Vydáno: 15. 3. 2005

 

Vyhláška č. 129/2005 Sb.

změna sazebníku náhrad nákladů za úkony vykonávané ÚKZÚZ


Schválený 15. 3. 2005 Účinný od 1. 4. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Orgány státní zemědělské a veterinární správy a jejich pravomoci.; Rostlinná výroba.; Semenářství. Semena.; Zelinářství. Zelenina.; Ovocnářství. Ovoce.; Agrochemické zkoušení půd.; Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.; Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.; Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;

129/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 11 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 321/2004 Sb.: Čl.I Vyhláška č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, se mění takto: 1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a č. 1a zní: "(1) Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen "Ústav") v oblasti biologického zkoušení krmiv, doplňkových látek nebo jejich nového užití a v oblasti laboratorního zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů v rámci odborného dozoru nebo na vyžádání podle zvláštního právního předpisu1) se stanoví a) podle jednotlivých druhů zvířat, k jejichž krmení jsou krmiva nebo doplňkové látky určeny, a b) podle rozsahu odborných a zkušebních úkonů souvisejících s analýzou krmiv, doplňkových látek a premixů, a dále s testováním finálních hybridů prasat podle zvláštního právního předpisu.1a) 1) § 3 odst. 5, § 8 odst. 7 a 9 a § 17 odst. 1 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 a zákona č. 21/2004 Sb. 1a) § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb. Vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb. a vyhlášky č. 475/2004 Sb.". 2. Poznámka pod čarou č. 2 zní: "2) § 30 odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).". 3. Poznámka pod čarou č. 4 zní: "4) § 4 až 6 zákona č. 219/2003 Sb.". 4. V příloze č. 1 bod 1 se do tabulky za 5. řádek vkládá řádek, který zní:
+---------------------------------------------+------------------+
|"Prasata (finální hybridi) - od 30 do 100 kg |         |
|- celá skupina (100 ks)           |150 000 Kč".   |
+---------------------------------------------+------------------+
5. V příloze č. 1 v bodu 2 písm. a) se na konci tabulky doplňují řádky, které znějí:
+---------------------------------------------+------------------+
|"Stanovení metodou NIRS - jeden parametr   | 178 Kč     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Stanovení dalšího parametru metodou NIRS   |  58 Kč     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Polychlorované bifenyly (PCB) v tuku,    |         |
|7 kongenerů GC - /MS             |2 490 Kč     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Organochlorové pesticidy (OCP) v tuku,    |         |
|11 analytů - GC/MS              |2 524 Kč     |
+---------------------------------------------+------------------+
|DDT a jeho metabolity v tuku - GC/MS     |2 385 Kč     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Organochlorové pesticidy (OCP) v tuku,    |         |
|každý další analyt - GC/MS          | 939 Kč".    |
+---------------------------------------------+------------------+
6. V příloze č. 1 v bodu 2 písm. c) se na konci tabulky doplňují řádky, které znějí:
+---------------------------------------------+------------------+
|"Nifursol v premixech HPLC          |2 042 Kč     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Nifursol v KS HPLC              |1 422 Kč     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Vitamin D metodou HPLC - premix       |3 410 Kč     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Vitamin D metodou HPLC - sušené mléko    |3 321 Kč     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Avilamycin v premixech HPLC         |1 543 Kč     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Avilamycin v KS metodou HPLC         |2 072 Kč     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Nicarbazin v premixech HPLC         |1 799 Kč     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Nicarbazin v KS metodou HPLC         |1 799 Kč     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Halofuginon v premixech HPLC         |1 127 Kč".    |
+---------------------------------------------+------------------+
7. V příloze č. 1 v bodu 2 písm. f) se na konci tabulky doplňují řádky, které znějí:
+---------------------------------------------+------------------+
|"Polychlorované bifenyly (PCB),       |         |
|7 kongenerů - GC/MS             |2 542 Kč     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Rezidua mořících přípravků, 10 analytů    |1 556 Kč     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Rezidua mořících přípravků, každý další   |         |
|analyt                    | 228 Kč".    |
+---------------------------------------------+------------------+
8. V příloze č. 1 se v bodu 2 za písmeno j) doplňuje písmeno k), které včetně poznámky pod čarou zní:
"k) náklady za vykonávání funkce zpravodaje ve věci posouzení
  dokumentace doplňkových látek*)

+---------------------------------------------+------------------+
|Odborný a zkušební úkon           |Náklady (v Kč)  |
+---------------------------------------------+------------------+

+---------------------------------------------+------------------+
|Dokumentace doplňkových látek        | 800 Kč/hod   |
+---------------------------------------------+------------------+

