhé

SW Samozápalné látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

SO Samozápalné látky, podporující hoření

ST Samozápalné látky, jedovaté ST1 organické, jedovaté, kapalné ST2 organické, jedovaté, tuhé ST3 anorganické, jedovaté, kapalné ST4 anorganické, jedovaté, tuhé SC Samozápalné látky, žíravé SC1 organické, žíravé, kapalné SC2 organické, žíravé, tuhé SC3 anorganické, žíravé, kapalné SC4 anorganické, žíravé, tuhé.

Vlastnosti

2.2.42.1.3 Samozahřátí těchto látek, které vede k samovznícení, je způsobeno reakcí látky s kyslíkem (ze vzduchu) a skutečností, že vyvinuté teplo se nevyvede dostatečně rychle do okolí. Samovznícení nastane, je-li množství vytvořeného tepla větší než vyvedeného a je-li dosaženo teploty samovznícení.

Klasifikace

2.2.42.1.4 Látky a předměty zařazené do třídy 4.2 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2. Přiřazení látek a předmětů, které nejsou v tabulce A kapitoly 3.2 jmenovitě uvedeny, pod příslušnou specifickou j.n. položku pododdílu 2.2.42.3, podle ustanovení kapitoly 2.1, může být provedeno na základě zkušeností nebo na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, oddílu 33.3. Přiřazení k všeobecným j.n. položkám třídy 4.2 se musí provést na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, oddílu 33.3; přitom se musí přihlédnout také ke zkušenostem, jestliže vedou k přísnějšímu zařazení. 2.2.42.1.5. Jestliže se jmenovitě neuvedené látky nebo předměty na základě zkušebních postupů podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, oddílu 33.3 přiřazují k jedné z položek uvedených v pododdíle 2.2.42.3, platí následující kritéria: (a) samozápalné (pyroforní) tuhé látky se přiřadí ke třídě 4.2, jestliže vzplanou při pádu s výšky 1 m nebo do 5 minut poté; nebo (b) samozápalné (pyroforní) kapalné látky se přiřadí třídě 4.2, jestliže(i) nanesené na inertní nosný materiál vzplanou do 5 minut, nebo (ii) v případě negativního výsledku zkoušky podle (i), po nanesení na vroubkovaný suchý filtrační papír (Whatman-filtr č. 3), tento do 5 minut zapálí nebo zuhelnatí; (c) látky, u nichž dojde u krychlového vzorku o straně 10 cm při zkušební teplotě 140st. C do 24 hodin k samovznícení nebo stoupnutí teploty nad 200st. C, se přiřadí ke třídě 4.2. Toto kritérium se zakládá na samozápalné teplotě dřevěného uhlí, která činí 50 st. C pro krychlový vzorek 27 m3. Látky s vyšší samozápalnou teplotou než 50st. C pro objem 27 m3 se ke třídě 4.2 nepřiřadí.

POZN. 1: Látky, které budou přepravovány v kusech o objemu nepřesahujícím 3 m3, nespadají do třídy 4.2, pokud při zkoušce provedené na krychlovém vzorku o straně 10 cm při teplotě 120st. C nedojde do 24 hodin k samovznícení nebo ke stoupnutí teploty nad 180st. C.

POZN. 2: Látky, které budou přepravovány v kusech o objemu nepřesahujícím 450 l, nespadají do třídy 4.2, pokud při zkoušce provedené na krychlovém vzorku o straně 10 cm při teplotě 100st. C nedojde do 24 hodin k samovznícení nebo ke stoupnutí teploty nad 160st. C.

2.2.42.1.6 Spadají-li látky třídy 4.2 vlivem příměsí do jiných kategorií nebezpečnosti než těch, do kterých patří látky jmenovitě uvedené látky v tabulce A kapitoly 3.2, přiřadí se tyto směsi k položkám, ke kterým na základě svého skutečného nebezpečí patří.

POZN.: K zařazování roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) viz oddíl 2.1.3.

2.2.42.1.7 Na základě zkušebních postupů podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, oddílu 33.3 a kritérií uvedených v 2.2.42.1.5 se může také zjistit, zda je jmenovitě uvedená látka takové povahy, že nepodléhá předpisům pro tuto třídu.

Přiřazení k obalovým skupinám

2.2.42.1.8 Látky a předměty zařazené pod různé položky tabulky A kapitoly 3.2 musí být přiřazeny k obalovým skupinám I, II nebo III na základě zkušebních postupů Příručky zkoušek a kritérií, části III, oddílu 33.3 podle těchto kritérii: (a) samozápalné (pyroforní) látky se přiřadí k obalové skupině I; (b) látky a předměty schopné samoohřevu, u nichž dojde u krychlového vzorku o straně 2,5 cm při zkušební teplotě 140st. C do 24 hodin k samovznícení nebo ke stoupnutí teploty nad 200st. C, se přiřadí k obalové skupině II; látky s teplotou samovznícení vyšší než 50st. C pro objem 450 l se nemusí přiřadit k obalové skupině II; (c) látky méně schopné samoohřevu, u nichž u krychlového vzorku o straně 2,5 cm nedojde za podmínek uvedených pod bodem (b) k jmenovaným jevům, ale u krychlového vzorku o straně 10 cm při zkušební teplotě 140st. C dojde do 24 hodin k samovznícení nebo ke stoupnutí teploty nad 200st. C, se přiřadí k obalové skupině III. 2.2.42.2 Látky nepřipuštěné k přepravě Následující látky nejsou připuštěny k přepravě: - UN 3255 terc-BUTYLHYPOCHLORID;- tuhé látky schopné samoohřevu, podporující hoření, přiřazené k UN číslu 3127, ledaže by odpovídaly ustanovením pro třídu 1 (viz pododdíl 2.1.3.7).
2.2.42.3  Seznam hromadných položek

                    Klasifikační   UN   Pojmenování látek nebo předmětů
                       kód    číslo

 Samozápalné látky                  +---------------------------------------------------+
|                           | 2845   LÁTKA PYROFORNÍ, KAPALNÁ, ORGANICKÁ,   |
|             +--------------------------+     J.N.                   |
|             |kapalné    S1     | 3183   LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ,    |
|             |             |     ORGANICKÁ, J.N.             |
|             |             +---------------------------------------------------+
|      +-------------+             +---------------------------------------------------+
|      |organické  |             | 1373   VLÁKNA nebo TKANINY, ŽIVOČIŠNÉHO,    |
|      |       |             |     ROSTLINNÉHO NEBO SYNTETICKÉHO PŮVODU,  |
|      |       |             |     J.N., impregnované olejem        |
|      |       |             | 2006   PLASTY NA BÁZI NITROCELULÓZY, SCHOPNÉ  |
|      |       |tuhé     S2     |     SAMOOHŘEVU, J.N.             |
|      |       +--------------------------+ 3313   PIGMENTY SCHOPNÉ SAMOOHŘEVU, ORGANICKÉ  |
|      |                    | 2846   LÁTKA PYROFORNÍ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N.  |
| bez    |                    |                          |
| vedlejšího |                    |                          |
| nebezpečí |                    |                          |
+------------+                    | 3088   LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ,     |
|      |                    |     ORGANICKÁ, J.N.             |
| S     |                    +---------------------------------------------------+
|      |                    +---------------------------------------------------+
|      |      +---------------------------+ 3194   LÁTKA PYROFORNÍ, KAPALNÁ, ANORGANICKÁ, |
|      |      | kapalné    S3     |     J.N.                   |
|      |      |              | 3186   LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU KAPALNÁ,    |
|      |      |              |     ANORGANICKÁ, J.N.            |
|      |      |              +---------------------------------------------------+
|      |      |              +---------------------------------------------------+
|      |anorganické |              | 1383   KOV PYROFORNÍ, J.N. nebo         |
|      +------------+              | 1383   SLITINA PYROFORNÍ, J.N.         |
|             |              | 1378   KATALYZÁTOR KOVOVÝ, NAVLHČENÝ, se    |
|             |              |     zřejmým přebytkem kapaliny        |
|             |              | 2881   KATALYZÁTOR KOVOVÝ, SUCHÝ        |
|             |              | 3189   PRÁŠEK KOVOVÝ, SCHOPNÝ SAMOOHŘEVU, J.N. |
|             | tuhé     S4     |     a                    |
|             +---------------------------+ 3205   ALKOHOLÁTY KOV ALKALICKÝCH ZEMIN, J.N.  |
|                           | 3200   LÁTKA PYROFORNÍ, TUHÁ, ANORGANICKÁ,   |
|                           |     J.N.                   |
|                           | 3190   LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ,     |
|                           |     ANORGANICKÁ, J.N.            |
|                           +---------------------------------------------------+
|                           +---------------------------------------------------+
|                           | 2445   ALKYLLITHIUM               |
|                           | 3051   ALKYLALUMINIUM              |
|                           | 3052   ALKYLALUMINIUMHALOGENIDY, KAPALNÉ    |
|                           | 3052   ALKYLALUMINIUM HALOGENIDY, TUHÉ     |
|                           | 3053   ALKYLMAGNESIUM              |
| reagující                SW     | 3076   ALKYLALUMINIUMHYDRIDY          |
| s vodou                       |                          |
+-----------------------------------------------------+ 2003   ALKYLY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. nebo|
|                           |     ARYLY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.   |
|                           | 3049   ALKYLHALOGENIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S    |
|                           |     VODOU, J.N. nebo             |
|                           |     ARYLHALOGENIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, |
|                           |     J.N.                   |
|                           | 3050   ALKYLHYDRIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU,  |
|                           |     J.N. nebo                |
|                           |     ARYLHYDRIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU,   |
|                           |     J.N. b c                 |
|                           | 3203   SLOUČENINA PYROFORNÍ, ORGANOKOVOVÁ,   |
|                           |     REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. kapalná d    |
|                           |                          |
|                           | 3203   SLOUČENINA PYROFORNÍ, ORGANOKOVOVÁ,   |
|                           |     REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N., tuhá      |
|                           +---------------------------------------------------+
|                           +---------------------------------------------------+
|                           | 3127   LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, PODPORUJÍCÍ  |
| podporující hoření           SO     |     HOŘENÍ, J.N. (nepřipuštěna k přepravě,  |
+-----------------------------------------------------+     viz pododdíl 2.2.42.2)          |
|                           +---------------------------------------------------+
|                           +---------------------------------------------------+
|            kapalné      ST1     |3184   LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ,    |
|           +-------------------------------+     JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, J.N.        |
|           |                +---------------------------------------------------+
|     organické  |                +---------------------------------------------------+
|    +------------+ tuhé       ST2     | 3128   LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, TUHÁ,     |
|    |      +-------------------------------+     JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, J.N.        |
|    |                      +---------------------------------------------------+
|    |                      +---------------------------------------------------+
|jedovaté|       kapalné      ST3     | 3187   LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, KAPALNÁ,    |
+--------+      +-------------------------------+     JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, J.N.       |
|    |      |                +---------------------------------------------------+
| ST   |      |
|    |anorganické |                +---------------------------------------------------+
|    +------------+ tuhé       ST4     | 3191   LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU TUHÁ JEDOVATÁ, |
|           |                |     ANORGANICKÁ, J.N.            |
|           +-------------------------------+---------------------------------------------------+
|
|           +-------------------------------+---------------------------------------------------+
|           | kapalné      SC1    | 3185   LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU KAPALNÁ     |
|    +------------+                |     ŽÍRAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.         |
|    |      |                +---------------------------------------------------+
|    |organické  |                +---------------------------------------------------+
|    |      | tuhé        SC2    | 3126   LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU TUHÁ ŽÍRAVÁ,  |
| žíravé |      +-------------------------------+     ORGANICKÁ, J.N.             |
+--------+                      +---------------------------------------------------+
 SC   |      +-------------------------------+---------------------------------------------------+
     |      | kapalné      SC3    | 3188   LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU KAPALNÁ,    |
     |anorganické |                |     ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N.        |
     +------------+                +---------------------------------------------------+
           |                +---------------------------------------------------+
           |                | 3206   ALKOHOLÁTY ALKALICKÝCH KOV, SCHOPNÉ   |
           |                |     SAMOOHŘEVU, ŽÍRAVÉ, J.N.         |
           | tuhé        SC4    |                          |
           +-------------------------------+ 3192   LÁTKA SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU TUHÁ, ŽÍRAVÁ,  |
                           |     ANORGANICKÁ, J.N.            |
                           +---------------------------------------------------+

     POZN:

     a Kovový prach a prášek, které nejsou jedovaté a nejsou
      v samozápalné formě, avšak ve styku s vodou vyvíjejí
      hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3.

     b Hydridy kovů v hořlavé formě, s výjimkou UN čísla
      2870, jsou látkami třídy 4.1.

     c Hydridy kovů, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, jsou       látkami třídy 4.3.

     d Hořlavé roztoky obsahující organokovové sloučeniny,
      které nejsou samozápalné a které ve styku s vodou
      nevyvíjejí hořlavé  plyny, jsou látkami  třídy 3.
      Organokovové sloučeniny, jakož i jejich roztoky, které
      nejsou samozápalné, avšak ve styku s vodou vyvíjejí
      hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3.
2.2.43 Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 2.2.43.1 Kritéria 2.2.43.1.1 Název třídy 4.3 zahrnuje látky, které při reakci s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, náchylné k vytváření výbušných směsí se vzduchem, jakož i předměty, které takové látky obsahují. 2.2.43.1.2 Látky a předměty třídy 4.3 se dělí následovně: W Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, bez vedlejšího nebezpečí, jakož i předměty, které takové látky obsahují: W1 kapalné W2 tuhé W3 předměty

WF1 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, kapalné, hořlavé

WF2 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, tuhé, hořlavé

WS Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, tuhé, schopné samoohřevu

WO Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, tuhé, podporující hoření

WT Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, jedovaté: WT1 kapalné WT2 tuhé WC Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, žíravé: WC1 kapalné WC2 tuhé

WFC Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny, hořlavé, žíravé.

Vlastnosti

2.2.43.1.3 Látky mohou ve styku s vodou vyvíjet hořlavé plyny, které mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Takové směsi se snadno zapálí všemi obvyklými zapalovacími zdroji, např. otevřeným ohněm, jiskrami pocházejícími z nářadí, nechráněnou žárovkou atd. Přitom vytvořené tlakové vlny a plameny mohou ohrozit lidi a životní prostředí. Ke zjištění, zda látka reaguje s vodou takovým způsobem, že se vytváří nebezpečné množství plynů, které mohou být hořlavé, se použije zkušební postup popsaný v 2.2.43.1.4. Tento zkušební postup nesmí být použit u pyroforních látek.

Klasifikace

2.2.43.1.4 Látky a předměty zařazené do třídy 4.3 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2. Přiřazení látek a předmětů, které nejsou tabulce A kapitoly 3.2 jmenovitě uvedeny, k příslušné položce pododdílu 2.2.43.3, podle ustanoveni kapitoly 2.1, se provede na základě výsledků zkušebního postupu podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, oddílu 33.4; přitom musí být zohledněny i zkušenosti, pokud vedou k přísnějšímu zařazení. 2.2.43.1.5 Jestliže se jmenovitě neuvedené látky přiřazují na základě zkušebního postupu podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, oddílu 33.4 k jedné z položek uvedených v pododdíle 2.2.43.3, platí následující kritéria:

Látka se přiřadí ke třídě 4.3, pokud:

(a) se během některé fáze zkoušky uvolněný plyn sám vznítí, nebo (b) je rychlost uvolňování hořlavého plynu větší než 1 litr na kilogram zkoušené látky za hodinu.
2.2.43.1.6 Pokud látky třídy 4.3 spadají vlivem příměsí do jiných kategorií nebezpečnosti, než těch, do kterých patří látky jmenovitě uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, je třeba tyto směsi přiřadit k položkám, ke kterým patří na základě svého skutečného nebezpečí.

POZN.: K zařazování roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) viz také oddíl 2.1.3.

2.2.43.1.7 Na základě zkušebním postupů podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, oddílu 33.4 a kritérií uvedených v 2.2.43.1.5 se může také zjistit, zda je jmenovitě uvedená látka takové povahy, že nepodléhá předpisům pro tuto třídu.

Přiřazení k obalovým skupinám

2.2.43.1.8 Látky a předměty zařazené pod různé položky tabulky A kapitoly 3.2 musí být přiřazeny k obalovým skupinám I, II nebo III na základě zkušebních postupů Příručky zkoušek a kritérií, část III, oddíl 33.3 podle těchto kritérií: (a) K obalové skupině I se přiřadí každá látka, která při teplotě okolí prudce reaguje s vodou, přičemž vyvinutý plyn se může sám vznítit, nebo jestliže při teplotě okolí snadno reaguje s vodou, přičemž množství vyvinutého hořlavého plynu je větší nebo se rovná 10 litrům na kg látky za 1 minutu. (b) K obalové skupině II se přiřadí každá látka, která při teplotě okolí snadno reaguje s vodou, přičemž nejvyšší množství vyvinutého hořlavého plynu je větší nebo se rovná 20 litrům na kg látky za hodinu, a nesplňuje kritéria pro obalovou skupinu I. (c) K obalové skupině III se přiřadí každá látka, která při teplotě okolí pomalu reaguje s vodou, přičemž nejvyšší množství vyvinutého hořlavého plynu je větší nebo se rovná 1 litru na kg látky za hodinu, a nesplňuje kritéria pro obalovou skupinu I nebo II. 2.2.43.2 Látky nepřipuštěné k přepravě

Tuhé látky reagující s vodou, hořlavé, přiřazené k UN číslu 3132, tuhé látky reagující s vodou, podporující hoření, přiřazené k UN číslu 3133 a tuhé látky reagující s vodou, schopné samoohřevu, přiřazené k UN číslu 3135 nejsou připuštěny k přepravě, ledaže by odpovídaly ustanovením pro třídu 1 (viz také pododdíl 2.1.3.7).

2.2.43.3 Seznam hromadných položek
           Klasifikační   UN číslo   Pojmenování látek nebo předmětů
             kód

Látky které ve styku s vodou vyvíjejí
hořlavé plyny
                   +----------------------------------------------------+
                   | 1391     DISPERZE ALKALICKÝCH KOVŮ nebo    |
       +-----------------------+       DISPERSE KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN    |
       |kapalné  W1     | 1421     SLITINA ALKALICKÝCH KOVŮ, KAPALNÁ, |
       |            |       J.N.                 |
       |            | 3148     LÁTKA KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, |
+-------------+            |       J.N.                 |
| bez     |            +----------------------------------------------------+
| vedlejšího |
| nebezpečí  |            +----------------------------------------------------+
| W      |            | 1389     AMALGAM ALKALICKÝCH KOVŮ       |
|       |            | 1390     AMIDY ALKALICKÝCH KOVŮ        |
|       |            | 1392     AMALGAM KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN    |
|       |tuhé    W2a     | 1393     SLITINA KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN, J.N. |
|       +-----------------------+ 1409     HYDRIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S  VODOU, |
|       |            |       J.N.                 |
|       |            | 3170     PRODUKTY VEDLEJŠÍ Z VÝROBY HLINÍKU |
|       |            |       nebo                 |
|       |            |       PRODUKTY VEDLEJŠÍ Z TAVENÍ HLINÍKU  |
|       |            | 3208     LÁTKA  KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, |
|       |            |       J.N.                 |
|       |            | 2813     LÁTKA TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.  |
|       |            +----------------------------------------------------+
|       |
|       |            +----------------------------------------------------+
|       |předměty  W3     | 3292     BATERIE, OBSAHUJÍCÍ SODÍK nebo    |
|       +-----------------------+ 3292     ČLÁNKY, OBSAHUJÍCÍ SODÍK       |
|                   +----------------------------------------------------+
|                   +----------------------------------------------------+
|                   | 3207     SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S |
|                   |       VODOU, HOŘLAVÁ, J.N. nebo       |
| kapalné, hořlavé    WF1b    |                          |
+-------------------------------------+ 3207     SLOUČENINA  ORGANOKOVOVÁ,  ROZTOK, |
|                   |       REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ,  J.N. |
|                   |       nebo                 |
|                   | 3207     SLOUČENINA, ORGANOKOVOVÁ,  DISPERSE |
|                   |       REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.   |
|                   +----------------------------------------------------+
|                   +----------------------------------------------------+
| tuhé, hořlavé      WF2     | 3132     LÁTKA  TUHÁ, REAGUJÍCÍ  S  VODOU, |
+-------------------------------------+       HOŘLAVÁ,  J.N.  (nepřipuštěna  k |
|                   |       přepravě, viz pododdíl 2.2.43.2)   |
|                   | 3372     SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ,    |
|                   |       REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.:   |
|                   +----------------------------------------------------+
|
|                   +----------------------------------------------------+
| tuhé, schopné            | 3209     LÁTKA  KOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, |
| samoohřevu       WSc     |       SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.       |
+-------------------------------------+ 3135     LÁTKA  TUHÁ, REAGUJÍCÍ  S  VODOU, |
|                   |       SCHOPNÁ    SAMOOHŘEVU,    J.N. |
|                   |       (nepřipuštěna  k  přepravě,  viz |
|                   |       pododdíl 2.2.43.2)          |
|                   +----------------------------------------------------+
|                   +----------------------------------------------------+
|                   | 3133     LÁTKA  TUHÁ, REAGUJÍCÍ  S  VODOU, |
| tuhé, podporující    WO     |       PODPORUJÍCÍ    HOŘENÍ,    J.N. |
| hoření               |       (nepřipuštěna  k  přepravě  viz |
+-------------------------------------+       pododdíl 2.2.43.2)          |
|                   +----------------------------------------------------+
|     +---------------------------+----------------------------------------------------+
|     | kapalné    WT1     | 3130     LÁTKA KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, |
|     |              |       JEDOVATÁ, J.N.            |
|     |              +----------------------------------------------------+
| jedovaté|              +----------------------------------------------------+
| WT   | tuhé     WT2     | 3134     LÁTKA  TUHÁ, REAGUJÍCÍ  S  VODOU, |
|     |              |       JEDOVATÁ, J.N.            |
|     +---------------------------+----------------------------------------------------+
|     +---------------------------+----------------------------------------------------+
|     | kapalné    WC1     | 3129     LÁTKA KAPALNÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, |
|     |              |       ŽÍRAVÁ, J.N.             |
| žíravé |              +----------------------------------------------------+
+---------+
| WC   |              +----------------------------------------------------+
|     |              | 3131     LÁTKA  TUHÁ, REAGUJÍCÍ  S  VODOU, |
|     | tuhé     WC2     |       ŽÍRAVÁ, J.N.             |
|     +---------------------------+----------------------------------------------------+
|                   +----------------------------------------------------+
|                   | 2988     CHLORSILANY,  REAGUJÍCÍ  S  VODOU, |
|                   |       HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. (Žádná další |
| hořlavé, žíravé     WFCd    |       hromadná   položka   s   tímto |
|                   |       klasifikačním  kódem   není   k |
+-------------------------------------+       dispozici;  pokud  je  potřebné |
                   |       přiřazení  k hromadné  položce  s |
                   |       klasifikačním kódem, určí se podle |
                   |       tabulky převažujících nebezpečí  v |
                   |       pododdíle 2.1.3.9.          |
                   +----------------------------------------------------+

a Kovy a slitiny kovů, které ve styku s vodou nevyvíjejí hořlavé plyny, nejsou pyroforní nebo schopné samoohřevu, ale jsou lehce hořlavé, jsou látkami třídy 4.1. Kovy alkalických zemin a slitiny kovů alkalických zemin v pyroforní formě jsou látkami třídy 4.2. Kovový prach a prášek v pyroforní formě jsou látkami třídy 4.2. Kovy a slitiny kovů v pyroforní formě jsou látkami třídy 4.2. Sloučeniny fosforu s těžkými kovy, jako železem, mědí atd., nepodléhají ustanovením ADR.

b Hořlavé roztoky s organokovovými sloučeninami v koncentracích, které ve styku s vodou nevyvíjejí hořlavé plyny v nebezpečných množstvích, ani nejsou samozápalné, jsou látkami třídy 3. Organokovové sloučeniny a jejich roztoky, které jsou samozápalné, jsou látkami třídy 4.2.

c Kovy a slitiny kovů v pyroforní formě jsou látkami třídy 4.2.

d Chlorsilany s bodem vzplanutí pod 23 st. C, které ve styku s vodou nevyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 3. Chlorsilany s bodem vzplanutí 23 st. C nebo vyšším, které ve styku s vodou nevyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 8.

2.2.51 Třída 5.1 Látky podporující hoření 2.2.51.1 Kritéria 2.2.51.1.1 Název třídy 5.1 zahrnuje látky, které ač samy nejsou nezbytně hořlavé, mohou všeobecně uvolňováním kyslíku vyvolat nebo podporovat hoření jiných látek, jakož i předměty, které takové látky obsahují. 2.2.51.1.2 Látky třídy 5.1, jakož i předměty, které takové látky obsahují, se dělí následovně: O Látky podporující hoření bez vedlejšího nebezpečí nebo předměty, které takové látky obsahují: O1 kapalné O2 tuhé O3 předměty OF Látky podporující hoření, tuhé, hořlavé OS Látky podporující hoření, tuhé, schopné samoohřevu OW Látky podporující hoření, tuhé, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny OT Látky podporující hoření, jedovaté: OT1 kapalné OT2 tuhé OC Látky podporující hoření, žíravé: OC1 kapalné OC2 tuhéOTC Látky podporující hoření, jedovaté, žíravé. 2.2.51.1.3 Látky a předměty zařazené do třídy 5.1 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2. Látky a předměty, které nejsou jmenovitě uvedeny v této tabulce, mohou být přiřazeny k příslušné položce pododdílu 2.2.51.3 podle ustanovení kapitoly 2.1 na základě zkoušek, postupů a kritérií uvedených v 2.2.51.1.6 až 2.2.51.1.9 a podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, oddílu 34.4. Pokud se výsledky zkoušek liší od získaných zkušeností, musí se dát přednost získaným zkušenostem před výsledky zkoušek. 2.2.51.1.4 Spadají-li látky třídy 5.1 vlivem příměsí do jiných kategorií nebezpečnosti, než těch, do kterých patří látky jmenovitě uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, přiřadí se tyto směsi k položkám, ke kterým patří na základě svého skutečného nebezpečí.

POZN.: K zařazování roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) viz také oddíl 2.1.3.

2.2.51.1.5 Na základě zkušebních postupů podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, oddílu 34.4 a kritérií uvedených v 2.2.51.1.6 až 2.2.51.1.9 se může také zjistit, zda je jmenovitě uvedená látka takové povahy, že nepodléhá předpisům pro tuto třídu.

Tuhé látky podporující hoření

2.2.51.1.6 Jestliže se tuhé látky podporující hoření, které nejsou jmenovitě uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2 tabulky A, přiřazují k jedné z položek pododdílu 2.2.51.3 na základě zkušebního postupu podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 34.4.1, platí následující kritéria :

Tuhou látku je nutno přiřadit ke třídě 5.1, jestliže ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4 : 1 nebo 1 : 1 vzplane nebo hoří nebo vykazuje stejnou nebo kratší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3 : 7.

Přiřazení k obalovým skupinám

2.2.51.1.7 Tuhé látky podporující hoření zařazené pod různé položky tabulky A kapitoly 3.2 musí být přiřazeny k obalovým skupinám I, II nebo III na základě zkušebních postupů Příručky zkoušek a kritérií, části III, oddílu 34.4.1 podle těchto kritérií: (a) Obalová skupina I: každá látka, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje kratší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:2; (b) Obalová skupina II: každá látka, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo kratší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 2:3, a kritéria pro obalovou skupinu I nejsou splněna; (c) Obalová skupina III: každá látka, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo kratší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3 : 7, a kritéria pro obalové skupiny I a II nejsou splněna.

Kapalné látky podporující hoření

Klasifikace

2.2.51.1.8 Jestliže se kapalné látky podporující hoření, které nejsou jmenovitě uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2, přiřazují k jedné z položek pododdílu 2.2.51.3 na základě zkušebního postupu podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 34.4.2, platí následující kritéria:

Kapalnou látku je nutno přiřadit ke třídě 5.1, jestliže ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1 : 1 vykazuje nárůst tlaku nejméně 2070 kPa (přetlak) a vykazuje stejnou nebo kratší průměrnou dobu zvyšování tlaku než směs 65 % vodného roztoku kyseliny dusičné s celulózou v hmotnostním poměru 1 : 1.

Přiřazení k obalovým skupinám

2.2.51.1.9 Kapalné látky podporující hoření zařazené pod různé položky tabulky A kapitoly 3.2 musí být přiřazeny k obalovým skupinám I, II nebo III na základě zkušebních postupů Příručky zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 34.4.2 podle těchto kritérií: a) Obalová skupina I : každá látka, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 se sama vznítí, nebo vykazuje kratší průměrnou dobu zvyšování tlaku než směs 50 % kyseliny chloristé s celulózou v hmotnostním poměru 1:1; b) Obalová skupina II : každá látka, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 vykazuje stejnou nebo kratší průměrnou dobu zvyšování tlaku než směs 40 % vodného roztoku chlorečnanu sodného s celulózou v hmotnostním poměru 1:1, a kritéria pro obalovou skupinu I nejsou splněna; c) Obalová skupina III: každá látka, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 vykazují stejnou nebo kratší průměrnou dobu zvyšování tlaku než směs 65 % vodného roztoku kyseliny dusičné s celulózou v hmotnostním poměru 1:1, a kritéria pro obalové skupiny I a II nejsou splněna. 2.2.51.2 Látky nepřipuštěné k přepravě 2.2.51.2.1 Chemicky nestálé látky třídy 5.1 jsou k přepravě připuštěny jen tehdy, jestliže byla provedena potřebná opatření k zabránění jejich nebezpečnému rozkladu nebo polymeraci během přepravy. Za tímto účelem musí být dbáno zvláště na to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly žádné látky, které by mohly tyto reakce podporovat. 2.2.51.2.2 Následující látky a směsi nejsou připuštěny k přepravě: - Tuhé látky podporující hoření, schopné samoohřevu, přiřazené k UN číslu 3100, tuhé látky podporující hoření, reagující s vodou, přiřazené k UN číslu 3121 a tuhé látky podporující hoření, hořlavé, přiřazené k UN číslu 3137, ledaže by odpovídaly předpisům pro třídu 1 (viz také pododdíl 2.1.3.7); - Peroxid vodíku. nestabilizovaný nebo peroxid vodíku, vodné roztoky, nestabilizované, s více než 60 % peroxidu vodíku; - Tetranitromethan, nezbavený hořlavých nečistot; - Roztoky kyseliny chloristé s více než 72 % (hmotnosti) kyseliny nebo směsi kyseliny chloristé s jakoukoli kapalinou, kromě vody; - Roztoky kyseliny chlorečné s více než 10 % kyseliny chlorečné nebo směsi kyseliny chlorečné s jakoukoli kapalinou, kromě vody; - Halogenované sloučeniny fluoru, jiné než UN 1745 FLUORID BROMIČNÝ, UN 1746 FLUORID BROMITÝ a UN 2495 FLUORID JODIČNÝ třídy 5.1, jakož i UN 1749 FLUORID CHLORITÝ a UN 2548 FLUORID CHLOREČNÝ třídy 2; - Chlorečnan amonný a jeho vodné roztoky a směsi chlorečnanu s amonnou solí;- Chloritan amonný a jeho vodné roztoky a směsi chloritanu s amonnou solí; - Směsi chlornanu s amonnou solí; - Bromičnan amonný a jeho vodné roztoky a směsi bromičnanu s amonnou solí; - Manganistan amonný a jeho vodné roztoky a směsi manganistanu s amonnou solí; - Dusičnan amonný s více než 0,2 % hořlavých látek (včetně všech organických látek počítaných jako uhlík), ledaže je složkou látek nebo předmětů třídy 1; - Hnojiva s obsahem dusičnanu amonného (pro stanovení obsahu dusičnanu amonného musí být všechny ionty dusičnanu, pro které je ve směsi molekulární ekvivalent amonných iontů, počítány jako dusičnan amonný) nebo s obsahem hořlavých látek vyšším než jsou hodnoty uvedené ve zvláštním ustanovení 307, vyjma za podmínek platných pro třídu 1; - Dusitan amonný a jeho vodné roztoky a směsi anorganického dusitanu s amonnou solí; - Směsi dusičnanu draselného, dusitanu sodného a amonné soli.
2.2.51.3   Seznam hromadných položek

         Klasifikační   UN Pojmenování látek a předmětů
           kód    číslo

Látky podporující hoření   +------------------------------------------------------+
               | 3210  CHLOREČNANY ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.  |
               | 3211  CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N. |
               | 3213  BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.  |
      +------------------+ 3214  MANGANISTANY, ANORGANICKÉ, VODNÍ ROZTOK, J.N. |
      |kapalné O1    | 3216  PERSÍRANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.  |
      |         | 3218  DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.  |
      |         | 3219  DUSITANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.   |
      |         | 3139  LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, J.N.    |
      |         +------------------------------------------------------+
      |         +------------------------------------------------------+
      |         | 1450  BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, J.N.         |
      |         | 1461  CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, J.N.        |
      |         | 1462  CHLORITANY, ANORGANICKÉ, J.N.         |
      |         | 1477  DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, J.N.         |
      |         | 1481  CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, J.N.        |
      |         | 1482  MANGANISTANY, ANORGANICKÉ, J.N.        |
bez    |         |                           |
vedlejšího |         |                           |
nebezpečí |         |                           |
      |         | 1483  PEROXIDY, ANORGANICKÉ, J.N.          |
      |  tuhé O2    |                           |
+----------+------------------+ 2627  DUSITANY, ANORGANICKÉ, J.N.          |
|     |         | 3212  CHLORNANY, ANORGANICKÉ, J.N.         |
|     |         | 3215  PERSÍRANY, ANORGANICKÉ, J.N.         |
|     |         | 1479  LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, J.N.     |
|     |         +------------------------------------------------------+
|     |         +------------------------------------------------------+
|     |předměty O3    | 3356 GENERÁTOR KYSLÍKOVÝ, CHEMICKÝ         |
|     +------------------+------------------------------------------------------+
|               +------------------------------------------------------+
+-----------------------------+ 3137 LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, HOŘLAVÁ J.N.  |
|tuhé, hořlavé OF      |   (Nepřipuštěna k přepravě, viz pododdíl 2.2.51.2)|
|               +------------------------------------------------------+
|               +------------------------------------------------------+
|               | 3100 LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, SCHOPNÁ    |
|tuhé, schopné OS      |    SAMOOHŘEVU, J.N. (Nepřipuštěna k přepravě, viz |
|samoohřevu          |    pododdíl 2.2.51.2)               |
+-----------------------------+------------------------------------------------------+
|               +------------------------------------------------------+
|               | 3121 LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S  |
|tuhé, reagující  OW     |    VODOU, J.N. (Nepřipuštěna k přepravě, viz   |
|s vodou           |    pododdíl 2.2.51.2)               |
+-----------------------------+------------------------------------------------------+
|               +------------------------------------------------------+
|     kapalné OT1    | 3099 LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, JEDOVATÁ,  |
|    +--------------------+    J.N.                      |
|jedovaté|          +------------------------------------------------------+
|OT   |          +------------------------------------------------------+
+--------+tuhé   OT2    | 3087 LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, JEDOVATÁ,   |
|    |          |    J.N.                      |
|    +--------------------+------------------------------------------------------+
|    +--------------------+------------------------------------------------------+
|    |kapalné OC1    | 3098 LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ,   |
|    |          |    J.N.                      |
|    |          +------------------------------------------------------+
|žíravé |          +------------------------------------------------------+
|OC   |          |    3085 LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ, |
|    |tuhé   OC2    |    J.N.                      |
|    +--------------------+------------------------------------------------------+
|               +------------------------------------------------------+
|               |    (Žádná hromadná položka s tímto klasifikačním |
|jedovaté, žíravé OTC    |    kódem není k dispozici; pokud je potřebné |
+-----------------------------+    přiřazení k hromadné položce s klasifikačním |
               |    kódem, určí se podle tabulky převažujících |
               |    nebezpečí v pododdíle 2.1.3.9).        |
               +------------------------------------------------------+
2.2.52 Třída 5.2: Organické peroxidy 2.2.52.1 Kritéria 2.2.52.1.1 Název třídy 5.2 zahrnuje organické peroxidy a přípravky organických peroxidů. 2.2.52.1.2 Látky třídy 5.2 se dělí následovně: P1 Organické peroxidy, nevyžadující řízení teploty P2 Organické peroxidy, vyžadující řízení teploty

Definice

2.2.52.1.3 Organické peroxidy jsou organické látky, které obsahují dvojmocnou skupinu -O-O- a na které může být nahlíženo jako na deriváty peroxidu vodíku, ve kterých je nahrazen jeden nebo oba atomy vodíku organickými radikály.

Vlastnosti

2.2.52.1.4 Organické peroxidy se mohou exotermicky rozkládat při normální nebo zvýšené teplotě. Rozklad může být vyvolán působením tepla, třením, nárazem nebo stykem s nečistotami (např. kyselinami, sloučeninami těžkých kovů, aminy). Rychlost rozkladu stoupá s teplotou a závisí na složení organického peroxidu. Při rozkladu se mohou vyvíjet škodlivé nebo hořlavé páry nebo plyny. Pro některé organické peroxidy je povinné řízení teploty během přepravy. Některé organické peroxidy se mohou, zvláště pod uzavřením, rozkládat výbušným způsobem. Tato vlastnost se může změnit přidáním ředidel nebo použitím vhodných obalů. Mnoho organických peroxidů prudce hoří. Oči nesmějí přijít do styku s organickými peroxidy. Některé organické peroxidy mohou již po velmi krátkém styku způsobit vážné poškození rohovky nebo mohou mít žíravé účinky na pokožku.

POZN.: Zkušební postupy k určení hořlavosti organických peroxidů jsou obsaženy v Příručce zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 32.4. Jelikož organické peroxidy mohou při zahřátí prudce reagovat, doporučuje se určit jejich bod vzplanutí za použití zkušebních vzorků malých rozměrů, jak je popsáno v normě ISO 3679:1983.

Klasifikace

2.2.52.1.5 Každý organický peroxid se pokládá za zařazený do třídy 5.2, ledaže by přípravek organického peroxidu: (a) neobsahoval více než 1,0 % aktivního kyslíku pro nejvýše 1,0 % peroxidu vodíku; (b) neobsahoval více než 0,5 % aktivního kyslíku pro více než 1,0 %, nejvýše však 7 % peroxidu vodíku.

POZN.: Obsah aktivního kyslíku (%) v přípravku organického peroxidu se vypočítá ze vzorce:

         16 x suma (ni x ci/mi),
kde ni = počet peroxyskupin na molekulu organického peroxidu i; ci = koncentrace (% hmotnosti) organického peroxidu i; mi = molekulová hmotnost organického peroxidu i.
2.2.52.1.6 Organické peroxidy se rozdělují na základě jejich stupně nebezpečnosti do sedmi typů. Typy jsou v rozsahu od typu A, který není připuštěn k přepravě v obalu, v němž byl podroben zkoušce, až k typu G, který nepodléhá ustanovením pro organické peroxidy třídy 5.2. Klasifikace typů B až F je v přímém vztahu k nejvyššímu dovolenému množství v jednom kusu. Zásady pro zařazování látek, které nejsou uvedeny v pododdíle 2.2.52.4, jsou obsaženy v Příručce zkoušek a kritérií, části II. 2.2.52.1.7 Již zařazené organické peroxidy a přípravky organických peroxidů, které byly přiřazeny k vhodné druhové položce, jsou uvedeny v 2.2.52.4 společně s odpovídajícím UN číslem, způsobem balení, a popřípadě s řízenou teplotou a kritickou teplotou. Tyto druhové položky udávají: - typ (B až F) organického peroxidu (viz 2.2.52.1.6); - fyzikální stav (kapalný/tuhý); a - řízenou teplotu (pokud se požaduje), viz. 2.2.52.1.15 až 2.2.52.1.18.

Směsi těchto přípravků mohou být zařazeny shodně s typem organického peroxidu, který je nejnebezpečnějším komponentem směsi, a přepravovány podle podmínek platných pro tento typ. Jestliže však dva stabilní komponenty mohou vytvářet tepelně méně stabilní směs, je třeba určit teplotu samourychlujícího se rozkladu (SADT) směsi, a pokud je to nutné, řízenou teplotu a kritickou teplotu, odvozené od SADT podle 2.2.52.1.16.

2.2.52.1.8 Zařazení organických peroxidů, přípravků nebo směsí organických peroxidů, které nejsou uvedeny v pododdíle 2.2.52.4, jakož i jejich přiřazení k hromadné položce musí být provedeno příslušným orgánem země původu. Osvědčení o schválení musí obsahovat zařazení a odpovídající přepravní podmínky. Jestliže země původu není smluvní stranou ADR, musí být zařazení a přepravní podmínky uznány příslušným orgánem prvního státu smluvní stranou ADR, který přijde do styku se zásilkou. 2.2.52.1.9 Vzorky organických peroxidů nebo přípravků organických peroxidů, které nejsou uvedeny v pododdíle 2.2.52.4, pro něž není k dispozici úplná sada výsledků zkoušek a které se přepravují za účelem dalších zkoušek nebo vyhodnocení, se přiřadí k jedné z vhodných položek pro organické peroxidy typu C za předpokladu, že : - z údajů, které jsou dispozici, vyplývá, že vzorek není nebezpečnější než organický peroxid typu B;- vzorek je zabalen podle způsobu balení OP2 a množství na dopravní jednotku není větší než 10 kg; - z údajů, které jsou k dispozici, vyplývá, že řízená teplota, pokud je, je dostatečně nízká, aby se zabránilo nebezpečnému rozkladu a dostatečně vysoká, aby nedošlo k nebezpečné separaci fází.

Znecitlivění organických peroxidů

2.2.52.1.10 K zajištění bezpečnosti během přepravy se organické peroxidy často znecitlivují organickými kapalnými nebo tuhými látkami, anorganickými tuhými látkami nebo vodou. Jestliže je předepsán procentuální podíl látky, vztahuje se k podílu hmotnosti, zaokrouhlenému na nejbližší celé číslo. Všeobecně se znecitlivění musí provést tak, aby při úniku nemohlo dojít k nebezpečné koncentraci organického peroxidu. 2.2.52.1.11 Pokud není pro jednotlivý přípravek organického peroxidu stanoveno jinak, platí pro ředidla, která se použijí ke znecitlivění, následující definice: - Ředidla typu A jsou organické kapaliny, snášenlivé s organickým peroxidem, které mají bod varu nejméně 150 st. C. Ředidla typu A se mohou používat pro znecitlivění všech organických peroxidů. - Ředidla typu B jsou organické kapaliny, snášenlivé s organickým peroxidem, které mají bod varu nižší než 150 st. C, nejméně však 60 st. C, a bod vzplanutí nejméně 5 st. C.

Ředidla typu B se mohou používat pro znecitlivění všech organických peroxidů za podmínky, že bod varu kapaliny je nejméně o 60 st. C vyšší než SADT v kusu o hmotnosti 50 kg.

2.2.52.1.12 Ředidla, která nepatří k typu A nebo B, smějí být přidána k přípravkům organických peroxidů uvedeným v pododdíle 2.2.52.4, pokud jsou s nimi snášenlivá. Avšak úplné nebo částečné nahrazení ředidla typu A nebo B jiným ředidlem s rozdílnými vlastnostmi vyžaduje nové přehodnocení přípravku organického peroxidu podle normálního klasifikačního postupu pro třídu 5.2. 2.2.52.1.13 Voda smí být přidávána ke znecitlivění jen těch organických peroxidů, u kterých je v pododdíle 2.2.52.4 nebo v povolení příslušného orgánu podle 2.2.52.1.8 uveden dovětek "s vodou" nebo jako "jako stabilní disperse ve vodě". Vzorky organických peroxidů nebo přípravků organických peroxidů, které nejsou uvedeny v pododdíle 2.2.52.4, smějí být rovněž znecitlivěny vodou za podmínky, že jsou splněny požadavky bodu 2.2.52.1.9. 2.2.52.1.14 Organické a anorganické tuhé látky smějí být použity ke znecitlivění organických peroxidů, pokud se s nimi snášejí. Kapalné a tuhé látky se považují za snášenlivé, pokud nepříznivě nepůsobí ani na tepelnou stabilitu, ani na druh nebezpečí přípravku organického peroxidu.

