Obsah dokumentu

Vydáno: 3. 12. 2003

 

Zákon č. 442/2003 Sb.

změna zákona o barvení a značkování uhlovodíkových paliv a maziv


Schválený 3. 12. 2003 Účinný od 19. 12. 2003 do 31. 12. 9999

 
 
 

Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.; Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.; OZNAČOVÁNÍ PŮVODU ZBOŽÍ.; Ostatní ústřední orgány státní správy.;

442/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova "střední oleje uvedené v podpoložce celního sazebníku1a) 2710 00 59, těžké plynové oleje uvedené v podpoložkách celního sazebníku1a) 2710 00 66, 2710 00 67, 2710 00 68 a těžké topné oleje uvedené v podpoložkách celního sazebníku1a) 2710 00 74, 2710 00 76, 2710 00 77 a 2710 00 78" nahrazují slovy "střední oleje uvedené v podpoložce 2710 19 29 celního sazebníku, těžké plynové oleje uvedené v podpoložkách 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 celního sazebníku a těžké topné oleje uvedené v podpoložkách 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69 celního sazebníku". 2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "uvedené v podpoložkách celního sazebníku1a) 2710 00 81, 2710 00 83 a 2710 00 97" nahrazují slovy "uvedené v podpoložkách 2710 19 71, 2710 19 75 a 2710 19 99 celního sazebníku". 3. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "(2) Barvena a značkována nesmějí být, pokud v dalších ustanoveních zákona není stanoveno jinak, paliva a maziva, která mají vlastnosti uvedené v odstavci 1, jde-li o paliva a maziva uvedená ve zvláštním právním předpisu,1a) složky pro výrobu těch paliv a maziv, která se podle tohoto zákona nebarví a neznačkují, produkty pro specifické zpracování uvedené v podpoložkách 2710 19 11, 2710 19 31, 2710 19 51 a 2710 19 71 celního sazebníku a produkty pro chemické zpracování uvedené v podpoložkách 2710 19 15, 2710 19 35, 2710 19 55 a 2710 19 75 celního sazebníku. Za chemické zpracování nelze pokládat využití produktu jako složky pro výrobu paliv a maziv mísením. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhláškou seznam ropných výrobků, které nesmějí být barveny a značkovány, protože barvení a značkování je na závadu pro jejich použití. 1a) § 19 odst. 1 písm. c), d) a e) zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 255/2002 Sb.". 4. V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: "g) podpoložkou celního sazebníku se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků stanovených celním sazebníkem.". 5. V § 4 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "Posuzování se provádí formou certifikace podle zvláštního zákona.3)". Poznámka pod čarou č. 3) zní: "3) § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb.". 6. V § 4 odst. 4 se slova "nebo prohlášení o shodě" zrušují. 7. V § 5 odst. 3 písm. e) se slova "autorizovanou nebo" zrušují. 8. V § 8 odst. 2 se slovo "laboratoře" nahrazuje slovem "osoby6)". 9. V § 14 písm. g) se slova "autorizované státní zkušebně nebo akreditované laboratoři" nahrazují slovy "příslušné akreditované osobě". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.