  *) Článek 6 směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970
   o doplňkových  látkách  v  krmivech  a rozhodnutí Rady
   98/728/ES ze dne 14. prosince 1998 o systému poplatků
   Společenství v krmivářském odvětví.".
9. Příloha č. 2 zní: "1. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené se zkoušením odrůd a) Roční náklady na polní a skleníkové zkoušky a testy za pokusný dílec a odrůdu*)
---------------------------------------------------------------------
Plodina                 Roční    Roční náklady
                     náklady   na odrůdu
                     na pokusný  (v Kč)
                     dílec
                     (v Kč)
---------------------------------------------------------------------
slunečnice               1009
----------------------------------------------------
brambor                 735
----------------------------------------------------
cukrovka                 653
----------------------------------------------------
pšenice setá ozimá            520     20800
---------------------------------------------------------------------
řepka ozimá               546
----------------------------------------------------
ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito   520
ozimé
----------------------------------------------------
ječmen jarní               425     16700
---------------------------------------------------------------------
kukuřice siláž              905
----------------------------------------------------
kukuřice zrno              881     13400
---------------------------------------------------------------------
řepa krmná                735
----------------------------------------------------
mák                   705
----------------------------------------------------
kapusta krmná, tuřín           678
----------------------------------------------------
len přadný                623
----------------------------------------------------
hrách polní, sója            456
----------------------------------------------------
bojínek luční, jetel luční, vojtěška   446
----------------------------------------------------
oves setý, pšenice setá jarní      430     10700
---------------------------------------------------------------------
řepice ozimá               546
----------------------------------------------------
konopí seté               540
----------------------------------------------------
peluška ozimá, vikev ozimá        495
----------------------------------------------------
peluška jarní              456
----------------------------------------------------
řepka jarní               452
---------------------------------------------------------------------
lipnice luční              446
----------------------------------------------------
len olejný                435
----------------------------------------------------
oves nahý, tritikale jarní        430
----------------------------------------------------
druhy užité jako meziplodiny       333     7900
---------------------------------------------------------------------
chmel                  1952     7800
---------------------------------------------------------------------
réva vinná moštová           1559     7000
---------------------------------------------------------------------
réva vinná stolní            1124
----------------------------------------------------
pšenice tvrdá, pšenice špalda      520
----------------------------------------------------
vikev jarní, lupina žlutá, lupina    456
úzkolistá, lupina bílá, bob polní
----------------------------------------------------
svazenka, řepice jarní, ředkev olejná  452
----------------------------------------------------
kmín, vičenec, tolice dětelová,     446
šťírovník růžkatý, jetel švédský, jetel
plazivý, jetel nachový, jetel perský,
jetel alexandrijský, světlice barvířská,
sveřep samužníkovitý, sveřep sitecký,
lipnice roční, lipnice hajní, lipnice
bahenní, lipnice obecná, lipnice luční,
srha laločnatá, psineček psí, psineček
tenký, psineček veliký, psineček
výběžkatý, psárka luční, ovsík vyvýšený,
lesknice vodní, kostřava rákosovitá,
kostřava ovčí, kostřava luční, kostřava
červená, jílek mnohokvětý, jílek
vytrvalý, jílek hybridní, bojínek
cibulkatý, trojštět žlutavý, festulolium
----------------------------------------------------
čirok                  430
----------------------------------------------------
hořčice bílá, hořčice černá, hořčice   402      6600
sareptská
---------------------------------------------------------------------