Ustanovení o řízení teploty

2.2.52.1.15 Určité organické peroxidy smějí být přepravovány pouze za podmínek řízené teploty. Řízenou teplotou se rozumí nejvyšší teplota, při které mohou být organické peroxidy bezpečně přepravovány. Předpokládá se, že teplota bezprostředního okolí kusu přesáhne během přepravy hodnotu 55st. C pouze na relativně krátkou dobu za 24-hodinový časový interval. V případě výpadku systému řízení teploty, může být nutné provést nouzová opatření. Kritická teplota je teplota, při niž musí být provedena nouzová opatření. 2.2.52.1.16 Řízená a kritická teplota jsou odvozeny od teploty samourychlujícího se rozkladu SADT (viz tabulku 1), která je definovaná jako nejnižší teplota, při níž může dojít k samourychlujícímu se rozkladu pro látku v obalu použitém během přepravy. SADT musí být stanovena za účelem rozhodnutí, zda látka musí být přepravována při řízené teplotě. Předpisy pro stanovení SADT jsou obsaženy v Příručce zkoušek a kritérií, části II, oddílu 20 a pododdílu 28.4.
      Tabulka 1: Odvození řízených a kritických teplot

     +-----------+----------------+------------+------------------+
     |Druh    | SADTa     |Řízená   |Kritická teplota |
     |nádoby   |        |teplota   |         |
     +-----------+----------------+------------+------------------+
     |      | 20 st. C a   |o 20 st. C |o 10st. C nižší  |
     |Samostatné | méně      |nižší než  |než SADT     |
     |obaly a  |        |SADT    |         |
     |IBC    |        |      |         |
     |      +----------------+------------+------------------+
     |      | 20 st. C až  |o 15 st. C |o 10st. C nižší  |
     |      | 35st. C    |nižší než  |než SADT     |
     |      |        |SADT    |         |
     |      +----------------+------------+------------------+
     |      | více než    |o 10 st. C |o 5st. C nižší  |
     |      | 35 st. C    |nižší než  |než SADT     |
     |      |        |SADT    |         |
     +-----------+----------------+------------+------------------+
     |Cisterny  | méně než 50 st.|o 10 st. C |o 5st. C nižší  |
     |      | C       |nižší než  |než SADT     |
     |      |        |SADT    |         |
     +-----------+----------------+------------+------------------+

    a SADT látky zabalené pro přepravu
2.2.52.1.17 Tyto organické peroxidy musí být přepravovány při řízené teplotě: - organické peroxidy typů B a C se SADT =< 50st. C; - organické peroxidy typu D se SADT =< 50st. C, vykazující střední účinek při zahřívání v uzavřeném prostoru, nebo se SADT =< 45st. C, vykazující při zahřívání v uzavřeném prostoru malý nebo žádný účinek; a - organické peroxidy typů E a F se SADT =< 45st. C.

POZN: Předpisy pro stanovení účinků při zahřívání v uzavřeném prostoru jsou uvedeny v Příručce zkoušek a kritérií, část II,oddíl 20 a pododdíl 28.4.

2.2.52.1.18 Řízené a kritické teploty jsou uvedeny v 2.2.52.4. Skutečná teplota během přepravy smí být nižší než řízená teplota, avšak musí být stanovena tak, aby nedošlo k nebezpečnému oddělování (separaci) fází. 2.2.52.2 Látky nepřipuštěné k přepravě

Organické peroxidy typu A není podle ustanovení třídy 5.2 dovoleno přepravovat viz Příručku zkoušek a kritérií, část II, odstavec 20.4.3 (a);

2.2.52.3 Seznam hromadných položek

       Klasifikační  UN      Pojmenování látek nebo předmětů
       kód       číslo

Organické
peroxidy          +---------------------------------------------------------+
              |       PEROXID ORGANICKÝ TYP A, KAPALNÝ (není |
              |       připuštěn k přepravě, viz 2.2.52.2)     |
              |       PEROXID  ORGANICKÝ TYP A, TUHÝ  (není |
              |       připuštěn k přepravě, viz 2.2.52.2)     |
              | 3101    PEROXID ORGANICKÝ TYP B, KAPALNÝ      |
              | 3102    PEROXID ORGANICKÝ TYP B, TUHÝ        |
+--------------------------+ 3103    PEROXID ORGANICKÝ TYP C, KAPALNÝ      |
|nevyžadující P1     | 3104    PEROXID ORGANICKÝ TYP C, TUHÝ        |
|řízení          |                             |
|teploty          |                             |
|             | 3105    PEROXID ORGANICKÝ TYP D, KAPALNÝ      |
|             | 3106    PEROXID ORGANICKÝ TYP D, TUHÝ        |
|             | 3107    PEROXID ORGANICKÝ TYP E, KAPALNÝ      |
|             | 3108    PEROXID ORGANICKÝ TYP E, TUHÝ        |
|             | 3109    PEROXID ORGANICKÝ TYP F, KAPALNÝ      |
|             | 3110    PEROXID ORGANICKÝ TYP F, TUHÝ        |
|             |       PEROXID  ORGANICKÝ  TYP  G,  KAPALNÝ |
|             |       (nepodléhá  předpisům třídy  5.2,  viz |
|             |       2.2.52.1.6)                 |
|             |       PEROXID ORGANICKÝ TYP G, TUHÝ (nepodléhá |
|             |       předpisům třídy 5.2, viz 2.2.52.1.6)    |
|             +---------------------------------------------------------+
|             +---------------------------------------------------------+
|             | 3111    PEROXID  ORGANICKÝ  TYP  B,  KAPALNÝ, |
|             |       VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY          |
|             | 3112    PEROXID ORGANICKÝ TYP B, TUHÝ, VYŽADUJÍCÍ |
|             |       ŘÍZENÍ TEPLOTY               |
|             | 3113    PEROXID  ORGANICKÝ  TYP  C,  KAPALNÝ, |
|             |       VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY          |
|             | 3114    PEROXID ORGANICKÝ TYP C, TUHÝ, VYŽADUJÍCÍ |
|             |       ŘÍZENÍ TEPLOTY               |
|             | 3115    PEROXID  ORGANICKÝ  TYP  D,  KAPALNÝ, |
|             |       VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY          |
|             | 3116    PEROXID ORGANICKÝ TYP D, TUHÝ, VYŽADUJÍCÍ |
|vyžadující        |       ŘÍZENÍ TEPLOTY (nepřipuštěný k přepravě |
|řízení    P2     |       viz pododdíl 2.2.52.2)           |
|teploty          |                             |
+--------------------------+ 3117    PEROXID  ORGANICKÝ  TYP  E,  KAPALNÝ, |
              |       VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY          |
              | 3118    PEROXID ORGANICKÝ TYP E, TUHÝ, VYŽADUJÍCÍ |
              |       ŘÍZENÍ TEPLOTY               |
              | 3119    PEROXID  ORGANICKÝ  TYP  F,  KAPALNÝ, |
              |       VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ TEPLOTY          |
              | 3120    PEROXID ORGANICKÝ TYP F, TUHÝ, VYŽADUJÍCÍ |
              |       ŘÍZENÍ TEPLOTY               |
              +---------------------------------------------------------+
2.2.52.4 Seznam již zařazených organických peroxidů

POZN.: Ve sloupci "Způsob balení" znamenají v následující tabulce:

(a) písmena "OP", za kterými následuje číslice, se vztahují ke způsobu balení (viz pododdíl 4.1.4.1, pokyn pro balení P 520 a pododdíl 4.1.7.1); (b) písmeno "N" značí, že je dovolena přeprava v IBC (viz pododdíl 4.1.4.2, pokyn pro balení IBC 520 a pododdíl 4.1.7.2); (c) písmeno "M" značí , že je dovolena přeprava v cisternách (viz pododdíly 4.2.1.13 a 4.2.5.2, pokyn pro přemístitelné cisterny T 23, oddíl 4.3.2 a odstavec 4.3.4.1.3 e), kód cisteren L4BN pro kapaliny a S4AN pro tuhé látky).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ORGANICKÝ PEROXID   Koncen- Ředidlo Ředidlo  Inertní  Voda (%) Způsob  Řízená Kritická   UN    Vedlejší
              trace   Typ  Typ B   tuhá       balení teplota  teplota  číslo   nebezpečí a
               (%)   A (%)  (%))1)  látka           (st. C)  (st. C)  druhové   poznámky
                             (%)                     položky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACETYLALCETONPEROXID    42    >= 48            >= 8   OP7            3105    2)
 " (jako pasta)      32                       OP7            3106    20)
ACETYLBENZOLPEROXID    45    >= 55                 OP7            3105
ACETYLCYCLOHEXANESUPONYL- =< 82                 >= 12   OP4   -10   0     3112    3)
PEROXYD
 "            =< 32       >= 68             OP7   -10   0     3115
terc-AMYLHYDROPEROXID   88    >=6             >=6    OP8            3107
terc-AMYLPEROXYACETÁT   62    >= 38                 OP8            3107
terc-AMYLPEROXYBENZOÁT   100                      OP5            3103
terc-AMYLPEROXYD-2-    =< 100                     OP7   +20   +25    3115
ETYLHEXANOAT
terc-AMYLPEROXY-2-     100                      OP7            3105
ETHYLHEXYLKARBONÁT
terc-PEROYDNEODECANOAT  =< 77       >= 23             OP7   0    +10    3115
 "            =< 77       >= 23             OP5   +10   +15    3113
terc-AMYLPEROXY-3,5,5-   100                      OP5            3101    3)
TRIMETHYLHEXANOÁT
terc-BUTYLKUMYLPEROXID  >42-100                     OP7            3105
 "             42            >= 58        OP7            3106
n-BUTYL-4,4-DI-(terc-   >52   -                    OP5            3103
BUTYLPEROXY)-VALERÁT   100
 "             52            >=48         OP7            3106
 "             42            >= 58        OP8            3108
terc-BUTYLHYDROPEROXID  >= 79-90               >= 10   OP5            3103    13)
 "             80    >= 20                 OP7            3105    4) 13)
 "             79                  >= 14   OP8            3107    13) 23)
 "             72                  >= 28   OP8,            3109    13)
                                     N,M
terc-BUTYLHYDROPEROXID +  82 +                 >= 7   OP5            3103    13)
DI-terc-BUTYLPEROXID   >= 9
terc-           >= 52 -                    OP5            3102    3)
BUTYLMONOPEROXYMALEÁT   100
 "             52    >=48                 OP6            3103
 "             52            >= 48        OP8            3108
 " (jako pasta)      52                       OP8            3108
terc-           100                      OP5            3102    3)
BUTYLMONOPEROXYFTALÁT
terc-BUTYLPEROXYACETÁT  >= 52 - >= 23                 OP5            3101    3)
             77
 "            >= 32 - >= 48                 OP6            3103
             52
 "             32    >= 68                 OP8, N           3109
 " (v cisterně)      32    >= 68                              3119
 "             22        >= 78             OP8   +30   +35    3109    25)
terc-BUTYLPEROXYBENZOÁT  >= 77 - 22                  OP5            3103
             100
 "            >= 52 - >= 23                 OP7            3105
             77
 "             52            >= 48        OP7            3106
terc-           52    >= 48                 OP7            3105
BUTYLPEROXYBUTYLFUMARÁT
terc-BUTYLPEROXYKROTONÁT  77    >= 23                 OP7            3105
terc-           =< 100                     OP5   +20   +25    3113
BUTYLPEROXYETYLACETAT
terc-           33+   >= 33                 OP7            3105
BUTYLPEROXYDIETHYLACETÁT  33
+
terc-BUTYLPEROXYBENZOÁT
terc-BUTYLPEROXY-2-    > 52-100                    OP6   +20   +25    3113
ETYLHEXANOÁT
 "            > 32-52      >= 48             OP8   +30   +35    3117
 "            =< 52           >= 48        OP8   +20   +25    3118
 "            =< 32       >= 68             OP8   +40   +45    3119

  " (velká nádoba pro =< 32       >= 68             N    +30   +35    3119
volně ložené látky (IBC))
 " (v cisterně)      =< 32       >= 68             M    +15   +20    3119
terc-BUTYLPEROXY-2-    12 +   >=14       >= 60        OP7            3106
ETHYLHEXANOÁT +      14
2,2-DI-(terc-BUTYLPEROXY)-
BUTAN
 "            =< 31+      >= 33             OP7   +35   +20    3115
             =< 36
terc-BUTYLPEROXY-2-    100                      OP7            3105
ETHYLHEXYLKARBONÁT
terc-           > 52-77      >= 23             OP5   +15   +20    3111    3)
BUTYLPEROXYISOBUTYRÁT
 "            =< 52       >= 48             OP7   +15   +20    3115
terc-           77    >= 23                 OP5            3103
BUTYLPEROXYISOPROPYLKARBONÁT
1-(2-terc-         77    >= 23                 OP7            3105
BUTYLPEROXYISOPROPYL)-3-
ISOPROPENYLBENZEN

 "             42            >= 58        OP8            3108
3-terc-BUTYLPEROXY-2-   100                      OP5            3103
METHYLBENZOÁT
terc-           > 77-100                    OP7   -5    +5    3115
BUTYLPEROXYNEODEKANOÁT
 "            =< 77       >= 23             OP7   0    +10    3115
 "jako stabilní disperze =< 52                      OP8   0    +10    3117
ve vodě
 " (v IBC) jako stabilní =< 42                      N    -5    +5    3119
disperze ve vodě
 " jako stabilní disperze =< 42                      OP8   0    +10    3118
ve vodě
 "            =< 32   >= 68                 OP8,N  0    +10    3119
terc-           =< 77   >= 23                 OP7   0    +10    3115
BUTYLPEROXYNEOHEPTANOÁT
3-terc-BUTYLPEROXY-3-   =<100                      OP7            3106
FENYLFTALID
terc-BUTYLPEROXYPIVALÁT  > 67-77  >= 23                 OP5   0    +10    3113

 "            > 27-67      >= 33             OP7   0    +10    3115
 "            =< 27       >= 73             OP8   +30   +35    3119
 " (v IBC))        =< 27       >= 73             N    +10   +15    3119
 " (v cisterně)      =< 27       >= 73             M    +5    +10    3119
terc-BUTYLPEROXYSTEARYL-  100                      OP7            3106
KARBONÁT
terc-BUTYLPEROXY-3,5,5-  >= 32 -                    OP7            3105
TRIMETHYLHEXANOÁT     100
 "             32    >= 68                 OP8, N           3109
 " (v cisterně)      32    >= 68                 M    +35   +40    3119
3-CHLORPEROXYBENZOOVÁ   >= 57 -         >= 14        OP1            3102    3)
KYSELINA         86
 "             57            >= 3    >= 40   OP7            3106
 "             77            >= 6    >= 17   OP7            3106
KUMYLHYDROGENPEROXID   >= 90 - 10                  OP8            3107    13)
             98
 "             90    >= 10                 OP8,            3109    13), 18)
                                     N, M
KUMYLPEROXYNEODEKANOÁT  =< 77       >= 23             OP7   -10   0     3115
 "            =< 52                      OP8   -10   0     3119
 "            =< 52                      N    -15   -5    3119
(KUMYLPEROXYNEOHEPTANOÁT =< 77   >= 23                 OP7   -10   0     3115
KUMYLPEROXYPIVALÁT    =< 77       >= 23             OP7   -5    +5    3115
CYKLOHEXANONPEROXID(Y)   91                  >= 9   OP6            3104    13)
 "             72    >= 28                 OP7            3105    5)
 " (jako pasta)      72                       OP7            3106     5), 20)
 "             32            >= 68                      Vyhra-
                                                   zeno
DIACETONALKOHOLPEROXID  =< 57       >= 26        >= 8   OP7   +40   +45    3115    6)
DIACETYLPEROXID      =< 27       >= 73             OP7   +20   +25    3115    7), 13)
DI-terc-AMYLPEROXID    100                      OP8            3107
1,1-DI-(terc-AMYLPEROXY)- 82    >= 18                 OP6            3103
CYKLOHEXAN
DIBENZOYLPEROXID     >= 51 -           48         OP2            3102    3)
             100
 "            >= 77 -               >= 6   OP4            3102    3)
             94
 "             77                  >= 23   OP6            3104
 "             62            >= 28   >= 10   OP7            3106
 " (jako pasta)      >= 52 -                    OP7            3106    20)
             62
 "            >= 35 -         >= 48        OP7            3106
             52
 "            >= 36 - >= 18            40    OP8            3107
             42
 "            >= 36 - >= 58                 OP8            3107
             42
 " (jako pasta)      56,5                 >= 15   OP8            3108
 " (jako pasta)      52                       OP8            3108    20)
  "  (jako  stabilní 42                       OP8, N           3109
disperse ve vodě)
 "             35            >= 65                      Vyhraz.
DIBENZOILPEROXYKARBONÁT  =< 87                 >= 13   OP5   +25   +30    3112    3)
PEROXID     KYSELINY >= 72 -                     OP4            3102    3), 17)
JANTAROVÉ         100
 "            =< 72                 >= 28   OP7   +10   +15    3116
PEROXYDIKARBONAT     =< 100                     OP6   +30   +35    3114
  "  (jako  stabilní =< 42                      OP8, N +30   +35    3119
disperse ve vodě)
DI-terc-BUTYLPEROXID   >=  32-                    OP8            3107
             100
 "             52        >= 48             OP8, N           3109    25)
 "            =< 32   >= 68                 M             3109
DI-terc-BUTYLPEROXYAZELÁT 52    >= 48                 OP7            3105
2,2-DI-(terc-BUTYLPEROXY)- 52    >= 48                 OP6            3103
BUTAN
1,1-DI-(terc-BUTYLPEROXY)->= 80-                     OP5            3101    3)
CYKLOHEXAN        100
 "            >= 52 - >= 20                 OP5            3103
             80
 "            >= 42 - >= 48                 OP7            3105
             52
 "             42    >= 13      >= 45        OP7            3106
 "             27    >= 36                 OP8            3107    21)
 "             42    >= 58                 OP8, N           3109
 " jako stabilní disperze 13    >= 13  >= 74             OP8            3109
ve vodě
DI-n-BUTYLPEROXYKARBONÁT > 27-52      >= 48             OP7   -15   -5    3115
 "            =< 27       >= 73             OP8   -10   0     3117
  "  [jako  stabilní =< 42                      OP8   -15   -5    3118
disperse ve vodě ( )]
DI-sec-          > 52-100                    OP4   -20   -10    3113
BUTYLPEROXYKARBONÁT
 "            =< 52       >= 48             OP7   -15   -5    3115
DI-(2-terc-        >= 42 -           57         OP7            3106
BUTYLPEROXYISOPROPYL)-  100
BENZEN(Y)
 "             42            >= 58                      Vyhrazeno
DI-(terc-BUTYLPEROXY)-  >= 42 - >= 48                 OP7            3105
FTALÁT          52
 " (jako pasta)      52                       OP7            3106    20)
 "             42    >= 58                 OP8            3107
2,2-DI-(terc-BUTYLPEROXY)- 52    >= 48                 OP7            3105
PROPAN
 "             42    >= 13      >= 45        OP7            3106
1,1-DI-(terc-BUTYLPEROXY)->80-100                     OP5            3101    3)
3,3,5-TRIMETHYLCYKLOHEXAN
 "            >= 52-80 >= 10                 OP5            3103
 "             77        >= 23             OP7            3105
 "             57            >= 43        OP7            3106
 "             57    >= 43                 OP8            3107
 "             32    >= 26  >= 42             OP8            3107

DICETYLPEROXYDKARBONÁT   =< 100                    OP7   +30   +35    3116
 " (jako stabilní disperse =< 42                     OP8, N +30   +35    3119
ve vodě)
DI-(4-CHLORBENZOYL)-PEROXID 77                 >= 23   OP5            3102    3)
 " (jako pasta)       52                      OP7            3106    20)
 "              32           >= 68                      vyhrazeno
DIKUMYLPEROXID       >=42-           57         OP8, M           3110    12)
              100
 "              52           >= 48                      vyhrazeno
DICYKLOHEXYLPEROXYDKARBONÁT >91-100                    OP3   +5    +10    3112
 "             =< 91                >= 9   OP5   +5    +10    3114
DIDEKANOLPEROXID  2,2-DI- =< 100                    OP6   +30   +35    3114
(4,4-DI (terc-BUTYLPEROXID)
2,2-DI-(4,4-DI-(terc-    42           >= 58        OP7            3106
BUTYLPEROXY) -CYKLOHEXYL)-
PROPAN
 "              22           >= 78        OP8            3107
DI-(2,4-DICHLORBENZOYL)-   77                 >= 23   OP5            3102    3)
PEROXID

  "  (jako  pasta  se 52                      OP7            3106
silikonovým olejem)
DI-(2-ETHOXYETHYL)     =< 52      >= 48             OP7   -10   0     3115
PEROXYDIKARBONÁT
DI-(ETHYLHEXYL)       >77-100                    OP5   -20   -10    3113
PEROXYDIKARBONÁT
 "             =< 77      >= 23             OP7   -15   -5    3115
 " (jako stabilní disperse =< 62                     OP8   -15   -5    3117
ve vodě)
" (jako stabilní disperse =< 52                     N    -20   -10    3119
ve vodě) velká nádoba pro
volně ložené látky(IBC)
 " ( jako stabilní disperse =< 52                     OP8   -15   -5    3119
ve vodě)
 " [jako stabilní disperse =< 42                     OP8   -15   -5    3118
ve vodě (zmražené)]
DIETHYLPEROXYKARBONAT    =< 27      >= 73             OP7   -10   0     3115
2,2-DIHYDROPEROXYPROPAN   27           >= 73        OP5            3102    3)
DI-(1-HYDROXYCYKLOHEXYL)-  100                     OP7            3106
PEROXID
DI-ISOBUTYRYLPEROXID    >32-52     >= 48             OP5   -20   -10    3111    3)
 "             =< 32      >= 68             OP7   -20   -10    3115
DI-ISOPROPYLBENZEN-     82   >= 5            >= 5   OP7            3106    24)
DIHYDROPEROXID
DIISOPROPYLPEROXYKARBONAT  >52-100                    OP2   -15   -10    3112    3)
 "             =< 52      >= 48             OP7   -20   -10    3115
DI-ISOPROPYLPEROXYDARBONÁT =< 28  >= 72                OP7   -15   -5    3115
DILAUROYLPEROXID      =< 100                    OP7   -10   -5    3115
DILAUROYLPEROXID       100                     OP7            3106
 " (jako stabilní disperse 42                      OP8, N           3109
ve vodě)
DI-(3-METOXYBUTYL)     =< 52      >= 48             OP7   -5    +5    3115
PEROXYKARBONAT
DI-(2-METHYLBENZOYL)    =< 87                >= 13   OP5   +30   +35    3112    3)
PEROXID
DI-(4-METHYLBENZOYL)-    52                      OP7            3106
PEROXID  (jako pasta  se
silikonovým olejem)
DIBENZOYLPEROXID      =<20+=<     >= 58             OP7   +35   +40    3115
              18+=< 4
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-    >=82-                     OP5            3102    3)
(BENZOYLPEROXY)-HEXAN    100
 "              82           >= 18        OP7            3106
 "              82                 >= 18   OP5            3104
2,5-DIMETHYL-2,5DI-(terc-  >=52-                     OP7            3105
BUTYLPEROXY)-HEXAN     100
 "              77           >= 23        OP8            3108
 "              52   >= 48                OP8            3109
 "              52           >= 48        OP7            3106
 " (jako pasta)       47                      OP8            3108
2,5-DIMETHYL-l2,5-DI-(terc- >=86-                     OP5            3101    3)
BUTYLPEROXY)-HEX-3-IN    100
 "             >=52-86 >= 14                OP5            3103    26)
 "              52           >= 48        OP7            3106
(2-ETHYLHEXANOLPEROXY)HEXAN =< 100                    OP5   +20   +25    3113
2,5-DIMETHYL-2-5-      82                 >= 18   OP6            3104
DIHYDROPEROXYHEXAN
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5- 77   >= 23                OP7            3105
TRIMETHYLHEXANOYLPEROXY)-
HEXAN
PEROXYNEOHEPTANOAT     =< 52  >= 48                OP8   0    +10    3117
DIMYRISTYL PEROXYKARBONAT  =< 100                    OP7   +20   +25    3116
 " (jako stabilní disperse =< 42                     OP8   +20   +25    3119
ve vodě)

" (jako stabilní disperse =< 42                      N    +15   +20    3119
ve vodě)
( v IBC)
DI-(2NEODEKANOYL     =< 52   >= 48                OP7   -10   0     3115
PEROXYISOPROPYL) BENZEN
DI-n-NONANOYL PEROXID   =< 100                     OP7   0    +10    3116
DI-n-OKTANOYL PEROXID   =< 100                     OP5   +10   +15    3114
DIPEROXY AZELAIC ACID   =< 27           >= 73        OP7   +35   +40    3116
DIPEROXY DODECANE DIACID >13-42           >= 58        OP7   +40   +45    3116
 "             13            >= 87                      vyhrazeno 29)
DI-(2-FENOXYETHYL)-    >=85-100                    OP5            3102    3)
PEROXYDIKARBONÁT
 "             85                  >= 15   OP7            3106
DIPROPIONYL PEROXID    =< 27       >= 73             OP8   +15   +20    3117
DI-n-PROPYL        =< 100                     OP3   -25   -15    3113
PEROXYKARBONAT
 "            =< 77       =< 23             OP5   -20   -10    3113
DISTEARYLPEROXYDIKARBONÁT 87            >= 13        OP7            3106
DI-(3,5,5-        >38-82   >= 18                OP7   0    +10    3115
TRIMETHYLHEXANOYL)
PEROXID
  "  (jako  stabilní =< 52                      OP8, N +10   +15    3119
disperse ve vodě)
 "            =< 38   >= 62                OP8   +20   +25    3119
 "[ ve velkých nádobách =< 38   >= 62                N    +10   +15    3119
pro   volně   ložené
látky(IBC)]
 " ( v cisterně)     =< 38   >= 62                M    0    +5    3119
DI-(3,5,5-TRIMETHYL-1,2- =< 52                      OP7   +30   +35    3116    20)
DIOXOLANYL-3)   PEROXID
"jako pasta
ETHYL-3,3-DI-(terc-    67    >= 33                OP7            3105
AMYLPEROXY)-BUTYRÁT
ETHYL-3,3-DI-(terc-    >=77-100                    OP5            3103
BUTYLPEROXY)-BUTYRÁT
 "             77    >= 23                OP7            3105
 "             52            >= 48        OP7            3106
3,3,6,6,9,9-HEXAMETHYL-  >=52-100                    OP4            3102    3)
1,2,4,5-
TETRAOXACYKLONONAN
 "             52    >= 48                OP7            3105
 "             52            >= 48        OP7            3106
terc-HEXYL        =< 71   >= 29                OP7   0    +10    3115
PEROXYNEODEKANOAT
terc-HEXYL PEROXYPIVALAT =< 72       >= 28             OP7   +10   +15    3115

ISOPROPYL-sec-BUTYL    =< 32+  >= 38                OP7   -20   -10    3115
PEROXYKARBONAT  +DI-sec- =<  15-
BUTYL PEROXYKARBONAT+ DI- 18+=< 12-
ISOPROPYL PEROXYKARBONAT  15
ISOPROPYL-sec-BUTYL    =< 52+                     OP5   -20   -10    3111    3)
PEROXYKARBONAT  +DI-sec- =< 28+
BUTYL  PEROXYKARBONAT+DI- =< 22
ISOPROPYL PEROXYKARBONAT
IISOPROPYLKUMYLHYDRO-    72    >= 28                OP8,            3109    13)
PEROXID                                  N, M
p-METHYLHYDROPEROXID    >=72-100                    OP7            3105    13)
 "             72    >= 28                OP8,            3109    27)
                                     N, M
METHYLCYKLOHEXANON     =< 67      >= 33             OP7   +35   +40    3115
PEROXID(Y)
METHYLETHYLKETONPEROXID(Y) 52    >= 48                OP5            3101    3), 8), 13)
 "             45    >= 55                OP7            3105    9)
 "             40    >= 60                OP8            3107    10)
 "             37    >= 55           >= 8   OP7            3105    9)
METHYLISOBUTYLKETONPEROXID 62    >= 19                OP7            3105    22)
(Y)

ORGANICKÝ PEROXID, TUHÝ,                        OP2            3104    11)
VZOREK
ORGANICKÝ PEROXID, TUHÝ,                        OP2            3114    11)
VZOREK VYŽADUJÍCÍ ŘÍZENÍ
TEPLOTY
ORGANICKÝ     PEROXID,                        OP2            3103    11)
KAPALNÝ, VZOREK
ORGANICKÝ     PEROXID,                        OP2            3113    11)
KAPALNÝ, VZOREK VYŽADUJÍCÍ
ŘÍZENÍ TEPLOTY
KYSELINA PEROXYOCTOVÁ   =< 41                     M    +30   +35    3119    13), 30)
DESTILOVANÁ, TYP F,
STABILIZOVANÁ
KYSELINA PEROXYOCTOVÁ, TYP 43                      OP7            3105    13), 14), 19)
D, STABILIZOVANÁ
KYSELINA PEROXYOCTOVÁ, TYP 43                      OP8            3107    13), 15), 19)
E, STABILIZOVANÁ
KYSELINA PEROXYOCTOVÁ, TYP 43                      OP8, N           3109    13), 16), 19)
F, STABILIZOVANÁ
PINANYLHYDROPEROXID    56-100                     OP7            3105    13)
 "             56   >= 44                 OP8, M           3109
TETRAHYDRONAFTYLHYDRO-   100                      OP7            3106
PEROXID

1,1,3,3-          100                      OP7            3105
TETRAMETHYLBUTYLHYDRO-
PEROXID
ETHYLHEXANOAT   1,1,3,3- 100                      OP7   +20   +25    3115
TETRAMETHYLBUTYL
PEROXYNEOCANOAT      =< 72      >= 28             OP7   -5    +5    3115
 " (jako stabilní disperse =< 52                     OP7   -5    +5    3119
ve vodě)
FENOACETATPEROXID     =< 37      >= 63             OP8, N -10   0     3115
3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-    42   >= 58                 OP7            3105    28)
TRIMETHYL-1,4,7-
TRIPEROXONAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky k poslednímu sloupci tabulky v pododdílu 2.2.52.4: 1) Ředidlo typ B může být vždy nahrazeno ředidlem typu A. 2) Obsah aktivního kyslíku =< 4,7 %. 3) Vyžaduje se bezpečnostní značka pro vedlejší nebezpečí "VÝBUŠNÝ" podle vzoru č. 1 (viz 5.2.2.2.2) 4) Ředidlo může být nahrazeno di-terc-butylperoxidem. 5) Obsah aktivního kyslíku =< 9 %. 6) Nejvýše 9% peroxidu vodíku: obsah aktivního kyslíku 10%. 7) Smí se použít pouze nekovových obalů. 8) Obsah aktivního kyslíku >= 10 %. 9) Obsah aktivního kyslíku =< 10 %. 10) Obsah aktivního kyslíku =< 8,2 %. 11) Viz 2.2.52.1.9. 12) Do 2000 kg na nádobu přiřazenou k ORGANICKÉMU PEROXIDU TYPU F, na základě výsledků zkoušek ve velkém měřítku. 13) Vyžaduje se bezpečnostní značka pro vedlejší nebezpečí "ŽÍRAVÝ" podle vzoru č. 8 (viz 5.2.2.2.2).14) Přípravky kyseliny peroxyoctové, které odpovídají kritériím Příručky zkoušek a kritérií, odstavce 20.4.3 d). 15) Přípravky kyseliny peroxyoctové, které odpovídají kritériím Příručky zkoušek a kritérií pro zkoušky a kritéria, odstavce 20.4.3 e).16) Přípravky kyseliny peroxyoctové, které odpovídají kritériím Příručky pro zkoušky a kritéria, odstavce 20.4.3 f). 17) Přidáním vody k tomuto organickému peroxidu se zmenší jeho tepelná stabilita. 18) Pro koncentrace pod 80 % se nevyžaduje bezpečnostní značka pro vedlejší nebezpečí "ŽÍRAVÝ" podle vzoru č. 8 (viz 5.2.2.2.2).19) Směsi s peroxidem vodíku, vodou a kyselinou(nami). 20) S ředidlem typu A, s vodou nebo bez vody. 21) S nejméně 36 % (hm.) ethylbenzenu, dodatečně k ředidlu typu A. 22) S nejméně 19 % (hm.) methylisobutylketonu, dodatečně k ředidlu typ A. 23) S méně než 6 % di-terc-butylperoxidu. 24) Do 8 % 1-isopropylhydroperoxy-4- isopropylhydroxybenzénu. 25) Ředidlo typu B s bodem varu vyšším než 110 st. C. 26) Obsah hydroperoxidů 0,5 %.27) Pro koncentrace nad 56 % se vyžaduje bezpečnostní značka pro vedlejší nebezpečí "ŽÍRAVÝ" podle vzoru č. 8 (viz 5.2.2.2.2). 28) Obsah aktivního kyslíku =< 7,6 % v ředidle typu A s bodem varu v rozmezí 200 st. C až 260 st. C. 29) Nepodléhá ustanovením ADR pro třídu 5.2. 30) Přípravek odvozený z destilace kyseliny peroxyoctové o počáteční koncentraci kyseliny peroxyoctové (po destilaci) nejvýše 41 % s vodou, celkový aktivní kyslík (kyselina peroxyoctová + H2O2) =< 9,5 % vyhovující kritériím Příručky zkoušek a kritérií, odstavec 20.4.3.(f).
2.2.61 Třída 6.1 Jedovaté látky 2.2.61.1 Kritéria 2.2.61.1.1 Název třídy 6.1 zahrnuje látky, o nichž je ze zkušenosti známo nebo o nichž lze na základě pokusů se zvířaty usuzovat, že jejich příjmem dýchacími cestami, pokožkou nebo zažívacími orgány při jednorázovém nebo krátkodobém působení v poměrně malém množství může dojít k poškození zdraví nebo ke smrti člověka. 2.2.61.1.2 Látky třídy 6.1 jsou rozděleny následovně: T Jedovaté látky bez vedlejšího nebezpečí: T1 organické, kapalné T2 organické, tuhé T3 organokovové T4 anorganické, kapalné T5 anorganické, tuhé T6 kapalné, používané jako pesticidy T7 tuhé, používané jako pesticidy T8 vzorky T9 jiné jedovaté látky TF Jedovaté látky, hořlavé: TF1 kapalné TF2 kapalné, používané jako pesticidy TF3 tuhé

TS Jedovaté látky, schopné samoohřevu, tuhé

TW Jedovaté látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny: TW1 kapalné TW2 tuhé TO Jedovaté látky, podporující hoření: TO1 kapalné TO2 tuhé TC Jedovaté látky, žíravé: TC1 organické, kapalné TC2 organické, tuhé TC3 anorganické, kapalné TC4 anorganické, tuhé

TFC Jedovaté látky, hořlavé, žíravé.

Definice

2.2.61.1.3 Pro účely ADR platí:

LD50-Hodnota pro akutní jedovatost při požití je takové množství látky, které po požití mladými dospělými, samčími a samičími, bílými krysami způsobí během 14 dnů s největší pravděpodobností smrt poloviny počtu skupiny zvířat. Počet zvířat, který je tomuto pokusu podroben, musí být dostatečně velký, aby byl získaný výsledek statisticky významný a odpovídal dobrým zvyklostem farmakologie. Výsledek se vyjadřuje v mg na kg tělesné hmotnosti.

LD50-Hodnota pro akutní jedovatost při absorpci pokožkou je takové množství látky, které při nepřetržitém styku s holou pokožkou bílých králíků po dobu 24 hodin způsobí s největší pravděpodobností v průběhu 14 dnů smrt poloviny počtu skupiny zvířat. Počet zvířat, který je tomuto pokusu podroben, musí být dostatečně velký, aby byl získaný výsledek statisticky významný a odpovídal dobrým zvyklostem farmakologie. Výsledek se vyjadřuje v mg na kg tělesné hmotnosti.

LC50-Hodnota pro akutní jedovatost při vdechnutí je taková koncentrace páry, mlhy nebo prachu, která při nepřetržitém vdechování mladými dospělými, samčími a samičími, bílými krysami po dobu jedné hodiny způsobí s největší pravděpodobností v průběhu 14 dnů smrt poloviny počtu skupiny zvířat. Tuhá látka musí být podrobena zkouškám, jestliže existuje nebezpečí, že nejméně 10 % celkové hmotnosti je složeno z prachu, který může být vdechnut, např. jestliže aerodynamický průměr této frakční částice činí nejvýše 10m. Kapalná látka musí být podrobena zkouškám, jestliže existuje nebezpečí, že se při netěsnosti obalu nebo cisterny, použitých pro přepravu, může vytvořit mlha. Jak u tuhých, tak i u kapalných látek musí více než 90 % hmotnosti vzorku připraveného ke zkoušce sestávat z částic, které lze vdechnout, jak je výše popsáno. Výsledek se vyjadřuje v mg na litr vzduchu u prachu nebo mlhy a v ml na m3 vzduchu (ppm) u páry.

Klasifikace a přiřazení k obalovým skupinám

2.2.61.1.4 Látky třídy 6.1 musí být přiřazeny na základě svého stupně nebezpečí, které představují při přepravě, k následujícím obalovým skupinám:
     Obalová skupina I:   velmi jedovaté látky;
     Obalová skupina II:  jedovaté látky;
     Obalová skupina III:  slabě jedovaté látky
2.2.61.1.5 Látky, směsi, roztoky a předměty zařazené do třídy 6.1 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2. Přiřazení látek, směsí a roztoků, které nejsou v tabulce A kapitoly 3.2 jmenovitě uvedeny, k vhodné položce pododdílu 2.2.61.3 a k příslušné obalové skupině podle ustanovení kapitoly 2.1 musí být provedeno podle následujících kritérií odstavců 2.2.61.1.6 až 2.2.61.1.11. 2.2.61.1.6 Při posuzování stupně jedovatosti se musí vzít v úvahu zkušenosti z případů otrav osob, jakož i zvláštní vlastnosti posuzované látky, jako kapalný stav, vysoká těkavost, zvláštní pravděpodobnost příjmu pokožkou a zvláštní biologické účinky. 2.2.61.1.7 Pokud nejsou zkušenosti z pozorování učiněných na člověku, posoudí se stupeň jedovatosti z vyhodnocených výsledků pokusů na zvířatech podle následující tabulky:
 +-----------+-----------+--------------+----------------+-------------------------+
 |      | Obalová |Jedovatost při|  Jedovatost  |Jedovatost při vdechnutí |
 |      | skupina |   požití  | při absorpci |   prachu a mlhy    |
 |      |      | LD50 (mg/kg)|  pokožkou  |   LC50 (mg/l)    |
 |      |      |       | LD50 (mg/kg) |             |
 +-----------+-----------+--------------+----------------+-------------------------+
 | velmi   |   I   |    5   |    40    |      0,5      |
 | jedovaté |      |       |        |             |
 +-----------+-----------+--------------+----------------+-------------------------+
 | jedovaté |   II  |  >= 5 - 50 | >= 40 - 200  |    >= 0,5 - 2    |
 +-----------+-----------+--------------+----------------+-------------------------+
 | slabě   |  IIIa  |  tuhé látky | >= 200 - 1000 |    >=2 - 10     |
 | jedovaté |      | >= 50 - 200 |        |             |
 |      |      |  kapaliny |        |             |
 |      |      | >= 50 - 500 |        |             |
 +-----------+-----------+--------------+----------------+-------------------------+

a Slzotvorné látky musí být přiřazeny k obalové skupině II, i když údaje o jejich jedovatosti odpovídají kritériím obalové skupiny III.

2.2.61.1.7.1 Jestliže látka vykazuje při dvou nebo více různých způsobech příjmu různé hodnoty jedovatosti, použije se pro klasifikaci nejvyšší hodnota jedovatosti. 2.2.61.1.7.2 Látky, které splňují kritéria třídy 8 a vykazují jedovatost při vdechnutí prachu a mlhy (LC50) odpovídající obalové skupině I, se mohou zařadit do třídy 6.1 jen tehdy, pokud zároveň jedovatost při požití nebo při absorpci pokožkou odpovídá alespoň obalové skupině I nebo II. V opačném případě se látka, pokud je to potřeba, musí přiřadit ke třídě 8 (viz 2.2.8.1.5). 2.2.61.1.7.3 Tato kritéria pro jedovatost při vdechnutí prachu a mlhy spočívají na hodnotách LC50 při době pokusu jedné hodiny a tyto hodnoty musí být také použity, pokud jsou k dispozici. Jsou-li však k dispozici jen hodnoty LC50 4-hodinového pokusu, mohou být odpovídající hodnoty vynásobeny čtyřmi a výsledek pak může nahradit výše uvedené kritérium, tzn., že čtyřnásobná hodnota LC50 (4 hodiny) se považuje za ekvivalentní hodnotě LC50 (1 hodina).

Jedovatost při vdechnutí par

2.2.61.1.8 Kapaliny, které vylučují jedovaté páry, je třeba přiřadit do následujících skupin, kde písmeno "V" představuje koncentraci nasycené páry (prchavost) (v ml/m3 vzduchu) při 20 st. C a normálním atmosférickém tlaku.
+----------------+--------------------------+----------------------------------+
|        |   Obalová skupina   |                 |
+----------------+--------------------------+----------------------------------+
|velmi jedovaté |         I    |  jestliže V >= 10 LC50 a LC50 |
|        |             |  1000 ml/m3           |
+----------------+--------------------------+----------------------------------+
|jedovaté    |         II    |  jestliže V >= LC50 a LC50 |
|        |             |  3000 ml/m3 a kritéria pro |
|        |             |  obalovou skupinu I  nejsou |
|        |             |  splněna            |
+----------------+--------------------------+----------------------------------+
|slabě jedovaté |        IIIa   |  jestliže V >= 1/5 LC50 a LC50 |
|        |             |  5000 ml/m3 a kritéria pro |
|        |             |  obalové skupiny I a II nejsou |
|        |             |  splněna            |
+----------------+--------------------------+----------------------------------+

a Slzotvorné látky musí být přiřazeny k obalové skupině II, i když údaje o jejich jedovatosti odpovídají kritériím obalové skupiny III.

Tato kritéria jedovatosti při vdechnutí par spočívají na hodnotách LC50 při době pokusu 1 hodiny a tyto hodnoty musí být také použity, jsou-li k dispozici.

Jsou-li však k dispozici jen hodnoty LC50 ze 4-hodinového pokusu, mohou být odpovídající hodnoty vynásobeny dvěma a výsledek může pak nahradit výše uvedená kritéria, tzn. dvojnásobná hodnota LC50 (4 hodiny) se považuje za ekvivalent k hodnotě LC50 (1 hodina).

Dělící čáry obalových skupin - jedovatost při vdechnutí par

Na tomto vyobrazení jsou pro usnadnění zařazení kritéria znázorněna graficky. Z důvodů jen přibližné přesnosti grafického znázornění se však musí látky, které leží v blízkosti nebo přímo na dělící čáře, přezkoušet pomocí číselných kritérií.

Směsi kapalných látek

2.2.61.1.9 Směsi kapalných látek, které jsou při vdechnutí jedovaté, je třeba přiřadit k obalovým skupinám podle těchto kritérií: 2.2.61.1.9.1 Je-li hodnota LC50 pro každou jedovatou látku, která je částí směsi, známa, lze určit obalovou skupinu následovně: (a) výpočet hodnoty LC50 směsi:
                   1
         LC50 (směs) = --------------
                 n   fi
                 suma -------
                 i=1  LC50i

kde:

fi = molární zlomek i-té části směsi

LC50i = střední smrtelná koncentrace i-té části v ml/m3

(b) výpočet prchavosti každé části směsi:
                     10E6
               Vi = Pi x -----  v ml/m3
                     101,3

kde:

Pi = parciální tlak i-té části v kPa při 20 st. C normálním atmosférickém tlaku

(c) výpočet poměru prchavosti k hodnotě LC50:
               n   Vi
            R = suma -------
              i=1  LC50i
(d) vypočítané hodnoty pro LC50 (směs) a R pak slouží k určení obalové skupiny směsi:
       Obalová skupina I: R >= 10 a  LC50 (směs) 1000
                 ml/m3;

       Obalová skupina II: R >= 1 a  LC50 (směs) 3000
                 ml/m3 a jestliže směs nesplňuje
                 kritéria obalové skupiny I;

       Obalová skupina III: R >= 1/5 a LC50 (směs) 5000
                 ml/m3 a jestliže směs nesplňuje
                 kritéria obalové skupiny I nebo
                 II.
2.2.61.1.9.2 Není-li hodnota LC50 jedovatých komponentů známa, lze směs přiřadit k jedné z obalových skupin na základě dále popsaných zjednodušených zkoušek prahové toxicity. V takovém případě musí být určena a pro přepravu směsi použita nejpřísnější obalová skupina. 2.2.61.1.9.3 Směs bude přiřazena k obalové skupině I jen tehdy, jestliže splňuje obě následující kritéria : (a) Vzorek kapalné směsi se rozpráší a rozředí se vzduchem tak, že vznikne zkušební ovzduší o 1000 ml/m3 rozprášené směsi ve vzduchu. 10 bílých krys (5 samečků a 5 samiček) se nechá v tomto zkušebním ovzduší po dobu 1 hodiny a následně se budou 14 dnů pozorovat. Jestliže nejméně 5 pokusných zvířat v průběhu sledovaného období 14 dnů uhyne, lze se domnívat, že směs má hodnotu LC50 rovnou nebo menší než 1000 ml/m3. (b) Vzorek páry v rovnováze s kapalnou směsí se zředí devítinásobným objemem vzduchu, čímž se vytvoří zkušební ovzduší. 10 bílých krys (5 samečků a 5 samiček) se nechá v tomto zkušebním ovzduší po dobu 1 hodiny a následně se budou 14 dnů pozorovat. Jestliže nejméně 5 pokusných zvířat v průběhu sledovaného období 14 dnů uhyne, lze se domnívat, že směs má prchavost, která je rovna nebo větší než desetinásobná hodnota LC50 směsi. 2.2.61.1.9.4 Směs bude přiřazena k obalové skupině II jen tehdy, jestliže splňuje obě následující kritéria, ne však kritéria pro obalovou skupinu I: (a) Vzorek kapalné směsi se rozpráší a rozředí se vzduchem tak, že vznikne zkušební ovzduší o 3000 ml/m3 rozprášené směsi ve vzduchu. 10 bílých krys (5 samečků a 5 samiček) se nechá v tomto zkušebním ovzduší po dobu 1 hodiny a následně se budou 14 dnů pozorovat. Jestliže nejméně 5 pokusných zvířat v průběhu sledovaného období 14 dnů uhyne, lze se domnívat, že směs má hodnotu LC50 rovnou nebo menší než 3000 ml/m3. (b) Vzorek páry v rovnováze s kapalnou směsí se použije k vytvoření zkušebního ovzduší. 10 bílých krys (5 samečků a 5 samiček) se nechá v tomto zkušebním ovzduší po dobu 1 hodiny a následně se budou 14 dnů pozorovat. Jestliže nejméně 5 pokusných zvířat v průběhu sledovaného období 14 dnů uhyne, lze se domnívat, že směs má prchavost, která je rovná nebo větší než hodnota LC50 směsi. 2.2.61.1.9.5 Směs bude přiřazena k obalové skupině III jen tehdy, jestliže splňuje obě následující kritéria, ne však kritéria pro obalové skupiny I nebo II. (a) Vzorek kapalné směsi se rozpráší a rozředí se vzduchem tak, že vznikne zkušební ovzduší o 5000 ml/m3 rozprášené směsi ve vzduchu. 10 bílých krys (5 samečků a 5 samiček) se nechá v tomto zkušebním ovzduší po dobu 1 hodiny a následně se budou 14 dnů pozorovat. Jestliže nejméně 5 pokusných zvířat v průběhu sledovaného období 14 dnů uhyne, lze se domnívat, že směs má hodnotu LC50 rovnou nebo menší než 5000 ml/m3. (b) Změří se koncentrace par (prchavost) kapalné směsi; je-li rovna nebo větší než 1000 ml/m3, lze se domnívat, že směs má prchavost, která je rovna nebo větší než 1/5 hodnoty LC50 směsi.

