Vydáno: 4. 11. 2004

 

Zákon č. 586/2004 Sb.

o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím branného zákona


Schválený 4. 11. 2004 Účinný od 1. 1. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Branná povinnost.; Vojenská služba.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.; Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;

586/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) Změna: 234/2014 Sb. Změna: 320/2015 Sb. Změna: 250/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušen ČÁST TŘETÍ Změna zákona č. 128/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Čl.III V zákoně č. 128/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje. ČÁST ČTVRTÁ zrušena Čl.IV zrušen ČÁST PÁTÁ Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.V V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se část osmdesátá osmá zrušuje. ČÁST ŠESTÁ Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl.VI Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 13 odst. 1 se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 10) zrušuje. Dosavadní písmena g), h), i) a j) se označují jako písmena f), g), h) a i). 2. V § 13 odst. 3 se slova "písmeny i) a j)" nahrazují slovy "písmeny h) a i)". ČÁST SEDMÁ ÚČINNOST Čl.VII Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Gross v. r.