 *) Součástí zkoušek užitné hodnoty některých druhů jsou chemické
  a technologické rozbory a speciální testy, jejichž náklady
  uhradí žadatel samostatně.
b) Roční náklady na polní a skleníkové zkoušky a testy na pokusný dílec a odrůdu - zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti
---------------------------------------------------------------------
Plodina                  Roční    Roční náklady
                     náklady   na odrůdu
                     na pokusný  (v Kč)
                     dílec
                     (v Kč)
---------------------------------------------------------------------
chmel                   1046     4180
----------------------------------------------------
slivoň, třešeň              2270
----------------------------------------------------
broskvoň, jabloň, meruňka, ořešák     2187
----------------------------------------------------
hrušeň, myrobalán             2105
----------------------------------------------------
višeň                   1835
----------------------------------------------------
mandloň                  1505     4170
---------------------------------------------------------------------
kukuřice - hybridní, slunečnice -     626     3070
hybridní
---------------------------------------------------------------------
broskvoň, hrušeň, jabloň, mandloň,    1328     2730
meruňka, myrobalán, slivoň, třešeň -
podnože
---------------------------------------------------------------------
jahodník                 1440
----------------------------------------------------
jetel plazivý               432
----------------------------------------------------
maliník, rybíz černý, rybíz červený,   1245     2590
rybíz bílý
---------------------------------------------------------------------
réva vinná                1209     2420
----------------------------------------------------
řepka - hybridní             1050
----------------------------------------------------
pšenice - hybridní, žito - hybridní    871     2310
---------------------------------------------------------------------
kukuřice, slunečnice           626     2050
----------------------------------------------------
hrách polní, hrách zahradní, sója, vikev 1062
jarní, vikev ozimá
----------------------------------------------------
brambor                  1060
----------------------------------------------------
hořčice bílá, hořčice černá, hořčice   1050
sareptská, ředkev olejná, řepice, řepka
jarní, řepka ozimá
----------------------------------------------------
rajče rychlené              1035
----------------------------------------------------
cibule jarní, cibule ozimá, cibule zimní, 994
česnek jarní, česnek ozimý, meloun
cukrový, meloun vodní, okurka rychlená,
okurka nakladačka, rajče polní, šalotka
----------------------------------------------------
paprika                  953
----------------------------------------------------
řepa salátová, cukrovka, řepa krmná    933
----------------------------------------------------
pór, fazol obecný, fazol šarlatový    882
----------------------------------------------------
brokolice, kapusta hlávková, kapusta   877
krmná, kapusta růžičková, květák, zelí
hlávkové, zelí pekingské, zelí čínské
----------------------------------------------------
ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenice setá 871
- jarní, pšenice setá - ozimá, pšenice
špalda, pšenice tvrdá, žito, tritikale
----------------------------------------------------
lilek, bob polní, bob zahradní      841
----------------------------------------------------
mangold, tuřín, vodnice          826
----------------------------------------------------
salát                   821
----------------------------------------------------
celer bulvový, mrkev, pastiňák, petržel  812
kořenová
----------------------------------------------------
angrešt                  810
----------------------------------------------------
lupina bílá, lupina žlutá, lupina     807
úzkolistá
----------------------------------------------------
oves setý                 788
----------------------------------------------------
kedluben, kadeřávek            770
----------------------------------------------------
mák                    717
----------------------------------------------------
celer naťový, ředkev setá, ředkvička   714
----------------------------------------------------
špenát                  683
----------------------------------------------------
pažitka                  647
---------------------------------------------------------------------
kmín                   626
----------------------------------------------------
lnička setá                592
----------------------------------------------------
len                    580
----------------------------------------------------
čekanka salátová, endivie, čekanka    576
průmyslová, petržel naťová
----------------------------------------------------
astra čínská, fenykl, gloxynie, jiřinka  546
proměnlivá, lilie, mečík, měsíček
lékařský, pelargonie páskatá, řepík
lékařský, světlice barvířská, tulipán
----------------------------------------------------
medyněk vlnatý, svazenka         521
----------------------------------------------------
vojtěška                 482
----------------------------------------------------
řebříček                 464
----------------------------------------------------
bojínek cibulkatý, bojínek luční,     448
festulolium, jílek hybridní, jílek
mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava
červená, kostřava luční, kostřava
rákosovitá, kostřava ovčí, lesknice
vodní, ovsík vyvýšený, poháňka hřebenitá,
psárka luční, psineček psí, psineček
tenký, psineček veliký, psineček
výběžkatý, srha laločnatá, sveřep
samužníkovitý,sveřep sitecký
----------------------------------------------------
pískavice řecké seno           446
----------------------------------------------------
čočka                   423
----------------------------------------------------
lipnice bahenní, lipnice hajní, lipnice  420
luční, lipnice obecná, lipnice roční
----------------------------------------------------
jetel alexandrijský, jetel luční, jetel  407      1540
perský, jetel švédský, trojštět žlutavý,
úročník bolhoj
---------------------------------------------------------------------
c) Roční náklady za technologické rozbory, speciální testy a zkoušky za odrůdu
-----------------------------------------------------------
Plodina            Za technologický rozbor (Kč)
-----------------------------------------------------------
bob polní           1090