Metody výpočtu jedovatosti směsí při požití a při absorpci pokožkou

2.2.61.1.10 Pro zařazení směsí do třídy 6.1 a jejich přiřazení k vhodné obalové skupině podle kritérií pro jedovatost při požití a při absorpci pokožkou (viz 2.2.61.1.3) je nutné vypočítat akutní hodnotu LD50 směsi. 2.2.61.1.10.1 Pokud směs obsahuje pouze jednu účinnou látku, jejíž hodnota LD50 je známa, lze při chybějících spolehlivých údajích o akutní jedovatosti při požití a při absorpci pokožkou u směsi, která má být přepravena, vypočítat hodnotu LD50 při požití a při absorpci pokožkou následovně:
              LD50 účinné látky x 100
     LD50 přípravku = --------------------------------
              podíl účinné látky (hmotnost-%)
2.2.61.1.10.2 Pokud směs obsahuje více než jednu účinnou látku, mohou být použity tři možné metody pro výpočet hodnoty LD50 při požití a při absorpci pokožkou. Je třeba upřednostnit metodu, kterou se získají spolehlivé údaje pro akutní jedovatost při požití a při absorpci pokožkou konkrétní směsi, která se má přepravovat. Pokud nejsou spolehlivé přesné údaje k dispozici, je třeba použít jedné z následujících metod: (a) zařadit přípravek podle nejnebezpečnější složky směsi, jakoby tato složka byla přítomna ve stejné koncentraci jako je celková koncentrace všech účinných složek; (b) použít vzorce:
     CA  CB     CZ    100
     -- + -- + ... + -- =  ---
     TA  TB     TZ    TM

       kde:

       C = koncentrace v procentech složek A, B, .....
          Z směsi;

       T = hodnota LD50 při požití složek A, B, ..... Z;

       TM = hodnota LD50 při požití směsi.

POZN.: Tento vzorec lze také použít pro jedovatost při absorpci pokožkou, za předpokladu, že tyto informace jsou k dispozici ve stejné formě pro všechny složky. Použití tohoto vzorce nezohledňuje případné jevy stupňování nebo ochrany.

Klasifikace pesticidů

2.2.61.1.11 Všechny účinné látky pesticidů a jejich přípravky, u kterých jsou známy hodnoty LC50 a/nebo LD50 a které jsou zařazeny do třídy 6.1, musí být přiřazeny podle kriterií uvedených v 2.2.61.1.6 až 2.2.61.1.9 k odpovídajícím obalovým skupinám. Látky a přípravky, které vykazují vedlejší nebezpečí, musí být zařazeny podle tabulky převažujících nebezpečí v pododdíle 2.1.3.9 s přiřazením k odpovídajícím obalovým skupinám. 2.2.61.1.11.1 Není-li pro přípravek pesticidů známa hodnota LD50 pro požití nebo absorpci kůží, avšak je známa hodnota LD50 jeho účinné(ých) složky(ek), může být hodnota LD50 přípravku zjištěna použitím postupu uvedeného v 2.2.61.1.10.

POZN.: Údaje o jedovatosti týkající se hodnoty LD50 určitého počtu běžných pesticidů lze nalézt v nejnovějším vydání dokumentu "The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification", který je možno si obstarat u Světové zdravotnické organizace (WHO) na adrese: International Programme on Chemical Safety, World Health Organisation (WHO), CH-1211, Geneva 27, Švýcarsko. Zatímco tento dokument může být použit jako zdroj dat pro hodnoty LD50 pesticidů, jeho klasifikační systém není možno použit pro účely zařazování pesticidů pro přepravu nebo pro jejich přiřazení k obalovým skupinám, které musí odpovídat ustanovením ADR.

2.2.61.1.11.2 Oficiální pojmenování pesticidu se volí na základě aktivní složky, fyzikálního stavu pesticidu a všech vedlejších nebezpečí, které by mohl představovat (viz oddíl 3.1.2). 2.2.61.1.12 Jestliže látky třídy 6.1 vlivem příměsí spadají do jiných kategorií nebezpečnosti než těch, do kterých patří látky jmenovitě uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, přiřadí se tyto směsi nebo roztoky k položkám, ke kterým na základě svého skutečného nebezpečí patří.

POZN.: K zařazování roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) viz také oddíl 2.1.3.

2.2.61.1.13 Na základě kritérií uvedených v 2.2.61.1.6 až 2.2.61.1.11 se může také zjistit, zda je jmenovitě uvedený roztok nebo jmenovitě uvedená směs, popřípadě roztok nebo směs, která obsahuje jmenovitě uvedenou látku, takové povahy, že tento roztok nebo tato směs nepodléhá ustanovením pro tuto třídu. 2.2.61.1.14 Látky, roztoky a směsi, s výjimkou látek a přípravků sloužících jako pesticidy, které neodpovídají kritériím Směrnic 67/548/EEC6) nebo 88/379/EEC7) v jejich platném znění a které proto nejsou zařazeny jako velmi jedovaté, jedovaté nebo zdraví škodlivé podle těchto směrnic v jejich platném znění, mohou být považovány za látky nepatřící do třídy 6.1. 2.2.61.2 Látky nepřipuštěné k přepravě 2.2.61.2.1 Chemicky nestálé látky třídy 6.1 je dovoleno přepravovat jen tehdy, jestliže byla učiněna potřebná opatření k zabránění jejich nebezpečnému rozkladu nebo polymeraci během přepravy. Za tímto účelem je zejména nutno dbát na to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly látky, které by mohly takové reakce vyvolat. 2.2.61.2.2 Následující látky a směsi nejsou připuštěny k přepravě: - kyanovodík (bezvodý nebo v roztoku), který neodpovídá popisům UN čísel 1051, 1613,1614 a 3294,- karbonyly kovů s bodem vzplanutí nižším než 23 st. C, jiné než UN 1259 TETRAKARBONYL NIKLU a UN 1994 PENTAKARBONYL ŽELEZA, - 2,3,7,8-TETRACHLORDIBENZO-1,4-DIOXIN (TCDD) v koncentracích, které se považují podle kritérií v 2.2.61.1.7 za velmi jedovaté, - UN 2249 DICHLORDIMETHYLETHER, SYMETRICKÝ, - přípravky fosfidů bez přísad, které zabraňují vývinu jedovatých hořlavých plynů.
2.2.61.3 Seznam hromadných položek

            Klasifikační  UN-  Pojmenování látek nebo předmětů
              kód    číslo

Jedovaté látky bez vedlejšího
nebezpečí
                  +------------------------------------------+
                  | 1583  CHLORPIKRIN, SMĚS, J.N.      |
                  | 1602  BARVIVO, KAPALNÉ, JEDOVATÉ, J.N. |
                  |    nebo               |
                  |    POLOTOVAR BARVIV, KAPALNÝ,    |
                  |    JEDOVATÝ, J.N.          |
                  | 1693  LÁTKA PRO PŘÍPRAVU SLZNÉHO,    |
                  |    PLYNU, KAPALNÁ, J.N.       |
                  | 1851  LÉČIVA, KAPALNÁ, JEDOVATÁ, J.N.  |
                  | 2206  ISOKYANÁTY, JEDOVATÉ, J.N. nebo  |
         +-----------------+ 2206  ISOKYANÁT, ROZTOK, JEDOVATÝ, J.N. |
         |kapalné a T1  | 3140  ALKALOIDY, KAPALNÉ, J.N. nebo   |
         |         | 3140  SOLI ALKALOID, KAPALNÉ, J.N.   |
         |         | 3142  PROSTŘEDEK DESINFEKČNÍ, KAPALNÝ, |
         |         |    JEDOVATÝ, J.N.          |
         |         | 3144  SLOUČENINA NIKOTINU, KAPALNÁ,   |
         |         |    J.N. nebo             |
         |         | 3144  PŘÍPRAVKY, NIKOTINOVÉ, KAPALNÉ,  |
         |         |    J.N.               |
         |         | 3172  TOXINY, ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH     |
         |         |    ORGANISM, KAPALNÉ, J.N.      |
         |         | 3276  NITRILY, JEDOVATÉ, J.N.      |
         |         | 3278  SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ,   |
         |         |    JEDOVATÁ, J.N., kapalná      |
         |         | 2810  LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ,     |
         |         |    ORGANICKÁ, J.N.          |
         |         +------------------------------------------+
 organické    |         +------------------------------------------+
+----------------+         | 1544  ALKALOIDY, TUHÉ, J.N. nebo    |
|        |         |    SOLI ALKALOID, TUHÉ, J.N.     |
|        |         | 1601  PROSTŘEDKY DEZINFEKČNÍ, TUHÉ,   |
|        |         |    JEDOVATÉ, J.N.          |
|        |         | 1655  SLOUČENINA NIKOTINU, TUHÁ, J.N.  |
|        |         |    nebo               |
|        |         |    PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, TUHÉ, J.N. |
|        |         | 1693  LÁTKA PRO PŘÍPRAVU SLZNÉHO PLYNU, |
|        |tuhé a, T2   |    TUHÁ, J.N.            |
|        |b        |                     |
|        +-----------------+ 3143  BARVIVO TUHÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo |
|                 |    POLOTOVAR BARVIV,TUHÝ,JEDOVATÝ  |
|                 |    J.N.               |
|                 | 3172  TOXINY,ZÍSKANÉ Z ŽIVÝCH ORGANISM, |
|                 |    TUHÉ, J.N.            |
|                 | 3249  LÉČIVA, TUHÁ, JEDOVATÁ, J.N.   |
|                 | 3278  SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ,   |
|                 |    JEDOVATÁ, J.N., tuhá       |
|                 | 2811  LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, |
|                 |    J.N.               |
|                 +------------------------------------------+
|                 +------------------------------------------+
|                 | 2026  SLOUČENINA FENYLRTUŤNATÁ, J.N.  |
|                 | 2788  SLOUČENINA CÍNU ORGANICKÁ,    |
|organokovové c,d      T3   |    KAPALNÁ, J.N.           |
+----------------------------------+ 3146  SLOUČENINA CÍNU ORGANICKÁ, TUHÁ, |
|                 |    J.N.               |
|                 | 3280  SLOUČENINY ARZENU, ORGANICKÉ,   |
|                 |    J.N.               |
|                 | 3281  KARBONYLY KOV, J.N.        |
|                 | 3282  SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ,     |
|                 |    JEDOVATÁ, J.N.          |
|                 +------------------------------------------+
|                 +------------------------------------------+
|                 | 1556  SLOUČENINA ARZENU, KAPALNÁ, J.N. |
|                 |    anorganická (zahrnující      |
|                 |    arzeničnany, J.N., arzenitany,  |
|                 |    J.N., a sulfidy arzenu, J.N.)   |
|        +-----------------+ 1935  KYANID, ROZTOK, J.N.       |
|        |kapalné  T4   | 2024  SLOUČENINA RTUTI, KAPALNÁ, J.N.  |
|        |e        |                     |
|        |         | 3141  SLOUČENINA ANTIMONU, ANORGANICKÁ, |
|        |         |    KAPALNÁ, J.N.           |
|        |         | 3287  LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ,     |
|        |         |    ANORGANICKÁ, J.N.         |
|        |         +------------------------------------------+
|        |         +------------------------------------------+
|        |         | 1549  SLOUČENINA ANTIMONU, ANORGANICKÁ, |
|        |         |    TUHÁ, J.N.            |
|        |         | 1557  SLOUČENINA ARZENU, TUHÁ, J.N.,  |
|        |         |    anorganická (zahrnující      |
|anorganické   |         |    arzeničnany, J.N., arzenitany,  |
+----------------+         |    J.N., a sulfidy arzenu, J.N.)   |
|        |         | 1564  SLOUČENINA BARYA, J.N.      |
|        |         | 1566  SLOUČENINA BERYLIA, J.N.     |
|        |         | 1588  KYANIDY ANORGANICKÉ, TUHÉ, J.N.  |
|        |         | 1707  SLOUČENINA THALIA, J.N.      |
|        |         | 2025  SLOUČENINA RTUTI, TUHÁ, J.N.   |
|        |tuhé f,g T5   | 2291  SLOUČENINA OLOVA, ROZPUSTNÁ, J.N. |
|        +-----------------+ 2570  SLOUČENINA KADMIA         |
|                 | 2630  SELENANY nebo           |
|                 |    SELENIČITANY           |
|                 | 2856  HEXAFLUOROKŘEMIČITANY, J.N.    |
|                 | 3283  SLOUČENINA SELENU, J.N.      |
|                 | 3284  SLOUČENINA TELURU, J.N.      |
|                 | 3285  SLOUČENINA VANADU, J.N.      |
|                 | 3288  LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ,       |
|                 |    ANORGANICKÁ, J.N.         |
|                 +------------------------------------------+
|                 +------------------------------------------+
|                 | 2992  PESTICID, KARBAMÁT, KAPALNÝ,   |
|                 |    JEDOVATÝ             |
|                 | 2994  PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, |
|                 |    JEDOVATÝ             |
|                 | 2996  PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA   |
|                 |    CHLORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ     |
|                 | 2998  PESTICID NA BÁZI TRIAZINU,    |
|                 |    KAPALNÝ, JEDOVATÝ         |
|                 | 3006  PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU,  |
|                 |    KAPALNÝ, JEDOVATÝ         |
|                 | 3010  PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ,  |
|                 |    JEDOVATÝ             |
|                 | 3012  PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, |
|        +------------------+    JEDOVATÝ             |
|        | kapalné  T6   | 3014  PESTICID-SUBSTITUOVANÝ      |
|        |         |    NITROFENOL, KAPALNÝ, JEDOVATÝ   |
|        |         | 3016  PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU,   |
|        |         |    KAPALNÝ, JEDOVATÝ         |
|        |         | 3018  PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA   |
|        |         |    FOSFORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ    |
|        |         | 3020  PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA   |
|        |         |    CÍNU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ      |
|        |         | 3026  PESTICID-DERIVÁT KUMARINU,    |
|        |         |    KAPALNÝ, JEDOVATÝ         |
|        |         | 3348  PESTICID-DERIVÁT KYSELINY     |
|        |         |    FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ  |
|pesticidy   |         | 3352  PESTICID-PYRETHROID, KAPALNÝ,   |
+---------------+         |    JEDOVATÝ             |
|        |         | 2902  PESTICID,KAPALNÝ,         |
|        |         |    JEDOVATÝ, J.N.          |
|        |         +------------------------------------------+
|        |         +------------------------------------------+
|        |         | 2757  PESTICID-KARBAMÁT, TUHÝ, JEDOVATÝ |
|        |         | 2759  PESTICID NA BÁZI ARZENU, TUHÝ,  |
|        |         |    JEDOVATÝ             |
|        |         | 2761  PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA   |
|        |         |    CHLORU, TUHÝ, JEDOVATÝ      |
|        |         | 2763  PESTICID NA BÁZI TRIAZINU, TUHÝ, |
|        |         |    JEDOVATÝ             |
|        |         | 2771  PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU,  |
|        |         |    TUHÝ, JEDOVATÝ          |
|        |         | 2775  PESTICID NA BÁZI MĚDI, TUHÝ,   |
|        |         |    JEDOVATÝ             |
|        |         | 2777  PESTICID NA BÁZI RTUTI, TUHÝ,   |
|        |         |    JEDOVATÝ             |
|        |         | 2779  PESTICID-SUBSTITUOVANÝ      |
|        |         |    NITROFENOL, TUHÝ, JEDOVATÝ    |
|        |         | 2781  PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU,   |
|        |         |    TUHÝ, JEDOVATÝ          |
|        | tuhé  T7    |                     |
|        +------------------+ 2783  PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA   |
|                 |    FOSFORU, TUHÝ, JEDOVATÝ      |
|                 | 2786  PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA   |
|                 |    CÍNU, TUHÝ, JEDOVATÝ       |
|                 | 3027  PESTICID-DERIVÁT KUMARINU, TUHÝ, |
|                 |    JEDOVATÝ             |
|                 | 3048  PESTICID NA BÁZI FOSFIDU     |
|                 |    HLINÍKU,JEDOVATÝ         |
|                 | 3345  PESTICID-DERIVÁT KYSELINY     |
|                 |    FENOXYOCTOVÉ, TUHÝ, JEDOVATÝ   |
|                 | 3349  PESTICID-PYRETHROID, TUHÝ,    |
|                 |    JEDOVATÝ             |
|                 | 2588  PESTICID, TUHÝ, JEDOVATÝ, J.N.  |
|                 +------------------------------------------+
+----------------------------------+------------------------------------------+
|vzorky          T8    | 3315  VZOREK CHEMICKÝ, JEDOVATÝ,    |
|                 |    kapalný nebo tuhý         |
|                 +------------------------------------------+
|                 +------------------------------------------+
|                 | 3243  LÁTKY TUHÉ, OBSAHUJÍCÍ JEDOVATOU |
|jiné jedovaté látky h  T9    |    KAPALNOU LÁTKU, J.N.       |
+----------------------------------+------------------------------------------+


Jedovaté látky s vedlejším nebezpečím

|                  +-----------------------------------------+
|                  |3071  THIOLY, KAPALNÉ, JEDOVATÉ,    |
|                  |    HOŘLAVÉ, J.N. nebo        |
|                  |    SMĚSI THIOL, KAPALNÉ, JEDOVATÉ,  |
|     +------------------------+    HOŘLAVÉ, J.N.           |
|     |kapalné i,j  TF1    |3080  ISOKYANÁTY, JEDOVATÉ, HOŘLAVÉ,  |
|     |            |    J.N. nebo ISOKYANÁT, ROZTOK,   |
|     |            |    JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.      |
|     |            |3275  NITRILY, JEDOVATÉ, HOŘLAVÉ, J.N. |
|     |            |3279  SLOUČENINA FOSFORU ORGANICKÁ,   |
|     |            |    JEDOVATÁ, HOŘLAVÁ, J.N.      |
|     |            |2929  LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, |
|     |            |    ORGANICKÁ, J.N.          |
|     |            +-----------------------------------------+
|hořlavé TF|            +-----------------------------------------+
+----------+            |2991  PESTICID-KARBAMÁT, KAPALNÝ,    |
|     |            |    JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ         |
|     |            |2993  PESTICID NA BÁZI ARZENU, KAPALNÝ, |
|     |            |    JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ         |
|     |            |2995  PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA   |
|     |            |    CHLORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ,    |
|     |            |    HOŘLAVÝ              |
|     |            |2997  PESTICID NA BÁZI TRIAZINU,    |
|     |            |    KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ    |
|     |            |3005  PESTICID NA BÁZI THIOKARBAMÁTU,  |
|     |            |    KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ    |
|     |            |3009  PESTICID NA BÁZI MĚDI, KAPALNÝ,  |
|     |            |    JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ,        |
|     |            |3011  PESTICID NA BÁZI RTUTI, KAPALNÝ, |
|     +------------------------+    JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ         |
|     |pesticidy,   TF2   |3013  PESTICID - SUBSTITUOVANÝ     |
|     |kapalné  (bod     |    NITROFENOL, KAPALNÝ, JEDOVATÝ,  |
|     |vzplanutí        |    HOŘLAVÝ              |
|     |nejméně 23       |                     |
|     |st. C)         |                     |
|     |            |3015  PESTICID NA BÁZI BIPYRIDYLU,   |
|     |            |    KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ    |
|     |            |3017  PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA   |
|     |            |    FOSFORU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ,    |
|     |            |    HOŘLAVÝ              |
|     |            |3019  PESTICID-ORGANICKÁ SLOUČENINA   |
|     |            |    CÍNU, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ |
|     |            |3025  PESTICID-DERIVÁT KUMARINU,    |
|     |            |    KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ    |
|     |            |3347  PESTICID-DERIVÁT KYSELINY     |
|     |            |    FENOXYOCTOVÉ, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, |
|     |            |    HOŘLAVÝ              |
|     |            |3351  PESTICID-PYRETHROID, KAPALNÝ,   |
|     |            |    JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ         |
|     |            |2903  PESTICID KAPALNÝ, JEDOVATÝ,    |
|     |            |    HOŘLAVÝ, J.N.           |
|     |            +-----------------------------------------+
|     |            +-----------------------------------------+
|     |            |2930  LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, HOŘLAVÁ,  |
|     |    tuhé   TF3   |    ORGANICKÁ, J.N.          |
|     +------------------------+-----------------------------------------+
|                  +-----------------------------------------+
|              TS   |3124  LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, SCHOPNÁ   |
|tuhé, schopné samoohřevu c     |    SAMOOHŘEVU, J.N.         |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|        +------------------+-----------------------------------------+
|        | kapalné TW1   |3123  LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ,     |
|        |         |    REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.      |
|        |         +-----------------------------------------+
|        |         +-----------------------------------------+
|reagující    |         |3125  LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S |
|s vodou d TW  | tuhé m  TW2   |    VODOU, J.N.            |
|        +------------------+-----------------------------------------+
|        +------------------+-----------------------------------------+
|        | kapalné TO1   |3122  LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, PŮSOBÍCÍ |
|podporující   |         |    JAKO OXIDAČNÍ ČINIDLO, J.N.    |
|hoření k    |         +-----------------------------------------+
+----------------+
|TO       |         +-----------------------------------------+
|        | tuhé   TO2   |3086  LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, PŮSOBÍCÍ  |
|        |         |    JAKO OXIDAČNÍ ČINIDLO, J.N.    |
|        +------------------+-----------------------------------------+
|        +------------------+-----------------------------------------+
|        | kapalné TC1   |3277  CHLORFORMIÁTY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, |
|   +---------+         |    J.N.               |
|                  |3361  CHLORSILANY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ,  |
|                  |    J.N.               |
|   |organické|         |2927  LÁTKA, JEDOVATÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, |
|   |     |         |    ORGANICKÁ, J.N.          |
|   |     |         +-----------------------------------------+
|   |     |         +-----------------------------------------+
|   |     | tuhé   TC2   |2928  LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ,   |
|žíravé|     |         |    ORGANICKÁ, J.N.          |
|l TC |     +------------------+-----------------------------------------+
+------+      +----------------+-----------------------------------------+
|   |      |kapalné TC3   |3289  LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, |
|   |      |        |    ANORGANICKÁ, J.N.         |
|   |      |        +-----------------------------------------+
|   |anorganické|        +-----------------------------------------+
|   +-----------+tuhé  TC4   |3290  LÁTKA JEDOVATÁ, TUHÁ, ŽÍRAVÁ,   |
|         |        |    ANORGANICKÁ, J.N.         |
|         +----------------+-----------------------------------------+
|                  +-----------------------------------------+
|                  |2742  CHLORFORMIÁTY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, |
|                  |    HOŘLAVÉ, J.N.           |
|hořlavé, žíravé      TFC   |3362  CHLORSILANY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ,  |
+-----------------------------------+    HOŘLAVÉ, J.N.           |
                  |    (Žádná další hromadná položka   |
                  |    není k dispozici; pokud je    |
                  |    potřebné přiřazení k hromadné   |
                  |    položce s klasifikačním kódem,  |
                  |    určí se podle tabulky       |
                  |    převažujících nebezpečí v     |
                  |    pododdíle 2.1.3.9).        |
                  +-----------------------------------------+

POZNÁMKY: a Látky a přípravky obsahující alkaloidy nebo nikotin používané jako pesticidy jsou přiřazeny pod UN 2588 PESTICID, TUHÝ, JEDOVATÝ, J.N., UN 2902 PESTICID, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N. nebo UN 2903 PESTICID, KAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N. b Účinné látky, jakož i prostředky nebo směsi látek určených pro laboratorní a pokusné účely, jakož i k výrobě farmaceutických výrobků, s jinými látkami musí být zařazeny podle své jedovatosti (viz 2.2.61.1.7 až 2.2.61.1.11). c Slabě jedovaté látky schopné samoohřevu a samozápalné organokovové sloučeniny jsou látkami třídy 4.2. d Slabě jedovaté látky reagující s vodou a organokovové sloučeniny reagující s vodou jsou látkami třídy 4.3. e Fulminát rtuťnatý, navlhčený, s nejméně 20 % (hm.) vody nebo směsi alkoholu a vody je látkou třídy 1, UN číslo 0135. f Ferikyanidy, ferokyanidy, jakož i thiokyanatany alkalické a amonné nepodléhají předpisům ADR. g Olověné soli a olověná barviva, které smíchány v poměru 1 : 1000 s kyselinou chlorovodíkovou 0,07 M a míchány po dobu jedné hodiny při teplotě 23 st. C + 2 st. C vykazují rozpustnost nejvýše 5 %, nepodléhají předpisům ADR. h Směsi tuhých látek, které nepodléhají předpisům ADR, a jedovatých kapalných látek mohou být přepravovány pod UN číslem 3243, bez toho, že by se předtím použila klasifikační kritéria pro třídu 6.1, za podmínky, že v době nakládky látky nebo uzavírání obalu, kontejneru nebo dopravní jednotky není vidět žádná volná kapalina. Každý obal musí odpovídat konstrukčnímu typu, který úspěšně obstál při zkoušce těsnosti pro obalovou skupinu II. Tato položka nesmí být použita pro tuhé látky, které obsahují kapalnou látku obalové skupiny I. i Velmi jedovaté nebo jedovaté hořlavé kapalné látky s bodem vzplanutí pod 23 st. C -vyjma látek, které jsou při vdechnutí velmi jedovaté, tzn. UN čísel 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279 a 3294 - jsou látkami třídy 3. j Slabě jedovaté hořlavé kapalné látky s bodem vzplanutí od 23 st. C do 61 st. C, včetně limitních hodnot, s výjimkou látek a přípravků sloužících jako pesticidy, jsou látkami třídy 3. k Slabě jedovaté látky podporující hoření jsou látkami třídy 5.1. l Slabě jedovaté a slabě žíravé látky jsou látkami třídy 8. m Fosfidy kovů přiřazené k UN číslům 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 a 2013 jsou látkami třídy 4.3.
2.2.62 Třída 6.2 Infekční látky 2.2.62.1 Kritéria 2.2.62.1.1 Název třídy 6.2 zahrnuje látky schopné vyvolat nákazu. Infekční látky jsou látky, o kterých je známo nebo lze důvodně předpokládat, že obsahují původce nemocí. Původci nemocí jsou mikroorganismy (včetně bakterií, virů, rickettsií, parazitů a plísní) nebo rekombinované mikroorganismy (hybridy nebo mutanty), o kterých je známo nebo lze důvodně předpokládat, že způsobují infekční nemoci u zvířat nebo lidí.

Pro účely této třídy se považují viry, mikroorganismy, jakož i předměty, které jsou jimi kontaminovány, za látky této třídy.

POZN. 1: Infekční látky uvedené výše nepodléhají předpisům této třídy, jestliže je nepravděpodobné, že vyvolají nemoc u lidí nebo zvířat.

POZN. 2: Infekční látky podléhají předpisům této třídy jen tehdy, jestliže jsou schopny přenášet nemoc na lidi nebo zvířata, jsou-li tito (tato) vystaveni(a) jejich působení.

POZN. 3: Geneticky změněné mikroorganismy a organismy, biologické produkty, diagnostické vzorky a infikovaná živá zvířata se zařadí do této třídy, jestliže splňují podmínky pro tuto třídu.

POZN. 4: Toxiny z rostlin, zvířat nebo bakterií, které neobsahují žádné infekční látky ani organismy, nebo které nejsou obsaženy v infekčních látkách nebo organismech, jsou látkami třídy 6.1, UN čísla 3172.

2.2.62.1.2 Látky třídy 6.2 jsou rozděleny následovně: I1 Infekční látky nebezpečné pro lidi I2 Infekční látky nebezpečné jen pro zvířataI3 Klinické odpady I4 Diagnostické vzorky

Definice a klasifikace

2.2.62.1.3 Infekční látky musí být zařazeny do třídy 6.2 a přiřazeny k UN číslu 2814, popřípadě 2900 na základě jejich přiřazení k jedné ze tří rizikových skupin, na základě kritérií vypracovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a uveřejněných v "Laboratory Biosafety Manual, Second Edition (1993)". Riziková skupina je charakterizována patogenní povahou organismu, způsobem a relativní snadností přenosu, mírou rizika jak pro jednotlivce, tak i pro společnost a možností odvrácení nemoci známými a účinnými preventivními prostředky a léčebnými postupy.

Kritéria pro každou rizikovou skupinu v závislosti na závažnosti rizika jsou následující:

(a) Riziková skupina 4: Původce nemoci, který obvykle vyvolává u lidí nebo zvířat vážné onemocnění a který se snadno přenáší, přímo nebo nepřímo, z jednoho jedince na druhého a proti kterému nejsou obvykle k dispozici ani účinný léčebný postup ani účinná prevence (tj. který představuje vysoké nebezpečí pro jednotlivce i pro společnost). (b) Riziková skupina 3 : Původce nemoci, který obvykle vyvolává u lidí nebo zvířat vážné onemocnění, který se však obyčejně nepřenáší z jednoho nakaženého jedince na druhého a proti kterému je dispozici účinný léčebný postup i prevence (t.j. vysoké nebezpečí pro jednotlivce a malé nebezpečí pro společnost). (c) Riziková skupina 2 : Původce nemoci, který může u lidí nebo zvířat vyvolat onemocnění, který však vlastně nepředstavuje žádné vážné nebezpečí a proti kterému, přestože při expozici může způsobit vážnou nákazu, je k dispozici účinný léčebný postup i prevence a nebezpečí přenosu nákazy je omezené (tj. mírné nebezpečí pro jednotlivce a malé nebezpečí pro společnost).

POZN.: Riziková skupina 1 zahrnuje mikroorganismy, u nichž je nepravděpodobné, že by u lidí nebo zvířat vyvolaly nemoci (tj. představují jen velmi malé nebo žádné nebezpečí pro jednotlivce i pro společnost). Látky, které obsahují jen takovéto mikroorganismy nejsou považovány za infekční látky pro účely těchto předpisů.

2.2.62.1.4 Infekční látky, které jsou nebezpečné jen pro zvířata (skupina I2 v 2.2.62.1.2), a rizikové skupiny 2 jsou přiřazeny k obalové skupině II. 2.2.62.1.5 Biologické produkty jsou produkty z živých organismů, které se vyrábějí a rozesílají v souladu s předpisy národních vládních orgánů, které mohou uložit podmínku zvláštních povolení. Biologické produkty se používají pro prevenci, léčení nebo diagnostikování nemocí u lidí nebo zvířat anebo pro vývojové, pokusné nebo výzkumné účely. Mohou zahrnovat hotové výrobky nebo meziprodukty, jako očkovací látky a diagnostické produkty, ale nejsou na ně omezeny.

Pro účely ADR se biologické produkty dělí do následujících skupin:

(a) Produkty, které obsahují původce nemocí rizikové skupiny 1; produkty, které obsahují původce nemocí za takových podmínek, že jejich schopnost vyvolat onemocnění je velmi malá nebo žádná; produkty, o kterých je známo, že žádné původce nemocí neobsahují. Látky této skupiny se nepovažují za infekční látky pro účely ADR; (b) Produkty, které jsou vyrobeny a zabaleny v souladu s předpisy národních vládních zdravotnických orgánů a jsou přepravovány za účelem jejich konečného zabalení nebo distribuce a které jsou určeny pro léčení zdravotnickým personálem nebo jednotlivci. Látky této skupiny nepodléhají předpisům platným pro třídu 6.2; (c) Produkty, o kterých je známo nebo se o nich důvodně předpokládá, že obsahují původce nemocí rizikových skupin 2, 3 nebo 4 a které neodpovídají kritériím odstavce (b) výše. Látky této skupiny se zařadí do třídy 6.2 a přiřadí se k UN číslu 2814, popřípadě 2900.

POZN.: U některých biologických produktů schválených pro uvedení na trh může biologické nebezpečí hrozit jen v určitých částech světa. V tomto případě mohou příslušné orgány požadovat, aby tyto biologické produkty vyhovovaly předpisům pro infekční látky, nebo mohou uložit jiná omezení.

2.2.62.1.6 Diagnostické vzorky od lidí nebo zvířat jsou, mimo jiné, vylučované látky, výměšky, krev a krevní deriváty, tkáň a tkáňové tekutiny, které se přepravují k pokusným nebo výzkumným účelům, s výjimkou živých infikovaných zvířat.

Diagnostické vzorky se přiřadí k UN číslu 3373, ledaže pacient nebo zvíře, z něhož vzorek pochází, má nebo může mít vážnou lidskou nebo zvířecí nemoc, která se může snadno přenést, přímo nebo nepřímo, z jednoho jedince na druhého a proti které nejsou obvykle k dispozici ani účinný léčebný postup ani prevence; v tomto případě musí být přiřazeny k UN číslu 2814 nebo 2900.

POZN. 1: Krev, která byla shromážděna pro účely krevní transfúze nebo pro přípravu krevních produktů, jakož i krevní produkty a jakékoli tkáně nebo orgány určené pro použití při transplantacích nepodléhají ustanovením ADR.

POZN. 2: Přiřazení k UN číslu 2814 nebo 2900 musí být založeno na známém chorobopisu pacienta nebo zvířete, endemických místních podmínkách, příznacích pacienta nebo zvířete nebo odborném posouzení individuálních okolností pacienta nebo zvířete.

2.2.62.1.7 Geneticky změněné mikroorganismy a organismy4 jsou mikroorganismy a organismy, v nichž byl genetický materiál záměrně změněn technickými metodami nebo způsoby, ke kterým v přírodě přirozeným způsobem nemůže dojít.

Pro účely ADR se geneticky změněné mikroorganismy a organismy dělí do následujících skupin:

(a) změněné mikroorganismy, které odpovídají definici pro infekční látky uvedené v 2.2.62.1.1, jsou zařazeny do třídy 6.2 a přiřazeny k UN číslům 2814, popřípadě 2900; (b) Geneticky změněné organismy, o kterých je známo nebo se předpokládá, že jsou nebezpečné pro lidi, zvířata nebo životní prostředí, musí být přepravovány za podmínek stanovených příslušným orgánem země původu; (c) Zvířata, která obsahují nebo jsou kontaminována geneticky změněnými mikroorganismy a organismy, které odpovídají definici pro infekční látky, musí být přepravována za podmínek stanovených příslušným orgánem země původu; (d) Geneticky změněné mikroorganismy, které neodpovídají definici infekčních látek, které však mohou změnit zvířata, rostliny nebo mikrobiologické látky způsobem, který neodpovídá výsledkům přirozené reprodukce, musí být přiřazeny ve třídě 9, UN číslu 3245, pokud není jejich neomezené používání povoleno vládami zemí původu, tranzitu a určení.

POZN.: Geneticky změněné mikroorganismy, které jsou infekčními látkami ve smyslu této třídy, nesmějí být přiřazeny k UN číslu 3291.

2.2.62.1.8 Odpady jsou odpady z lékařského ošetření lidí nebo zvířat nebo odpady pocházející z biologického výzkumu, u kterých je relativně malá pravděpodobnost, že obsahují infekční látky. Musí být přiřazeny k UN číslu 3291. Odpady obsahující infekční látky, které mohou být specifikovány, musí být přiřazeny podle svého stupně nebezpečnosti (viz 2.2.62.1.3) k UN číslům 2814 nebo 2900. Dekontaminované odpady, které obsahovaly infekční látky, se nepokládají za nebezpečné, pokud nejsou splněna kritéria pro jinou třídu. 2.2.62.1.9 Klinické odpady UN čísla 3291 jsou přiřazeny obalové skupině II. 2.2.62.1.10 Pro přepravu látek této třídy může být nutné udržování stanovené teploty. 2.2.62.2 Látky nepřipuštěné k přepravě

Živí obratlovci nebo bezobratlá zvířata nesmějí být použiti(a) k tomu, aby přepravovali(a) infekční látky, ledaže by tyto látky nemohly být přepraveny jiným způsobem. Taková zvířata je třeba zabalit, označit, popsat a přepravovat podle příslušných předpisů pro přepravu živých zvířat5.

2.2.62.3. Seznam hromadných položek
+---------------------------------------+-----------------------------+
|Infekční látky nebezpečné pro lidi I.1| 2814 INFEKČNÍ LÁTKY    |
|                    |    NEBEZPEČNÉ PRO LIDI  |
|                    +-----------------------------+
+---------------------------------------+-----------------------------+
|Infekční látky nebezpečné      I.2|2900  INFEKČNÍ       |
|jen pro zvířata            |    LÁTKY NEBEZPEČNÉ jen |
|                    |    PRO ZVÍŘATA      |
|                    +-----------------------------+
|                    +-----------------------------+
|Klinické odpady           I.3|3291  ODPAD KLINICKÝ,    |
+---------------------------------------+    NESPECIFIKOVANÝ,J.N. |          |
|                    |               |
|                    |    POZNÁMKA: Jestliže  |         |                    |    POZN.   Jestliže  |
|                    |    předchází   nebo  |
|                    |    následuje  námořní  |
|                    |    nebo    letecká  |
|                    |    přeprava, může být  |
|                    |    pro UN 3291 ODPAD  |
|                    |    KLINICKÝ,       |
|                    |    NESPECIFIKOVANÝ,   |
|                    |    J.N.    použito  |
|                    |    pojmenování      |
|                    |    (BIO)MEDICÍNSKÝ    |
|                    |    ODPAD,  J.N. nebo  |
|                    |    MEDICÍNSKÝ  ODPAD  |
|                    |    PODLE   PŘEDPISU,  |
|                    |    J.N.         |
|                    +-----------------------------+
+---------------------------------------+-----------------------------+
|Diagnostické vzorky         1.4|3373  DIAGNOSTICKÉ VZORKY  |
+---------------------------------------+-----------------------------+
-----------------------------------------------------------------------

4 Viz také směrnici 90/219/EEC, věstník Evropského společenství č. L 117 z 8. května 1990, str. 1

5 Pokyny k tomu jsou obsaženy např. ve směrnici 91/628/EEC (věstníku Evropského společenství č L 340 z 11. prosince 1991, Sr 17) a v doporučeních Rady Evropy (ministerského výboru) pro transport určitých druhů zvířat.

2.2.7. Třída 7: Radioaktivní látky 2.2.7.1 Definice třídy 7 2.2.7.1.1 Radioaktivní látky jsou jakékoli látky obsahující radionuklidy, ve kterých jak specifická (hmotnostní) aktivita , tak i celková aktivita v zásilce převyšuje hodnoty uvedené v 2.2.7.7.2.1 až 2.2.7.7.2.6. 2.2.7.1.2 Následující radioaktivní látky nespadají pro účely ADR do třídy 7: (a) radioaktivní látky, které jsou integrální součástí dopravních prostředků; (b) radioaktivní látky, které jsou přepravovány uvnitř podniku, kde podléhají příslušným bezpečnostním předpisům platným v tomto podniku a kde přeprava neprobíhá po veřejných komunikacích nebo kolejových cestách. (c) radioaktivní látky, které jsou implantovány nebo vloženy do organismu osob nebo živých zvířat pro diagnostické nebo terapeutické účely; (d) radioaktivní látky ve spotřebitelských výrobcích, které obdržely výjimku schválením příslušného orgánu, přemísťované po jejich konečném prodeji spotřebiteli; (e) přírodní látky a rudy obsahující radionuklidy, které se v přírodě vyskytují a které nejsou určeny ke zpracování pro použití těchto radionuklidů, za předpokladu, že specifická (hmotnostní) aktivita těchto látek nepřekročí 10-násobek hodnot udaných v 2.2.7.7.2. 2.2.7.2 Definice

A1 a A2

A1 je hodnota aktivity radioaktivních látek zvláštní formy uvedená v tabulce 2.2.7.7.2.1 nebo odvozená podle 2.2.7.7.2, která se používá pro určení mezních hodnot aktivity pro účely předpisů ADR.

A2 je hodnota aktivity radioaktivních látek, jiných než jsou radioaktivní látky zvláštní formy, která je uvedena v tabulce 2.2.7.7.2.1 nebo odvozena podle 2.2.7.2 a která se používá pro určení mezních hodnot aktivity pro účely předpisů ADR.

Schválení

Vícestranným schválením se rozumí typové schválení nebo povolení, které bylo uděleno příslušnými orgány, jak země původu konstrukčního typu nebo země odeslání, tak také každého státu, přes který nebo do kterého má být příslušná zásilka přepravena.

Jednostranným schválením se rozumí typové schválení nebo povolení, které uděluje jen příslušný orgán země původu konstrukčního typu. Není-li země původu smluvní stranou ADR, musí být toto typové schválení uznáno příslušným orgánem prvního smluvního státu ADR, který přijde se zásilkou do styku (viz pododdíl 6.4.22.6).

Konfiementový (omezující) systém je konstruktérem specifikovaný a příslušným orgánem uznaný způsob uspořádání štěpných látek a částí obalu, určený k zajištění podkritičnosti.

Kontejnmentový (zádržný) systém je soubor částí obalu specifikovaný konstruktérem, určený k zadržení radioaktivních látek v obalu během přepravy.

Kontaminací se rozumí přítomnost radioaktivní látky na povrchu v množstvích více než 0,4 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče, jakož i nízkotoxické alfa zářiče, nebo 0,04 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče.

Nefixovanou kontaminací se rozumí kontaminace, kterou lze za běžných podmínek přepravy z povrchu odstranit.

Fixovanou kontaminací se rozumí každá jiná kontaminace než nefixovaná.

Index bezpečné podkritičnosti (CSI), který je přidělen kusu, transportnímu obalovému souboru nebo kontejneru se štěpnými látkami je číslo, pomocí kterého se omezuje nahromadění kusů, transportních obalových souborů nebo kontejnerů obsahujících štěpné látky.

Konstrukční typ je popis radioaktivní látky zvláštní formy, radioaktivní látky s malou rozptýlitelností, kusu nebo obalu, který umožňuje jejich úplnou identifikaci. Popis může obsahovat specifikace, konstrukční výkresy, zprávy, ze kterých je zřejmý soulad s právními předpisy a s jinými relevantními dokumenty.

Výlučným použitím se rozumí výhradní použití vozidla nebo velkého kontejneru jediným odesílatelem, přičemž všechny postupy vykládky a nakládky před přepravou, během přepravy a po přepravě jsou prováděny podle pokynů odesilatele nebo příjemce.

Štěpné látky jsou uran-233, uran -235, plutonium-239, plutonium- 241 nebo každá kombinace těchto radionuklidů. Pod tuto definici pojmu nespadají: (a) neozářený přírodní nebo ochuzený uran, a (b) přírodní uran nebo ochuzený uran, který byl ozářen jen v tepelných reaktorech.

Velký kontejner je kontejner, který není malým kontejnerem podle definice v tomto pododdílu.

Radioaktivní látky s malou rozptýlitelností jsou buď tuhé radioaktivní látky, nebo tuhé radioaktivní látky v uzavřené kapsli, které mají omezenou schopnost být rozptýleny a nejsou v práškovité formě.

POZN.: Radioaktivní látky s malou rozptýlitelností smějí být přepravovány leteckou dopravou v kusech typu B (U) nebo B (M) v množstvích, které jsou povoleny v rozhodnutí nebo osvědčení o typovém schválení kusu. Tato definice je zde uvedena proto, že takové kusy obsahující radioaktivní látky s malou rozptýlitelností mohou být přepravovány také po silnici.

Látky s nízkou specifickou aktivitou (LSA) viz 2.2.7.3

Nízkotoxické alfa zářiče jsou: přírodní uran, ochuzený uran, přírodní thorium, uran-235 nebo uran-238, thorium-232, thorium-228 a thorium-230, jsou-li tyto obsaženy v rudách nebo fyzikálních nebo chemických koncentrátech, nebo alfa zářiče s poločasem rozpadu méně než 10 dní.

