Vydáno: 17. 12. 2003

 

Zákon č. 39/2004 Sb.

změna zákona o pojišťovnictví a některých dalších zákonů


Schválený 17. 12. 2003 Účinný od 1. 4. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Zprostředkovatel. Rozhodce.; Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.; Povolení k některým činnostem.; Správa na úseku MTZ a státních hmotných rezerv.; Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.; Podnikání a majetková účast zahraničních osob.;

39/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 278/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III zrušen Čl.IV zrušen ČÁST DRUHÁ Změna zákona o správních poplatcích Čl.V Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb., se mění takto: 1. V položce 64 písmeno b) zní: "b) Podání žádosti
-	o registraci pojišťovacího zprostředkovatele se základním 
 kvalifikačním stupněm odborné způsobilosti	          Kč 2 000,-
-	o registraci pojišťovacího zprostředkovatele se středním
 nebo vyšším kvalifikačním stupněm odborné způsobilosti	    Kč 10 000,-
-	o registraci samostatného likvidátora pojistných událostí   	Kč 10 000,-
-	o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně	       Kč 20 000,-
-	o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny	        Kč 20 000,-
-	o schválení záměru sloučení, splynutí, rozdělení 
 nebo přeměny pojišťovny nebo zajišťovny, nejedná-li se
 o rozdělení pojišťovny provozující souběžně
 životní a neživotní pojištění                 	Kč 20 000,-
-	o udělení souhlasu s jiným finančním umístěním 
 nebo o udělení souhlasu s tvorbou jiné rezervy	        Kč 5 000,-
-	o udělení předchozího souhlasu se změnou člena statutárního
 nebo dozorčího orgánu nebo osoby, která má vykonávat funkci 
 prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny,
 anebo pověřeného zástupce pobočky pojišťovny se sídlem 
 v jiném státě, než je stát Evropského hospodářského prostoru	 Kč 5 000,-".
2. V položce 64 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c)	Vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním 
  stupni odborné způsobilosti pojišťovacího 
  zprostředkovatele	                      Kč 1 000,-".
Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).
3. V položce 64 "Osvobození" se slova "podle písmene j)" nahrazují slovy "podle písmene k)". 4. V položce 64 "Zmocnění" se slova "podle písmene d)" nahrazují slovy "podle písmene e)". 5. V položce 64 "Poznámky" v bodu 2 se slova "podle písmene c)" nahrazují slovy "podle písmene d)".
Čl.VI Přechodné ustanovení Poplatky splatné přede dnem nabytí účinnosti se vybírají podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST TŘETÍ Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Čl.VII V § 8 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 11) zní: "(1) Pojištění lze sjednat pouze u pojišťovny, která je podle zvláštního právního předpisu11) oprávněna provozovat pojištění záruky. Pojistné podmínky pro povinné pojištění záruky je pojišťovna povinna předložit Ministerstvu financí na jeho vyžádání ke kontrole. Ministerstvo financí spolupracuje při kontrole pojistných podmínek pro pojištění záruky s ministerstvem. 11) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.". Poznámka pod čarou č. 12) se zrušuje. ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl.VIII Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 151/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 124/1998 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 438/2003 Sb., se mění takto: 1. V § 35 odst. 3 se za slovo "podle" vkládají slova "§ 35l odst. 2 nebo". 2. V § 35l odst. 1 větě první se slova "do konce roku 2002" nahrazují slovy "bez zbytečného odkladu". 3. V § 35l odst. 2 se číslo "2003" nahrazuje číslem "2004". 4. V § 35l se doplňuje odstavec 3, který zní: "(3) Podílníci otevřeného podílového fondu, který vznikl přeměnou z investičního fondu podle odstavce 1, neručí za případné závazky investičního fondu, které nebyly vypořádány do výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku nebo za závazky investičního fondu, které vznikly před touto přeměnou a objeví se v budoucnu. Za tyto závazky ručí investiční společnost, která přeměněný otevřený podílový fond obhospodařuje, a tyto závazky zahrne do majetku příslušného podílového fondu.". ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST Čl.IX Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení části čtvrté čl. VIII, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení, ustanovení části první čl. I § 5a až 5c, § 6c, § 7 odst. 1 věta druhá, § 7 odst. 2 až 4, § 8 odst. 4, § 10 odst. 2 až 7 a § 10 odst. 8 písm. c), § 13 odst. 9, § 21a, § 22 odst. 8, § 26 odst. 4, § 27 odst. 1 písm. e) a § 27 odst. 5 až 7, § 31 odst. 2 věta čtvrtá, § 32a, § 33 odst. 6 až 8, § 37 odst. 6, § 37a a 39b zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, a příloha č. 2 k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a bodu 3 a § 35a odst. 2 písm. d) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění tohoto zákona, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.