Nejvyšší normální provozní tlak je nejvyšší přetlak při průměrné výšce nad hladinou moře, který může vzniknout v kontejmentovém systému v průběhu jednoho roku za teplotních podmínek a slunečního záření odpovídajících okolním podmínkám, bez odvětrávání, bez vnějšího chlazení pomocným systémem nebo provozních kontrol během přepravy.

Kusem se při přepravě radioaktivních látek rozumí obal s radioaktivním obsahem, jak je podáván k přepravě. Typy kusů zahrnuté do ADR, které podléhají ustanovením o mezních hodnotách aktivity a omezeních týkajících se látek pododdílu 2.2.7.7 a které splňují odpovídající požadavky, jsou:

(a) vyjmutý kus; (b) průmyslový kus typu 1 (Typ IP-1); (c) průmyslový kus typu 2 (Typ IP-2); (d) průmyslový kus typu 3 (Typ IP-3); (e) kus typu A; (f) kus typu B(U); (g) kus typu B(M); (h) kus typu C.

Kusy, které obsahují štěpné látky nebo hexafluorid uranu, podléhají dodatečným požadavkům (viz. 2.2.7.7.1.7 a 2.2.7.7.1.8).

POZN.: Ke kusům s jinými nebezpečnými věcmi viz definice v oddílu 1.2.1.

Obalem se při přepravě radioaktivních látek rozumí soubor všech konstrukčních částí potřebných k úplnému uzavření radioaktivního obsahu: Obal může sestávat zejména z jedné nebo více nádob, absorpčních materiálů, distančních konstrukcí, stínění a provozních zařízení pro plnění, vyprazdňování, větrání a snižování tlaku, zařízení pro chlazení, zachycování mechanických nárazů, manipulaci a uložení, tepelné izolace a obslužného zařízení, které je nedílnou součástí kusu. Obalem může být bedna, sud nebo podobná nádoba, nebo to může být také kontejner, cisterna nebo velká nádoba pro volně ložené látky (IBC).

POZN.: K obalům pro jiné nebezpečné věci viz definice v oddílu 1.2.1.

Dávkovou intenzitou se rozumí příkon dávkového ekvivalentu vyjádřený v milisievertech za hodinu.

Radioaktivní obsah jsou radioaktivní látky se všemi kontaminovanými nebo aktivovanými tuhými látkami, kapalinami a plyny uvnitř obalu.

Odeslání je specifické přemístění zásilky z místa původu do místa určení.

Malý kontejner je kontejner, který má buď všechny celkové vnější rozměry menší než 1,5 m, nebo vnitřní objem nejvýše 3 m3.

Zvláštní forma radioaktivní látky viz 2.2.7.4.1.

Specifická aktivita radionuklidu je aktivita radionuklidu vztažená na jednotku hmotnosti tohoto nuklidu. Specifická aktivita látky je aktivita vztažená na jednotku hmotnosti nebo objemu této látky, ve které je radionuklid v podstatě rovnoměrně rozptýlen.

Povrchově kontaminovaný předmět (SCO) viz pododdíl 2.2.7.5.

Přepravní index (TI) přidělený kusu, transportnímu obalovému souboru nebo kontejneru, nebo nebalené zásilce LSA I nebo SCO I je číslo, kterého se používá ke kontrole expozice záření.

Neozářené thorium je thorium, které obsahuje nejvýše 10-7 g uranu-233 na gram thoria-232.

Neozářený uran je uran, který obsahuje nejvýše 2 x 103 Bq plutonia na gram uranu-235, nejvýše 9 x 106 Bq štěpných produktů na gram uranu-235 a nejvýše 5 x 10-3 g uranu-236 na gram uranu-235.

Uran - přírodní, ochuzený, obohacený:

Přírodní uran je chemicky oddělený uran, v němž se izotopy uranu nacházejí ve stejném poměru jako v přírodním stavu (cca. 99,28 % hmotnosti uranu-238 a 0,72 % hmotnosti uranu-235). Ochuzený uran je uran s nižším hmotnostním podílem uranu-235 než má přírodní uran. Obohacený uran je uran s vyšším hmotnostním podílem uranu-235 než 0,72%. Ve všech případech se vyskytuje velmi malý hmotnostní podíl uranu-234.

2.2.7.3 Látky s nízkou specifickou aktivitou (LSA), určení skupin 2.2.7.3.1 Látka s nízkou specifickou aktivitou (LSA) je radioaktivní látka, která má ze své povahy omezenou specifickou aktivitu nebo radioaktivní látka, pro kterou platí mezní hodnoty odhadované střední specifické aktivity. Při stanovení odhadované střední specifické aktivity se neberou v úvahu vnější stínící materiály obklopující LSA. 2.2.7.3.2 Látky LSA se rozdělují do tří skupin: (a) LSA-I (i) Uranové a thoriové rudy a jejich koncentráty, jakož i jiné rudy, které obsahují v přírodě se vyskytující radionuklidy, které jsou určeny ke zpracování pro využití těchto radionuklidů; (ii) tuhý neozářený přírodní nebo ochuzený uran nebo neozářené přírodní thorium nebo jejich tuhé nebo kapalné sloučeniny nebo směsi; (iii) radioaktivní látky, pro které není hodnota A2 omezena, s výjimkou štěpných látek v množstvích, která nejsou vyjmuta podle pododdílu 6.4.11.2; nebo (iv) jiné radioaktivní látky, v nichž je aktivita rovnoměrně rozdělena a odhadovaná střední specifická aktivita nepřesahuje třicetinásobek hodnot specifických aktivit v 2.2.7.7.2.1 až 2.2.7.7.2.6, s výjimkou štěpných látek v množstvích, která nejsou vyjmuta podle pododdílu 6.4.11.2. (b) LSA-II (i) voda s koncentrací tritia nejvýše 0,8 TBq/l; nebo (ii) jiné látky, v nichž je aktivita rovnoměrně rozdělena a odhadovaná střední specifická aktivita nepřekračuje 10-4 A2/g pro tuhé látky a plyny a 10-5 A2/g pro kapaliny; (c) LSA-III - Tuhé látky (např. zpevněné odpady, aktivované látky), kromě práškovitých látek, u kterých (i) jsou radioaktivní látky rovnoměrně rozděleny v tuhé látce nebo v souboru tuhých předmětů nebo rozděleny v podstatě rovnoměrně v tuhém kompaktním pojivu (jako beton, živice, keramika atd.);(ii) jsou radioaktivní látky relativně nerozpustné nebo jsou obsaženy uvnitř relativně nerozpustné základní hmoty, takže i při ztrátě obalu nepřevyšuje ztráta radioaktivních látek vyluhováním při úplném ponoření do vody po dobu 7 dnů hodnotu 0,1 A2 na kus; (iii) odhadovaná střední specifická aktivita tuhé látky, s vyloučením jakéhokoli stínícího materiálu, nepřevyšuje hodnotu 2 x A-3 A2/g. 2.2.7.3.3 Látky LSA III musí být tuhými látkami takové povahy, že jestliže by se celkový obsah kusu podrobil zkoušce uvedené v 2.2.7.3.4, aktivita ve vodě by nepřekročila 0,1 A2, 2.2.7.3.4 Látky LSA III se zkouší následovně:

Vzorek tuhé látky, který představuje celý obsah kusu, se ponoří po dobu 7 dní do vody při okolní teplotě. Množství vody použité pro zkoušku musí být dostatečné, aby na konci časového období 7 dnů zůstalo ještě volné množství neabsorbované a nevázané vody rovnající se nejméně 10% objemu vzorku tuhé látky, použitého ke zkoušce. Voda musí na začátku vykazovat hodnotu pH od 6 do 8 a maximální vodivost 1 mS/m při 20 st. C. Po sedmidenním ponoření zkušebního vzorku se změří celková aktivita volného množství vody.

2.2.7.3.5 Důkaz o dodržení požadovaných kritérií podle 2.2.7.3.4 musí být v souladu s pododdíly 6.4.12.1 a 6.4.12.2 2.2.7.4 Požadavky na radioaktivní látky zvláštní formy 2.2.1.1.1 Radioaktivní látka zvláštní formy je buď: (a) nerozptýlitelná tuhá radioaktivní látka; nebo (b) těsně uzavřené pouzdro obsahující radioaktivní látky, které je zhotoveno tak, že může být otevřeno jen zničením pouzdra.

Radioaktivní látky zvláštní formy musí mít alespoň jeden rozměr nejméně 5 mm.

2.2.7.4.2 Radioaktivní látky zvláštní formy musí být takové povahy nebo takové konstrukce, že jsou-li podrobeny zkouškám uvedeným v 2.2.7.4.4. až 2.2.7.4.8., splní následující požadavky: (a) nesmějí se při zkouškách nárazem, úderem a ohybem dle odstavců 2.2.7.4.5 (a) (b) (c), popřípadě 2.2.7.4.6 (a) rozbít ani roztříštit; (b) nesmějí se roztavit nebo rozptylovat v průběhu teplotní zkoušky podle 2.2.7.4.5 (d), popřípadě 2.2.7.4.6 (b); (c) aktivita ve vodě nesmí překročit 2 kBq při vyluhovacích zkouškách uvedených v 2.2.7.4.7 a 2.2.7.4.8; nebo alternativně nesmí u uzavřených zdrojů překročit netěsnost při objemové zkoušce těsnosti podle normy ISO 9987:1992 "Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources - Leakage Test Methods" ("Ochrana proti záření - Uzavřené radioaktivní zdroje - Zkoušky těsnosti") příslušnou limitní hodnotu akceptovatelnou příslušným orgánem. 2.2.7.4.3 Důkaz o dodržení požadovaných kritérií podle 2.2.7.4.2 musí být v souladu s pododdíly 6.4.12.1 a 6.4.12.2 2.2.7.4.4 Zkušební vzorky, které zahrnují nebo simulují radioaktivní látky zvláštní formy se podrobí zkoušce nárazem, zkoušce úderem, zkoušce ohybem a teplotní zkoušce podle 2.2.7.4.5 nebo alternativním zkouškám podle 2.2.7.4.6. Pro každou zkoušku smí být použit jiný zkušební vzorek. V návaznosti na každou zkoušku se zkušební vzorek podrobí vyluhovací zkoušce nebo objemové zkoušce těsnosti, a to postupem, který je minimálně tak citlivý jako postupy popsané v 2.2.7.4.7 pro nerozptýlitelné tuhé látky, nebo v 2.2.7.4.8 pro látky uzavřené v pouzdrech. 2.2.7.4.5 Použitelné zkušební postupy jsou: (a) zkouška nárazem: zkušební vzorek musí spadnout z výšky 9 m na terč. Terč musí být takový, aby odpovídal oddílu 6.4.14; (b) zkouška úderem: zkušební vzorek se umístí na olověnou desku, která leží na rovném tuhém podkladu, a na tento vzorek narazí svou plochou přední stranou tyč z měkké (konstrukční) oceli tak, aby vznikl náraz ekvivalentní nárazu, který vznikne volným pádem hmotnosti 1,4 kg z výšky 1 m. Spodní strana tyče musí mít průměr 25 mm, se zaoblenými hranami o poloměru (3,0 + 3,3) mm. Olovo musí překrýt větší plochu než zkušební vzorek tvrdosti od 3,5 do 4,5 podle Vickersovy stupnice a tloušťce maximálně 25 mm. Pro každou zkoušku se používá nová olověná deska. Tyč musí zkušební vzorek zasáhnout tak, aby nastalo nejvýše možné poškození; (c) zkouška ohybem: zkouška platí jen pro dlouhé tenké zdroje o minimální délce 10 cm, s poměrem délky k minimální šířce nejméně 10. Zkušební vzorek se vodorovně upevní tak, aby polovina jeho délky vyčnívala z upínky. Orientace zkušebního vzorku musí být taková, aby utrpěl co největší možné poškození, když na jeho volný konec narazí svou plochou přední stranou ocelová tyč. Tyč musí na zkušební vzorek narazit tak, aby účinek nárazu odpovídal volnému pádu hmotnosti 1,4 kg z výšky 1 m. Spodní strana tyče musí mít průměr 25 mm, se zaoblenými hranami o poloměru (3,0 + 0,3) mm; (d) teplotní zkouška: zkušební vzorek se zahřeje na vzduchu na 800 st. C a ponechá se po dobu 10 min při této teplotě, poté se nechá zchladnout. 2.2.7.4.6 Zkušební vzorky zahrnující nebo představující radioaktivní látky uzavřené v těsném pouzdru, mohou být vyjmuty ze: (a) zkoušek předepsaných v 2.2.7.4.5 a) a 2.2.7.4.5 b), pokud je hmotnost radioaktivních látek zvláštní formy menší než 200 g a pokud jsou podrobeny alternativní zkoušce citlivosti na náraz pro třídu 4 podle normy ISO 2919 : 1980 "Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources -General Requirements and Classification" ("Ochrana proti záření - Uzavřené radioaktivní látky - Všeobecné požadavky a klasifikace") a (b) zkoušek předepsaných v 2.2.7.4.5 d), jestliže jsou podrobeny alternativní teplotní zkoušce pro třídu 6 podle normy ISO 2919 : 1980 "Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources -General Requirements and Classification" ("Ochrana proti radioaktivnímu záření - Uzavřené radioaktivní látky - Všeobecné požadavky a klasifikace"). 2.2.7.4.7 U zkušebních vzorků, které zahrnují nebo simulují nerozptýlitelné tuhé látky, se provede vyluhovací zkouška tímto způsobem: (a) zkušební vzorek se ponoří po dobu 7 dnů do vody při okolní teplotě. Množství vody použité pro zkoušku musí být dostatečné, aby na konci časového období 7 dnů zůstalo ještě volné množství neabsorbované a nevázané vody rovnající se nejméně 10 % objemu vzorku tuhé látky, použitého ke zkoušce. Voda musí vykazovat na začátku hodnotu pH od 6 do 8 a maximální vodivost 1 mS/m při 20 st. C; (b) voda se zkušebním vzorkem se potom zahřeje na teplotu (50 + 5) st. C a udržuje se na této teplotě po dobu 4 hodin; (c) nato se určí aktivita vody; (d) potom se zkušební vzorek uskladní na dobu alespoň 7 dní na klidném vzduchu při teplotě nejméně 30 st. C a relativní vlhkosti nejméně 90 %; (e) zkušební vzorek se potom ponoří do vody za stejných podmínek jako pod písmenem a) výše; poté se voda se zkušebním vzorkem zahřeje na teplotu (50 + 5) st. C a udržuje se na této teplotě po dobu 4 hodin; (f) nato se určí aktivita vody. 2.2.7.4.8 U zkušebních vzorků, které zahrnují nebo simulují radioaktivní látky v těsně uzavřeném pouzdře, se provádí buď vyluhovací zkouška, nebo objemová zkouška těsnosti: (a) vyluhovací zkouška sestává z následujících kroků: (i) zkušební vzorek se ponoří do vody při okolní teplotě; voda musí mít na začátku pH od 6 do 8 a maximální vodivost 1 mS/m při 20 st. C; (ii) voda a zkušební vzorek se zahřejí na teplotu (50 + 5) st. C udržují se na této teplotě po dobu 4 hodin; (iii) nato se určí aktivita vody; (iv) potom se zkušební vzorek na dobu alespoň 7 dnů uskladní na klidném vzduchu při teplotě nejméně 30 st. C a relativní vlhkosti nejméně 90%; (v) kroky podle (i), (ii) a (iii) se opakují; (b) alternativní objemová zkouška těsnosti musí zahrnout některou ze zkoušek předepsaných v normě ISO 9978: 1992 "Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources - Leakage Test Methods" ("Ochrana proti záření - Uzavřené radioaktivní zdroje - Zkoušky těsnosti"), která je přijatelná pro příslušný orgán. 2.2.7.5 Povrchově kontaminovaný předmět (SCO), určení skupin

Povrchově kontaminovaný předmět (SCO) je tuhý předmět, který sám není radioaktivní, na jehož povrchu jsou však rozptýleny radioaktivní látky. SCO se zařadí do jedné ze dvou skupin:

(a) SCO-I: tuhý předmět, na kterém: (i) průměrná nefixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše povrchu, je-li menší než 300 cm2), nepřekračuje 4 Bq/cm2 u beta a gama zářičů a nízkotoxických alfa zářičů, nebo 0,4 Bq/cm2 u všech ostatních alfa zářičů; a (ii) průměrná fixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše povrchu, je-li menší než 300 cm2), nepřekračuje 4 x 104 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a nízkotoxické alfa zářiče, nebo 4 x 103 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče; a (iii) součet průměrné nefixované a fixované kontaminace na nepřípustném povrchu větším než 300 cm2 (nebo na celé ploše povrchu, je-li menší než 300 cm2), nepřekračuje 4 x 104 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a pro nízkotoxické alfa zářiče, nebo 4 x 103 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče. (b) SCO-II: tuhý předmět, na jehož povrchu překračuje buď fixovaná, nebo nefixovaná kontaminace použitelné meze uvedené pod písmenem a) výše pro SCO I a na kterém:(i) průměrná nefixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše povrchu, je-li menší než 300 cm2), nepřekračuje 400 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a pro nízkotoxické alfa zářiče, nebo 40 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče, a (ii) průměrná fixovaná radioaktivní kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše povrchu, je-li menší než 300 cm2), nepřekračuje 8x105 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a pro nízkotoxické alfa zářiče, nebo 8 x 104 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče; a (iii) součet průměrné nefixované a fixované kontaminace na nepřístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše povrchu, je-li menší než 300 cm2), nepřekračuje 8 x 105 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a pro nízkotoxické alfa zářiče, nebo 8 x 104 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče.
2.2.7.6 Určení přepravního indexu (TI) a indexu bezpečné podkritičnosti (CSI) 2.2.7.6.1 Určení přepravního indexu (TI) 2.2.7.6.1.1 Přepravním indexem (TI) se rozumí číslo které se přidělí kusu, transportnímu obalovému souboru nebo kontejneru, nebo nezabalené látce LSA-I nebo nezabalenému předmětu SCO-I a které se určí tímto postupem: (a) Zjistí se nejvyšší dávková intenzita v milisiervertech za hodinu mSV/h) ve vzdálenosti 1m od vnějšího povrchu kusu, transportního obalového souboru, kontejneru, nebo nezabalených látek LSA-I nebo předmětů SCO-I. Takto zjištěná hodnota se vynásobí 100 a výsledné číslo je přepravní index. U uranových a thoriových rud a jejich koncentrátů smějí být vzaty následující hodnoty pro nejvyšší dávkovou intenzitu v každém bodě vzdáleném 1m od vnějšího povrchu nákladu:

0,4 mSv/h pro rudy a fyzikální koncentráty uranu a thoria;

0,3 mSv/h pro chemické koncentráty thoria;

0,2 mSv/h pro chemické koncentráty uranu kromě hexafluoridu uranu;

(b) Pro cisterny, kontejnery a nezabalené látky LSA-I a předměty SCO-I musí být hodnota zjištěná podle (a) výše vynásobena odpovídajícím faktorem tabulky 2.2.7.6.1.1; (c) Hodnota zjištěná podle (a) a (b) se zaokrouhluje nahoru na první desetinné místo (např. z 1,13 bude 1,2 ), s výjimkou toho, že hodnota 0,05 nebo nižší smí být považována za nulu.
Tabulka 2.2.7.6.1.1.

 MULTIPLIKAČNÍ FAKTORY PRO VELKOROZMĚROVÉ NÁKLADY

+-----------------------------------+---------------------+
|Velikost nákladu a)        |Multiplikační faktor |
+-----------------------------------+---------------------+
|velikost nákladu =< 1 m2      |   1        |
+-----------------------------------+---------------------+
|1 m2 < velikost nákladu =< 5 m2  |   2        |
+-----------------------------------+---------------------+
|5 m 2 < velikost nákladu =< 20 m 2|   3        |
+-----------------------------------+---------------------+
|20 m2 < velikost nákladu      |   10       |
+-----------------------------------+---------------------+
 a) největší naměřená plocha příčného průřezu nákladu

2.2.7.6.1.2 Přepravní index pro každý transportní obalový soubor, každý kontejner nebo každé vozidlo je určen buď součtem přepravních indexů všech obsažených kusů, nebo přímým měřením dávkové intenzity, kromě případu netuhých transportních obalových souborů, pro které je přepravní index určen pouze součtem přepravních indexů všech kusů. 2.2.7.6.2 Určení indexu bezpečné podkritičnosti (CSI) 2.2.7.6.2.1 Index bezpečné podkritičnosti (CSI) pro kusy se štěpnými látkami se zjišťuje podělením čísla 50 menší ze dvou hodnot pro "N", které jsou odvozeny podle pododdílů 6.4.11.11 a 6.4.11.12 (tj. CSI = 50/N). Hodnota indexu bezpečné podkritičnosti může být nula za předpokladu, že neomezený počet kusů je podkritický (tj. N je v obou případech prakticky rovno nekonečnu). 2.2.7.6.2.2 Index bezpečné podkritičnosti (CSI) pro každou zásilku se určí jako součet CSI všech kusů obsažených v zásilce. 2.2.7.7 Mezní hodnoty aktivity a omezení látek 2.2.7.7.1 Omezení obsahu pro kusy 2.2.7.7.1.1 Všeobecně

Množství radioaktivních látek v kusu nesmí překročit příslušné mezní hodnoty pro druh kusu, jak je uvedeno dále.

2.2.7.7.1.2 Vyjmuté kusy 2.2.7.7.1.2.1 U radioaktivních látek, s výjimkou předmětů vyrobených z přírodního uranu, ochuzeného uranu nebo přírodního thoria, nesmí vyjmutý kus obsahovat aktivity větší, než jsou ty následující: (a) pro radioaktivní látky, které jsou obsaženy v přístroji nebo jiném hotovém výrobku, nebo které jsou jeho součásti nebo jeho stavebním prvkem, jako např. hodiny nebo elektronický přístroj, mezní hodnoty uvedené ve sloupcích 2 a 3 tabulky 2.2.7.7.1.2.1, stanovené pro každý jednotlivý předmět a popřípadě pro každý kus; a (b) pro radioaktivní látky, které nejsou obsaženy nebo nejsou součástí nebo stavebním prvkem přístroje nebo jiného hotového výrobku, mezní hodnoty pro kus uvedené ve sloupci 4 tabulky 2.2.7.7.1.2.1.
Tabulka 2.2.7.7.1.2.1

MEZNÍ HODNOTY AKTIVITY PRO VYJMUTÉ KUSY

    +------------------+-----------------------------+-------------+
    |Fyzikální stav  | Přístroje nebo výrobky   |Látky    |
    |obsahu      +----------------+------------+-------------+
    |         | Mezní hodnota |Mezní    |Mezní    |
    |         | pro předmět a |hodnota pro |hodnota pro |
    |         | kus a     |kus     |       |
    +------------------+----------------+------------+-------------+
    |Tuhé látky    |        |      |       |
    |zvláštní forma  | 10E-2 A1   | A1     | 10E-3 A1  |
    |jiná forma    | 10E-2A2    | A2     | 10E-3 A2  |
    +------------------+----------------+------------+-------------+
    |Kapaliny     | 10E-3 A2   | 10E-1 A2  | 10E-4 A2  |
    +------------------+----------------+------------+-------------+
    |Plyny       |        |      |       |
    |tritium      | 2 x 10E-2 A2 | 2 x 10-1 A2| 2 x 10-2 A2|
    |zvláštní forma  | 10E-3 A1   | 10-2 A1  | 10-3 A1   |
    |jiná forma    | 10E-3 A2   | 10-2 A2  | 10-3 A2   |
    +------------------+----------------+------------+-------------+
  a) Ke směsím radionuklidů viz 2.2.7.7.2.4 až 2.2.7.7.2.6
2.2.7.7.1.2.2 U výrobků zhotovených z přírodního uranu, ochuzeného uranu nebo přírodního thoria smí vyjmutý kus obsahovat jakékoli množství takových látek, za předpokladu, že vnější povrch uranu nebo thoria je uzavřen v neaktivním plášti z kovu nebo jiného odolného materiálu. 2.2.7.7.1.3 Průmyslové kusy Radioaktivní obsah v jednotlivém kusu s látkami LSA nebo v jednotlivém kusu s SCO je nutno omezit takovým způsobem, aby nebyla překročena dávková intenzita uvedená v 4.1.9.2.1, a kromě toho aktivita jednotlivého kusu musí být omezena tak, aby nebyly překročeny mezní hodnoty aktivity pro vozidlo uvedené v oddílu 7.5.11, CV33 (2). 2.2.7.7.1.4 Kus typu A 2.2.7.7.1.4.1 Kus typu A smí obsahovat nejvýše následující aktivity: (a) pro radioaktivní látky zvláštní formy - A1; nebo (b) pro všechny jiné radioaktivní látky - A2. 2.2.7.7.1.4.2 Pro směsi radionuklidů, jejichž identity a příslušné aktivity jsou známy, se pro radioaktivní obsah kusu typu A použije následující podmínka:
           B(i)      C(j)
        suma ------- + suma ------- =< 1
         i  A1(i)   j  A2(j)
kdeB(i) je aktivita radionuklidu i jako radioaktivní látky zvláštní formy a A1(i) je hodnota A1 pro radionuklid i; a C(j) je aktivita radionuklidu j jako jiné radioaktivní látky, než je radioaktivní látka zvláštní formy, a A2(j) je hodnota A2 pro radionuklid j.
2.2.7.7.1.5 Kusy typu B(U) a typu B(M) 2.2.7.7.1.5.1 Kusy typu B(U) a typu B(M) nesmějí v souladu s rozhodnutími nebo osvědčeními o jejich typovém schválení obsahovat: (a) větší aktivity než ty, které jsou povoleny pro konstrukční typ kusu, (b) jiné radionuklidy než ty, které jsou povoleny pro konstrukční typ kusu; nebo (c) látky ve formě, nebo fyzikálním nebo chemickém stavu, které jsou odlišné od těch, které jsou povoleny pro konstrukční typ kusu. 2.2.7.7.1.6 Kusy typu C

POZN.: Kusy typu C, které obsahují radioaktivní látky v množstvích překračujících buď 3000 A1, nebo 100 000 A2, podle toho, která z obou těchto hodnot pro radioaktivní látky zvláštní formy je nižší, nebo 3000 A2 pro všechny jiné radioaktivní látky, smějí být přepravovány leteckou dopravou. I když se pro silniční přepravu radioaktivních látek v takových množstvích nevyžadují kusy typu C (kusy typu B(U) nebo typu B(M) dostačují), uvádějí se následující požadavky, neboť takové kusy mohou být přepravovány také po silnici.

Kusy typu C nesmějí v souladu s rozhodnutími nebo osvědčeními o jejich typovém schválení obsahovat:

(a) větší aktivity než ty, které jsou povoleny pro konstrukční typ kusu; (b) jiné radionuklidy než ty, které jsou povoleny pro konstrukční typ kusu; nebo (c) látky ve formě, nebo fyzikálním nebo chemickém stavu, které jsou odlišné od těch, které jsou povoleny pro konstrukční typ kusu.
2.2.7.7.1.7 Kusy obsahující štěpné látky

Kusy, které obsahují štěpné látky, nesmějí v souladu s rozhodnutími nebo osvědčeními o jejich typovém schválení obsahovat, pokud je to vhodné,

(a) množství štěpných látek, které by bylo odlišné od množství povoleného pro konstrukční typ kusu; (b) jiné radionuklidy nebo štěpné látky než ty, které byly povoleny pro konstrukční typ kusu; nebo (c) látky ve formě, nebo fyzikálním nebo chemickém stavu, nebo v prostorovém uspořádání, které jsou odlišné od těch, které jsou povoleny pro konstrukční typ kusu.
2.2.7.7.1.8 Kusy obsahující hexafluorid uranu

Množství hexafluoridu uranu v jednom kusu nesmí převýšit hodnotu, která by vedla k vytvoření prázdného prostoru menšího než 5% při nejvyšší teplotě kusu, která je stanovena pro provozní zařízení, ve kterém bude kus použit. Hexafluorid uranu musí být v tuhé formě a vnitřní tlak kusu musí být při předání k přepravě nižší než atmosférický tlak.

2.2.7.7.2 Hodnoty aktivity 2.2.7.7.2.1 V následující tabulce 2.2.7.7.2.1 jsou uvedeny následující základní hodnoty pro jednotlivé radionuklidy: (a) A1 a A2 v TBq; (b) mezní hodnoty specifické aktivity pro vyjmuté látky v Bq/g; a (c) mezní hodnoty aktivity pro vyjmuté zásilky v Bq.
            Tabulka 2.2.7.7.2.1

---------------------------------------------------------------------------------
   Radionuklid      A1      A2   Mezní hodnota  Mezní hodnota
  (atomové číslo)                specifické   aktivity pro
              (TBq)    (TBq)    aktivity  vyjmutou zásilku
                          pro vyjmuté
                           látky      (Bq)
                           (Bq/g)
---------------------------------------------------------------------------------
Aktinium (89)
Ac-225a)         8 x 10E-1  6 x 10E-3   1 x 10E1    1 x 10E4
Ac-227a)         9 x 10E-1  9 x 10E-5   1 x 10E-1    1 x 10E3
Ac-228          6 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Stříbro (47)
Ag-105          2 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Ag-108ma)         7 x 10E-1  7 x 10E-1  1 x 10E1 b)   1 x 10E6 b)
Ag-110ma)         4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Ag-111          2 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Hliník (13)
Al-26           1 x 10E-1  1 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Americium (95)
Am-241          1 x 10E1  1 x 10E-3   1 x 10E0    1 x 10E4
Am-242ma)         1 x 10E1  1 x 10E-3  1 x 10E0 b)   1 x 10E4 b)
Am-243a)         5 x 10E0  1 x 10E-3  1 x 10E0 b)   1 x 10E3 b)
Argon (18)
Ar-37           4 x 10E1   4 x 10E1   1 x 10E6    1 x 10E8
Ar-39           4 x 10E1   2 x 10E1   1 x 10E7    1 x 10E4
Ar-41           3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E9
Arzen (33)
As-72           3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
As-73           4 x 10E1   4 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E7
As-74           1 x 10E0  9 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
As-76           3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E5
As-77           2 x 10E1  7 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Astat (85)
At-211a)         2 x 10E1  5 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E7
Zlato (79)
Au-193          7 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E7
Au-194          1 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Au-195          1 x 10E1   6 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E7
Au-198          1 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Au-199          1 x 10E1  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Baryum (56)
Ba-131a)         2 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Ba-133          3 x 10E0   3 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Ba-133m          2 x 10E1  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Ba-140a)         5 x 10E-1  3 x 10E-1  1 x 10E1 b)   1 x 10E5 b)
Berylium (4)
Be-7           2 x 10E1   2 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E7
Be-10           4 x 10E1  6 x 10E-1   1 x 10E4    1 x 10E6
Vizmut (83)
Bi-205          7 x 10E-1  7 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Bi-206          3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Bi-207          7 x 10E-1  7 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Bi-210          1 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Bi-210ma)         6 x 10E-1  2 x 10E-2   1 x 10E1    1 x 10E5
Bi-212a)         7 x 10E-1  6 x 10E-1  1 x 10E1 b)   1 x 10E5 b)
Berkelium (97)
Bk-247          8 x 10E0  8 x 10E-4   1 x 10E0    1 x 10E4
Bk-249a)         4 x 10E1  3 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Brom (35)
Br-76           4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Br-77           3 x 10E0   3 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Br-82           4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Uhlík (6)
C-11           1 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
C-14           4 x 10E1   3 x 10E0   1 x 10E4    1 x 10E7
Vápník (20)
Ca-41           neomezeno  neomezeno   1 x 10E5    1 x 10E7
Ca-45           4 x 10E1   1 x 10E0   1 x 10E4    1 x 10E7
Ca-47a)          3 x 10E0  3 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Kadmium (48)
Cd-109          3 x 10E1   2 x 10E0   1 x 10E4    1 x 10E6
Cd-113m          4 x 10E1  5 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Cd-115a)         3 x 10E0  4 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Cd-115m          5 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Cer (58)
Ce-139          7 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Ce-141          2 x 10E1  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E7
Ce-143          9 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Ce-144a)         2 x 10E-1  2 x 10E-1  1 x 10E2 b)   1 x 10E5 b)
Kalifornium (98)
Cf-248          4 x 10E1  6 x 10E-3   1 x 10E1    1 x 10E4
Cf-249          3 x 10E0  8 x 10E-4   1 x 10E0    1 x 10E3
Cf-250          2 x 10E1  2 x 10E-3   1 x 10E1    1 x 10E4
Cf-251          7 x 10E0  7 x 10E-4   1 x 10E0    1 x 10E3
Cf-252          5 x 10E-2  3 x 10E-3   1 x 10E1    1 x 10E4
Cf-253a)         4 x 10E1  4 x 10E-2   1 x 10E2    1 x 10E5
Cf-254          1 x 10E-3  1 x 10E-3   1 x 10E0    1 x 10E3
Chlor (17)
Cl-36           1 x 10E1  6 x 10E-1   1 x 10E4    1 x 10E6
Cl-38           2 x 10E-1  2 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Curium (96)
Cm-240          4 x 10E1  2 x 10E-2   1 x 10E2    1 x 10E5
Cm-241          2 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Cm-242          4 x 10E1  1 x 10E-2   1 x 10E2    1 x 10E5
Cm-243          9 x 10E0  1 x 10E-3   1 x 10E0    1 x 10E4
Cm-244          2 x 10E1  2 x 10E-3   1 x 10E1    1 x 10E4
Cm-245          9 x 10E0  9 x 10E-4   1 x 10E0    1 x 10E3
Cm-246          9 x 10E0  9 x 10E-4   1 x 10E0    1 x 10E3
Cm-247a)         3 x 10E0  1 x 10E-3   1 x 10E0    1 x 10E4
Cm-248          2 x 10E-2  3 x 10E-4   1 x 10E0    1 x 10E3
Kobalt (27)
Co-55           5 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Co-56           3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Co-57           1 x 10E1   1 x 10E1   1 x 10E2    1 x 10E6
Co-58           1 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Co-58m          4 x 10E1   4 x 10E1   1 x 10E4    1 x 10E7
Co-60           4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Chrom(24)
Cr-51           3 x 10E1   3 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E7
Cesium (55)
Cs-129          4 x 10E0   4 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E5
Cs-131          3 x 10E1   3 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E6
Cs-132          1 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E5
Cs-134          7 x 10E-1  7 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E4
Cs-134m          4 x 10E1  6 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E5
Cs-135          4 x 10E1   1 x 10E0   1 x 10E4    1 x 10E7
Cs-136          5 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Cs-137a)         2 x 10E0  6 x 10E-1  1 x 10E1 b)   1 x 10E4 b)
Měď (29)
Cu-64           6 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Cu-67           1 x 10E1  7 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Dysprosium (66)
Dy-159          2 x 10E1   2 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E7
Dy-165          9 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6

Dy-166a)         9 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Erbium (68)
Er-169          4 x 10E1   1 x 10E0   1 x 10E4    1 x 10E7
Er-171          8 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Europium (63)
Eu-147          2 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Eu-148          5 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Eu-149          2 x 10E1   2 x 10E1   1 x 10E2    1 x 10E7
Eu-150 (krátce životné)  2 x 10E0  7 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Eu-150 (dlouho životné)  7 x 10E-1  7 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Eu-152          1 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Eu-152m          8 x 10E-1  8 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Eu-154          9 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Eu-155          2 x 10E1   3 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E7
Eu-156          7 x 10E-1  7 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Fluor (9)
F-18           1 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Železo (26)
Fe-52a)          3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Fe-55           4 x 10E1   4 x 10E1   1 x 10E4    1 x 10E6
Fe-59           9 x 10E-1  9 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Fe-60a)          4 x 10E1  2 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E5
Galium (31)
Ga-67           7 x 10E0   3 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Ga-68           5 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Ga-72           4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Gadolinium (64)
Gd-146a)         5 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Gd-148          2 x 10E1  2 x 10E-3   1 x 10E1    1 x 10E4
Gd-153          1 x 10E1   9 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E7
Gd-159          3 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Germanium (32)
Ge-68a)          5 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Ge-71           4 x 10E1   4 x 10E1   1 x 10E4    1 x 10E8
Ge-77           3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Hafnium (72)
Hf-172a)         6 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Hf-175          3 x 10E0   3 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Hf-181          2 x 10E0  5 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Hf-182          neomezeno  neomezeno   1 x 10E2    1 x 10E6
Rtuť (80)
Hg-194a)         1 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Hg-195ma)         3 x 10E0  7 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Hg-197          2 x 10E1   1 x 10E1   1 x 10E2    1 x 10E7
Hg-197m          1 x 10E1  4 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Hg-203          5 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E5
Holmium (67)
Ho-166          4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E5
Ho-166m          6 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Jod (53)
l-123           6 x 10E0   3 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E7
I-124           1 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
l-125           2 x 10E1   3 x 10E0   1 x 10E3    1 x 10E6
l-126           2 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
l-129           neomezeno  neomezeno   1 x10E2    1 x 10E5
l-131           3 x 10E0  7 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
l-132           4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
l-133           7 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
l-134           3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
l-135a)          6 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Indium (49)
In-111          3 x 10E0   3 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
In-113m          4 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
In-114ma)         1 x 10E1  5 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
In-115m          7 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Iridium (77)
Ir-189a)         1 x 10E1   1 x 10E1   1 x 10E2    1 x 10E7
Ir-190          7 x 10E-1  7 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Ir-192          1 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E4
               c)
Ir-194          3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E5
Draslík (19)
K-40           9 x 10E-1  9 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
K-42           2 x 10E-1  2 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
K-43           7 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Krypton (36)
Kr-79           4 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E3    1 x 10E5
Kr-81           4 x 10E1   4 x 10E1   1 x 10E4    1 x 10E7
Kr-85           1 x 10E1   1 x 10E1   1 x 10E5    1 x 10E4
Kr-85m          8 x 10E0   3 x 10E0   1 x 10E3    1 x 10E1 E0
Kr-87           2 x 10E-1  2 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E9
Lanthan (57)
La-137          3 x 10E1   6 x 10E0   1 x 10E3    1 x 10E7
La-140          4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Lutecium (71)
Lu-172          6 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Lu-173          8 x 10E0   8 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E7
Lu-174          9 x 10E0   9 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E7
Lu-174m          2 x 10E1   1 x 10E1   1 x 10E2    1 x 10E7
Lu-177          3 x 10E1  7 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E7
Hořčík (12)
Mg-28a)          3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Mangan (25)
Mn-52           3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Mn-53           neomezeno  neomezeno   1 x 10E4    1 x 10E9
Mn-54           1 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Mn-56           3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Molybden (42)
Mo-93           4 x 10E1   2 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E8
Mo-99a)          1 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Dusík (7)
N-13           9 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E9
Sodík (11)
Na-22           5 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Na-24           2 x 10E-1  2 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Niob (41)
Nb-93m          4 x 10E1   3 x 10E1   1 x 10E4    1 x 10E7
Nb-94           7 x 10E-1  7 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Nb-95           1 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Nb-97           9 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Neodym (60)
Nd-147          6 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Nd-149          6 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Nikl (28)
Ni-59           neomezeno  neomezeno   1 x 10E4    1 x 10E8
Ni-63           4 x 10E1   3 x 10E1   1 x 10E5    1 x 10E8
Ni-65           4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Neptunium (93)
Np-235          4 x 10E1   4 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E7
Np-236 (krátce životné)  2 x 10E1   2 x 10E0   1 x 10E3    1 x 10E7
Np-236 (dlouho životné)  9 x 10E0  2 x 10E-2   1 x 10E2    1 x 10E5
Np-237          2 x 10E1  2 x 10E-3  1 x 10E0 b)   1 x 10E3 b)
Np-239          7 x 10E0  4 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E7
Osmium (76)
Os-185          1 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Os-191          1 x 10E1   2 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E7
Os-191m          4 x 10E1   3 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E7
Os-193          2 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Os-194a)         3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E5
Fosfor (15)
P-32           5 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E5
P-33           4 x 10E1   1 x 10E0   1 x 10E5    1 x 10E8
Protaktinium (91)
Pa-230a)         2 x 10E0  7 x 10E-2   1 x 10E1    1 x 10E6
Pa-231          4 x 10E0  4 x 10E-4   1 x 10E0    1 x 10E3
Pa-233          5 x 10E0  7 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E7
Olovo (82)
Pb-201          1 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Pb-202          4 x 10E1   2 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E6
Pb-203          4 x 10E0   3 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Pb-205          neomezeno  neomezeno   1 x 10E4    1 x 10E7
Pb-210a)         1 x 10E0  5 x 10E-2  1 x 10E1 b)   1 x 10E4 b)
Pb-212a)         7 x 10E-1  2 x 10E-1  1 x 10E1 b)   1 x 10E5 b)
Paladium (46)
Pd-103a)         4 x 10E1   4 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E8
Pd-107          neomezeno  neomezeno   1 x 10E5    1 x 10E8
Pd-109          2 x 10E0  5 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Prometium (61)
Pm-143          3 x 10E0   3 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Pm-144          7 x 10E-1  7 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Pm-145          3 x 10E1   1 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E7
Pm-147          4 x 10E1   2 x 10E0   1 x 10E4    1 x 10E7
Pm-148ma)         8 x 10E-1  7 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Pm-149          2 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Pm-151          2 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Polonium (84)
Po-210          4 x 10E1  2 x 10E-2   1 x 10E1    1 x 10E4
Praseodym (59)
Pr-142          4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E5
Pr-143          3 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E4    1 x 10E6
Platina (78)
Pt-188a)         1 x 10E0  8 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Pt-191          4 x 10E0   3 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Pt-193          4 x 10E1   4 x 10E1   1 x 10E4    1 x 10E7
Pt-193m          4 x 10E1  5 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E7
Pt-195m          1 x 10E1  5 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Pt-197          2 x 10E1  6 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Pt-197m          1 x 10E1  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Plutonium (94)
Pu-236          3 x 10E1  3 x 10E-3   1 x 10E1    1 x 10E4
Pu-237          2 x 10E1   2 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E7
Pu-238          1 x 10E1  1 x 10E-3   1 x 10E0    1 x 10E4
Pu-239          1 x 10E1  1 x 10E-3   1 x 10E0    1 x 10E4
Pu-240          1 x 10E1  1 x 10E-3   1 x 10E0    1 x 10E3
Pu-241a)         4 x 10E1  6 x 10E-2   1 x 10E2    1 x 10E5
Pu-242          1 x 10E1  1 x 10E-3   1 x 10E0    1 x 10E4
Pu-244a)         4 x 10E-1  1 x 10E-3   1 x 10E0    1 x 10E4
Radium (88)
Ra-223a)         4 x 10E-1  7 x 10E-3  1 x 10E2 b)   1 x 10E5 b)
Ra-224a)         4 x 10E-1  2 x 10E-2  1 x 10E1 b)   1 x 10E5 b)
Ra-225a)         2 x 10E-1  4 x 10E-3   1 x 10E2    1 x 10E5
Ra-226a)         2 x 10E-1  3 x 10E-3  1 x 10E1 b)   1 x 10E4 b)
Ra-228/a)         6 x 10E-1  2 x 10E-2  1 x 10E1 b)   1 x 10E5 b)
Rubidium (37)
Rb-81           2 x 10E0  8 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Rb-83a)          2 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Rb-84           1 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Rb-86           5 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E5
Rb-87           neomezeno  neomezeno   1 x 10E4    1 x 10E7
Rb (přírodní)       neomezeno  neomezeno   1 x 10E4    1 x 10E7
Rhenium (75)
Re-184          1 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Re-184m          3 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Re-186          2 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Re-187          neomezeno  neomezeno   1 x 10E6    1 x 10E9
Re-188          4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E5
Re-189a)         3 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Re (přírodní)       neomezeno  neomezeno   1 x 10E6    1 x 10E9
Rhodium (45)
Rh-99           2 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Rh-101          4 x 10E0   3 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E7
Rh-102          5 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Rh-102m          2 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Rh-103m          4 x 10E1   4 x 10E1   1 x 10E4    1 x 10E8
Rh-105          1 x 10E1  8 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E7
Radon (86)
Rn-222a)         3 x 10E-1  4 x 10E-3  1 x 10E1 b)   1 x 10E8 b)
Ruthenium (44)
Ru-97           5 x 10E0   5 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E7
Ru-103a)         2 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Ru-105          1 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Ru-106a)         2 x 10E-1  2 x 10E-1  1 x 10E2 b)   1 x 10E5 b)
Síra (16)
S-35           4 x 10E1   3 x 10E0   1 x 10E5    1 x 10E8
Antimon (51)
Sb-122          4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E4
Sb-124          6 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Sb-125          2 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Sb-126          4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Skandium (21)
Sc-44           5 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Sc-46           5 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Sc-47           1 x 10E1  7 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Sc-48           3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Selen (34)
Se-75           3 x 10E0   3 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Se-79           4 x 10E1   2 x 10E0   1 x 10E4    1 x 10E7
Křemík (14)
Si-31           6 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Si-32           4 x 10E1  5 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Samarium (62)
Sm-145          1 x 10E1   1 x 10E1   1 x 10E2    1 x 10E7
Sm-147          neomezeno  neomezeno   1 x 10E1    1 x 10E4
Sm-151          4 x 10E1   1 x 10E1   1 x 10E4    1 x 10E8
Sm-153          9 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Cín (50)
Sn-113a)         4 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E3    1 x 10E7
Sn-117m          7 x 10E0  4 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Sn-119m          4 x 10E1   3 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E7
Sn-121ma)         4 x 10E1  9 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E7
Sn-123          8 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Sn-125          4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E5
Sn-126a)         6 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Stroncium (38)
Sr-82a)          2 x 10E-1  2 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Sr-85           2 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Sr-85m          5 x 10E0   5 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E7
Sr-87m          3 x 10E0   3 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Sr-89           6 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Sr-90a)          3 x 10E-1  3 x 10E-1  1 x 10E2 b)   1 x 10E4 b)
Sr-91a)          3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Sr-92a)          1 x 10E0  3 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Tritium (1)
T (H-3)          4 x 10E1   4 x 10E1   1 x 10E6    1 x 10E9
Tantal (73)
Ta-178 (dlouho životný)  1 x 10E0  8 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Ta-179          3 x 10E1   3 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E7
Ta-182          9 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E4
Terbium (65)
Tb-157          4 x 10E1   4 x 10E1   1 x 10E4    1 x 10E7
Tb-158          1 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Tb-160          1 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Technecium (43)
Tc-95ma)         2 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Tc-96           4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Tc-96ma)         4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E7
Tc-97           neomezeno  neomezeno   1 x 10E3    1 x 10E8
Tc-97m          4 x 10E1   1 x 10E0   1 x 10E3    1 x 10E7
Tc-98           8 x 10E-1  7 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Tc-99           4 x 10E1  9 x 10E-1   1 x 10E4    1 x 10E7
Tc-99m          1 x 10E1   4 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E7
Telur (52)
Te-121          2 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Te-121m          5 x 10E0   3 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E5
Te-123m          8 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E7
Te-125m          2 x 10E1  9 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E7
Te-127          2 x 10E1  7 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Te-127ma)         2 x 10E1  5 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E7
Te-129          7 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Te-129ma)         8 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Te-131ma)         7 x 10E-1  5 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Te-132a)         5 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E7
Thorium (90)
Th-227          1 x 10E1  5 x 10E-3   1 x 10E1    1 x 10E4
Th-228a)         5 x 10E-1  1 x 10E-3  1 x 10E0 b)   1 x 10E4 b)
Th-229          5 x 10E0  5 x 10E-4  1 x 10E0 b)   1 x 10E3 b)
Th-230          1 x 10E1  1 x 10E-3   1 x 10E0    1 x 10E4
Th-231          4 x 10E1  2 x 10E-2   1 x 10E3    1 x 10E7
Th-232          neomezeno  neomezeno   1 x 10E1    1 x 10E4
Th-234a)         3 x 10E-1  3 x 10E-1  1 x 10E3 b)   1 x 10E5 b)
Th (přírodní)       neomezeno  neomezeno  1 x 10E0 b)   1 x 10E3 b)
Titan (22)
Ti-44a)          5 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
Thalium (81)
TI-200          9 x 10E-1  9 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
TI-201          1 x 10E1   4 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
TI-202          2 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
TI-204          1 x 10E1  7 x 10E-1   1 x 10E4    1 x 10E4
Thulium (69)
Tm-167          7 x 10E0  8 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Tm-170          3 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Tm-171          4 x 10E1   4 x 10E1   1 x 10E4    1 x 10E8
Uran (92)
U-230 (rychlá absorpce  4 x 10E1  1 x 10E-1  1 x 10E1 b)   1 x 10E5 b)
plícemi)a)d)
U-230 (střední absorpce  4 x 10E1  4 x 10E-3   1 x 10E1    1 x 10E4
plícemi)a)e)
U-230 (pomalá absorpce  3 x 10E1  3 x 10E-3   1 x 10E1    1 x 10E4
plícemi)a)f)
U-232 (rychlá absorpce  4 x 10E1  1 x 10E-2  1 x 10E0 b)   1 x 10E3 b)
plícemi)d)
U-232 (střední absorpce  4 x 10E1  7 x 10E-3   1 x 10E1    1 x 10E4
plícemi)e)
U-232 (pomalá absorpce  1 x 10E1  1 x 10E-3   1 x 10E1    1 x 10E4
plícemi)f)
U-233 (rychlá absorpce  4 x 10E1  9 x 10E-2   1 x 10E1    1 x 10E4
plícemi)d)
U-233 (střední absorpce  4 x 10E1  2 x 10E-2   1 x 10E2    1 x 10E5
plícemi)e)
U-233 (pomalá absorpce  4 x 10E1  6 x 10E-3   1 x 10E1    1 x 10E5
plícemi)f)
U-234 (rychlá absorpce  4 x 10E1  9 x 10E-2   1 x 10E1    1 x 10E4
plícemi)d)
U-234 (střední absorpce  4 x 10E1  2 x 10E-2   1 x 10E2    1 x 10E5
plícemi)e)
U-234 (pomalá absorpce  4 x 10E1  6 x 10E-3   1 x 10E1    1 x 10E5
plícemi)f)
U-235 (všechny druhy   neomezeno  neomezeno  1 x 10E1 b)   1 x 10E4 b)
absorpce
plícemi)a)d)e)f)
U-236 (rychlá absorpce  neomezeno  neomezeno   1 x 10E1    1 x 10E4
plícemi)d)
U-236 (střední absorpce  4 x 10E1  2 x 10E-2   1 x 10E2    1 x 10E5
plícemi)e)
U-236 (pomalá absorpce  4 x 10E1  6 x 10E-3   1 x 10E1    1 x 10E4
plícemi)f)
U-238 (všechny druhy   neomezeno  neomezeno  1 x 10E1 b)   1 x 10E4 b)
absorpce plícemi)d)e)f)
U (přírodní)       neomezeno  neomezeno  1 x 10E0 b)   1 x 10E3 b)
U (obohacený =< 20 %)g)  neomezeno  neomezeno   1 x 10E0    1 x 10E3
U (ochuzený)       neomezeno  neomezeno   1 x 10E0    1 x 10E3
Vanad (23)
V-48           4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E5
V-49           4 x 10E1   4 x 10E1   1 x 10E4    1 x 10E7
Wolfram (74)
W-178a)          9 x 10E0   5 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
W-181           3 x 10E1   3 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E7
W-185           4 x 10E1  8 x 10E-1   1 x 10E4    1 x 10E7
W-187           2 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
W-188a)          4 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E5
Xenon (54)
Xe-122a)         4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E9
Xe-123          2 x 10E0  7 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E9
Xe-127          4 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E3    1 x 10E5
Xe-131m          4 x 10E1   4 x 10E1   1 x 10E4    1 x 10E4
Xe-133          2 x 10E1   1 x 10E1   1 x 10E3    1 x 10E4
Xe-135          3 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E3    1 x 10E1 E0
Ytrium (39)
Y-87a)          1 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Y-88           4 x 10E-1  4 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Y-90           3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E5
Y-91           6 x 10E-1  6 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E6
Y-91m           2 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Y-92           2 x 10E-1  2 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E5
Y-93           3 x 10E-1  3 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E5
Yterbium (79)
Yb-169          4 x 10E0   1 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E7
Yb-175          3 x 10E1  9 x 10E-1   1 x 10E3    1 x 10E7
Zinek (30)
Zn-65           2 x 10E0   2 x 10E0   1 x 10E1    1 x 10E6
Zn-69           3 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E4    1 x 10E6
Zn-69ma)         3 x 10E0  6 x 10E-1   1 x 10E2    1 x 10E6
Zirkonium (40)
Zr-88           3 x 10E0   3 x 10E0   1 x 10E2    1 x 10E6
Zr-93           neomezeno  neomezeno  1 x 10E3 b)   1 x 10E7 b)
Zr-95a)          2 x 10E0  8 x 10E-1   1 x 10E1    1 x 10E6
Zr-97a)          4 x 10E-1  4 x 10E-1  1 x 10E1 b)   1 x 10E5 b)
---------------------------------------------------------------------------------

(a) Hodnoty A1 a/nebo A2 zahrnují příspěvky od dceřinných nuklidů s poločasem rozpadu kratším než10 dnů.

      (b) Dále jsou uvedeny  mateřské nuklidy a jejich
        dceřinné produkty, které jsou v trvalé rovnováze:

        Sr-90  Y-90
        Zr-93  Nb-93m
        Zr-97  Nb-97
        Ru-106  Rh-106
        Cs-137  Ba-137m
        Ce-134  La-134
        Ce-144  Pr-144
        Ba-140  La-140
        Bi-212  Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
        Pb-210  Bi-210, Po-210
        Pb-212  Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
        Rn-220  Po-216
        Rn-222  Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
        Ra-223  Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
        Ra-224  Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208
             (0,36), Po-212 (0,64)
        Ra-226  Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214,
             Pb-210, Bi-210, Po-210
        Ra-228  Ac-228
        Th-226  Ra-222, Rn-218, Po-214
        Th-228  Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212,
             Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
        Th-229  Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213,
             Po-213, Pb-209
        Th (nat) Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220,
             Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36),
             Po-212 (0,64)
        Th-234  Pa-234m
        U-230  Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
        U-232  Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212,
             Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
        U-235  Th-231
        U-238  Th-234, Pa-234m
        U (nat) Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226,
             Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214,
             Pb-210, Bi-210, Po-210
        U-240  Np-240m
        Np-237  Pa-233
        Am-242m Am-242
        Am-243  Np-239

(c) Množství může být určeno pomocí měření doby rozpadu nebo měření dávkové intenzity v předepsané vzdálenosti od zdroje.

(d) Tyto hodnoty platí pouze pro sloučeniny uranu, které jak za normálních, tak i havarijních podmínek přepravy zachovávají chemickou podobu UF6, UO2F2 a UO2(NO3)2 .

(e) Tyto hodnoty platí pouze pro uranové sloučeniny, které jak za normálních, tak i havarijních podmínek přepravy zachovávají chemickou podobu UO3, UF4, UCl4, a pro šestimocné sloučeniny .

(f) Tyto hodnoty platí pro všechny uranové sloučeniny, kromě těch, které jsou uvedeny pod písmeny d) a e) výše.

(g) Tyto hodnoty platí pouze pro neozářený uran.

2.2.7.7.2.2 Stanovení základních hodnot zmíněných v 2.2.7.7.2.1 pro jednotlivé radionuklidy, které nejsou v tabulce 2.2.7.7.2.1 uvedeny, vyžaduje schválení příslušného orgánu, nebo, pro mezinárodní přepravu, vícestranné schválení. Jestliže je známa chemická forma každého radionuklidu, je přípustné použít hodnotu A2 vztaženou k jeho třídě rozpustnosti, jak je to doporučeno Mezinárodní komisí pro radiologickou ochranu (International Commission on Radiological Protection), pokud bude zohledněna chemická podoba jak za normálních, tak i havarijních podmínek přepravy. Alternativně se smějí použít bez schválení příslušného orgánu pro radionuklidy hodnoty uvedené v tabulce 2.2.7.7.2.2.
            Tabulka 2.2.7.7.2.2

Základní hodnoty radionuklidů pro neznámé radionuklidy nebo směsi

---------------------------------------------------------------------
Radioaktivní obsah A1     A2    Mezní hodnota Mezní hodnota
                    specifické   aktivity pro
                    aktivity pro  vyjmuté
          (TBq)   (TBq)  vyjmuté látky zásilky
                     (Bq/g)     (Bq/g)
---------------------------------------------------------------------
Je známa
přítomnost pouze
nuklidů. které   0,1    0,02   1x10E1     1x10E4
emitují beta nebo
gama záření
---------------------------------------------------------------------
Je známa
přítomnost pouze
nuklidů, které   0,2    9x10E-5  1x10E-1    1x10E3
emitují alfa
záření
---------------------------------------------------------------------
Žádné údaje nejsou
k dispozici     0,001   9x10E-5  1x10E-1    1x10E3
---------------------------------------------------------------------
2.2.7.7.2.3 Při výpočtech hodnot A1 a A2 radionuklidů neobsažených v tabulce 2.2.7.7.2.1 se jednoduchá radioaktivní rozpadová řada, v níž jsou radionuklidy obsaženy v množství, ve kterém se vyskytují v přírodě, a v níž žádný dceřinný radionuklid nemá poločas rozpadu delší než 10 dní, nebo delší než poločas rozpadu mateřského radionuklidu, považuje za jednotlivý radionuklid.; v tomto případě je třeba vzít v úvahu aktivitu a použít hodnoty A1 nebo A2 odpovídající mateřskému nuklidu v řadě. U radioaktivní rozpadové řady, v níž má kterýkoli dceřinný nuklid poločas rozpadu buď delší než 10 dnů, nebo větší než mateřský radionuklid, je nutno považovat mateřský radionuklid a takové dceřinné nuklidy za směsi různých nuklidů. 2.2.7.7.2.4 V případě směsi radionuklidů mohou být základní hodnoty radionuklidů zmíněné v 2.2.7.7.2.1 stanoveny následovně:
                 1
            Xm = -------------
                  f(i)
               suma ------
               i  X(i)

kde

f(i) je podíl aktivity nebo specifické aktivity radionuklidu i ve směsi

X(i) je odpovídající hodnota A1 nebo A2, nebo mezní hodnota specifické aktivity pro vyjmuté látky nebo mezní hodnota aktivity pro vyjmuté zásilky pro radionuklid i; a

Xm je odvozená hodnota A1 nebo A2, nebo mezní hodnota specifické aktivity pro vyjmuté látky nebo mezní hodnota aktivity pro vyjmutou zásilku v případě směsi.

2.2.7.7.2.5 Je-li známa identita každého radionuklidu, avšak není známa aktivita některých radionuklidů, mohou být radionuklidy seskupeny do skupin a pro radionuklidy v každé skupině může být ve vzorcích uvedených v 2.2.7.7.2.4 a 2.2.7.7.1.4.2 použita nejnižší hodnota radionuklidu. Skupiny mohou být vytvořeny na základě celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta/gama, pokud jsou známy, přičemž se použijí nejnižší hodnoty radionuklidů pro alfa zářiče, popř. beta/gama zářiče. 2.2.7.7.2.6 Pro jednotlivé radionuklidy nebo směsi radionuklidů, pro které nejsou k dispozici relevantní údaje, se použijí hodnoty uvedené v tabulce 2.2.7.7.2.2. 2.2.7.8 Mezní hodnoty přepravního indexu (TI), indexu bezpečné podkritičnosti (CSI) a dávkové intenzity pro kusy a transportní obalové soubory 2.2.7.8.1 S výjimkou zásilek pro výlučné použití nesmí přepravní index žádného kusu ani transportního obalového souboru překročit 10 a index bezpečné podkritičnosti žádného kusu ani transportního obalového souboru nesmí překročit 50. 2.2.7.8.2 S výjimkou kusů nebo transportních obalových souborů, které jsou přepravovány za výlučného použití, nesmí nejvyšší dávková intenzita za podmínek uvedených v 7.5.11, CV33 (3.5) (a) překročit v žádném bodě vnějšího povrchu kusu nebo transportního obalového souboru 2 mSv/h. 2.2.7.8.3 Nejvyšší dávková intenzita nesmí v žádném bodě vnějšího povrchu kusu přepravovaného za výlučného použití překročit 10 mSv/h. 2.2.7.8.4 Kusy a transportní obalové soubory musí být zařazeny do jedné z kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ v souladu s podmínkami stanovenými v tabulce 2.2.7.8.4 a dle následujících ustanovení: (a) Při určení příslušné kategorie pro kus nebo transportní obalový soubor musí být zohledněn jak přepravní index, tak dávková intenzita na povrchu. Splňuje-li přepravní index podmínky pro jednu kategorii, ale dávková intenzita na povrchu podmínky pro jinou kategorii, potom se kus nebo transportní obalový soubor zařadí do vyšší kategorie. Pro tento účel se nahlíží na kategorii I-BÍLÁ jako na nejnižší kategorii (b) Přepravní index se určuje v souladu postupem stanoveným v odstavcích 2.2.7.6.1.1 a 2.2.7.6.1.2 (c) Je-li dávková intenzita na povrchu větší než 2 mSv/h, musí být kus nebo transportní obalový soubor přepravován za výlučného použití a podle ustanovení oddílu 7.5.11, CV33 (3.5) ( a) (d) Je-li kus přepravován za zvláštních podmínek, musí být zařazen do kategorie III-ŽLUTÁ (e) Transportní obalový soubor, který obsahuje kusy přepravované za zvláštních podmínek, musí být zařazen do kategorie III-ŽLUTÁ.
            Tabulka 2.2.7.8.4

    KATEGORIE KUSŮ A TRANSPORTNÍCH OBALOVÝCH SOUBORŮ


-----------------------------------------------------------------------------------------
                Podmínky                   Kategorie

Přepravní index        Nejvyšší dávková intenzita v kterémkoli bodě
                vnějšího povrchu
-----------------------------------------------------------------------------------------
0a               nejvýše 0,005 mSv/h              I-BÍLÁ
-----------------------------------------------------------------------------------------
více než 0, avšak nejvýše 1  více než 0,005 mSv/h, avšak nejvýše 0,5 mSv/h II-ŽLUTÁ
-----------------------------------------------------------------------------------------
více než 1, avšak nejvýše 10  více než 0,5 mSv/h, avšak nejvýše 2 mSv/h   III-ŽLUTÁ
-----------------------------------------------------------------------------------------
více než 10          více než 2 mSv/h, avšak nejvýše 10 mSv/h   III-ŽLUTÁ
-----------------------------------------------------------------------------------------                                       b

a Není-li naměřený přepravní index větší než 0,05, smí být jeho hodnota v souladu s 2.2.7.6.1.1(c) zaokrouhlena na nulu.

b Musí být přepravován také za výlučného použití.

2.2.7.9 Předpisy a kontrolní opatření pro přepravu vyjmutých kusů 2.2.7.9.1 Vyjmuté kusy, které mohou obsahovat radioaktivní látky v omezených množstvích, přístroje, hotové výrobky podle 2.2.7.7.1.2 a vyprázdněné obaly podle 2.2.7.9.6, smějí být přepravovány za následujících podmínek:
 (a) ustanovení uvedená v  2.2.7.9.2, 3.3.1 (zvláštní
       ustanovení  172 nebo  290), 4.1.9.1.2,  5.2.1.2,
       5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2,  5.2.1.7.3, 5.4.1.2.5.1 a),
       7.5.11 CV  33 (5.2) a,  pokud jsou použitelná,
       i ustanovení uvedená v 2.2.7.9.3 až 2.2.7.9.6
(b) ustanovení pro vyjmuté kusy uvedená v oddílu 6.4.4 (c) jestliže vyjmutý kus obsahuje štěpné látky, musí být použitelná jedna z výjimek pro štěpné látky uvedených v pododdílu 6.4.11.2 a musí být dodrženo ustanovení pododdílu 6.4.7.2.
2.2.7.9.2 Dávková intenzita nesmí v žádném bodě vnějšího povrchu vyjmutého kusu překročit 5 Sv/h. 2.2.7.9.3 Radioaktivní látky, které jsou obsaženy v přístroji nebo jiném hotovém výrobku, nebo které jsou jeho součástí nebo jeho stavebním prvkem a jejichž aktivita nepřekročí mezní hodnoty pro předmět a pro kus uvedené ve sloupci 2, popř. 3 tabulky 2.2.7.7.1.2.1, mohou být přepravovány ve vyjmutém kusu za předpokladu, že: (a) dávková intenzita ve vzdálenosti 10 cm od každého bodu vnějšího povrchu každého nezabaleného přístroje nebo výrobku není větší než 0,1 mSv/h; (b) každý přístroj nebo výrobek (kromě hodin a radioiluminačních zařízení) je opatřen nápisem "RADIOAKTIVNÍ"; a (c) aktivní látky jsou úplně uzavřeny v neaktivních součástech (zařízení, jehož jediná funkce spočívá v uzavření radioaktivních látek, se nepovažuje za přístroj nebo hotový výrobek). 2.2.7.9.4 Radioaktivní látky v jiných formách než jsou formy popsané v 2.2.7.9.3 smějí být přepravovány ve vyjmutém kusu, jen není-li překročena mezní hodnota aktivity uvedená ve sloupci 4 tabulky 2.2.7.7.1.2.1 a za předpokladu, že: (a) kus udrží za běžných podmínek přepravy svůj radioaktivní obsah; a (b) kus je na vnitřním povrchu opatřen nápisem "RADIOAKTIVNÍ" tak, aby se upozornilo na přítomnost radioaktivní látky při otevření kusu. 2.2.7.9.5 Hotový výrobek, ve kterém je jedinou radioaktivní látkou neozářený přírodní uran, neozářený ochuzený uran nebo neozářené přírodní thorium, smí být přepravován jako vyjmutý kus za podmínky, že vnější povrch uranu nebo thoria má neaktivní opláštění z kovu nebo jiného pevného materiálu. 2.2.7.9.6 Vyprázdněný obal, který předtím obsahoval radioaktivní látky, smí být přepravován jako vyjmutý kus za podmínky, že: (a) obal je v dobrém stavu a bezpečně uzavřen; (b) vnější povrch uranu nebo thoria použitého v konstrukci obalu má neaktivní opláštění z kovu nebo jiného pevného materiálu; (c) úroveň vnitřní nefixované kontaminace nepřekračuje 100 násobek úrovní uvedených v 4.1.9.1.2; a (d) žádná bezpečnostní značka, která byla umístěna v souladu s 5.2.2.1.11.1, již není viditelná. 2.2.7.9.7 Následující ustanovení neplatí pro vyjmuté kusy a pro kontrolní opatření pro přepravu vyjmutých kusů:
     2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 5.1.3.2,
     5.1.5.1.1,  5.1.5.1.2,  5.2.2.1.11.1,  5.4.1.2.5.1,
     s výjimkou písmene a), 5.4.1.2.5.2, 5.4.1.3, 6.4.6.1,
     7.5.11 CV33, s výjimkou odstavce 5.2.
2.2.7.10 (Vyhrazeno)
2.2.8 Třída 8 Žíravé látky 2.2.8.1 Kritéria 2.2.8.1.1 Název třídy 8 zahrnuje látky a předměty obsahující látky této třídy, které svým chemickým účinkem napadají vlákna epithelu pokožky nebo sliznic, se kterým přicházejí do styku, nebo které v případě úniku mohou způsobit škody na jiných věcech nebo na dopravních prostředcích nebo je mohou zničit. Pod název této třídy spadají také látky, které teprve s vodou tvoří žíravé kapaliny, nebo které za přítomnosti přirozené vlhkostí vzduchu vytvářejí žíravé páry nebo mlhu.
2.2.8.1.2 Látky a předměty třídy 8 jsou rozděleny následovně:

   C1 - C10 Žíravé látky bez vedlejšího nebezpečí:

   C1 - C4 Kyselé látky
       C1   anorganické, kapalné
       C2   anorganické, tuhé
       C3   organické, kapalné
       C4   organické, tuhé

   C5 - C8 Zásadité látky
       C5   anorganické, kapalné
       C6   anorganické, tuhé
       C7   organické, kapalné
       C8   organické, tuhé

   C9 - C10 Jiné žíravé látky
       C9   kapalné
       C10  tuhé

   C11   Předměty

   CF    Žíravé látky, hořlavé
       CF1  kapalné
       CF2  tuhé

   CS    Žíravé látky, schopné samoohřevu
       CS1  kapalné
       CS2  tuhé

   CW    Žíravé látky, které ve styku s vodou vyvíjejí
        hořlavé plyny
        CW1  kapalné
        CW2  tuhé

   CO    Žíravé látky, podporující hoření
       CO1  kapalné
       CO2  tuhé

   CT    Žíravé látky, jedovaté
       CT1  kapalné
       CT2  tuhé

  CFT   Žíravé látky, kapalné, hořlavé, jedovaté

  COT   Žíravé látky, podporující hoření, jedovaté.

     Klasifikace a přiřazení k obalovým skupinám
2.2.8.1.3 Látky třídy 8 musí být na základě svého stupně nebezpečí, které představují při přepravě, přiřazeny k následujícím třem obalovým skupinám :
     Obalová skupina I:  silně žíravé látky;
     Obalová skupina II: žíravé látky;
     Obalová skupina III: slabě žíravé látky.
2.2.8.1.4 Látky a předměty zařazené do třídy 8 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2. Přiřazení látek k obalovým skupinám I, II nebo III je založeno na získaných zkušenostech se zohledněním dodatečných faktorů, jako nebezpečí vdechnutí (viz 2.2.8.1.5) a schopnosti reagovat s vodou (včetně vytvoření nebezpečných produktů rozkladu). 2.2.8.1.5 Látka nebo přípravek, které splňují kritéria třídy 8 a mají jedovatost při vdechnutí prachů a mlh (LC50 ) odpovídající obalové skupině I, ale jedovatost při požití nebo absorpci kůží odpovídající jen obalové skupině III nebo nižší, musí být přiřazeny ke třídě 8. 2.2.8.1.6 Látky, včetně směsí, které nejsou jmenovitě uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2, mohou být přiřazeny k vhodné položce pododdílu 2.2.8.3 a k odpovídající obalové skupině na základě délky doby kontaktu, která je potřebná k tomu, aby byla poškozena lidská pokožka v celé své tloušťce v souladu s kritérii odstavců (a) až (c) dále.

U látek, u nichž se předpokládá, že nevyvolají poškození lidské pokožky v celé její tloušťce, je třeba ještě zohlednit jejich schopnost způsobit korozi některých kovových povrchů. Při přiřazování látek k obalovým skupinám se musí zohlednit zkušenosti, získané při jejich náhodném působení. Jestliže takové lidské zkušenosti chybí, je třeba přiřazení provést na základě výsledků pokusů podle Směrnice OECD 404 7.

(a) K obalové skupině I jsou přiřazeny látky, které během pozorovací doby 60 minut, počínající po době působení 3 minut nebo kratší, způsobí zničení neporaněné kožní tkáně v celé její tloušťce. (b) K obalové skupině II jsou přiřazeny látky, které během pozorovací doby 14 dní, počínající po době působení delší než 3 minuty, nejvýše však 60 minut, způsobí zničení neporaněné kožní tkáně v celé její tloušťce. (c) K obalové skupině III jsou přiřazeny látky: - které během pozorovací doby 14 dní, počínající po době působení delší než 60 minut, nejvýše však 4 hodiny, způsobí zničení neporaněné kožní tkáně v její celé tloušťce; nebo - u kterých se předpokládá, že nezpůsobí zničení neporaněné kožní tkáně v celé její tloušťce, u kterých však rychlost koroze na ocelových nebo hliníkových površích při zkušební teplotě 55 st. C překračuje hodnotu 6,25 mm za rok. Pro zkoušky je třeba použít ocel typu P 235 ISO 9328 (II): 1991 nebo podobného typu a pro zkoušky hliníku nepotažené typy 7075-T6 nebo AZ5GU-T6. Uznávaná zkouška je popsána v normě ASTM G31-72 (novelizovaná v roce 1990).
2.2.8.1.7 Jestliže látky třídy 8 vlivem příměsí spadají do jiných kategorií nebezpečnosti než do těch, do kterých patří látky jmenovitě uvedené v tabulce A kapitoly 3.2, přiřadí se tyto směsi nebo roztoky k položkám, ke kterým na základě svého skutečného nebezpečí patří.

POZN.: K zařazování roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) viz také oddíl 2.1.3.

2.2.8.1.8 Na základě kritérií uvedených v 2.2.8.1.6 se může také zjistit, zda je jmenovitě uvedený roztok nebo jmenovitě uvedená směs, popřípadě roztok nebo směs obsahující jmenovitě uvedenou látku takové povahy, že tento roztok nebo tato směs nepodléhá ustanovením pro tuto třídu. 2.2.8.1.9 Látky, roztoky a směsi, které:- neodpovídají kritériím směrnic 67/548/EEC8 nebo 88/379/EEC9 v jejich platném znění a nejsou podle těchto směrnic v jejich platném znění zařazeny jako žíravé látky; a - nepůsobí korozivně na ocel nebo hliník,

mohou být považovány za látky nepatřící do třídy 8.

POZN.: UN 1910 OXID VÁPENATÝ a UN 2812 HLINITAN SODNÝ, které jsou uvedeny ve Vzorových pravidlech OSN, nepodléhají předpisům ADR.

2.2.8.2 Látky nepřipuštěné k přepravě 2.2.8.2.1 Chemicky nestálé látky třídy 8 je dovoleno přepravovat jen tehdy, jestliže byla učiněna potřebná opatření k zabránění jejich nebezpečnému rozkladu nebo polymeraci během přepravy. Pro tento účel je zejména nutno dbát na to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly žádné látky, které by mohly tyto reakce podporovat. 2.2.8.2.2 K přepravě nejsou připuštěny následující látky: - UN 1798 SMĚS KYSELINY DUSIČNÉ a CHLOROVODÍKOVÉ (SOLNÉ), - chemicky nestálé směsi odpadní kyseliny sírové, - chemicky nestálé směsi nitrační kyseliny nebo směsi odpadní kyseliny sírové a dusičné, nedenitrované, - kyselina chloristá, vodné roztoky s více než 72 % (hm.) čisté kyseliny nebo směsi kyseliny chloristé s jinou kapalnou látkou než s vodou. 2.2.8.3 Seznam hromadných položek
           Klasifikační  UN-  Pojmenování látek nebo předmětů
             kód    číslo

Žíravé látky bez vedlejšího nebezpečí

|                    +---------------------------------------------+
|                    | 2584   KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ, |
|                    |     obsahující více než 5 % volné  |
|                    |     kyseliny sírové nebo        |
|                    | 2584   KYSELINY ARYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ, |
|                    |     obsahující více než 5 % volné |
|                    |     kyseliny sírové          |
|                    | 2693   HYDROGERNSIŘIČITANY,    VODNÝ |
|           +-----------------+     ROZTOK, J.N.            |
|     +-----------+kapalné C1    | 2837   HYDROGENSULFÁTY, VODNÝ ROZTOK   |
|     |anorganické|         | 3264   LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, |
|     |      |         |     ANORGANICKÁ, J.N.         |
|     |      |         +---------------------------------------------+
|     |      |         +---------------------------------------------+
|Látky   |      |tuhé       | 1740   HYDROGENFLUORIDY, J.N.       |
|kyselého |      |látky  C2    |                       |
|charakteru|      |         |                       |
|     |      |         | 2583   KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ,  TUHÉ, |
|     |      |         |     obsahující více než 5 % volné |
|     |      |         |     kyseliny sírové nebo        |
|     |      |         |                       |
|     |      +-----------------+ 2583   KYSELINY  ARYLSULFONOVÉ,  TUHÉ, |
|     |               |     obsahující více než 5 % volné |
|     |               |     kyseliny sírové          |
|     |               | 3260   LÁTKA  ŽÍRAVÁ,  TUHÁ,  KYSELÁ, |
|     |               |     ORGANICKÁ, J.N.          |
|     |               +---------------------------------------------+
|     |               +---------------------------------------------+
|     |               | 2586   KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ, |
|     |               |     neobsahující více než 5 % volné |
|     |      +-----------------+     kyseliny sírové nebo        |
|     |      |kapalné C3    | 2586   KYSELINY ARYLSULFONOVÉ, KAPALNÉ, |
|     |      |         |     neobsahující více než 5 % volné |
|     |      |         |     kyseliny sírové          |
|     |      |         | 2987   CHLORSILANY ŽÍRAVÉ, J.N.      |
|     |      |         | 3145   ALKYLFENOLY,  KAPALNÉ,   J.N. |
|     |      |         |     (včetně C2-C12-homologů)      |
|     |      |         | 3265   LÁTKA, ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, |
|     |      |         |     ORGANICKÁ, J.N.          |
|     |      |         +---------------------------------------------+
|     |      |         +---------------------------------------------+
|     |organické |         | 2430   ALKYLFENOLY, TUHÉ, J.N. (včetně |
|     |      |         |     homologů C2-C12-)         |
|     |      |tuhé  C4    | 2585   KYSELINY ALKYLSULFONOVÉ,  TUHÉ, |
|     +-----------+-----------------+     neobsahující více než 5 % volné |
|                    |     kyseliny sírové nebo        |
|                    | 2585   KYSELINY  ARYLSULFONOVÉ,  TUHÉ, |
|                    |     neobsahující více než 5 % volné |
|                    |     kyseliny sírové          |
|                    | 3261   LÁTKA  ŽÍRAVÁ,  KYSELÁ,  TUHÁ, |
|                    |     ORGANICKÁ, J.N.          |
|                    +---------------------------------------------+
|                    +---------------------------------------------+
|                    | 1719   LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ, |
|           +-----------------+     J.N.                |
|           |kapalné C5    | 2797   KAPALINA, BATERIOVÁ, ALKALICKÁ   |
|           |         | 3266   LÁTKA ŽÍRAVÁ, ZÁSADITÁ, KAPALNÁ, |
|           |         |     ANORGANICKÁ, J.N.         |
|           |         +---------------------------------------------+
|           |         +---------------------------------------------+
|     anorganické |         | 3262   LÁTKA      ŽÍRAVÁ,      |
|     +-----------+         |      ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ,      |
|     |      |tuhé   C6   |      TUHÁ, J.N.            |
|     |      +-----------------+---------------------------------------------+
|     |
|Látky   |
|zásaditého|               +---------------------------------------------+
|charakteru|               |                       |
|     |               | 2735   AMINY,     KAPALNÉ,      |
|     |               |      ŽÍRAVÉ, J.N. nebo         |
|     |               |      POLYAMINY,   KAPALNÉ,      |
|     |      +-----------------+      ŽÍRAVÉ, J.N.           |
|     |      |kapalné C7   | 3267   LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ,      |
|     |      |         |      ZÁSADITÁ,  ORGANICKÁ,      |
|     |      |         |      J.N.               |
|     |      |         +---------------------------------------------+
|     |      |         +---------------------------------------------+
|     |organické |         | 3259   AMINY,  TUHÉ, ŽÍRAVÉ,      |
|     |      |         |      J.N. nebo             |
|     |      |         |      POLYAMINY,    TUHÉ,      |
|     |      |         |      ŽÍRAVÉ, J.N.           |
|     +-----------+tuhé   C8   | 3263   LÁTKA  ŽÍRAVÁ,  TUHÁ,      |
|           +-----------------+      ZÁSADITÁ,  ORGANICKÁ,      |
|                    |      J.N.               |
|                    +---------------------------------------------+
|                    +---------------------------------------------+
|                    | 1903   PROSTŘEDEK            |
|                    |      DEZINFEKČNÍ,  KAPALNÝ,      |
|                    |      ŽÍRAVÝ, J.N.           |
|                    | 2801   BARVA KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ,      |
|                    |      J.N., nebo            |
|                    | 2801   MEZIPRODUKT PŘI VÝROBĚ      |
|                    |      BAREV,     KAPALNÝ,      |
|          +-------------------+      ŽÍRAVÝ, J.N.           |
|          | kapalné C9   | 3066   BARVA (včetně laků,       |
|          |          |      emailů,    mořidel,      |
|          |          |      šelaků,    fermeží,      |
|          |          |      leštidel  a kapalných      |
|          |          |      základových   složek      |
|          |          |      laků) nebo            |
|          |          | 3066   LÁTKY POMOCNÉ K VÝROBĚ      |
|          |          |      BAREV (včetně ředidel      |
|          |          |      a složek odstraňovačů)      |
|Jiné žíravé látky  |          | 1760   ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ LÁTKA,      |
|          |          |      J.N.               |
|          |          +---------------------------------------------+
|          |          +---------------------------------------------+
|          |          | 3147   BARVIVO, TUHÉ, ŽÍRAVÉ,      |
|          |          |      J.N. nebo             |
|          | tuhé a C10   |      POLOTOVAR BARVIV, TUHÝ,      |
|          +-------------------+      ŽÍRAVÝ, J.N.           |
|                    | 3244   LÁTKY TUHÉ OBSAHUJÍCÍ      |
|                    |      ŽÍRAVOU    KAPALNOU      |
|                    |      LÁTKU, J.N.            |
|                    | 1759   LÁTKA  ŽÍRAVÁ,  TUHÁ,      |
|                    |      J.N.               |
|                    +---------------------------------------------+
|                    +---------------------------------------------+
|                    | 2794   AKUMULÁTORY elektrické      |
|                    |      NAPLNĚNÉ    KYSELÝM      |
|                    |      KAPALNÝM ELEKTROLYTEM       |
|                    | 2795   AKUMULÁTORY elektrické      |
|Předměty        C11       |      NAPLNĚNÉ   ALKALICKÝM      |
+----------------------------------------+      KAPALNÝM ELEKTROLYTEM       |
                     | 2800   AKUMULÁTORY elektrické      |
                     |      JIŠTĚNÉ PROTI VYTEČENÍ      |
                     |      NAPLNĚNÉ    KAPALNÝM      |
                     |      ELEKTROLYTEM           |
                     | 3028   AKUMULÁTORY ELEKTRICKÉ      |
                     |      suché OBSAHUJÍCÍ TUHÝ      |
                     |      HYDROXID DRASELNÝ         |
                     +---------------------------------------------+
------------------------------------------------------------------
a Směsi tuhých látek, které nepodléhají předpisům ADR mohou být
přepravovány s kapalnými žíravými látkami pod UN číslem 3244, bez
toho, aby předtím byla použita přiřazovací kritéria pro třídu 8,
s předpokladem, že v čase nakládky látky nebo uzavírání obalu
nemají na voze nebo kontejneru žádnou volně viditelnou tekutinu.
Každý obal musí odpovídat konstrukčnímu typu obalu, který obstál
s úspěchem ve zkoušce těsnosti pro obalovou skupinu II.

Žíravé látky s vedlejším(i) nebezpečím(i)
                +--------------------------------------------+
|                |2734     AMINY,  KAPALNÉ,  ŽÍRAVÉ, |
|                |       HOŘLAVÉ, J.N. nebo      |
|                |2734     POLYAMINY, KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, |
|                |       HOŘLAVÉ, J.N.         |
|       +-----------------+                      |
|       |kapalné   CF1 |2986     CHLORSILANY, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, |
|       |         |       J.N.             |
|Hořlavá b,c,d|         |2920     LÁTKA   ŽÍRAVÁ,  KAPALNÁ, |
+-------------+         |       HOŘLAVÁ, J.N.         |
|CF      |         +--------------------------------------------+
|       |         +--------------------------------------------+
|       |tuhé     CF2 |2921     LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, HOŘLAVÁ, |
|       +-----------------+       J.N.             |
|                +--------------------------------------------+
|       +-----------------+--------------------------------------------+
|       |kapalné   CS1 |3301     LÁTKA   ŽÍRAVÁ,  KAPALNÁ, |
|       |         |       SCHOPNÁ SAMOOHŘEVU, J.N.   |
|Samozápalná |         +--------------------------------------------+
+-------------+
|CS      |
|       |         +--------------------------------------------+
|       |         |3095     LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, SCHOPNÁ |
|       |tuhé     CS2 |       SAMOOHŘEVU, J.N.       |
|       +-----------------+--------------------------------------------+
|       +-----------------+--------------------------------------------+
|Reagující  |kapalné   CW1 |3094     LÁTKA   ŽÍRAVÁ,  KAPALNÁ, |
|s vodou   |         |       REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.    |
+-------------+         |                      |
|CW      |         +--------------------------------------------+
|       |         +--------------------------------------------+
|       |         |3096     LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ |
|       |tuhé     CW2 |       S VODOU, J.N.         |
|       +-----------------+--------------------------------------------+
|       +-----------------+--------------------------------------------+
|Působící   |kapalné   CO1 |3093     LÁTKA   ŽÍRAVÁ,  KAPALNÁ, |
|hořlavě   |         |       PŮSOBÍCÍ   JAKO  OXIDAČNÍ |
+-------------+         |       ČINIDLO, J.N.         |
|CO      |         +--------------------------------------------+
|       |         +--------------------------------------------+
|       |         |3084     LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ,      |
|       |tuhé     CO2 |       PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ J.N.    |
|       +-----------------+--------------------------------------------+
|       +-----------------+--------------------------------------------+
|Jedovatá f  |kapalné c  CT1 |2922     LÁTKA   ŽÍRAVÁ,  KAPALNÁ, |
+-------------+         |       JEDOVATÁ, J.N.        |
|CT      |         +--------------------------------------------+
|       |         +--------------------------------------------+
|       |tuhé g    CT2 |2923     LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, JEDOVATÁ, |
|       |         |       J.N.             |
|       +-----------------+--------------------------------------------+
|                +---------------------------------------------+
|                | (Žádná  další hromadná položka není  k |
|                | dispozici; pokud je potřebné přiřazení k |
|Hořlavá, jedovatá, T      | hromadné položce s klasifikačním kódem, |
|kapalná f CF          | určí  se  podle  tabulky  převažujících |
+-------------------------------+ nebezpečí v pododdíle 2.1.3.9).       |
|                +---------------------------------------------+
|                +---------------------------------------------+
|                | (Žádná  další hromadná položka není  k |
|                | dispozici; pokud je potřebné přiřazení k |
|Podporující hoření, COT    | hromadné položce s klasifikačním kódem, |
|jedovatá f,g          | určí  se  podle  tabulky  převažujících |
+-------------------------------+ nebezpečí v pododdíle 2.1.3.9).       |
                +---------------------------------------------+
b Hořlavé žíravé kapalné látky s bodem vzplanutí pod 23 st. C, kromě UN čísel 2734 a 2920, jsou látkami třídy 3.c Hořlavé, slabě žíravé kapalné látky s bodem vzplanutí od 23 st. C do 61 st. C včetně jsou látkami třídy 3.d Chlorsilany, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem vyvíjejí hořlavé plyny, jsou látkami třídy 4.3.e Chlorformiáty s převažujícími jedovatými vlastnostmi jsou látkami třídy 6.1.f Žíravé látky, které jsou při vdechnutí velmi jedovaté, jak je definováno v 2.2.61.1.4 až 2.2.61.1.9, jsou látkami třídy 6.1.g UN 1690 FLUORID SODNÝ, UN 1812 FLUORID DRASELNÝ, UN 2505 FLUORID AMONNÝ, UN 2674 HEXAFLUOROKŘEMIČITAN SODNÝ a UN 2856 HEXAFLUOROKŘEMIČITANY, J.N. jsou látkami třídy 6.1.
2.2.9 Třída 9 Různé nebezpečné látky a předměty 2.2.9.1 Kritéria 2.2.9.1.1 Název třídy 9 zahrnuje látky a předměty, které během přepravy představují jiné nebezpečí, než jsou nebezpečí ostatních tříd. 2.2.9.1.2 Látky a předměty třídy 9 jsou rozděleny následovně:

M1 Látky, které při vdechnutí jemného prachu mohou ohrozit zdraví

M2 Látky a přístroje, které mohou v případě požáru vytvářet dioxiny

M3 Látky uvolňující hořlavé páry

M4 Lithiové baterie

M5 Záchranné prostředky

M6-M8 Látky ohrožující životní prostředí M6 Látky znečišťující vodu, kapalné M7 Látky znečišťující vodu, tuhé M8 Geneticky změněné mikroorganismy a organismy M9-M10 Zahřáté látky M9 kapalné M10 tuhé

M11 Jiné látky, které během přepravy představují nebezpečí a neodpovídají definici žádné jiné třídy.

Definice a klasifikace

2.2.9.1.3 Látky a předměty zařazené do třídy 9 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2. Přiřazení látek a předmětů, které nejsou jmenovitě uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2, k odpovídající položce této tabulky nebo pododdílu 2.2.9.3 musí být provedeno v souladu s ustanoveními odstavců 2.2.9.1.4 až 2.2.9.1.14.

Látky, které při vdechnutí jemného prachu mohou ohrozit zdraví

2.2.9.1.4 Látky, které při vdechnutí jemného prachu mohou ohrozit zdraví, zahrnují azbest a směsi obsahující azbest.

Látky a přístroje, které v případě požáru mohou vytvářet dioxiny

2.2.9.1.5 Látky a přístroje, které v případě požáru mohou vytvářet dioxiny, zahrnují polychlorované bifenyly (PCB) a terfenyly (PCT) a polyhalogenované bifenyly a terfenyly a směsi obsahující tyto látky, jakož i přístroje, jako transformátory, kondensátory a jiné přístroje, které tyto látky nebo směsi obsahují.

POZN.: Směsi s obsahem PCB nebo PCT nejvýše 50 mg/kg nepodléhají ustanovením ADR.

Látky uvolňující hořlavé páry

2.2.9.1.6 Látky uvolňující hořlavé páry zahrnují polymery, které obsahují hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí do 55 st. C.

Lithiové baterie

2.2.9.1.7 Lithiové články a baterie mohou být zařazeny do třídy 9, jestliže odpovídají požadavkům zvláštního ustanovení 230 kapitoly 3.3. Předpisům ADR nepodléhají, pokud splňují požadavky zvláštního ustanovení 188 kapitoly 3.3. Zařazují se v souladu s postupy uvedenými v oddílu 38.3 Příručky zkoušek a kritérií.

Záchranné prostředky

2.2.9.1.8 Záchranné prostředky zahrnují záchranné prostředky a díly motorových vozidel, které odpovídají definicím uvedeným ve zvláštních ustanoveních 235 nebo 296 kapitoly 3.3.

Látky ohrožující životní prostředí

2.2.9.1.9 Látky ohrožující životní prostředí zahrnují kapalné nebo tuhé látky znečišťující vodu, jakož i roztoky a směsi takových látek (jako přípravky a odpady), které nemohou být zařazeny do jiné třídy nebo přiřazeny k jiné položce třídy 9 uvedené v tabulce A kapitoly 3.2. Zahrnují rovněž geneticky změněné mikroorganismy a organismy.

Látky znečišťující vodu

2.2.9.1.10 Přiřazení látky k položkám UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. a UN 3077 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N. jako látky znečišťující vodu se provádí podle ustanovení oddílu 2.3.5. Látky, které jsou již zařazeny jako látky ohrožující životní prostředí pod UN čísly 3077 a 3082, jsou uvedeny v pododdílu 2.2.9.4.

Geneticky změněné mikroorganismy nebo organismy

2.2.9.1.11 Geneticky změněné mikroorganismy jsou mikroorganismy, v nichž byl genetický materiál záměrně technickými nebo jinými metodami změněn takovým způsobem, ke kterému v přírodě nemůže dojít. Geneticky změněné mikroorganismy jsou ve smyslu třídy 9 takové, které nejsou nebezpečné pro lidi ani zvířata, které však mohou zvířata, rostliny, mikrobiologické látky a ekosystémy změnit způsobem, ke kterému v přírodě nemůže dojít.

POZN. 1: Geneticky změněné mikroorganismy, které jsou infekční, jsou látkami třídy 6.2, UN čísel 2814 a 2900.

POZN. 2: Geneticky změněné mikroorganismy, pro které bylo uděleno povolení k uvolnění do životního prostředí10, nepodléhají předpisům pro tuto třídu.

POZN. 3: Živí obratlovci nebo živá bezobratlá zvířata nesmějí být používáni k přepravě geneticky změněných mikroorganismů zařazených do třídy 9, ledaže by látka nemohla být přepravena jiným způsobem.

2.2.9.1.12 Geneticky změněné organismy, o kterých je známo nebo se dá předpokládat, že jsou nebezpečné pro životní prostředí, musí být přepravovány v souladu s podmínkami stanovenými příslušným orgánem země původu.

Zahřáté látky

2.2.9.1.13 Zahřáté látky zahrnují látky, které jsou přepravovány nebo podávány k přepravě v kapalném stavu při teplotě 100 st. C nebo vyšší a v případě látek, které mají bod vzplanutí, při teplotě pod jejich bodem vzplanutí. Zahrnují také tuhé látky, které jsou přepravovány nebo podávány k přepravě při teplotě 240 st. C nebo vyšší.

POZN.: Zahřáté látky smějí být přiřazeny ke třídě 9 jen tehdy, jestliže nesplňují kritéria některé jiné třídy.

Jiné látky, které během přepravy představují nebezpečí a neodpovídají definici žádné jiné třídy

2.2.9.1.14 Tyto různé látky neodpovídají definici žádné jiné třídy a jsou proto přiřazeny ke třídě 9 : tuhé sloučeniny amoniaku (čpavku) s bodem vzplanutí pod 61 st. C méně nebezpečné dithioničitany velmi lehce prchavé kapalné látky látky vyvíjející škodlivé páry látky obsahující alergeny chemické testovací soupravy a soupravy první pomoci POZN.: Následující látky a předměty, uvedené ve Vzorových předpisech OSN, nepodléhají ustanovením ADR: UN 1845 OXID UHLIČITÝ, TUHÝ (SUCHÝ LED), UN 2071 HNOJIVA OBSAHUJÍCÍ DUSIČNAN AMONNÝ, UN 2216 MOUČKA RYBÍ (ODPADY RYBÍ), STABILIZOVANÁ, UN 2807 LÁTKY MAGNETIZOVANÉ, UN 3166 MOTOR SPALOVACÍ nebo VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU UN 3171 VOZIDLO NA BATERIOVÝ POHON nebo UN 3171 PŘÍSTROJ NA BATERIOVÝ POHON UN 3334 LÁTKA KAPALNÁ PODLÉHAJÍCÍ PŘEDPISŮM PRO LETECKOU DOPRAVU, J.N. UN 3335 LÁTKA TUHÁ PODLÉHAJÍCÍ PŘEDPISŮM PRO LETECKOU DOPRAVU, J.N. UN 3363 NEBEZPEČNÉ VCI VE STROJÍCH NEBO NEBEZPEČNÉ VĚCI V PŘÍSTROJÍCH

Přiřazení k obalovým skupinám

2.2.9.1.15 Látky a předměty třídy 9 uvedené tabulce A kapitoly 3.2 musí být na základě svého stupně nebezpečnosti přiřazeny k jedné z následujících obalových skupin:
     Obalová skupina II:  středně nebezpečné látky
     Obalová skupina III:  málo nebezpečné látky
2.2.9.2 Látky a předměty nepřipuštěné k přepravě Následující látky a předměty nejsou k přepravě připuštěny: - Lithiové baterie, které neodpovídají příslušným podmínkám zvláštních ustanovení 188, 230 nebo 636 kapitoly 3.3;- Nevyčištěné vyprázdněné zadržovací vany pro přístroje, jako jsou transformátory a kondenzátory, které obsahují látky přiřazené k UN číslům 2315, 3151 nebo 3152.
2.2.9.3 Seznam hromadných pojmenování

            Klasifikační  UN-  Pojmenování látek nebo
              kód     číslo  předmětů

+------------------------------------+--------------------------------------------------+
|Látky, které při vdechnutí M1   | 2212  AZBEST, MODRÝ (krokydolit) nebo AZBEST, |
|jemného prachu mohou        |     HNĚDÝ (amosit, mysorit)         |
|ohrozit zdraví           |                         |
|                  | 2590  AZBEST BÍLÝ (chrysotil, aktinolit,    |
|                  |     antofylit, tremolit)           |
|                  +--------------------------------------------------+
|                  +--------------------------------------------------+
+------------------------------------+ 2315  BIFENYLY POLYCHLOROVANÉ         |
|Látky a přístroje, které  M2   | 3151  BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ nebo |
|mohou v případě požáru       |                         |
|vytvářet dioxiny          |                         |
|                  |     TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ   |
|                  | 3152  BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ nebo   |
|                  |     TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ     |
|                  +--------------------------------------------------+
|                  +--------------------------------------------------+
|                  | 2211  KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ,     |
+------------------------------------+     vylučující hořlavé páry         |
|Látky uvolňující hořlavé  M3   | 3314  PLASTY, SMĚS LISOVACÍ, ve formě těsta,  |
|páry                |     desek nebo tyčí, uvolňující hořlavé páry |
|                  +--------------------------------------------------+
|                  +--------------------------------------------------+
+------------------------------------+ 3090  BATERIE LITHIOVÉ             |
|Lithiové baterie      M4   | 3091  BATERIE LITHIOVÉ OBSAŽENÉ v ZAŘÍZENÍCH  |
|                  |     nebo                   |
|                  |     BATERIE LITHIOVÉ, BALENÉ SE ZAŘÍZENÍMI  |
|                  +--------------------------------------------------+
|                  +--------------------------------------------------+
|                  | 2990  PROSTŘEDKY ZÁCHRANNÉ, SAMONAFUKOVACÍ,   |
|                  |    jako letecké skluzavky, letecké zařízení |
+------------------------------------+    pro přežití a mořské záchranné vybavení  |
|Záchranné prostředky    M5   | 3072  PROSTŘEDKY ZÁCHRANNÉ, NESAMONAFUKOVACÍ,  |
|                  |    které obsahují nebezpečné látky jako   |
|                  |    výbavu                  |
|                  | 3268  PLNIČE AIRBAGŮ (nafukovacích vaků) nebo  |
|                  |    MODULY AIRBAGŮ (nafukovacích vaků) nebo  |
|                  |    NAPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ       |
|                  +--------------------------------------------------+
|             +---------+--------------------------------------------------+
|             | kapalné | 3082  LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,   |
|      +--------------+ M6   |     KAPALNÁ, J.N.              |
|      | znečišťující|     +--------------------------------------------------+
|      | vodu    |     +--------------------------------------------------+
|      |       |     |  3077  LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,  |
|      |       | tuhé  |      TUHÁ, J.N.               |
|      |       | M7   |                         |
+-----------+       +---------+--------------------------------------------------+
|Látky   |
|ohrožující |
|životní  |
|prostředí |
|      | geneticky změněné
|      | mikroorganismy a
|      | organismy M 8
|      +-------------------------+-------------------------------------------------+
|                   | 3245  MIKROORGANISMY, GENETICKY ZMĚNĚNÉ    |
|                   +-------------------------------------------------+
|                   +-------------------------------------------------+
|                   | 3257  LÁTKA ZAHŘÁTÁ, KAPALNÁ, J.N., na 100  |
|                   |     nebo vyšší, u látek s bodem vzplanutí  |
|                   |     pod svým bodem vzplanutí (včetně    |
|           +---------------+     roztaveného kovu, roztavené soli, atd.) |
|           | kapalné    +-------------------------------------------------+
+---------------------+ M9
|Zahřáté látky    |        +-------------------------------------------------+
|           |        | 3258  ZAHŘÁTÉ TUHÉ LÁTKY, J.N. na 240 st. C |
|           | tuhé     |     nebo vyšší               |
|           | M10      |                         |
|           +---------------+-------------------------------------------------+
|Jiné látky, které
|během přepravy
|představují nebezpečí
|a neodpovídají            +-------------------------------------------------+
|definici žádné jiné         | 1841  1- AMINOETHANOL             |
|třídy                | 1931  DITHIONIČITAN ZINEČNATÝ         |
+-------------------------------------+ 1941  DIBROMDIFLUORMETHAN           |
                   |     (Difluordibrommethan)          |
                   | 1990  BENZALDEHYD               |
                   | 2969  SADA RICINOVÁ nebo           |
             M11     | 2969  MOUČKA RICINOVÁ nebo          |
                   | 2969  KOLÁČ RICINOVÝ nebo           |
                   | 2969  VLOČKY RICINOVÉ             |
                   | 3316  SOUPRAVA TESTOVACÍ nebo         |
                   | 3316  ZAŘÍZENÍ PRVNÍ POMOCI          |
                   | 3359  ZAPLYNOVANÁ JEDNOTKA          |
                   | 3363  NEBEZPEČNÉ VĚCI VE STROJÍCH nebo    |
                   | 3363  NEBEZPEČNÉ VĚCI V PŘÍSTROJÍCH      |
                   +-------------------------------------------------+
2.2.9.4 Látky již zařazené jako látky ohrožující životní prostředí, které nespadají pod jinou třídu ani pod položky třídy 9, s výjimkou položek UN čísel 3077 a 3082

UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.

Kapalné látky znečišťující vodu Alkohol C6 - C17 (sekundární) poly (3-6) ethoxylát Alkohol C12 - C15 poly (1-3) ethoxylát Alkohol C13 - C15 poly (1-6) ethoxylát Alfa-methrin Butylbenzylftalát Chlorované parafiny (C10 - C13) 1-Chloroktan Kresyldifenylfosfát Cyfluthrin Decylacrylát Di-n-butylftalát 1,6-Dichlorhexan Diisopropylbenzeny Isodecylakrylát Isodecyldifenylfosfát Isooktylnitrát Malathion Resmethrin Triarylfosfáty Trikresylfosfáty Triethylbenzen Trixylenylfosfát

UN 3077 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N.

Tuhé látky znečišťující vodu Chlorhexidin Chlorované parafiny (C10 - C13) p-dichlorbenzen Difenyl Difenylether Fenbutadinoxid Chlorid rtuťný (kalomel) Tributylfosfát cínu Bromid zinečnatý -----------------------------------------------------------------

1 Písmena «LSA» jsou zkratkou anglického výrazu «Low Specific Aktivity».

7 OECD Guidelines for Testing of Chemicals, Guideline 404 " Acute Dermal Irritation/Corrosion" (1992)

8 Směrnice Rady Evropského společenství z 27. června 1967 k zesouladění právních a správních předpisů členských států (Evropského společenství) pro přiřazení obalů a pojmenování nebezpečných látek zveřejněném ve věstníku Evropského společenství č. L 187 z 16. 08. 1967.

9 Směrnice Rady Evropského společenství z 7. června 1988 k zesouladění právních a správních předpisů členských států (Evropského společenství) pro přiřazení obalů a pojmenování nebezpečných přípravků zveřejněném ve věstníku Evropského společenství č. L 187 z 16. 07. 1988.

10 Viz zvláště část C Směrnice 90/220/EEC (úřední věstník Evropského společenství čs. 117 z 28. Května 1990, str. 18-20), ve které je stanoven schvalovací postup pro Evropské společenství.

KAPITOLA 2.3 ZKUŠEBNÍ POSTUPY 2.3.0 Všeobecně Pokud v kapitole 2.2 nebo v této kapitole není stanoveno jinak, je třeba pro klasifikaci nebezpečných věcí použít zkušební postupy uvedené v Příručce pro zkoušky a kritéria. 2.3.1 Zkouška na výpotek pro trhaviny typu A 2.3.1.1 Trhaviny typu A (UN číslo 0081) musí, pokud obsahují více než 40 % kapalného esteru kyseliny dusičné, navíc ke zkouškám uvedeným v Příručce pro zkoušky a kritéria, vyhovět ještě následující zkoušce na výpotek. 2.3.1.2 Přístroj pro zkoušku trhavin na výpotek (obrázky 1 až 3) se skládá z dutého bronzového válce. Tento válec, který je na jedné straně uzavřen deskou z téhož kovu, má vnitřní průměr 15,7 mm a hloubku 40 mm. Ve stěně je po obvodu 20 otvorů o průměru 0,5 mm (4 řady po 5 otvorech). Bronzový píst tvaru válce o délce 48 mm, jehož celková délka činí 52 mm, vniká do svisle postaveného válce; tento píst, jehož průměr činí 15,6 mm se zatíží závažím o hmotnosti 2220 g tak, že se vyvine tlak 120 kPa (1,2 bar) na dno válce. 2.3.1.3 Z 5 až 8 gramů trhaviny se vytvoří žmolek o délce 30 mm a průměru 15 mm, který se obalí velmi jemnou gázou a vloží se do válce; na něj se potom přiloží píst se závažím, aby byla trhavina vystavena tlaku 120 kPa (1,2 bar). Zaznamená se doba, která uplyne, než se ve vnějších otvorech ve válci objeví první olejové kapičky (nitroglycerin). 2.3.1.4 Trhavina se považuje za vyhovující, jestliže se při zkoušce provedené při teplotě 15 až 25 st. C objeví první kapičky po časovém období delším než 5 minut.

Zkouška trhavin na výpotek

Rozměry v mm (1) 4 řady po 5 otvorech o průměru 0,5 (2) Měď (3) Olověná deska se středovým kuželem na spodní straně (4) 4 otvory, cca 46 x 56, rozděleny rovnoměrně po obvodu
2.3.2 Zkoušky týkající se nitrovaných směsí celulózy třídy 4.1 2.3.2.1 Nitrocelulóza nesmí během půlhodinového zahřívání při teplotě 132 st. C vyvíjet žádné viditelné žlutohnědé nitrózní páry (nitrózní plyny). Zápalná teplota musí být vyšší než 180 st. C. Viz 2.3.2.3 až 2.3.2.8, 2.3.2.9a) a 2.3.2.10 dále. 2.3.2.2 3 gramy zvláčněné nitrocelulózy nesmějí během hodinového zahřívání při teplotě 132 st. C vyvíjet žádné viditelné žlutohnědé nitrózní páry (nitrózní plyny). Zápalná teplota musí být vyšší než 170 st. C. Viz 2.3.2.3 až 2.3.2.8, 2.3.2.9 b) a 2.3.2.10 dále. 2.3.2.3 Dále uvedené zkušební postupy se použijí, pokud vzniknou názorové rozdíly v otázce přípustnosti přepravy těchto látek silniční dopravou. 2.3.2.4 Pokud se při zkouškách pro ověření podmínek stálosti, uvedených výše v tomto oddílu, zvolí jiné zkušební postupy, musí tyto postupy vést ke stejným závěrům k jakým vedou postupy uvedené dále. 2.3.2.5 Při dále popsané zkoušce tepelné stálosti se nesmí teplota v sušárně, ve které se zkoušený vzorek nachází, odchylovat o více než 2 st. C od předepsané teploty; předepsaná doba zkoušky 30 nebo 60 minut musí být dodržena s odchylkou nejvýše 2 minut. Sušárna musí být uzpůsobena tak, aby po vložení vzorku bylo dosaženo požadované teploty nejdéle do 5 minut. 2.3.2.6 Zkušební vzorky se musí před zkouškami podle pododdílů 2.3.2.9 a 2.3.2.10 sušit ve vakuovém exsikátoru, obsahujícím roztavený a zrnitý chlorid vápenatý, při okolní teplotě po dobu nejméně 15 hodin, přičemž musí být zkušební látka rozprostřena v tenké vrstvě; k tomuto účelu musí být látky, které nejsou práškovité ani vláknité, rozdrceny, rozstrouhány nebo rozřezány na malé kousky. Tlak v exsikátoru se musí udržovat pod 6,5 kPa (0,065 bar). 2.3.2.7 Před sušením za podmínek uvedených v pododdílu 2.3.2.6 musí být látky odpovídající pododdílu 2.3.2.2 předsušeny v sušárně s dobrým provzdušněním při teplotě udržované na 70 st. C tak dlouho, dokud úbytek hmotnosti za 15 minut není menší než 0.3 % původní hmotnosti. 2.3.2.8 Slabě nitrovaná nitrocelulóza podle pododdílu 2.3.2.1 je nejdříve podrobena předsušení podle podmínek uvedených v pododdílu 2.3.2.7; sušení se dokončí ponecháním nitrocelulózy po dobu nejméně 15 hodin v exsikátoru obsahujícím koncentrovanou kyselinou sírovou. 2.3.2.9 Zkouška chemické stability za tepla (a) Zkouška látky uvedené v pododdílu 2.3.2.1. (i) Do každé ze dvou skleněných zkumavek, které mají
         délku      350  mm
         vnitřní průměr  16  mm
         tloušťku stěny   1,5 mm
se vloží 1 g látky vysušené chloridem vápenatým (látka pro sušení se musí v případě potřeby zmenšit na kousky, jejichž hmotnost jednotlivě nepřesahuje 0,05 g). Obě zkumavky se úplně přikryjí tak, aby uzávěry nekladly odpor, a vloží se do sušárny tak, aby bylo vidět alespoň 4/5 jejich délky a ponechají se tam po dobu 30 minut při konstantní teplotě 132 st. C. Po tuto dobu se pozoruje, zda se vyvíjejí nitrózní plyny ve formě žlutohnědých par, které jsou dobře viditelné na bílém pozadí.
(ii) Látka se považuje za stálou, jestliže se takové páry neobjeví.
(b) Zkouška zvláčněné nitrocelulózy (viz 2.3.2.2) (i) 3 g zvláčněné nitrocelulózy se vloží do obdobných skleněných zkumavek jako pod písmenem a), které se pak naplněné vloží do sušárny s konstantní teplotou 132 st. C. (ii) Zkumavky se zvláčněnou nitrocelulózou zůstanou v sušárně jednu hodinu. Po tuto dobu nesmějí být viditelné žádné žlutohnědé nitrózní páry (nitrózní plyny). Pozorování a vyhodnocení jako pod písmenem (a).
2.3.2.10 Zápalná teplota (viz 2.3.2.1 a 2.3.2.2) (a) Zápalná teplota se určí zahříváním 0,2 g látky uzavřené ve skleněné zkumavce, která je ponořena do lázně z Woodovy slitiny (kovové lázně). Zkumavka se ponoří do lázně, jakmile tato dosáhla teploty 100 st. C. Teplota lázně se pak progresivně zvyšuje každou minutu o 5 st. C. (b) Zkumavky musí mít:
       délku          125  mm
       vnitřní průměr      15  mm
       tloušťku stěny      0,5 mm

       a musí být ponořeny do hloubky 20 mm;
(c) Zkouška se musí opakovat třikrát a pokaždé se musí zaznamenat teplota, při níž došlo k zapálení/vznícení látky, t.j. k pomalému nebo rychlému shoření, deflagraci nebo výbuchu; (d) Nejnižší teplota zaznamenaná při těchto třech zkouškách je zápalnou teplotou.
2.3.3 Zkoušky hořlavých kapalných látek tříd 3, 6.1 a 8 2.3.3.1 Zkouška pro stanovení bodu vzplanutí 2.3.3.1.1 Bod vzplanutí se určuje některým z těchto přístrojů: (a) Abel; (b) Abel-Pensky; (c) Tag; (d) Pensky-Martens; (e) Přístroj podle ISO 3679:1983 nebo ISO 3680:1983. 2.3.3.1.2 Pro stanovení bodu vzplanutí nátěrových hmot, lepidel a podobných viskózních výrobků obsahujících rozpouštědla, smí být použito jen přístrojů a zkušebních metod, které jsou vhodné ke stanovení bodu vzplanutí viskózních kapalin podle těchto norem: (a) Mezinárodní norma ISO 3679:1983; (b) Mezinárodní norma ISO 3680:1983; (c) Mezinárodní norma ISO 1523:1983; (d) Německá norma DIN 53213:1978, část 1. 2.3.3.1.3 Zkušební postup musí být založen buď na rovnovážné metodě, nebo na nerovnovážné metodě. 2.3.3.1.4 K postupu podle rovnovážné metody viz: (a) Mezinárodní norma ISO 1516:1981; (b) Mezinárodní norma ISO 3680:1983; (c) Mezinárodní norma ISO 1523:1983; (d) Mezinárodní norma ISO 3679:1983. 2.3.3.1.5Postupy podle nerovnovážné metody jsou následující: (a) Pro přístroj Abel viz: (i) Britská norma BS 2000 část 170:1995;(ii) Francouzská norma NF MO7-011:1988; (iii) Francouzská norma NF T66-009:1969; (b) Pro přístroj Abel-Pensky viz : (i) Německá norma DIN 51755, část 1:1974 (pro teploty od 5 st. C do 65 st. C); (ii) Německá norma DIN 51755, část 2:1978 (pro teploty pod 5 st. C);, (iii) Francouzská norma NF MO7-036:1984; (c) Pro přístroj Tag viz: Americká norma ASTM D 56:1993; (d) Pro přístroj Pensky-Martens viz: (i) Mezinárodní norma ISO 2719:1988; (ii) Evropská norma EN 22719:1994 v každé z jejím národních verzí (např. BS 2000, část 404/EN 22719); (iii) Americká norma ASTM D 93:1994; (iv) Norma Ropného institutu (Institute of Petroleum) IP 34:1988. 2.3.3.1.6 Zkušební postupy uvedené v 2.3.3.1.4 a 2.3.3.1.5 se používají jen pro rozsahy bodu vzplanutí uvedené u jednotlivých postupů. Při výběru postupu je třeba vzít v úvahu možnost chemických reakcí mezi látkou a zkušební nádobou. Přístroj je třeba, pokud to dovoluje bezpečnost, umístit na místě, které je chráněno před průvanem. Z bezpečnostních důvodů se používá pro organické peroxidy a samovolně se rozkládající látky (zvané též "energetické" látky) nebo pro jedovaté látky metoda, při níž se používá jen malý zkušební vzorek o objemu cca 2 ml. 2.3.3.1.7 Jestliže je bod vzplanutí stanovený nerovnovážnou metodou podle 2.3.3.1.5 23 st. C +/- 2 st. C nebo 61 st. C +/- 2 st. C, je třeba tento výsledek potvrdit pro každý teplotní rozsah jednou z rovnovážných metod uvedených v 2.3.3.1.4. 2.3.3.1.8 Je-li zařazení hořlavé kapalné látky sporné, je směrodatné zařazení, které navrhl odesílatel, jestliže se výsledek kontrolní zkoušky pro stanovení bodu vzplanutí dotyčné kapaliny neliší o více než 2 st. C od mezních hodnot (23 st. C, popř. 61 st. C) uvedených ve 2.2.3.1. Liší-li se výsledek kontrolní zkoušky o více než 2 st. C, je nutno provést druhou kontrolní zkoušku a jako rozhodující platí nejnižší hodnota bodu vzplanutí zjištěná ve dvou kontrolních zkouškách. 2.3.3.2 Zkouška pro stanovení obsahu peroxidu

Obsah peroxidu v kapalné látce se určuje následujícím postupem:

Množství p (asi 5 g s přesností vážení na 0,01 g) zkoušené kapaliny se nalije do Erlenmeyerovy baňky; přidá se 20 cm3 anhydridu kyseliny octové a asi 1 g tuhého jodidu draselného rozetřeného na prášek, obsah baňky se protřepe a po 10 minutách se ohřeje během 3 minut na cca 60 st. C; poté se nechá chladnout po dobu 5 minut a přidá se 25 cm3 vody. Potom se nechá stát po dobu půl hodiny a poté se uvolněný jód titruje desetinormálním roztokem sirnatanu sodného bez přidání indikátoru. Úplné odbarvení značí konec reakce. Označíme-li potřebný počet cm3 roztoku sirnatanu písmenem n, vypočítá se procentní obsah peroxidu ve vzorku (počítán jako H2O2) podle vzorce:

          17n
        ----------
         100p
2.3.4 Zkouška ke stanovení tekutosti Ke stanovení tekutosti kapalných, viskózních nebo pastovitých látek a směsí se používá následující zkušební postup: 2.3.4.1 Zkušební přístroj

Obchodně běžný penetrometr podle normy ISO 2137:1985 s vodící tyčí o hmotnosti 47,5 g +/- 0,05 g; děrovaný kotouč z duralu s kónickými otvory o hmotnosti 102,5 g +/- 0,05 g (viz obrázek 1); penetrační nádobka o vnitřním průměru 72 až 80 mm k jímání vzorku.

2.3.4.2 Zkušební postup

Vzorek se naplní do penetrační nádobky nejméně půl hodiny před začátkem měření. Nádobka se hermeticky uzavře a ponechá v klidu až do začátku měření. Vzorek se v hermeticky uzavřené penetrační nádobce ohřeje na 35 st. C +/-/- 0,5 st. C a teprve bezprostředně před měřením (nejvýše 2 minuty) se přemístí na stolek penetrometru. Nyní se na povrch kapaliny nasadí hrot S děrovaného kotouče a změří se hloubka průniku.

2.3.4.3 Vyhodnocení výsledků zkoušky

Látka je pastovitá, jestliže po nasazení hrotu S na povrch vzorku je hodnota penetrace odečtená na stupnici:

(a) po době zatížení 5 s +/- 0,1 s je menší než 15 mm +/- 0,3 mm, nebo (b) při době zatížení 5 s +/- 0,1 s je větší než 15 mm +/- 0,3 mm, avšak dodatečná penetrace po dalších 55 s +/- 0,5 s je menší než 5,0 mm +/- 0,5 mm.

POZN.: U vzorků majících bod tečení je často nemožné dosáhnout v penetrační nádobce stálého rovného povrchu a tím zajistit při nasazení hrotu S jednoznačné počáteční podmínky měření. Navíc může u některých vzorků nastat při nárazu děrovaného kotouče elastická deformace povrchu a v prvních vteřinách může dojít k naměření vyšších hodnot penetrace. Ve všech těchto případech může být vhodné vyhodnotit výsledky podle odstavce b) výše.

Penetrometr

Pro míry bez udání tolerance platí + 0,1 mm

2.3.5 Zkoušky ke stanovení ekotoxicity, odolnosti a bioakumulace látek ve vodě pro zařazení do třídy 9 POZN.: Použité zkušební metody musí odpovídat těm, které byly schváleny Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropskou komisí (EC). Pokud se použijí jiné zkušební metody, musí to být metody mezinárodně uznávané, rovnocenné zkušebním metodám OECD/Evropské komise a musí být uvedeny ve zkušebních protokolech. 2.3.5.1 Akutní toxicita pro ryby

Cílem této zkoušky je stanovit, při jaké koncentraci dojde k úhynu 50 % pokusných zvířat. Jde o hodnotu LC50, tj. koncentraci látky ve vodě, která způsobí v průběhu nepřetržitého časového intervalu pokusu nejméně 96 hodin úhyn 50 % ryb zkoušené skupiny. Vhodné druhy ryb jsou: danio pruhované (Brachydanio rerio), střevle (Pimephales promelas) a pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss).

Ryby se vystaví působení zkoušené látky, která se přidává do vody v různých koncentracích (plus kontrolní náplň). Pozorování se zaznamenávají nejméně každých 24 hodin. Na konci 96-ti hodinového působení a - pokud je to možné - při každém pozorování se vypočítá koncentrace, která usmrtí 50 % ryb. Kromě toho se určí koncentrace, u které se po 96-ti hodinách nezjistí žádný účinek (no observed efect concentrtion-NOEC).

2.3.5.2 Akutní toxicita pro dafnie

Cílem této zkoušky je zjistit účinnou koncentraci látky ve vodě, která učiní 50 % dafnií neschopnými plavání (EC50). Vhodnými pokusnými organismy jsou: Daphnia magna a Daphnia pulex. Dafnie se vystaví na 48 hodin působení zkoušené látky, která se přidává do vody v různých koncentracích. Kromě toho se určí koncentrace, u které se po 48 hodinách nezjistí žádný účinek (no observed effect concentration - NOEC).

2.3.5.3 Brzdění růstu vodních řas

Cílem této zkoušky je zjistit účinek chemické látky na růst vodních řas při standardních podmínkách. V časovém období 72 hodin se porovná změna biomasy a přírůstek řas za stejných podmínek, avšak bez přítomnosti zkoušené chemické látky. Tím se zjistí účinná koncentrace, při které se sníží o 50 % nejen růst řas (IC50r), ale i tvorba biomasy (IC50b).

2.3.5.4 Zkoušky snadné biologické odbouratelnosti

Cílem těchto zkoušek je stanovit stupeň biodegradace za standardních aerobních podmínek . Zkušební látka se v malých koncentracích přidává k živnému roztoku s aerobními bakteriemi. Vývoj biodegradace se pozoruje po dobu 28 dní určením parametru, který je uveden u použité zkušební metody. Existuje více rovnocenných zkušebních metod. Parametry zahrnují úbytek rozpuštěného organického uhlíku (DOC), vývin oxidu uhličitého (CO2) a ztrátu kyslíku (O2).

Látka je považována za biologicky snadno odbouratelnou, jestliže v období nejvýše 28 dní splní následující kritéria, přičemž tyto hodnoty musí být dosaženy do 10 dnů, počínaje dnem, v němž biodegradace poprvé dosáhla 10 % :

Úbytek DOC 70 %

Vývin CO2 60 % teoretické produkce CO2

Ztráta O2 60 % teoretické potřeby O2

Jestliže výše uvedená kritéria nebyla splněna, může pokus pokračovat déle než 28 dnů, avšak výsledek bude představovat příslušnou biologickou odbouratelnost zkoušené látky. Pro účely zařazení se za normálních okolností vyžaduje výsledek "snadné" odbouratelnosti.

Pokud jsou k dispozici jen údaje COD a BOD5, látka se považuje za biologicky snadno odbouratelnou, je-li poměr BOD5:COD větší nebo roven 0,5.

Biochemická spotřeba kyslíku (BOD - Biochemical Oxygen Demand) je definována jako hmotnost rozpuštěného kyslíku, která je potřebná pro biochemickou oxidaci určitého objemu roztoku látky za předepsaných podmínek. Výsledek se uvádí v gramech BOD na gram zkoušené látky. Zkouška, která trvá normálně 5 dnů, se provádí při použití národní standardní zkušební metody.

Chemická spotřeba kyslíku (COD - Chemical Oxygen Demand) je měřítkem oxidovatelnosti látky a vyjadřuje se jako ekvivalentní množství kyslíku oxidačně působícího reagenčního činidla, které zkoušená látka spotřebuje za stanovených laboratorních podmínek. Výsledky se udávají v gramech COD na gram látky. Smějí být použity národní standardní zkušební metody.

2.3.5.5 Zkoušky pro bioakumulační potenciál 2.3.5.5.1 Cílem této zkoušky je stanovit bioakumulační potenciál, buď poměrem mezi rovnovážnou koncentrací (c) látky v rozpouštědle a ve vodě, nebo pomocí faktoru biokoncentrace (BCF). 2.3.5.5.2 Poměr rovnovážné koncentrace (c) látky v rozpouštědle k rovnovážné koncentraci látky ve vodě se obyčejně vyjadřuje jako log10. Rozpouštědlo a voda smí vykazovat jen zanedbatelnou mísitelnost a látka nesmí ve vodě ionizovat. Normálně používaným rozpouštědlem je n-oktanol.

V případě n-oktanolu a vody je výsledek:

             log POW = log10 (co/cw)

kde POW je koeficient dělení, který se získá tak, že se koncentrace látky v n-oktanolu (co) podělí koncentrací látky ve vodě (cw). Jestliže je log POW >=3,0, pak má látka bioakumulační potenciál.

2.3.5.5.3 Faktor biokoncentrace (BCF) je definován jako poměr mezi koncentrací zkoušené látky v pokusné rybě (cf) a koncentrací v pokusné vodě (cw) ve stabilním stavu:
             BCF = (cf) / (cw).

Princip zkoušky spočívá v tom, že ryby jsou vystaveny působení zkoušené látky v roztoku nebo v dispersi ve vodě při známých koncentracích. Podle zvolené zkušební metody, která spočívá na vlastnostech zkoušené látky, se smí použít průtočná, statická nebo semistatická metoda. Ryby se vystaví na určité časové období působení zkoušené látky, po kterém následuje časové období bez další expozice. V průběhu druhého časového období se provedou měření přírůstku zkoušené látky ve vodě, tj. vylučovací přírůstek nebo čistící přírůstek.

(Různé zkušební metody a metoda výpočtu BCF jsou detailně uvedeny ve Směrnicích pro zkoušení chemikálií OECD - OECD Guidelines for Testing of Chemicals - metody 305A až 305E, 12. květen 1981).

2.3.5.5.4 Látka může vykazovat hodnotu log Pow, která je větší než 3,0, a hodnotu BCF, která je menší než 100. To ukazuje na malý nebo nulový bioakumulační potenciál. Ve sporných případech má hodnota BCF přednost před hodnotou log Pow, jak je znázorněno na vývojovém diagramu v 2.3.5.7. 2.3.5.6 Kritéria

Látku lze považovat za vodu znečišťující, jestliže splňuje jedno z následujících kritérií:

Nejnižší hodnota z hodnot LC50 během 96 hodin pro ryby, EC50 během 48 hodin pro dafnie nebo IC50 během 72 hodin pro řasy - je nejvýše 1 mg/litr; - je větší než 1 mg/litr, nejvýše však 10 mg/litr, a látka není biologicky odbouratelná; - je větší než 1 mg/litr, nejvýše však 10 mg/litr, a hodnota log Pow je větší nebo rovna 3,0 (ledaže by experimentálně stanovený BCF činil nejvýše 100).
2.3.5.7 Vývojový diagram

              +--------------------+
              | Stanovení akutní  |
              | toxicity pro ryby, |
              | dafnie nebo řasy  |
              +---------+----------+
              +---------+----------+
         Ano <-----+LC50 * =< 1 mg/litr |
           |   +----------+---------+
           |       Ne |
           |   +----------+---------+
           |   |LC50 * =< 10 mg/litr|   Ne
           |   +----------+---------+-------->
           |      Ano |         |
           |   +----------+---------+    |
         Ne <-----+ Látka je snadno  |    |
           |   | odbouratelná   |    |
           |   +--------------------+    |
           |      Ano           |
           |   +--------------------+    |
           |   |Log Pow >=3,0    |    |
           |   |(ledaže je     |   Ne |
           |   |experimentálně   +------->|
           |   |stanovený      |    |
           |   |BCF =< 100)     |    |
           |   +--------------------+    |
           |      Ano           |
           |   +--------------------+   +--+--------------+
           |   | Látka znečišťující |   | Látka     |
           +---->| vodu        |   | neznečišťující |
           |   |          |   | vodu      |
           +-----+--------------------+   +-----------------+


*) Nejnižší z hodnot LC50 během 96 hodin, EC50 během 48 hodin,
  popřípadě IC50 během 72 hodin.

  BCF = faktor biokoncentrace.
ČÁST 3 VYJMENOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ A VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PRO OMEZENÁ MNOŽSTVÍ KAPITOLA 3.1 VŠEOBECNĚ 3.1.1 Úvod Vedle ustanovení, která jsou uvedena v tabulkách této Části, nebo na která se odkazuje, je nutno dbát všeobecných ustanovení každé Části, kapitoly a/nebo oddílu. Tato všeobecná ustanovení nejsou v tabulkách uvedena. Jestliže všeobecné ustanovení je v rozporu se zvláštním ustanovením, má zvláštní ustanovení přednost. 3.1.2 Oficiální pojmenování POZN.: K oficiálním pojmenováním používaným pro přepravu vzorků viz 2.1.4.1. 3.1.2.1 Oficiální pojmenování je tou částí položky, která věci uvedené v tabulce A kapitoly 3.2 nejpřesněji popisuje, a je napsáno velkými písmeny (číslice, řecká písmena a údaje napsané malými písmeny "sec","terc", "m","n","o", a "p" jsou nedílnou součástí pojmenování). Za hlavním oficiálním pojmenováním může být udáno alternativní oficiální pojmenování v závorkách [např. ETHANOL (ETHYLALKOHOL)]. Části názvu položky, které jsou napsány malými písmeny, se nepovažují za součást oficiálního pojmenování. 3.1.2.2 Pokud jsou spojky "a" nebo "nebo" napsány malými písmeny nebo jsou-li části pojmenování odděleny čárkami, nemusí být v nákladním listu nebo v označení kusu uvedeno úplné pojmenování položky. Toto platí zvláště v případě, jestliže je pod jedním UN číslem uvedena kombinace více rozdílných položek. Následující příklady znázorňují postup při výběru oficiálního pojmenování v takových případech: (a) UN 1057 ZAPALOVAČE nebo NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO ZAPALOVAČŮ - jako oficiální pojmenování se použije to z uvedených pojmenování, které je nejvhodnější: ZAPALOVAČE NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO ZAPALOVAČŮ;(b) UN 3207 SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ nebo SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, ROZTOK nebo SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, DISPERZE, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N. Jako oficiální pojmenování se zvolí ta kombinace z uvedených pojmenování, která je nejvhodnější: SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N. SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, ROZTOK, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N. SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, DISPERZE, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J.N.

přičemž každé z těchto pojmenování se doplňuje technickým názvem (viz 3.1.2.8.1).

3.1.2.3 Oficiální pojmenování může být použito v jednotném nebo množném čísle. Kromě toho, pokud toto pojmenování obsahuje blíže určující pojmy, je pořadí těchto pojmů v nákladním listu nebo v označení kusů libovolné. Například smí být namísto "DIMETHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK " alternativně udáno "VODNÝ ROZTOK DIMETHYLAMINU". Pro věci třídy 1 mohou být použity obchodní nebo vojenské názvy, které obsahují oficiální pojmenování doplněné dodatečným popisným textem. 3.1.2.4 Jestliže jmenovitě uvedená látka může být z důvodu rozdílných fyzikálních stavů svých různých isomerů buď látkou kapalnou, nebo látkou tuhou, musí být oficiální pojmenování doplněno upřesňujícím slovem " KAPALNÝ " popř." TUHÝ ", pokud toto slovo není již uvedeno velkými písmeny v pojmenování obsaženém tabulce A kapitoly 3.2 (např. DINITROTOLUENY, KAPALNÉ; DINITROTOLUENY, TUHÉ). 3.1.2.5 Je-li látka, která je podle definice uvedené v oddílu 1.2.1 látkou tuhou, podávána k přepravě v roztaveném stavu, doplní se oficiální pojmenování upřesňujícím slovem "ROZTAVENÝ", pokud toto slovo není již uvedeno velkými písmeny v pojmenování obsaženém v tabulce A kapitoly 3.2 (například ALKYLFENOL, TUHÝ, J.N., ROZTAVENÝ). 3.1.2.6 S výjimkou samovolně se rozkládajících látek a organických peroxidů, a pokud není slovo "STABILIZOVANÝ" již velkými písmeny uvedeno v pojmenování obsaženém ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2, musí být toto slovo doplněno jako součást oficiálního pojmenování látky, která by bez stabilizace nebyla připuštěna k přepravě podle pododdílů 2.2.X.2 z důvodu své náchylnosti nebezpečně reagovat za normálních podmínek přepravy (např. LÁTKA JEDOVATÁ, KAPALNÁ, ORGANICKÁ, J.N., STABILIZOVANÁ")

Je-li ke stabilizaci takových látek použito řízení teploty k zamezení vzniku nebezpečného přetlaku, pak:

a) pro kapaliny: je-li SADT nižší než 50 st.C, platí ustanovení 2.2.41.1.17, zvláštní ustanovení V8 kapitoly 7.2, zvláštní ustanovení S4 kapitoly 8.5 a požadavky kapitoly 9.6; pro přepravu ve velkých nádobách IBC a v cisternách platí všechna ustanovení vztahující se na UN číslo 3239 (viz zejména 4.1.7.2, pokyn pro balení IBC520 a 4.2.1.13); b) pro plyny: podmínky přepravy musí být schváleny příslušným orgánem.
3.1.2.7 Hydráty smějí být přepravovány pod oficiálním pojmenováním pro bezvodou látku. 3.1.2.8 Druhové položky nebo "jinde nejmenované" (J.N.) položky 3.1.2.8.1 Druhová a "J.N." oficiální pojmenování, u nichž je ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2 uvedeno zvláštní ustanovení 274, musí být doplněna technickým názvem věcí, pokud jeho zveřejnění nezakazují vnitrostátní předpisy nebo mezinárodní dohoda u látek podléhajících kontrole. Pro výbušné látky třídy 1 může být popis nebezpečných věcí doplněn dodatečným popisným textem uvádějícím obchodní nebo vojenské názvy. Technické názvy musí být uvedeny v závorkách hned za oficiálním pojmenováním. Rovněž je možno použít vhodný modifikátor, jako "obsahuje" nebo "obsahující", nebo jiná upřesňující slova, jako "směs", "roztok" atd., a procentní podíl technické složky. Např. "UN 1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (OBSAHUJE XYLEN A BENZEN), 3,II". 3.1.2.8.1.1 Technickým názvem musí být uznávaný chemický název nebo, je-li relevantní, biologický název nebo jiný název běžně používaný ve vědeckých a technických publikacích, časopisech a textech. Obchodní názvy nesmějí být k tomuto účelu používány. U pesticidů se smějí používat jen obvyklé názvy ISO, jiné názvy uvedené v publikaci "The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification" anebo pojmenování jejich aktivní látky (aktivních látek). 3.1.2.8.1.2 Pokud je směs nebezpečných věcí popsána "J.N." položkou nebo "druhovou" položkou a je-li u této položky uvedeno ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2 zvláštní ustanovení 274, stačí uvést jen dva komponenty, které převážně přispívají k nebezpečnosti směsi, vyjma látek, které podléhají kontrole a jejichž přesný popis je zakázán vnitrostátním předpisem nebo mezinárodní dohodou. Je-li kus, který směs obsahuje, opatřen bezpečnostní značkou, která označuje vedlejší nebezpečí, musí být jedním z obou v závorkách udaných technických názvů název komponentu, který vyžaduje použití bezpečnostní značky pro vedlejší nebezpečí.

POZN.: Viz 5.4.1.2.2

3.1.2.8.1.3 Následující příklady ukazují, jakým způsobem se u j.n. položek doplňují oficiální pojmenování technickým názvem věcí: UN 2003 ALKYLY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. (trimethylgalium). UN 2902 PESTICID KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N. (drazoxolon). 3.1.2.9 Směsi a roztoky obsahující jednu nebezpečnou látku

Jestliže musí být směsi a roztoky považovány za nebezpečné látky jmenovitě uvedené podle klasifikačních požadavků pododdílu 2.1.3.3, bude upřesňující slovo "ROZTOK" nebo "SMĚS" součástí oficiálního pojmenování, např. "ACETON, ROZTOK". Dále smí být uvedena ještě koncentrace roztoku nebo směsi, např. "ACETON, 75 % ROZTOK".

KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ 3.2.1 Tabulka A: Seznam nebezpečných věcí Vysvětlivky Každý řádek v tabulce A se týká zpravidla látky (látek) nebo předmětu (předmětů), které jsou zahrnuty pod určité UN číslo. Jestliže však látky nebo předměty, které náleží ke stejnému UN číslu, mají rozdílné chemické nebo fyzikální vlastnosti a/nebo jsou přepravovány za rozdílných podmínek, může být pro toto UN číslo použito více po sobě jdoucích řádků. Každý ze sloupců tabulky A je věnován určitému tématu, jak je uvedeno v následujících vysvětlujících poznámkách. Průsečík sloupců a řádků (buňka) obsahuje informace tykající se tématu, o kterém se v tomto sloupci pojednává, pro látku(y) nebo předmět(y) tohoto řádku: - první čtyři buňky identifikují látku(y) nebo předmět(y) patřící k tomuto řádku (dodatečné informace v tomto ohledu mohou být uvedeny ve zvláštních ustanoveních sloupce (6)) ; - následující buňky udávají platná zvláštní ustanovení, buď ve formě úplné informace, nebo ve formě kódu. Kódy odkazují na detailní informace obsažené v Části, kapitole, oddílu a/nebo pododdílu, které jsou uvedeny v následujících vysvětlujících poznámkách. Prázdná buňka znamená buď, že není žádné zvláštní ustanovení a že platí pouze všeobecná ustanovení, anebo, že platí omezení přepravy uvedené v platných vysvětlujících poznámkách. Jednotlivé buňky neobsahují odvolávky na platná všeobecná ustanovení. Následující vysvětlující poznámky udávají pro každý sloupec Část(i), kapitolu(y), oddíl(y) a/nebo pododdíl(y), kde jsou obsažena. Vysvětlující poznámky pro každý sloupec: Sloupec (1) "UN číslo" Tento sloupec obsahuje UN číslo - nebezpečné látky nebo předmětu, jestliže této látce nebo předmětu bylo přiděleno vlastní specifické UN-číslo, nebo- druhové položky nebo j.n. položky, k níž musí být přiřazeny jmenovitě neuvedené nebezpečné látky nebo předměty podle kritérií ("rozhodovacích stromů") Části 2. Sloupec (2) "Pojmenování a popis"

Tento sloupec obsahuje pojmenování látky nebo předmětu, napsané velkými písmeny, pokud této látce nebo předmětu bylo přiděleno vlastní specifické UN-číslo, nebo pojmenování druhové položky nebo j.n. položky, ke které byly nebezpečné látky nebo předměty přiřazeny podle kritérií ("rozhodovacích stromů") Části 2. Toto pojmenování musí být použito jako oficiální pojmenování, popřípadě jako část oficiálního pojmenování (pro další podrobnosti k oficiálnímu pojmenování viz oddíl 3.1.2).

Za oficiálním pojmenováním je malými písmeny připojen popisný text k upřesnění rozsahu platnosti položky, pokud mohou být klasifikace a/nebo přepravní podmínky látky nebo předmětu za určitých podmínek rozdílné.

Sloupec (3a) "Třída"

Tento sloupec obsahuje číslo třídy, pod jejíž název spadá nebezpečná látka nebo předmět. Toto číslo třídy se přiřazuje podle postupů a kritérií Části 2.

Sloupec (3b) "Klasifikační kód" Tento sloupec obsahuje klasifikační kód nebezpečné látky nebo předmětu. - Pro nebezpečné látky nebo předměty třídy 1 sestává kód z čísla podtřídy a písmena skupiny snášenlivosti, které jsou přiřazeny podle postupů a kritérií uvedených v 2.2.1.1.4. - Pro nebezpečné látky nebo předměty třídy 2 sestává kód z číslice a písmena nebo písmen pro skupinu nebezpečných vlastností, které jsou vysvětleny v 2.2.2.1.2 a 2.2.2.1.3 - Pro nebezpečné látky nebo předměty tříd 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9 jsou kódy vysvětleny v 2.2 x.1.2 1) - Nebezpečné látky nebo předměty třídy 7 nemají klasifikační kód. Sloupec (4) "Obalová skupina"

Tento sloupec obsahuje číslo(a) obalové skupiny (I, II nebo III), která je k nebezpečné látce přiřazena. Tato čísla obalových skupin jsou přiřazena na základě postupů a kritérií uvedených v Části 2. Některým předmětům a látkám není přiřazena žádná obalová skupina.

Sloupec (5) "Bezpečnostní značky" Tento sloupec obsahuje číslo vzoru bezpečnostních značek/ velkých bezpečnostních značek (viz 5.2.2.2 a 5.3.1.7), které se musí umístit na kusy, kontejnery, cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny, MEGC a vozidla. Avšak: - pro látky nebo předměty třídy 7 znamená "7X" vzor bezpečnostní značky č. 7A, 7B, popř. 7C v závislosti na kategorii (viz 2.2.7.8.4 a 5.2.2.1.11.1) nebo velkou bezpečnostní značku č. 7D (viz 5.3.1.1.3 a 5.3.1.7.2); - bezpečnostní značky podle vzoru č. 11 nejsou v tomto sloupci uvedeny; v každém případě je třeba nahlédnout do 5.2.2.1.12

Všeobecná ustanovení pro umístění bezpečnostních značek a velkých bezpečnostních značek (např. počet bezpečnostních značek nebo jejich umístění) jsou obsažena pro kusy v pododdílu 5.2.2.1 a pro kontejnery, cisternové kontejnery, MEGC, přemístitelné cisterny a vozidla v oddílu 5.3.1.

POZN. Výše uvedená ustanovení o označování bezpečnostními značkami nebo velkými bezpečnostními značkami mohou být pozměněna zvláštními ustanoveními uvedenými ve sloupci (6).

Sloupec (6) "Zvláštní ustanovení"

Tento sloupec obsahuje číselné kódy zvláštních ustanovení, která je nutno dodržet. Tato ustanovení postihují rozsáhlý rozsah témat, která souvisejí hlavně s obsahem sloupců (1) až (5) (např. zákazy přepravy, vynětí z platnosti některých požadavků, vysvětlivky ke klasifikaci určitých forem dotyčných nebezpečných věcí, jakož i dodatečná ustanovení pro označování nápisy a bezpečnostními značkami), a jsou uvedena v kapitole 3.3 v číselném pořadí. Je-li sloupec (6) prázdný, neplatí pro dotyčné nebezpečné věci ve vztahu k obsahu sloupců (1) až (5) žádné zvláštní ustanovení.

Sloupec (7) "Omezená množství" Tento sloupec obsahuje alfanumerický kód s následujícím významem: - "LQ 0 " znamená, že pro nebezpečné věci zabalené v omezených; množstvích neplatí žádné vynětí z platnosti ustanovení ADR - ostatní alfanumerické kódy začínající písmeny " LQ " znamenají, že pro ně ustanovení ADR neplatí, pokud jsou splněny podmínky uvedené v kapitole 3.4 ( všeobecné podmínky oddílu 3.4.1 a podmínky oddílů 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, popřípadě 3.4.6 pro odpovídající kód). Sloupec (8) "Pokyny pro balení" Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy příslušných pokynů pro balení: - alfanumerické kódy začínající písmenem "P" se vztahují na pokyny pro balení pro obaly a nádoby vyjma velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů, alfanumerické kódy začínající písmenem "R" se vztahují na pokyny pro balení pro obaly z jemného plechu. Tyto pokyny jsou uvedeny v pododdílu 4.1.4.1 v číselném pořadí a určuji, které obaly a nádoby jsou dovoleny. Udávají rovněž, která všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 a která zvláštní ustanovení pro balení oddílů 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 a 4.1.9 je nutno dodržet. Pokud sloupec (8) neobsahuje žádný kód začínající písmeny "P" nebo "R", nesmějí být dotyčné nebezpečné věci přepravovány v obalech; - alfanumerické kódy začínající písmeny "IBC" se vztahují na pokyny pro balení pro velké nádoby IBC. Tyto pokyny jsou uvedeny v pododdílu 4.1.4.2 v číselném pořadí a určuji, které velké nádoby IBC jsou dovoleny. Udávají rovněž, která všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 a která zvláštní ustanovení pro balení oddílů 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7 4.1.8 a 4.1.9 je nutno dodržet. Pokud sloupec (8) neobsahuje žádný kód začínající písmeny "IBC", nesmějí být dotyčné nebezpečné věci přepravovány ve velkých nádobách IBC; - alfanumerické kódy začínající písmeny "LP" se vztahují na pokyny pro balení pro velké obaly. Tyto pokyny jsou uvedeny v pododdílu 4.1.4.3 v číselném pořadí a určují, které velké obaly jsou dovoleny. Udávají rovněž, která všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 a která zvláštní ustanovení pro balení oddílů 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 a 4.1.9 je nutno dodržet. Pokud sloupec (8) neobsahuje žádný kód začínající písmeny "LP", nesmějí být dotyčné nebezpečné věci přepravovány ve velkých obalech; - alfanumerické kódy začínající písmeny "PR" se vztahují na pokyny pro balení pro speciální tlakové nádoby. Tyto pokyny jsou uvedeny v pododdílu 4.1.4.4 v číselném pořadí a určují, které tlakové nádoby jsou dovoleny. Udávají rovněž, která všeobecná ustanovení pro balení oddílů 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 a která zvláštní ustanovení pro balení oddílů 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 a 4.1.9 je nutno dodržet.

POZN.: Výše uvedené pokyny pro balení mohou být pozměněny zvláštními ustanoveními pro balení uvedenými ve sloupci (9a).

Sloupec (9a) "Zvláštní ustanovení pro balení" Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy použitelných zvláštních ustanovení pro balení: - alfanumerické kódy začínající písmeny "PP" nebo "RR" se vztahují na zvláštní ustanovení pro balení pro obaly a nádoby (vyjma velkých nádob IBC a velkých obalů), která musí být navíc dodržena. Ta jsou uvedena v pododdílu 4.1.4.1 na konci odpovídajícího pokynu pro balení, udaného ve sloupci (8) (s písmeny "P" nebo "R"). Pokud sloupec (9a) neobsahuje žádný kód začínající písmeny "PP" nebo "RR", neplatí žádné zvláštní ustanovení pro balení, uvedené na konci odpovídajícího pokynu pro balení; - alfanumerické kódy začínající písmenem "B" nebo písmeny "BB" se vztahují na zvláštní ustanovení pro balení pro velké nádoby IBC, která musí být navíc dodržena. Ta jsou uvedena v pododdílu 4.1.4.2 na konci odpovídajícího pokynu pro balení, udaného ve sloupci (8) (s písmeny "IBC"). Pokud sloupec (9a) neobsahuje žádný kód začínající písmenem "B" nebo písmeny "BB", neplatí žádné zvláštní ustanovení pro balení, uvedené na konci odpovídajícího pokynu pro balení; - alfanumerické kódy začínající písmenem "L" se vztahují na zvláštní ustanovení pro balení pro velké obaly, která musí být navíc dodržena. Ta jsou uvedena v pododdílu 4.1.4.3 na konci odpovídajícího pokynu pro balení, udaného ve sloupci (8) (s písmeny "LP"). Pokud sloupec (9a) neobsahuje žádný kód začínající písmenem "L", neplatí žádné zvláštní ustanovení pro balení, uvedené na konci odpovídajícího pokynu pro balení Sloupec (9b) "Ustanovení o společném balení"

Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy, začínající písmeny "MP", ustanovení vztahujících se na společné balení. Tato ustanovení jsou uvedena v oddílu 4.1.10 v číselném pořadí. Jestliže sloupec (9b) neobsahuje žádný kód začínající písmeny "MP", platí jen všeobecná ustanovení (viz pododdíly 4.1.1.5 a 4.1.1.6).

Sloupec (10) "Pokyny pro přemístitelné cisterny"

Tento sloupec obsahuje alfanumerický kód, který je podle 4.2.5.2.1 až 4.2.5.2.4 a 4.2.5.2.6 přiřazen pokynu pro přemístitelné cisterny. Tento pokyn pro přemístitelné cisterny odpovídá nejméně přísným požadavkům, které jsou dovoleny pro přepravu látky v přemístitelných cisternách. Kódy označující ostatní pokyny pro přemístitelné cisterny, které jsou rovněž dovoleny pro přepravu látky, jsou obsaženy v 4.2.5.2.5. Pokud není uveden žádný kód, není přeprava v přemístitelných cisternách dovolena, ledaže je uděleno schválení příslušným orgánem, jak je podrobně uvedeno v 6.7.1.3.

Všeobecná ustanovení pro konstrukci, výrobu, výstroj, schvalování typu, zkoušení a značení přemístitelných cisteren jsou obsažena v kapitole 6.7. Všeobecná ustanovení pro používání (např. plnění) jsou obsažena v oddílech 4.2.1 až 4.2.4.

POZN.: Výše uvedené požadavky mohou být pozměněny zvláštními ustanoveními uvedenými ve sloupci (11).

Sloupec (11) "Zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny"

Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy zvláštních ustanovení pro přemístitelné cisterny, která musí být navíc dodržena. Tyto kódy, začínající písmeny "TP", se vztahují na zvláštní ustanovení pro výrobu nebo pro používání přemístitelných cisteren. Ta jsou obsažena v pododdílu 4.2.5.3.

Sloupec (12) "Kódy cisteren pro cisterny ADR"

Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy odpovídající typu cisterny podle 4.3.3.1.1 (pro plyny třídy 2) nebo 4.3.4.1.1 (pro látky tříd 3 až 9). Tento typ cisterny odpovídá nejméně přísným požadavkům na cisterny, které jsou dovoleny pro přepravu dotyčné látky v cisternách ADR. Kódy odpovídající ostatním dovoleným typům cisteren jsou uvedeny v 4.3.3.1.2 (pro plyny třídy 2) nebo v 4.3.4.1.2 (pro látky tříd 3 až 9). Není-li uveden žádný kód, přeprava v cisternách ADR není dovolena.

Pokud je v tomto sloupci uveden kód cisterny pro tuhé látky (S) nebo pro kapalné látky (L), znamená to, že tato látka smí být přepravována v tuhém nebo kapalném (roztaveném) stavu. Obyčejně platí toto ustanovení pro látky s bodem tání mezi 20 st.C a 180 st.C.

Všeobecné požadavky na konstrukci, výstroj, schvalování typu, zkoušení a značení, které nejsou uvedeny v kódu cisteren, jsou obsaženy v oddílech 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 a 6.8.5. Všeobecná ustanovení pro používání (např. nejvyšší stupeň plnění, nejnižší zkušební tlak) jsou obsažena v oddílech 4.3.1 až 4.3.4.

Písmeno "(M)" za kódem cisterny znamená, že látka smí být přepravována také v bateriových vozidlech nebo MEGC.

Znaménko "(+)" za kódem cisterny znamená, že alternativní používání cisteren a hierarchie cisteren podle 4.3.4.1.2 nejsou použitelné.

K cisternám z vyztužených plastů viz oddíl 4.4.1 a kapitolu 6.9.; k cisternám pro podtlakové vyčerpávání odpadů viz oddíl 4.5.1 a kapitolu 6.10.

POZN.: Výše uvedené požadavky mohou být pozměněny zvláštními ustanoveními uvedenými ve sloupci (13).

Sloupec (13) "Zvláštní ustanovení pro cisterny ADR" Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy zvláštních ustanovení pro cisterny ADR, která je nutno navíc dodržet: - Alfanumerické kódy začínající písmeny "TU" se vztahují na zvláštní ustanovení pro používání těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 4.3.5.- Alfanumerické kódy začínající písmeny "TC" se vztahují na zvláštní ustanovení pro konstrukci těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 6.8.4 (a). - Alfanumerické kódy začínající písmeny "TE" se vztahují na zvláštní ustanovení pro výstroj těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 6.8.4 (b).- Alfanumerické kódy začínající písmeny "TA" se vztahují na zvláštní ustanovení pro schvalování typu těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 6.8.4 (c). - Alfanumerické kódy začínající písmeny "TT" se vztahují na zvláštní ustanovení pro zkoušení těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 6.8.4 (d). - Alfanumerické kódy začínající písmeny "TM" se vztahují na zvláštní ustanovení pro značení těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 6.8.4 (e). Sloupec (14) "Vozidla pro přepravu v cisternách"

Tento sloupec obsahuje kód specifikující vozidlo (viz 9.1.1), které je třeba použít pro přepravu látky v cisternách podle 7.4.2. Požadavky týkající se konstrukce a schvalování těchto vozidel jsou obsaženy v kapitolách 9.1, 9.2 a 9.7.

Sloupec (15) "Přepravní kategorie"

Tento sloupec obsahuje číslici udávající přepravní kategorii, do které látka nebo předmět patří, za účelem vynětí z platnosti vztahujícího se k množstvím přepravovaným dopravní jednotkou (viz 1.1.3.6).

Sloupec (16) "Zvláštní ustanovení pro přepravu kusů"

Tento sloupec obsahuje alfanumerický(é) kód(y), začínající písmenem "V", příslušných zvláštních ustanovení (pokud jsou) pro přepravu v kusech. Tato ustanovení jsou uvedena v oddílu 7.2.4. Všeobecná ustanovení pro přepravu v kusech jsou obsažena v kapitolách 7.1 a 7.2.

POZN.: Navíc platí zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci uvedená ve sloupci (18).

Sloupec (17) "Zvláštní ustanovení pro přepravu ve volně loženém stavu"

Tento sloupec obsahuje alfanumerický(é) kód(y), začínající písmeny "VV", příslušných zvláštních ustanovení pro přepravu ve volně loženém stavu. Tato ustanovení jsou uvedena v oddílu 7.3.3. Pokud sloupec (17) neobsahuje žádný kód, přeprava ve volně loženém stavu není dovolena. Všeobecná ustanovení pro přepravu ve volně loženém stavu jsou obsažena v kapitolách 7.1 a 7.3.

POZN.: Navíc platí zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci uvedená ve sloupci (18).

Sloupec (18) "Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci"

Tento sloupec obsahuje alfanumerický(é) kód(y), začínající písmeny "CV", příslušných zvláštních ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci. Tato ustanovení jsou uvedena v oddílu 7.5.11. Jestliže sloupec (18) neobsahuje žádný kód, platí jen všeobecná ustanovení (viz oddíly 7.5.1 až 7.5.10).

Sloupec (19) "Zvláštní ustanovení pro provoz"

Tento sloupec obsahuje alfanumerický(é) kód(y), začínající písmenem "S", příslušných zvláštních ustanovení pro provoz, která jsou uvedena v kapitole 8.5. Tato ustanovení je nutno použít vedle předpisů kapitol 8.1 až 8.4, avšak v případě rozporu s předpisy kapitol 8.1 až 8.4 platí zvláštní ustanovení.

Sloupec (20) "Identifikační číslo nebezpečnosti"

Tento sloupec obsahuje číslo, složené ze dvou nebo tří číslic (v určitých případech s předřazeným písmenem "X"). Toto číslo se musí objevit v horní části oranžové tabulky, jak je předepsáno pro přepravu v cisternách a ve volně loženém stavu podle pododdílu 5.3.2.1. Význam identifikačních čísel nebezpečnosti je vysvětlen v pododdílu 5.3.2.3.

----------------
*) Pozn. ASPI: je k dispozici  ve  formátu  xls na adrese
  http://ftp.aspi.cz/aspi v souboru 65m2003.xls
Tabulka byla změněna předpisem č. 77/2004 Sb.m.s.
3.2.2 Tabulka B: Abecední seznam látek a předmětů ADR Tento seznam je abecedním seznamem látek a předmětů, které jsou vyjmenovány v UN číselném pořadí v tabulce A v 3.2.1. Netvoří závaznou část ADR. Nebyl postoupen Pracovní skupině pro přepravu nebezpečných věcí Výboru pro vnitrozemskou dopravu ke kontrole a schválení ani smluvním stranám ADR k formálnímu schválení. Byl připraven s veškerým úsilím sekretariátem Evropské hospodářské komise OSN k účelům usnadnění konsultací dodatků A a B, ale není se však možné na ně spoléhat jako na náhradu schválených aktuálních dokladů a jejich dodatků, které jediné jsou v případě sporu považovány za platné. POUZE ADR A JEJÍ DODATKY MAJÍ PRÁVNÍ SÍLU (PLATNOST). Pozn.: V tabulce B v abecedním seznamu látek a předmětů je třeba nalézt pojmenování a jemu příslušné UN číslo. Podle tohoto zjištěného UN čísla je nutno prověřit ve výše uvedených změnách tabulky A podkapitoly 3.2.1, zda oficiální pojmenování nebylo změněno. V případě zjištěné změny musí být zapsáno do nákladního listu české znění změněného oficiálního pojmenování (uvedeného velkými písmeny). Poznámka 1: Pro účel abecedního pořádku, byly následující informace ignorovány, přestože jsou součástí oficiálního pojmenování: čísla, řecká písmena, zkratky "sec" a "terc", písmena "N" (nitrogen), "n" (normální), "o" (ortho), "p" (para), "m" (meta) a "N.O.S." (jinak nespecifikováno). Poznámka 2: Pojmenování látky nebo předmětu velkými písmeny je platné oficiální pojmenování (viz 3.1.2). Poznámka 3: Pojmenování látky nebo předmětu velkými písmeny následováno slovem "viz" určuje možné alternativní oficiální pojmenování nebo jeho části (kromě PCB), (viz 3.1.2.1). Poznámka 4: Položka napsaná malými písmeny, následována slovem "viz" určuje, že položka není oficiálním pojmenováním. Poznámka 5: Když je položka částečně napsána velkými písmeny a částečně malými, druhá část položky se nepovažuje za platné oficiální pojmenování. Poznámka 6: Oficiální pojmenování je možné použít v jednotném i množném čísle dle potřeby pro účely dokumentace a označování zásilek (viz 3.1.2.3). Poznámka 7: Pro přesné stanovení oficiálního pojmenování viz 3.1.2.
--------------------------------------------------------------------------
Pojmenování a popis                 UN  Třída Poznámka
                          číslo
--------------------------------------------------------------------------
1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ     3159  2
PROSTŘEDEK R 134a)
1,1,1-TRIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK 2035  2
R 143a)
1,1,1-TRICHLORETHAN                 2831 6.1
1,1,2,2-TETRACHLORETHAN               1702 6.1
1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R  1030  2
152a)
1,1-DIFLUORETHYLEN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1959  2
1132a)
1,1-DICHLOR-1-NITROETHAN              2650 6.1
1,1-DICHLORETHAN                  2362  3
1,1-DIMETHOXYETHAN                 2377  3
1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYD            2498  3
1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN              2410  3
1,2-BIS-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN            2372  3
1,2-BUTADIEN STABILIZOVANÝ nebo 1,3- BUTADIEN    1010  2
STABILIZOVANÝ nebo SMĚSI 1,3- BUTADIENU a
UHLOVODÍKŮ, STABILIZOVANÉ, které mají při 70 st. C
tenzi par nepřesahující 1,1 MPa (11bar) a hustotu
při 50 st. C nejméně 0,525 kg/l
1,2-BUTYLENOXID, STABILIZOVANÝ           3022  3
1,2-DIBROMBUTAN-3-ON                2648 6.1
1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN (PLYN JAKO   1958  2
CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 114)
1,2-DICHLORETHYLEN                 1150  3
1,2-DICHLORPROPAN                  1279  3
1,2-DIMETHOXYETHAN                 2252  3
1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPAN              2752  3
1,2-PROPYLENDIAMIN                 2258  8
1,3,5-TRIMETHYLBENZEN                2325  3
1,3-DICHLOR-2-PROPANOL               2750 6.1
1,3-DICHLORACETON                  2649 6.1
1,3-DIMETHYLBUTYLAMIN                2379  3
1,5,9-CYKLODODEKATRIEN               2518 6.1
1-AMINOETHANOL                   1841  9
1-BROM-3-CHLORPROPAN                2688 6.1
1-BROM-3-METHYLBUTAN                2341  3
1-BROMBUTAN                     1126  3
1-ETHYLPIPERIDIN                  2386  3
1-HEXEN                       2370  3
1H-TETRAZOL                     0504  1
1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ    2517  2
PROSTŘEDEK R 142b)
1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUOR ETHAN (PLYN JAKO     1021  2
CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 124)
1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ   1983  2
PROSTŘEDEK R 133a)
1-CHLORPROPAN (PROPYLCHLORID)            1278  3
1-METHOXY-2-PROPANOL                3092  3
1-METHYLPIPERIDIN                  2399  3
1-NAFTYLAMIN (alfa-naftylamin)           2077 6.1
1-PENTEN (n-AMYLEN)                 1108  3
1-PENTOL                      2705  8
2-(2-AMINOETHOXY)-ETHANOL              3055  8
2-(DIMETHYLAMINO)-ETHANOL              2051  8
2,2'-DICHLORDIETHYLETHER              1916 6.1
2,2-DIMETHYLPROPAN                 2044  2
2,3-DIHYDROPYRAN                  2376  3
2,3-DIMETHYLBUTAN                  2457  3
2,4-PENTADION (PENTA-2,4-DION)           2310  3
2,4-TOLUYLENDIAMIN                 1709 6.1
2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, NALVHČENÝ s nejméně 20 % 3317 4.1
hm. vody
2-AMINO-4-CHLORFENOL                2673 6.1
2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAN            2946 6.1
2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL            3241 4.1
2-BROMBUTAN                     2339  3
2-BROMETHYLETHYLETHER                2340  3
2-BROMPENTAN                    2343  3
2-DIMETHYLAMINOETHYLAKRYLÁT             3302 6.1
2-DIMETHYLAMINOETHYLMETHAKRYLÁT           2522 6.1
2-ETHYLANILÍN                    2273 6.1
2-ETHYLBUTANOL                   2275  3
2-ETHYLBUTYLACETÁT                 1177  3
2-ETHYLBUTYRALDEHYD                 1178  3
2-ETHYLHEXYLAMIN                  2276  3
2-ETHYLHEXYLCHLORFORMIÁT (2-            2748 6.1
ethylhexylchlorkarbonát)
2-CHLORETHANAL                   2232 6.1
2-CHLORPROPAN                    2356  3
2-CHLORPROPEN                    2456  3
2-CHLORPYRIDIN                   2822 6.1
2-JODBUTAN                     2390  3
2-METHYL-1-BUTEN                  2459  3
2-METHYL-2-BUTEN                  2460  3
2-METHYL-2-HEPTANTHIOL               3023 6.1
2-METHYL-5-ETHYLPYRIDIN               2300 6.1
2-METHYLBUTANAL                   3371  3
2-METHYLFURAN                    2301  3
2-METHYLPENTAN-2-OL                 2560  3
2-NAFTYLAMIN (beta-naftylamin)           1650 6.1
2-TRIFLUORMETHYLANILÍN               2942 6.1
3,3-DIETHOXYPROPEN                 2374  3
3,3'-IMINOBISPROPYLAMIN               2269  8
3-BROMPROPIN                    2345  3
3-DIETHYLAMINOPROPYLAMIN              2684  3
3-CHLOR-1,2-PROPANDIOL (glycerol-alfa-       2689 6.1
monochlorhydrin)
3-CHLOR-1-PROPANOL                 2849 6.1
3-CHLOR-4-METHYLFENYLISOKYANÁT           2236 6.1
3-METHYL-1-BUTEN                  2561  3
3-METHYLBUTAN-2-ON                 2397  3
3-NITRO-4-CHLORBENZOTRIFLUORID           2307 6.1
3-TRIFLUORMETHYLANILÍN               2948 6.1
4,4'-DIAMINODIFENYLMETHAN              2651 6.1
4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ON            2293  3
4-METHYLMORFOLIN (N-METHYLMORFOLIN)         2535  3
4-NITROFENYHYDRAZIN s nejméně 30% hm. vody     3376 4.1
4-THIAPENTANAL                   2785 6.1
5-METHYLHEXAN-2-ON                 2302  3
5-NITROBENZOTRIAZOL                 0385  1
5-terc.BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLEN (XYLENOVÉ    2956 4.1
PIŽMO)
9-FOSFABICYKLONONANY (CYKLOOKTADIENFOSFINY)     2940 4.2
ACETAL                       1088  3
ACETALDEHYD                     1089  3
ACETALDEHYDOXIM                   2332  3
ACETANHYDRID                    1715  8
ACETOARZENITAN MĚĎNATÝ               1585 6.1
ACETON                       1090  3
ACETONITRIL                     1648  3
ACETONKYANHYDRIN, STABILIZOVANÝ           1541 6.1
ACETONOVÉ OLEJE                   1091  3
ACETYLBROMID                    1716  8
ACETYLÉN, BEZ ROZPOUŠTĚDLA             3374  2
ACETYLÉN, ROZPUŠTĚNÝ                1001  2
ACETYLCHLORID                    1717  3
ACETYLJODID                     1898  8
ACETYLMETHYLKARBINOL                2621  3
ADIPONITRIL                     2205 6.1
AEROSOLY, dusivé                  1950  2
AEROSOLY, hořlavé                  1950  2
AEROSOLY, hořlavé, žíravé              1950  2
AEROSOLY, jedovaté                 1950  2
AEROSOLY, jedovaté, hořlavé             1950  2
AEROSOLY, jedovaté, hořlavé, žíravé         1950  2
AEROSOLY, jedovaté, podporující hoření       1950  2
AEROSOLY, jedovaté, podporující hoření, žíravé   1950  2
AEROSOLY, jedovaté, žíravé             1950  2
AEROSOLY, podporující hoření            1950  2
AEROSOLY, žíravé                  1950  2
AEROSOLY, žíravé, podporující hoření        1950  2
AKRIDIN                       2713 6.1
AKROLEIN DIMER, STABILIZOVANÝ            2607  3
AKROLEIN, STABILIZOVANÝ               1092 6.1
AKRYLAMID                      2074 6.1
AKRYLONITRIL, STABILIZOVANÝ             1093  3
AKUMULÁTORY elektrické JIŠTĚNÉ PROTI VYTEČENÍ    2800  8
NAPLNĚNÉ KAPALNÝM ELEKTROLYTEM
AKUMULÁTORY elektrické NAPLNĚNÉ ALKALICKÝM KAPALNÝM 2795  8
ELEKTROLYTEM
AKUMULÁTORY elektrické NAPLNĚNÉ KYSELÝM KAPALNÝM  2794  8
ELEKTROLYTEM
AKUMULÁTORY ELEKTRICKÉ suché OBSAHUJÍCÍ TUHÝ    3028  8
HYDROXID DRASELNÝ
ALDEHYDY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.          1988  3
ALDEHYDY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.          1988  3
ALDEHYDY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.          1988  3
ALDEHYDY, J.N.                   1989  3
ALDEHYDY, J.N. (tenze par při 50 st. C je větší než 1989  3
175 kPa)
ALDEHYDY, J.N. (tenze par při 50 st. C je vyšší než 1989  3
110 kPa, avšak nepřesahuje 175 kPa)
ALDEHYDY, J.N. (tenze par při 50 st. C je vyšší než 1989  3
110 kPa, avšak nepřesahuje 175 kPa)
ALDEHYDY, J.N. (tenze par při 50 st. C nepřesahuje 1989  3
110 kPa)
ALDOL                        2839 6.1
alfa-METHYLBENZYLALKOHOL              2937 6.1
alfa-METHYLVALERALDEHYD               2367  3
alfa-PINEN                     2368  3
ALKALOIDY KAPALNÉ, J.N. nebo SOLI ALKALOIDŮ,    3140 6.1
KAPALNÉ, J.N.
ALKALOIDY KAPALNÉ, J.N. nebo SOLI ALKALOIDŮ,    3140 6.1
KAPALNÉ, J.N.
ALKALOIDY KAPALNÉ, J.N. nebo SOLI ALKALOIDŮ,    3140 6.1
KAPALNÉ, J.N.
ALKALOIDY, TUHÉ, J.N. nebo SOLI ALKALOIDŮ, TUHÉ,  1544 6.1
J.N.
ALKALOIDY, TUHÉ, J.N. nebo SOLI ALKALOIDŮ, TUHÉ,  1544 6.1
J.N.
ALKALOIDY, TUHÉ, J.N. nebo SOLI ALKALOIDŮ, TUHÉ,  1544 6.1
J.N.
ALKOHOLÁTY ALKALICKÝCH KOVŮ, SCHOPNÉ SAMOOHŘEVU,  3206 4.2
ŽÍRAVÉ, J.N.
ALKOHOLÁTY ALKALICKÝCH KOVŮ, SCHOPNÉ SAMOOHŘEVU,  3206 4.2
ŽÍRAVÉ, J.N.
ALKOHOLÁTY KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN, J.N.       3205 4.2
ALKOHOLÁTY KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN, J.N.       3205 4.2
ALKOHOLÁTY, ROZTOKY, J.N. v alkoholu        3274  3
ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.          1986  3
ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.          1986  3
ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, JEDOVATÉ, J.N.          1986  3
ALKOHOLY, J.N.                   1987  3
ALKOHOLY, J.N. (tenze par při 50 st. C je vyšší než 1987  3
110 kPa, avšak nepřesahuje 175 kPa)
ALKOHOLY, J.N. (tenze par při 50 st. C nepřesahuje 1987  3
110 kPa)
ALKYLALUMINIUM                   3051 4.2
ALKYLALUMINIUMHALOGENIDY, KAPALNÉ          3052 4.2
ALKYLALUMINIUMHALOGENIDY, TUHÉ           3052 4.2
ALKYLALUMINIUMHYDRIDY                3076 4.2
ALKYLFENOLY, KAPALNÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12) 3145  8
ALKYLFENOLY, KAPALNÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12) 3145  8
ALKYLFENOLY, KAPALNÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12) 3145  8
ALKYLFENOLY, TUHÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12)  2430  8
ALKYLFENOLY, TUHÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12)  2430  8
ALKYLFENOLY, TUHÉ, J.N. (včetně homologů C2-C12)  2430  8
ALKYLHALOGENIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. nebo 3049 4.2
ARYLHALOGENIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.
ALKYLHYDRIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. nebo   3050 4.2
ARYLHYDRIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.
ALKYLLITHIUM                    2445 4.2
ALKYLMAGNESIUM                   3053 4.2
ALKYYLY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. nebo ARYLY  2003 4.2
KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.
ALLYLACETÁT                     2333  3
ALLYLALKOHOL                    1098 6.1
ALLYLAMIN                      2334 6.1
ALLYLBROMID                     1099  3
ALLYLETHYLETHER                   2335  3
ALLYLFORMIÁT                    2336  3
ALLYLGLYCIDYLETHER                 2219  3
ALLYLCHLORFORMIÁT (allylchlorkarbonát)       1722 6.1
ALLYLCHLORID                    1100  3
ALLYLISOTHIOKYANÁT, STABILIZOVANÝ          1545 6.1
ALLYLJODID                     1723  3
ALLYTRICHLORSILAN, STABILIZOVANÝ          1724  8
AMALGAM ALKALICKÝCH KOVŮ              1389 4.3
AMALGAM KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN           1392 4.3
AMID HOŘEČNATÝ                   2004 4.2
AMIDY ALKALICKÝCH KOVŮ               1390 4.3
AMINOFENOLY (o-,m-,p-)               2512 6.1
AMINOPYRIDINY (o-,m-,p-)              2671 6.1
AMINY HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY HOŘLAVÉ, 2733  3
ŽÍRAVÉ, J.N.
AMINY HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY HOŘLAVÉ, 2733  3
ŽÍRAVÉ, J.N.
AMINY HOŘLAVÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY HOŘLAVÉ, 2733  3
ŽÍRAVÉ, J.N.
AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY 2734  8
KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.
AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY 2734  8
KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.
AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNÉ, 2735  8
ŽÍRAVÉ, J.N.
AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNÉ, 2735  8
ŽÍRAVÉ, J.N.
AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY KAPALNÉ, 2735  8
ŽÍRAVÉ, J.N.
AMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY, TUHÉ,   3259  8
ŽÍRAVÉ, J.N.
AMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY, TUHÉ,   3259  8
ŽÍRAVÉ, J.N.
AMINY, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLYAMINY, TUHÉ,   3259  8
ŽÍRAVÉ, J.N.
AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLÁT             1843 6.1
AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ              1005  2
AMONIAK (čpavek), ROZTOK, ve vodě, s více než 10%, 2672  8
ale nejvíce 35% amoniaku (čpavku)
AMONIAK (ČPAVEK), vodný roztok s hustotou menší než 2073  2
0,880 kg/l při 15 st. C, s více než 35%, ale
nejvýše 50% amoniaku (čpavku)
AMONIAK (ČPAVEK), vodný roztok, s hustotou menší  3318  2
než 0,880 kg/l při 15 st. C, s více než 50%
amoniaku (čpavku)
AMYLACETÁTY                     1104  3
AMYLAMIN                      1106  3
AMYLAMIN                      1106  3
AMYLBUTYRÁTY                    2620  3
AMYLFORMIÁTY                    1109  3
AMYLFOSFÁT                     2819  8
AMYLCHLORID                     1107  3
AMYLMERKAPTAN                    1111  3
AMYLNITRÁT                     1112  3
AMYLNITRIT                     1113  3
AMYLTRICHLORSILAN                  1728  8
ANHYDRID KYSELINY MÁSELNÉ              2739  8
ANHYDRID KYSELINY PROPIONOVÉ            2496  8
ANILÍN                       1547 6.1
ANISIDINY                      2431 6.1
ANISOL                       2222  3
ANISOYLCHLORID                   1729  8
ANTIDETONAČNÍ SMĚS PRO MOTOROVÉ PALIVO       1649 6.1
ANTIMON, PRÁŠEK                   2871 6.1
ANTIMONOVODÍK (STIBIN)               2676  2
ARGON, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ          1951  2
ARGON, STLAČENÝ                   1006  2
ARSENIČNAN RTUŤNATÝ                 1623 6.1
ARSENIČNAN VÁPENATÝ                 1573 6.1
ARSENIČNAN VÁPENATÝ A ARSENITAN VÁPENATÝ, SMĚS,   1574 6.1
TUHÁ
ARSENITAN SODNÝ, TUHÝ                2027 6.1
ARZANILÁT SODNÝ                   2473 6.1
ARZEN                        1558 6.1
ARZENIČNAN AMONNÝ                  1546 6.1
ARZENIČNAN DRASELNÝ                 1677 6.1
ARZENIČNAN HOŘEČNATÝ                1622 6.1
ARZENIČNAN SODNÝ                  1685 6.1
ARZENIČNAN ZINEČNATÝ nebo ARZENITAN ZINEČNATÝ nebo 1712 6.1
ARZENIČNAN ZINEČNATÝ A ARZENITAN ZINEČNATÝ, SMĚS
ARZENIČNAN ŽELEZITÝ                 1606 6.1
ARZENIČNAN ŽELEZNATÝ                1608 6.1
ARZENIČNANY OLOVA                  1617 6.1
ARZENITAN DRASELNÝ                 1678 6.1
ARZENITAN MĚĎNATÝ                  1586 6.1
ARZENITAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK            1686 6.1
ARZENITAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK            1686 6.1
ARZENITAN STRONTNATÝ                1691 6.1
ARZENITAN STŘÍBRNÝ                 1683 6.1
ARZENITAN ŽELEZITÝ                 1607 6.1
ARZENITANY OLOVA                  1618 6.1
ARZENOVODÍK (ARSIN)                 2188  2
AZBEST BÍLÝ (chrysotil, aktinolit, antofylit,    2590  9
tremolit)
AZBEST, MODRÝ (krokydolit) nebo AZBEST, HNĚDÝ    2212  9
(amosit, mysorit)
AZID BARNATÝ, NAVLHČENÝ s nejméně 50 % hm. vody   1571 4.1
AZID BARNATÝ, suchý nebo navlhčený s méně než 50 % 0224  1
vody2%
AZID OLOVNATÝ, NAVLHČENÝ nejméně 20 % hm. vody nebo 0129  1
směsi alkohol/voda
AZID SODNÝ                     1687 6.1
AZODIKARBONAMID                   3242 4.1
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových   1263  3
laků, mořidel, šelakový ch roztoků, fermeží,
leštících prostředků, kapalných plnidel a kapalných
základových barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně
ředidla a rozpouštědla) (neviskozní)
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových   1263  3
laků, mořidel, šelakový ch roztoků, fermeží,
leštících prostředků, kapalných plnidel a kapalných
základových barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně
ředidla a rozpouštědla) (s bodem vzplanutí pod 23
st. C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par při
50 st. C je větší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175
kPa)
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových   1263  3
laků, mořidel, šelakový ch roztoků, fermeží,
leštících prostředků, kapalných plnidel a kapalných
základových barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně
ředidla a rozpouštědla) (s bodem vzplanutí pod 23
st. C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par při
50 st. C je větší než 175 kPa)
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových   1263  3
laků, mořidel, šelakový ch roztoků, fermeží,
leštících prostředků, kapalných plnidel a kapalných
základových barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně
ředidla a rozpouštědla) (s bodem vzplanutí pod 23
st. C a visozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par při
50 st. C nepřesahuje 110 kPa)
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových   1263  3
laků, mořidel, šelakový ch roztoků, fermeží,
leštících prostředků, kapalných plnidel a kapalných
základových barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně
ředidla a rozpouštědla) (tenze par při 50 st. C je
větší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových   1263  3
laků, mořidel, šelakový ch roztoků, fermeží,
leštících prostředků, kapalných plnidel a kapalných
základových barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně
ředidla a rozpouštědla) (tenze par při 50 st. C je
větší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových   1263  3
laků, mořidel, šelakový ch roztoků, fermeží,
leštících prostředků, kapalných plnidel a kapalných
základových barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně
ředidla a rozpouštědla) (tenze par při 50 st. C
nepřesahuje 110 kPa)
BARVA (včetně barev, lakových barev, emailových   1263  3
laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží,
leštících prostředků, kapalných plnidel a kapalných
základových barev) nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně
ředidla a rozpouštědla) (tenze par při 50 st. C je
větší než 175 kPa)
BARVA (včetně laků,emailů,mořidel,šelaku a fermeží, 3066  8
leštidel a kapalnýc h základových složek laků) nebo
LÁTKY POMOCNÉ K VÝROBĚ BAREV (včetně ředidel a
složek odstraňovačů)
BARVA (včetně laků,emailů,mořidel,šelaku a fermeží, 3066  8
leštidel a kapalnýc h základových složek laků) nebo
LÁTKY POMOCNÉ K VÝROBĚ BAREV (včetně ředidel a
složek odstraňovačů)
BARVA KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI  2801  8
VÝROBĚ BAREV KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.
BARVA KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI  2801  8
VÝROBĚ BAREV KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.
BARVA KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N. nebo MEZIPRODUKT PŘI  2801  8
VÝROBĚ BAREV KAPALNÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.
BARVA TISKAŘSKÁ hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ     1210  3
TISKAŘSKÝCH BAREV(včetně ředidel nebo rozpouštědel
tiskařských barev), hořlavé (s bodem vzplanutí pod
23 st. C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par
při 50 st. C nepřesahuje 110 kPa)
BARVA TISKAŘSKÁ, hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ     1210  3
TISKAŘSKÝCH BAREV (včetně ředidel a rozpouštědel
tiskařských barev), hořlavé (s bodem vzplanutí pod
23 st. C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par
při 50 st. C je vyšší než 175 kPa)
BARVA TISKAŘSKÁ, hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ     1210  3
TISKAŘSKÝCH BAREV (včetně ředidel a rozpouštědel
tiskařských barev), hořlavé (neviskozní)
BARVA TISKAŘSKÁ, hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ     1210  3
TISKAŘSKÝCH BAREV (včetně ředidel a rozpouštědel
tiskařských barev), hořlavé (tenze par při 50 st. C
nepřesahuje 110 kPa)
BARVA TISKAŘSKÁ, hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ     1210  3
TISKAŘSKÝCH BAREV (včetně ředidel nebo rozpouštědel
tiskařských barev), hořlavé (s bodem vzplanutí pod
23 st. C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par
při 50 st. C vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175
kPa)
BARVA TISKAŘSKÁ, hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ     1210  3
TISKAŘSKÝCH BAREV (včetně ředidel nebo rozpouštědel
tiskařských barev), hořlavé (tenze par při 50 st. C
vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)
BARVA TISKAŘSKÁ, hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ     1210  3
TISKAŘSKÝCH BAREV (včetně ředidel nebo rozpouštědel
tiskařských barev), hořlavé (tenze par při 50 st. C
vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)
BARVA TISKAŘSKÁ, hořlavá nebo PŘÍSLUŠENSTVÍ     1210  3
TISKAŘSKÝCH BAREV(včetně ředidel nebo rozpouštědel
tiskařských barev), hořlavé (tenze par při 50 st. C
vyšší než 175 kPa)
BARVIV0, KAPALNÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo POLOTOVAR   1602 6.1
BARVIV KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N.
BARVIV0, KAPALNÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo POLOTOVAR   1602 6.1
BARVIV KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N.
BARVIVO, KAPALNÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo POLOTOVAR   1602 6.1
BARVIV KAPALNÝ, JEDOVATÝ, J.N.
BARVIVO, TUHÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo POLOTOVAR    3143 6.1
BARVIV, TUHÝ, JEDOVATÝ, J.N.
BARVIVO, TUHÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo POLOTOVAR    3143 6.1
BARVIV, TUHÝ, JEDOVATÝ, J.N.
BARVIVO, TUHÉ, JEDOVATÉ, J.N. nebo POLOTOVAR    3143 6.1
BARVIV, TUHÝ, JEDOVATÝ, J.N.
BARVIVO, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLOTOVAR BARVIV, 3147  8
TUHÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.
BARVIVO, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLOTOVAR BARVIV, 3147  8
TUHÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.
BARVIVO, TUHÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. nebo POLOTOVAR BARVIV, 3147  8
TUHÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.
BARYUM                       1400 4.3
BATERIE LITHIOVÉ                  3090  9
BATERIE LITHIOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍCH nebo BATERIE 3091  9
LITHIOVÉ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍMI
BATERIE, OBSAHUJÍCÍ SODÍK nebo ČLÁNKY, OBSAHUJÍCÍ  3292 4.3
SODÍK
BAVLNA, VLHKÁ                    1365 4.2
BENZALDEHYD                     1990  9
BENZEN                       1114  3
BENZENSULFONYLCHLORID                2225  8
BENZIDIN                      1885 6.1
BENZÍN LAKOVÝ                    1300  3
BENZÍN LAKOVÝ                    1300  3
BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY       1203  3
BENZOÁT RTUŤNATÝ                  1631 6.1
BENZOCHINON                     2587 6.1
BENZONITRIL                     2224 6.1
BENZOTRIFLUORID                   2338  3
BENZOTRICHLORID                   2226  8
BENZOYLCHLORID                   1736  8
BENZYLBROMID                    1737 6.1
BENZYLDIMETHYLAMIN                 2619  8
BENZYLCHLORFORMIÁT (benzylchlorkarbonát)      1739  8
BENZYLCHLORID                    1738 6.1
BENZYLIDENCHLORID                  1886 6.1
BENZYLJODID                     2653 6.1
BERYLLIUM, PRÁŠEK                  1567 6.1
BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIEN, STABILIZOVANÝ (2,5-  2251  3
NORBORNADIEN, STABILIZOVANÝ)
BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ nebo TERFENYLY  3151  9
POLYHALOGENOVANÉ, KAP ALNÉ
BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ nebo TERFENYLY   3152  9
POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ
BIFENYLY POLYCHLOROVANÉ               2315  9
BIS-(2-CHLOROISOPROPYL)-ETHER            2490 6.1
BLESKOVICE, ohebná                 0065  1
BLESKOVICE, ohebná                 0289  1
BLESKOVICE, s kovovým pláštěm            0102  1
BLESKOVICE, s kovovým pláštěm            0290  1
BLESKOVICE, S MALÝM ÚČINKEM, s kovovým pláštěm   0104  1
BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhavinovou náloží     0369  1
BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhavinovou náloží     0286  1
BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhavinovou náloží     0287  1
BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhavou nebo výmetnou   0370  1
náložkou
BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhavou nebo výmetnou   0371  1
náložkou
BOJOVÉ HLAVICE, TORPÉDO s trhavinovou náloží    0221  1
BOMBY MLŽNÉ, DÝMOVNICE, NEVÝBUŠNÉ, obsahující    2028  8
žíravou kapalnou látku, bez zapalovačů
BOMBY, S HOŘLAVOU KAPALINOU, s trhavinovou náloží  0399  1
BOMBY, S HOŘLAVOU KAPALINOU, s trhavinovou náloží  0400  1
BOMBY, s trhavinovou náloží             0033  1
BOMBY, s trhavinovou náloží             0034  1
BOMBY, s trhavinovou náloží             0035  1
BOMBY, s trhavinovou náloží             0291  1
BOMBY, ZÁBLESKOVÉ                  0037  1
BOMBY, ZÁBLESKOVÉ                  0038  1
BOMBY, ZÁBLESKOVÉ                  0039  1
BOMBY, ZÁBLESKOVÉ                  0299  1
BORNEOL                       1312 4.1
BROM nebo BROM, ROZTOK               1744  8
BROMACETON                     1569 6.1
BROMACETYLBROMID                  2513  8
BROMBENZEN                     2514  3
BROMBENZYLKYANID, KAPALNÝ              1694 6.1
BROMBENZYLKYANID, KAPALNÝ              1694 6.1
BROMCHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ     1974  2
PROSTŘEDEK R 12B1)
BROMCHLORMETHAN                   1887 6.1
BROMIČNAN BARNATÝ                  2719 5.1
BROMIČNAN DRASELNÝ                 1484 5.1
BROMIČNAN HOŘEČNATÝ                 1473 5.1
BROMIČNAN SODNÝ                   1494 5.1
BROMIČNAN ZINEČNATÝ                 2469 5.1
BROMIČNANY ANORGANICKÉ, J.N.            1450 5.1
BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.     3213 5.1
BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.     3213 5.1
BROMID ARZENITÝ                   1555 6.1
BROMID BORITÝ                    2692  8
BROMID FOSFOREČNÝ                  2691  8
BROMID FOSFORITÝ                  1808  8
BROMID FOSFORYLU (OXYBROMID FOSFOREČNÝ)       1939  8
BROMID FOSFORYLU, ROZTAVENÝ             2576  8
BROMID HLINITÝ, BEZVODÝ               1725  8
BROMID HLINITÝ, ROZTOK               2580  8
BROMIDY RTUTI                    1634 6.1
BROMKYAN                      1889 6.1
BROMMETHAN (METHYLBROMID) s nejvýše 2% chlorpikrinu 1062  2
BROMMETHYLPROPANY                  2342  3
BROMOFORM                      2515 6.1
BROMOVODÍK, BEZVODÝ                 1048  2
BROMPROPANY                     2344  3
BROMPROPANY                     2344  3
BROMTRIFLUORETHYLEN                 2419  2
BROMTRIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADÍCÍ PROSTŘEDEK R 1009  2
13B1)
BRUCIN                       1570 6.1
BUTAN                        1011  2
BUTANDION                      2346  3
BUTANOLY                      1120  3
BUTANOLY                      1120  3
BUTANTHIOL (butylmerkaptan)             2347  3
BUTENY, SMĚS nebo 1-BUTEN nebo 2-BUTEN cis nebo 2- 1012  2
BUTEN trans
BUTIN-1,4-DIOL                   2716 6.1
BUTYLACETÁTY                    1123  3
BUTYLACETÁTY                    1123  3
BUTYLAKRYLÁTY, STABILIZOVANÉ            2348  3
BUTYLBENZENY                    2709  3
BUTYLFOSFÁT                     1718  8
BUTYLMETHYLETHER                  2350  3
BUTYLMETHYLETHER, TERCIÁRNÍ             2398  3
BUTYLNITRITY                    2351  3
BUTYLNITRITY                    2351  3
BUTYLPROPIONÁTY                   1914  3
BUTYLTOLUENY                    2667 6.1
BUTYLTRICHLORSILAN                 1747  8
BUTYLVINYLETHER, STABILIZOVANÝ           2352  3
BUTYRALDEHYD                    1129  3
BUTYRALDOXIM                    2840  3
BUTYRONITRIL                    2411  3
BUTYRYLCHLORID                   2353  3
CELULOID (v blocích, tyčích, deskách, trubkách   2000 4.1
atd.) vyjma odpadu
CELULOID, ODPAD                   2002 4.2
CER, desky, ingoty, tyče              1333 4.1
CER, třísky nebo krupice              3078 4.3
CESIUM                       1407 4.3
CYKLOBUTAN                     2601  2
CYKLOBUTYLCHLORFORMIÁT (cyklobutylchlorkarbonát)  2744 6.1
CYKLOHEPTAN                     2241  3
CYKLOHEPTATRIEN                   2603  3
CYKLOHEPTEN                     2242  3
CYKLOHEXAN                     1145  3
CYKLOHEXANON                    1915  3
CYKLOHEXEN                     2256  3
CYKLOHEXENYLTRICHLORSILAN              1762  8
CYKLOHEXYLACETÁT                  2243  3
CYKLOHEXYLAMIN                   2357  8
CYKLOHEXYLISOKYANÁT                 2488 6.1
CYKLOHEXYLMERKAPTAN (cyklohexanthiol)        3054  3
CYKLOHEXYLTRICHLORSILAN               1763  8
CYKLOOKTADIENY                   2520  3
CYKLOOKTATETRAEN                  2358  3
CYKLOPENTAN                     1146  3
CYKLOPENTANOL                    2244  3
CYKLOPENTANON                    2245  3
CYKLOPENTEN                     2246  3
CYKLOPROPAN                     1027  2
CYKLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (HMX), (OKTOGEN),  0226  1
NAVLHČENÝ s nejméně 15 hm. - % vody
CYKLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (OKTOGEN), (HMX),  0484  1
ZNECITLIVĚNÝ
CYKLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYKLONIT, HEXOGEN,   0072  1
RDX), NAVLHČENÝ, nejméně 15 % hm. vody
CYKLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN(CYKLONIT), (HEXOGEN),  0391  1
(RDX), VE SMĚSI S CYKLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMINEM
(HMX), (OKTOGEN), NAVLHČENÝ, s nejméně 15 % hm.
vody nebo ZNECITLIVĚNÝ, s nejméně 10 % hm.
flegmatizačního prostředku
CYKLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN(CYKLONIT), (HEXOGEN),  0483  1
(RDX), ZNECITLIVĚNÝ
DEFLAGRUJÍCÍ KOVOVÉ SOLI AROMATICKÝCH        0132  1
NITROSLOUČENIN, J.N.
DEHTY KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu a olejů,  1999  3
živice a ředěné živice
DEHTY KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu a olejů,  1999  3
živice a ředěné živice (s bodem vzplanutí pod 23
st. C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50
st. C nepřesahuje 110 kPa)
DEHTY KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu a olejů,  1999  3
živice a ředěné živice (s bodem vzplanutí pod 23
st. C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50
st. C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175
kPa)
DEHTY KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu a olejů,  1999  3
živice a ředěné živice (s bodem vzplanutí pod 23
st. C a viskozitou dle 2.2.3.1.4) (tenze par při 50
st. C je vyšší než 175 kPa)
DEHTY KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu a olejů,  1999  3
živice a ředěné živice (tenze par při 50 st. C je
vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)
DEHTY KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu a olejů,  1999  3
živice a ředěné živice (tenze par při 50 st. C
nepřesahuje 110 kPa)
DEKABORAN                      1868 4.1
DEKAHYDRONAFTALEN                  1147  3
DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRUDUKTY ROPNÉ, J.N.   1268  3
DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRUDUKTY ROPNÉ, J.N.   1268  3
(tenze par při 50 st. C je vyšší než 110 kPa, ale
nepřesahuje 175 kPa)
DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRUDUKTY ROPNÉ, J.N.   1268  3
(tenze par při 50 st. C je vyšší než 110 kPa, ale
nepřesahuje 175 kPa)
DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRUDUKTY ROPNÉ, J.N.   1268  3
(tenze par při 50 st. C je vyšší než 175 kPa)
DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. nebo PRUDUKTY ROPNÉ, J.N.   1268  3
(tenze par při 50 st. C nepřesahuje 175 kPa)
DEUTERIUM, STLAČENÉ                 1957  2
DIACETONALKOHOL                   1148  3
DIACETONALKOHOL                   1148  3
DIAGNOSTICKÉ VZORKY                 3373 6.2
DIALLYLAMIN                     2359  3
DIALLYLETHER                    2360  3
DIAZONITROFENOL, NAVLHČENÝ nejméně 40 % hm. vody  0074  1
nebo směsi alkohol/voda
DIBENZYLDICHLORSILAN                2434  8
DIBORAN                       1911  2
DIBROMDIFLUORMETHAN                 1941  9
DIBROMCHLORPROPANY                 2872 6.1
DIBROMCHLORPROPANY                 2872 6.1
DIBROMMETHAN                    2664 6.1
DIBUTYLAMINOETHANOL                 2873 6.1
DIBUTYLETHERY                    1149  3
DICYKLOHEXYLAMIN                  2565  8
DICYKLOHEXYLAMONIUMNITRIT              2687 4.1
DICYKLOPENTADIEN                  2048  3
DIETHOXYMETHAN                   2373  3
DIETHYLAMIN                     1154  3
DIETHYLAMINOETHANOL                 2686  8
DIETHYLBENZEN                    2049  3
DIETHYLDICHLORSILAN                 1767  8
DIETHYLENGLYKOLDINITRÁT, ZNECITLIVĚNÝ, nejméně 25 % 0075  1
hm. netěkavého, ve vodě nerozpustného,
flegmatizačního prostředku
DIETHYLENTRIAMIN                  2079  8
DIETHYLETHER                    1155  3
DIETHYLETHERÁT FLUORIDU BORITÉHO          2604  8
DIETHYLKARBONÁT                   2366  3
DIETHYLKETON                    1156  3
DIETHYLSULFÁT                    1594 6.1
DIETHYLSULFID                    2375  3
DIETHYLTHIOFOSFORYLCHLORID             2751  8
DIETHYLZINEK                    1366 4.2
DIFENYLAMINOCHLORARZIN               1698 6.1
DIFENYLDICHLORSILAN                 1769  8
DIFENYLCHLORARZIN, KAPALNÝ             1699 6.1
DIFENYLCHLORARZIN, TUHÝ               1699 6.1
DIFENYLMAGNESIUM                  2005 4.2
DIFENYLMETHYLBROMID                 1770  8
DIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 32) 3252  2
DIHYDRID TITANU                   1871 4.1
DIHYDROGENFOSFIT OLOVNATÝ              2989 4.1
DIHYDROGENFOSFIT OLOVNATÝ              2989 4.1
DICHLORACETYLCHLORID                1765  8
DICHLORANILÍNY, KAPALNÉ               1590 6.1
DICHLORANILÍNY, TUHÉ                1590 6.1
DICHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK 1028  2
R 12)
DICHLORDIFLUORMETHAN A 1,1-DIFLUORETHAN, AZEOTROPIC 2602  2
MIXTURE s cca 74% dichlordifluormethanu (PLYN JAKO
CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 500)
DICHLORDIMETHYLETHER, SYMETRICKÝ          2249 6.1 přeprava
                                zakázána

DICHLORFENYLFOSFIN (FENYLFOSFODICHLORID)      2798  8
DICHLORFENYLISOKYANÁTY               2250 6.1
DICHLORFENYLTRICHLORSILAN              1766  8
DICHLORFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1029  2
21)
DICHLORMETHAN                    1593 6.1
DICHLORPENTANY                   1152  3
DICHLORPROPENY                   2047  3
DICHLORPROPENY                   2047  3
DICHLORSILAN                    2189  2
DIISOBUTYLAMIN                   2361  3
DIISOBUTYLEN. ISOMERNÍ SLOUČENINY          2050  3
DIISOBUTYLKETON                   1157  3
DIISOOKTYLFOSFÁT                  1902  8
DIISOPROPYLAMIN                   1158  3
DIISOPROPYLETHER                  1159  3
DIKETEN, STABILIZOVANÝ               2521 6.1
DIKYAN                       1026  2
DIKYANOMĚĎNAN DRASELNÝ               1679 6.1
DIKYANOMĚĎNAN SODNÝ, ROZTOK             2317 6.1
DIKYANOMĚĎNAN SODNÝ, TUHÝ              2316 6.1
DIMETHYLAMIN, BEZVODÝ                1032  2
DIMETHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK             1160  3
DIMETHYLAMINOACETONITRIL              2378  3
DIMETHYLCYKLOHEXANY                 2263  3
DIMETHYLDIETHOXYSILAN                2380  3
DIMETHYLDICHLORSILAN                1162  3
DIMETHYLDIOXANY                   2707  3
DIMETHYLDIOXANY                   2707  3
DIMETHYLDISULFID                  2381  3
DIMETHYLETHER                    1033  2
DIMETHYLETHERÁT FLUORIDU BORITÉHO          2965 4.3
DIMETHYLHYDRAZIN SYMETRICKÝ             2382 6.1
DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMETRICKÝ            1163 6.1
DIMETHYLKARBAMOYLCHLORID              2262  8
DIMETHYLKARBONÁT                  1161  3
DIMETHYL-N-PROPYLAMIN                2266  3
DIMETHYLSULFÁT                   1595 6.1
DIMETHYLSULFID                   1164  3
DIMETHYLTHIOFOSFORYLCHLORID             2267 6.1
DIMETHYLZINEK                    1370 4.2
DI-n-AMYLAMIN                    2841  3
DI-n-BUTYLAMIN                   2248  8
DINITRÁT ISOSORBITOLU, SMĚS s nejméně 60% laktózy, 2907 4.1
mannosy, škrobu nebo hydrogenfosforečnanu
vápenatého
DINITROANILÍNY                   1596 6.1
DINITROBENZEN                    0406  1
DINITROBENZENY, KAPALNÉ               1597 6.1
DINITROBENZENY, TUHÉ                1597 6.1
DINITROFENOL, NAVLHČENÝ s nejméně 15 % hm. vody   1320 4.1
DINITROFENOL, ROZTOK                1599 6.1
DINITROFENOL, ROZTOK                1599 6.1
DINITROFENOL,suchý nebo s méně než 15 hm. - % vody 0076  1
DINITROFENOLÁTY alkalických kovů, suché nebo    0077  1
navlhčené méně než 15 hm. - % vody
DINITROFENOLÁTY, NAVLHČENÉ s nejméně 15 % hm. vody 1321 4.1
DINITROGLYKOLURIL (DINGU)              0489  1
DINITRO-o-KRESOL                  1598 6.1
DINITRO-o-KRESOLÁT SODNÝ, NAVLČENÝ s nejméně 10%  3369 4.1
hm. vody
DINITRO-o-KRESOLÁT SODNÝ, NAVLHČENÝ s nejméně 15 % 1348 4.1
hm. vody
DINITRO-ORTHO-KRESOLÁT SODNÝ, suchý nebo navlhčený 0234  1
méně než 15 hm. - % vody
DINITRORESORCIN,suchý nebo s méně než 15 hm. - %  0078  1
vody
DINITRORESORCINOL, NAVLHČENÝ s nejméně 15 % hm.vody 1322 4.1
DINITROTOLUENY, KAPALNÉ               2038 6.1
DINITROTOLUENY, ROZTAVENÉ              1600 6.1
DINITROTOLUENY, TUHÉ                2038 6.1
DI-n-PROPYLAMIN                   2383  3
DI-n-PROPYLETHER                  2384  3
DIOXAN                       1165  3
DIOXID THIOMOČOVINY                 3341 4.2
DIOXID THIOMOČOVINY                 3341 4.2
DIOXOLAN                      1166  3
DIPENTEN                      2052  3
DIPIKRYLSULFID, NAVLHČENÝ, s nejméně 10 % hm. vody 2852 4.1
DIPROPYLKETON                    2710  3
DISPERZE ALKALICKÝCH KOVŮ nebo DISPERZE KOVŮ    1391 4.3
ALKALICKÝCH ZEMIN
DITHIONIČITAN DRASELNÝ               1929 4.2
DITHIONIČITAN SODNÝ                 1384 4.2
DITHIONIČITAN VÁPENATÝ               1923 4.2
DITHIONIČITAN ZINEČNATÝ               1931  9
DIVINYLETHER, STABILIZOVANÝ             1167  3
DODECYLTRICHLORSILAN                1771  8
DRASLÍK                       2257 4.3
DUSIČNAN AMONNÝ, EMULZE nebo SUSPENZE nebo GEL,   3375 5.1
meziprodukt při výrobě trhavin, kapalný
DUSIČNAN AMONNÝ, EMULZE nebo SUSPENZE nebo GEL,   3375 5.1
meziprodukt při výrobě trhavin, tuhý
DUSIČNAN AMONNÝ, KAPALNÝ (horký koncentrovaný    2426 5.1
roztok) v koncentrací vyšší než 80%, ale
nepřesahující 93%
DUSIČNAN AMONNÝ, s nejvýše 0,2% celkového množství 1942 5.1
hořlavých látek, včetně organických látek
počítaných jako ekvivalentní uhlík a prostý
ostatních přísad
DUSIČNAN AMONNÝ, s více než 0,2 % hořlavých     0222  1
látek,včetně všech organických látek započítaných
jako uhlík, s vyloučením všech jiných látek
DUSIČNAN BARNATÝ                  1446 5.1
DUSIČNAN BERYLLNATÝ                 2464 5.1
DUSIČNAN CESNÝ                   1451 5.1
DUSIČNAN DIDYMIA                  1465 5.1
DUSIČNAN DRASELNÝ                  1486 5.1
DUSIČNAN DRASELNÝ A DUSITAN SODNÝ, SMĚS       1487 5.1
DUSIČNAN GUANIDINU                 1467 5.1
DUSIČNAN HLINITÝ                  1438 5.1
DUSIČNAN HOŘEČNATÝ                 1474 5.1
DUSIČNAN CHROMITÝ                  2720 5.1
DUSIČNAN LITHNÝ                   2722 5.1
DUSIČNAN MANGANATÝ                 2724 5.1
DUSIČNAN MOČOVINY, navlhčený s nejméně 10% hm. vody 3370 4.1
DUSIČNAN MOČOVINY, NAVLHČENÝ s nejméně 20 % hm.   1357 4.1
vody
DUSIČNAN NIKELNATÝ                 2725 5.1
DUSIČNAN OLOVNATÝ                  1469 5.1
DUSIČNAN RTUŤNATÝ                  1625 6.1
DUSIČNAN RTUŤNÝ                   1627 6.1
DUSIČNAN SODNÝ                   1498 5.1
DUSIČNAN SODNÝ A DUSIČNAN DRASELNÝ, SMĚS      1499 5.1
DUSIČNAN STRONTNATÝ                 1507 5.1
DUSIČNAN STŘÍBRNÝ                  1493 5.1
DUSIČNAN THALLNÝ                  2727 6.1
DUSIČNAN VÁPENATÝ                  1454 5.1
DUSIČNAN ZINEČNATÝ                 1514 5.1
DUSIČNAN ZIRKONIČITÝ                2728 5.1
DUSIČNAN ŽELEZITÝ                  1466 5.1
DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, J.N.            1477 5.1
DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, J.N.            1477 5.1
DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.     3218 5.1
DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.     3218 5.1
DUSÍK, HLUBOCE ZCHLAZENÝ KAPALNÝ          1977  2
DUSÍK, STLAČENÝ                   1066  2
DUSITAN DRASELNÝ                  1488 5.1
DUSITAN NIKELNATÝ                  2726 5.1
DUSITAN SODNÝ                    1500 5.1
DUSITAN ZINEČNATOAMONNÝ               1512 5.1
DUSITANY, ANORGANICKÉ, J.N.             2627 5.1
DUSITANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.      3219 5.1
DUSITANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.      3219 5.1
DVOJCHROMAN AMONNÝ                 1439 5.1
ELEKTROLYT ALKALICKÝ PRO AKUMULÁTORY        2797  8
EPIBROMHYDRIN                    2558 6.1
EPICHLORHYDRIN                   2023 6.1
ESTERY, J.N.                    3272  3
ESTERY, J.N.                    3272  3
ETHAN                        1035  2
ETHAN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ          1961  2
ETHANOL (ETHYLALKOHOL) nebo ETHANOL, ROZTOK     1170  3
(ETHYLALKOHOL, ROZTOK)
ETHANOL (ETHYLALKOHOL) nebo ETHANOL, ROZTOK     1170  3
(ETHYLALKOHOL, ROZTOK)
ETHANOLAMIN nebo ETHANOLAMIN, ROZTOK        2491  8
ETHANTHIOL (ethylmerkaptan)             2363  3
ETHERY, J.N.                    3271  3
ETHERY, J.N.                    3271  3
ETHYL-2-CHLORPROPIONÁT               2935  3
ETHYLACETÁT                     1173  3
ETHYLACETYLÉN, STABILIZOVANÝ            2452  2
ETHYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ             1917  3
ETHYLAMIN                      1036  2
ETHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK, obsahující nejméně 50%,  2270  3
ale nejvýše 70% ethylaminu
ETHYLAMYLKETON                   2271  3
ETHYLBENZEN                     1175  3
ETHYLBROMACETÁT                   1603 6.1
ETHYLBROMID                     1891 6.1
ETHYLBUTYLETHER                   1179  3
ETHYLBUTYRÁT                    1180  3
ETHYLDICHLORARZIN                  1892 6.1
ETHYLDICHLORSILAN                  1183 4.3
ETHYLEN                       1962  2
ETHYLEN, ACETYLEN A PROPYLEN, SMĚS, HLUBOCE     3138  2
ZCHLAZENÁ, KAPALNÁ obsahující nejméně 71.5%
ethylenu, nejvíce 22.5% acetylenu a nejvíce 6%
propylenu
ETHYLEN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ. KAPALNÝ         1038  2
ETHYLENDIAMIN                    1604  8
ETHYLENDIBROMID                   1605 6.1
ETHYLENDICHLORID                  1184  3
ETHYLENGLYKOLDIETHYLETHER              1153  3
ETHYLENGLYKOLDIETHYLETHER              1153  3
ETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHER             1171  3
ETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHERACETÁT          1172  3
ETHYLENGLYKOLMONOMETHYLETHER            1188  3
ETHYLENGLYKOLMONOMETHYLETHERACETÁT         1189  3
ETHYLENCHLORHYDRIN                 1135 6.1
ETHYLENIMIN, STABILIZOVANÝ             1185 6.1
ETHYLENOXID                     1040  2
ETHYLENOXID A DICHLORDIFLUORMETHAN, SMĚS s nejvýše 3070  2
12.5% ethylenoxidu
ETHYLENOXID A CHLORTETRAFLUORETHAN, SMĚS, s nejvýše 3297  2
8,8% ethylenoxidu
ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS s více než 87%  3300  2
ethylenoxidu
ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS s více než 9%,  1041  2
ale nejvýše 87% ethylenoxidu
ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS, obsahující    1952  2
nejvýše 9% ethylenoxidu
ETHYLENOXID A PENTAFLUORETHAN, SMĚS, s nejvýše 7,9% 3298  2
ethylenoxidu
ETHYLENOXID A PROPYLENOXID, SMĚS s nejvýše 30%   2983  3
ethylenoxidu
ETHYLENOXID A TETRAFLUORETHAN, SMĚS, s nejvýše 5,6% 3299  2
ethylenoxidu
ETHYLENOXID S DUSÍKEM až do nejvýše přípustného   1040  2
celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50 st. C
ETHYLFENYLDICHLORSILAN               2435  8
ETHYLFORMIÁT                    1190  3
ETHYLCHLORACETÁT                  1181 6.1
ETHYLCHLORFORMIÁT                  1182 6.1
ETHYLCHLORTHIOFORMIÁT (ethylchlorthiokarbonát)   2826  8
ETHYLISOBUTYRÁT                   2385  3
ETHYLISOKYANÁT                   2481  3
ETHYLKROTONÁT                    1862  3
ETHYLLAKTÁT                     1192  3
ETHYLMETHAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ           2277  3
ETHYLMETHYLETHER                  1039  2
ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON)         1193  3
ETHYLNITRIT, ROZTOK                 1194  3
ETHYLORTHOFORMIÁT                  2524  3
ETHYLOXALÁT                     2525 6.1
ETHYLPROPIONÁT                   1195  3
ETHYLPROPYLETHER                  2615  3
ETHYLTRICHLORSILAN                 1196  3
EXTRAKTY AROMATICKÉ, KAPALNÉ (neviskozní)      1169  3
EXTRAKTY AROMATICKÉ, KAPALNÉ (s bodem vzplanutí pod 1169  3
23 st. C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par
při 50 st. C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje
175 kPa)
EXTRAKTY AROMATICKÉ, KAPALNÉ (s bodem vzplanutí pod 1169  3
23 st. C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par
při 50 st. C je vyšší než 175 kPa)
EXTRAKTY AROMATICKÉ, KAPALNÉ (s bodem vzplanutí pod 1169  3
23 st. C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par
při 50 st. C nepřesahuje 110 kPa)
EXTRAKTY AROMATICKÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50 st. 1169  3
C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)
EXTRAKTY AROMATICKÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50 st. 1169  3
C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)
EXTRAKTY AROMATICKÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50 st. 1169  3
C je vyšší než 175 kPa)
EXTRAKTY AROMATICKÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50 st. 1169  3
C nepřesahuje 110 kPa)
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (neviskozní)       1197  3
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (s bodem vzplanutí pod 23 1197  3
st. C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par při
50 st. C je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175
kPa)
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (s bodem vzplanutí pod 23 1197  3
st. C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par při
50 st. C je vyšší než 175 kPa)
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (s bodem vzplanutí pod 23 1197  3
st. C a viskozitou podle 2.2.3.1.4) (tenze par při
50 st. C nepřesahuje 110 kPa)
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50 st. C  1197  3
je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50 st. C  1197  3
je vyšší než 110 kPa, ale nepřesahuje 175 kPa)
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50 st. C  1197  3
je vyšší než 175 kPa)
EXTRAKTY CHUŤOVÉ, KAPALNÉ (tenze par při 50 st. C  1197  3
nepřesahuje 110 kPa)
FENACYLBROMID                    2645 6.1
FENETIDINY (ETHOXYANILÍNY)             2311 6.1
FENOL, ROZTAVENÝ                  2312 6.1
FENOL, ROZTOK                    2821 6.1
FENOL, ROZTOK                    2821 6.1
FENOL, TUHÝ                     1671 6.1
FENYLACETONITRIL, KAPALNÝ              2470 6.1
FENYLACETYLCHLORID                 2577  8
FENYLENDIAMINY (o-,m-,p-)              1673 6.1
FENYLHYDRAZIN                    2572 6.1
FENYLCHLORFORMIÁT (fenylchlorkarbonát)       2746 6.1
FENYLISOKYANÁT                   2487 6.1
FENYLKARBYLAMINCHLORID               1672 6.1
FENYLMERKURIACETÁT                 1674 6.1
FENYLMERKURIHYDROXID                1894 6.1
FENYLMERKURINITRÁT                 1895 6.1
FENYLTHIOFOSFORYLDICHLORID             2799  8
FENYLTRICHLORSILAN                 1804  8
FERROCER                      1323 4.1
FERROSILICIUM (slitina) s nejméně 30 % hm., ale   1408 4.3
méně než 90 % hm. křemíku
FILMY NA BÁZI NITROCELULÓZY, želatinované      1324 4.1
FILTRY MEMBRÁNOVÉ Z NITROCELULÓZY          3270 4.1
FLUOR, STLAČENÝ                   1045  2
FLUORACETÁT DRASELNÝ                2628 6.1
FLUORACETÁT SODNÝ                  2629 6.1
FLUORANILINY                    2941 6.1
FLUORBENZEN                     2387  3
FLUORETHAN (ETHYLFLUORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ    2453  2
PROSTŘEDEK R 161)
FLUORID AMONNÝ                   2505 6.1
FLUORID ANTIMONIČNÝ                 1732  8
FLUORID BORITÝ                   1008  2
FLUORID BORITÝ / KYSELINA OCTOVÁ, KOMPLEX      1742  8
FLUORID BORITÝ / KYSELINA PROPIONOVÁ, KOMPLEX    1743  8
FLUORID BORITÝ, DIHYDRÁT              2851  8
FLUORID BROMIČNÝ                  1745 5.1
FLUORID BROMITÝ                   1746 5.1
FLUORID DRASELNÝ                  1812 6.1
FLUORID DUSITÝ                   2451  2
FLUORID FOSFOREČNÝ                 2198  2
FLUORID CHLOREČNÝ (CHLORPENTAFLUORID)        2548  2
FLUORID CHLORITÝ (CHLORTRIFLUORID)         1749  2
FLUORID CHROMITÝ, ROZTOK              1757  8
FLUORID CHROMITÝ, ROZTOK              1757  8
FLUORID CHROMITÝ, TUHÝ               1756  8
FLUORID JODIČNÝ                   2495 5.1
FLUORID KARBONYLU (KARBONYLFLUORID)         2417  2
FLUORID KŘEMIČITÝ                  1859  2
FLUORID KYSLÍKU, STLAČENÝ              2190  2
FLUORID SELENOVÝ                  2194  2
FLUORID SÍROVÝ                   1080  2
FLUORID SIŘIČITÝ                  2418  2
FLUORID SODNÝ                    1690 6.1
FLUORID SULFURYLU (SULFURYLCHLORID)         2191  2
FLUORID TELUROVÝ                  2195  2
FLUORID WOLFRAMOVÝ                 2196  2
FLUORMETHAN (METHYLFLUORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ   2454  2
PROSTŘEDEK R 41)
FLUOROVODÍK, BEZVODÝ                1052  8
FLUORTOLUENY                    2388  3
FORMALDEHYD, ROZTOK, HOŘLAVÝ            1198  3
FORMALDEHYD, ROZTOK, obsahující nejméně 25%     2209  8
formaldehydu
FOSFID DRASELNÝ                   2012 4.3
FOSFID HLINITÝ                   1397 4.3
FOSFID HOŘEČNATO-HLINITÝ              1419 4.3
FOSFID HOŘEČNATÝ                  2011 4.3
FOSFID SODNÝ                    1432 4.3
FOSFID STRONTNATÝ                  2013 4.3
FOSFID VÁPENATÝ                   1360 4.3
FOSFID ZINEČNATÝ                  1714 4.3
FOSFIDY CÍNU                    1433 4.3
FOSFOR, AMORFNÍ                   1338 4.1
FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, POD VODOU nebo V ROZTOKU  1381 4.2
FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, SUCHÝ           1381 4.2
FOSFOR, BÍLÝ, ROZTAVENÝ               2447 4.2
FOSFOROVODÍK (FOSFIN)                2199  2
FOSFORTRISULFID, neobsahující žlutý ani bílý fosfor 1343 4.1
FOSGEN                       1076  2
FTALANHYDRID, obsahující více než 0,05%       2214  8
maleinanhydridu
FULMINÁT RTUŤNATÝ, NAVLHČENÝ nejméně 20 % hm. vody 0135  1
nebo směsi alkohol/voda
FUMARYLCHLORID                   1780  8
FURALDEHYDY                     1199 6.1
FURAN                        2389  3
FURFURYLALKOHOL                   2874 6.1
FURFURYLAMIN                    2526  3
GALLIUM                       2803  8
GENERÁTOR KYSLÍKOVÝ, CHEMICKÝ            3356 5.1
GERMANOVODÍK (GERMAN)                2192  2
GLUKONÁT RTUŤNATÝ                  1637 6.1
GLYCIDALDEHYD                    2622  3
GRANÁTY, CVIČNÉ, ruční nebo do zbraní        0318  1
GRANÁTY, CVIČNÉ, ruční nebo puškové         0110  1
GRANÁTY, CVIČNÉ, ruční nebo puškové         0372  1
GRANÁTY, CVIČNÉ, ruční nebo puškové         0452  1
GRANÁTY, ruční nebo puškové, s trhavinovou náloží  0284  1
GRANÁTY, ruční nebo puškové, s trhavinovou náloží  0285  1
GRANÁTY, ruční nebo puškové, s trhavinovou náloží  0292  1
GRANÁTY, ruční nebo puškové, s trhavinovou náloží  0293  1
GRANULÁTY HOŘČÍKU, POTAŽENÉ, velikost částic    2950 4.3
nejméně 149 mikrometrů
GUANYL-4-NITROSO-AMINOGUANYLI-TETRAZEN, NAVLHČENÝ  0114  1
nejméně 40 % hm. vody nebo směsi alkohol/voda
GUANYLNITROSOAMINOGUANYLIDEN-HYDRAZIN, NAVLHČENÝ  0113  1
nejméně 30 % hm. vody
Hadry znečištěné olejem               1856 4.2  není
                                předmětem
                                pro ADR
HELIUM, HLUBOCE ZCHLAZENÉ, KAPALNÉ         1963  2
HELIUM, STLAČENÉ                  1046  2
HEPTAFLUORPROPAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R  3296  2
227)
HEPTANY                       1206  3
HEXADECYLTRICHLORSILAN               1781  8
HEXADIEN                      2458  3
HEXAETHYLTETRAFOSFÁT                1611 6.1
HEXAETHYLTETRAFOSFÁT A STLAČENÝ PLYN, SMĚS     1612  2
HEXAFLUORACETON                   2420  2
HEXAFLUORACETON, HYDRÁT               2552 6.1
HEXAFLUORETHAN, (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R  2193  2
116)
HEXAFLUOROKŘEMIČITAN AMONNÝ             2854 6.1
HEXAFLUOROKŘEMIČITAN DRASELNÝ            2655 6.1
HEXAFLUOROKŘEMIČITAN HOŘEČNATÝ           2853 6.1
HEXAFLUOROKŘEMIČITAN SODNÝ             2674 6.1
HEXAFLUOROKŘEMIČITAN ZINEČNATÝ           2855 6.1
HEXAFLUOROKŘEMIČITANY, J.N.             2856 6.1
HEXAFLUORPROPYLEN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1858  2
1216)
HEXACHLORACETON                   2661 6.1
HEXACHLORBENZEN                   2729 6.1
HEXACHLORBUTADIEN                  2279 6.1
HEXACHLORCYKLOPENTADIEN               2646 6.1
HEXACHLOROFEN                    2875 6.1
HEXALDEHYD                     1207  3
HEXAMETHYLENDIAMIN, ROZTOK             1783  8
HEXAMETHYLENDIAMIN, ROZTOK             1783  8
HEXAMETHYLENDIAMIN, TUHÝ              2280  8
HEXAMETHYLENDIISOKYANÁT               2281 6.1
HEXAMETHYLENIMIN                  2493  3
HEXAMETHYLENTETRAMIN                1328 4.1
HEXANITRODIFENYLAMIN (DIPIKRYLAMIN),(HEXYL)     0079  1
HEXANITROSTILBEN                  0392  1
HEXANOLY                      2282  3
HEXANY                       1208  3
HEXOLIT (HEXOTOL), suchý nebo s méně než 15 hm. - % 0118  1
vody
HEXOTONAL                      0393  1
HEXYLTRICHLORSILAN                 1784  8
HLINITAN SODNÝ, ROZTOK               1819  8
HLINITAN SODNÝ, ROZTOK               1819  8
HLINITAN SODNÝ, TUHÝ                2812  8  není
                                předmětem
                                pro ADR

HNOJIVA OBSAHUJÍCÍ DUSIČNAN AMONNÝ         2067 5.1
Hnojiva obsahující dusičnan amonný, stejnoměrné   2071  9  není
směsi dusíku/fosforečnanu, dusíku/potaše nebo         předmětem
dusíku/fosforečnanu/potaše, obsahující nejvíce 70%       pro ADR
dusičnanu amonného a nejvíce 0,4% celkového
hořlavého/organického materiálu, vypočteno na
uhlík, nebo obsahující nejvíce 45% dusičnanu
amonného a bez omezení hořlavého materiálu
HNOJIVO V ROZTOKU s volným čpavkem         1043  2
HOŘČÍK nebo SLITINY HOŘČÍKU s více než 50% hořčíku 1869 4.1
jako hrudky, třísky nebo pásky
HYDRAZIN, BEZVODÝ                  2029  8
HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK s nejvýše 37 % hm. hydrazinu 3293 6.1
HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK, obsahující více než 37 %  2030  8
hm. hydrazinu
HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK, obsahující více než 37 %  2030  8
hm. hydrazinu
HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK, obsahující více než 37 %  2030  8
hm. hydrazinu
HYDRID HLINITÝ                   2463 4.3
HYDRID HOŘEČNATÝ                  2010 4.3
HYDRID LITHNÝ                    1414 4.3
HYDRID LITHNÝ, ROZTAVENÝ A ZTUHLÝ          2805 4.3
HYDRID SODNÝ                    1427 4.3
HYDRID VÁPENATÝ                   1404 4.3
HYDRID ZIRKONIA                   1437 4.1
HYDRIDY KOVŮ, HOŘLAVÉ, J.N.             3182 4.1
HYDRIDY KOVŮ, HOŘLAVÉ, J.N.             3182 4.1
HYDRIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.        1409 4.3
HYDRIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N.        1409 4.3
HYDROGENFLUORID AMONNÝ, ROZTOK           2817  8
HYDROGENFLUORID AMONNÝ, ROZTOK           2817  8
HYDROGENFLUORID AMONNÝ, TUHÝ            1727  8
HYDROGENFLUORID DRASELNÝ              1811  8
HYDROGENFLUORID SODNÝ                2439  8
HYDROGENFLUORIDY, J.N.               1740  8
HYDROGENFLUORIDY, J.N.               1740  8
HYDROGENSÍRAN AMONNÝ                2506  8
HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ               2509  8
HYDROGENSIŘIČITANY, VODNÝ ROZTOK, J.N.       2693  8
HYDROGENSULFÁTY, VODNÝ ROZTOK            2837  8
HYDROGENSULFÁTY, VODNÝ ROZTOK            2837  8
HYDROGENSULFID SODNÝ s méně než 25% krystalové vody 2318 4.2
HYDROGENSULFID SODNÝ, obsahující nejméně 25%    2949  8
krystalové vody
HYDROCHINON                     2662 6.1
HYDROCHLORID 4-CHLOR-o-TOLUIDINU          1579 6.1
HYDROCHLORID ANILÍNU                1548 6.1
HYDROCHLORID NIKOTINU, kapalný nebo HYDROCHLORID  1656 6.1
NIKOTINU, ROZTOK
HYDROCHLORID NIKOTINU, tuhý             1656 6.1
HYDROXID CESNÝ                   2682  8
HYDROXID CESNÝ, ROZTOK               2681  8
HYDROXID CESNÝ, ROZTOK               2681  8
HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK              1814  8
HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK              1814  8
HYDROXID DRASELNÝ, TUHÝ               1813  8
HYDROXID LITHNÝ                   2679  8
HYDROXID LITHNÝ, MONOHYDRÁT             2680  8
HYDROXID LITHNÝ, ROZTOK               2679  8
HYDROXID RUBIDNÝ                  2678  8
HYDROXID RUBIDNÝ, ROZTOK              2677  8
HYDROXID RUBIDNÝ, ROZTOK              2677  8
HYDROXID SODNÝ, ROZTOK               1824  8
HYDROXID SODNÝ, ROZTOK               1824  8
HYDROXID SODNÝ, TUHÝ                1823  8
HYDROXYLAMINSULFÁT                 2865  8
CHINOLIN                      2656 6.1
CHLADÍRENSKÉ STROJE s hořlavým, nejedovatým,    3358  2
zkapalněným plynem
CHLÓR                        1017  2
CHLORACETOFENON                   1697 6.1
CHLORACETON, STABILIZOVANÝ             1695 6.1
CHLORACETONITRIL                  2668 6.1
CHLORACETYLCHLORID                 1752 6.1
CHLORAL, BEZVODÝ, STABILIZOVANÝ           2075 6.1
CHLORANILÍNY, KAPALNÉ                2019 6.1
CHLORANILÍNY, TUHÉ                 2018 6.1
CHLORANIZIDINY                   2233 6.1
CHLORBENZEN                     1134  3
CHLORBENZOTRIFLUORIDY                2234  3
CHLORBENZYLCHLORIDY                 2235 6.1
CHLORBUTANY                     1127  3
CHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1018  2
22)
CHLORDIFLUORMETHAN A CHLORPENTAFLUORETHAN, SMĚS s  1973  2
konstantním bodem varu s cca 49%
chlortrifluormethanu (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK
R 502)
CHLORDINITROBENZENY, KAPALNÉ            1577 6.1
CHLORDINITROBENZENY, TUHÉ              1577 6.1
CHLOREČNAN BARNATÝ                 1445 5.1
CHLOREČNAN DRASELNÝ                 1485 5.1
CHLOREČNAN DRASELNÝ, VODNÝ ROZTOK          2427 5.1
CHLOREČNAN DRASELNÝ, VODNÝ ROZTOK          2427 5.1
CHLOREČNAN HOŘEČNATÝ                2723 5.1
CHLOREČNAN MĚĎNATÝ                 2721 5.1
CHLOREČNAN SODNÝ                  1495 5.1
CHLOREČNAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK           2428 5.1
CHLOREČNAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK           2428 5.1
CHLOREČNAN STRONTNATÝ                1506 5.1
CHLOREČNAN THALLNÝ                 2573 5.1
CHLOREČNAN VÁPENATÝ                 1452 5.1
CHLOREČNAN VÁPENATÝ, VODNÝ ROZTOK          2429 5.1
CHLOREČNAN VÁPENATÝ, VODNÝ ROZTOK          2429 5.1
CHLOREČNAN ZINEČNATÝ                1513 5.1
CHLOREČNANY A BORITANY, SMĚS            1458 5.1
CHLOREČNANY A BORITANY, SMĚS            1458 5.1
CHLOREČNANY A CHLORID HOŘEČNATÝ, SMĚS        1459 5.1
CHLOREČNANY A CHLORID HOŘEČNATÝ, SMĚS        1459 5.1
CHLOREČNANY ANORGANICKÉ, J.N.            1461 5.1
CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.    3210 5.1
CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N.    3210 5.1
CHLORETHAN (ETHYLCHLORID)              1037  2
CHLORFENOLÁTY, KAPALNÉ nebo FENOLÁTY, KAPALNÉ    2904  8
CHLORFENOLÁTY, TUHÉ nebo FENOLÁTY, TUHÉ       2905  8
CHLORFENOLY, KAPALNÉ                2021 6.1
CHLORFENOLY, TUHÉ                  2020 6.1
CHLORFENYLTRICHLORSILAN               1753  8
CHLORFORMIÁTY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J.N.   2742 6.1
CHLORFORMIÁTY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, J.N.        3277 6.1
CHLORID ANTIMONIČNÝ, KAPALNÝ            1730  8
CHLORID ANTIMONIČNÝ, ROZTOK             1731  8
CHLORID ANTIMONIČNÝ, ROZTOK             1731  8
CHLORID ANTIMONITÝ                 1733  8
CHLORID ARZENITÝ                  1560 6.1
CHLORID BORITÝ                   1741  2
CHLORID BROMU (BROMCHLORID)             2901  2
CHLORID CÍNIČITÝ, BEZVODÝ              1827  8
CHLORID CÍNIČITÝ, PENTAHYDRÁT            2440  8
CHLORID FOSFOREČNÝ                 1806  8
CHLORID FOSFORITÝ                  1809 6.1
CHLORID FOSFORYLU (OXYCHLORID FOSFOREČNÝ)      1810  8
CHLORID HLINITÝ, BEZVODÝ              1726  8
CHLORID HLINITÝ, ROZTOK               2581  8
CHLORID CHROMYLU (CHROMYLCHLORID)          1758  8
CHLORID MĚĎNATÝ                   2802  8
CHLORID MOLYBDENIČNÝ                2508  8
CHLORID NITROSYLU                  1069  2
CHLORID RTUŤNATO-AMONNÝ               1630 6.1
CHLORID RTUŤNATÝ                  1624 6.1
CHLORID SELENYLU (OXYCHLORID SELENIČITÝ)      2879  8
CHLORID SULFURYLU                  1834  8
CHLORID THIOFOSFORYLU