brambor            3810

hořčice bílá         3420

hrách polní (včetně pelušky) 2900

kmín             1490

kukuřice silážní       4950

kukuřice zrnová        1400

len olejný          3900

mák              2610

oves             940

pšenice            7420

řepka - meziplodina      2900

řepka olejná         6210

slunečnice          3900

sója             1450

tritikale           1350

žito             730
-----------------------------------------------------------
2. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu trvalých kultur
---------------------------------------------------------------------------
                              Minimální
Odborný a zkušební úkon            Sazba/ha   sazba
                       (Kč)     (za plochy
                              menší než 1 ha)
                              (Kč)
---------------------------------------------------------------------------
Uznávání množitelského porostu a       1 310    655
rozmnožovacího materiálu ovocných druhů
---------------------------------------------------------------------------
Uznávání množitelského porostu a       1 160    580
rozmnožovacího materiálu révy vinné
---------------------------------------------------------------------------
Uznávání množitelského porostu a       380     190
rozmnožovacího materiálu chmele
---------------------------------------------------------------------------
3. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ostatních druhů a skupin druhů pěstovaných rostlin a) přehlídky porostů
------------------------------------------------------------
 Odborný a zkušební úkon              Náklady
                          (v Kč)
------------------------------------------------------------
 Obiloviny, luskoviny, olejniny a přadné
 rostliny, semenné okopaniny (sazečky a
 semenice), jeteloviny, jednoleté pícniny a trávy
 Při výměře porostu:obilovin do 20 ha, ostatní do
 10 ha
 1. přehlídka                   330
 každá další přehlídka               200
 kontrolní přehlídka                330
------------------------------------------------------------
 Při výměře porostu: obiloviny nad 20 ha, ostatní
 nad 10 ha                     430
 1. přehlídka
 každá další přehlídka               230
 kontrolní přehlídka                430
------------------------------------------------------------
 Přehlídka množitelského porostu řepky- hybridní
 odrůdy                      330
 1. přehlídka                   430
 2. přehlídka                   200
 3. přehlídka                   330
 kontrolní přehlídka
------------------------------------------------------------
 Kukuřice
 1. přehlídka                   330
 2. přehlídka                   400
 3. a 4. přehlídka                 300
 kontrolní přehlídka                330
------------------------------------------------------------
 Brambory při výměře porostu do 2 ha
 1. přehlídka                   330
 2. přehlídka                   230
 3. přehlídka                   160
 kontrolní přehlídka                330
------------------------------------------------------------
 Brambory při výměře porostu nad 2 ha
 1. přehlídka                   430
 2. přehlídka                   230
 3. přehlídka                   200
 kontrolní přehlídka                430
------------------------------------------------------------
 Zeleniny, jahodník měsíční
 1. přehlídka                   260
 každá další přehlídka               160
 kontrolní přehlídka                260
------------------------------------------------------------
b) vzorkování
------------------------------------------------------------
 Odborný a zkušební úkon              Náklady
                          (v Kč)
------------------------------------------------------------
 Vzorkování osiva ve skladu
 Obiloviny vč. kukuřice, luskoviny         150
 Olejniny, jeteloviny, semenné okopaniny,     120
 jednoleté pícniny
 Trávy (vyjma trav se špatnou sypavostí a směsí)  180
 Trávy se špatnou sypavostí a směsi        200
 Zeleniny, jahodník měsíční            100
 Vzorkování pomocí automatického vzorkovadla    80
------------------------------------------------------------
 Vzorkování sadby
 sadby brambor (110 hlíz = 1 vzorek)
 z porostu                     240
 z hromad                     100
 z obalů (pytle, ohradové palety apod.)      150
 sadby česneku a sazečky cibule
 z hromad                     100
 z obalů                      150
------------------------------------------------------------
c) laboratorní zkoušení*)
------------------------------------------------------------
 Odborný a zkušební úkon              Náklady
                          (v Kč)
------------------------------------------------------------
 Obiloviny, luskoviny
 čistota                     76
 klíčivost (400 semen)              207
------------------------------------------------------------
 Olejniny a přadné rostliny, semenné okopaniny
 vyjma řep
 čistota                     124
 klíčivost (400 semen)              243
------------------------------------------------------------
 Jeteloviny, jednoleté pícniny a velkosemenné
 trávy
 čistota                     186
 klíčivost (400 semen)              243
------------------------------------------------------------
 Drobnosemenné trávy
 čistota                     186
 klíčivost (400 semen)              243
------------------------------------------------------------
 Trávy se špatnou sypavostí
 čistota                     235
 klíčivost (400 semen)              243
------------------------------------------------------------
 Řepy
 čistota                     186
 klíčivost (400 semen)              194
 jednoklíčkovost                 243
------------------------------------------------------------
 Zeleniny, květiny, léčivky velkosemenné,
 jahodník měsíční
 čistota                     124
 klíčivost (400 semen)              243
------------------------------------------------------------
 Ovocné dřeviny
 čistota a TTC test ovocných dřevin (peckoviny  350
 - kromě broskve)
 čistota a TTC test ovocných dřevin - broskev   370
 čistota a TTC test ovocných dřevin (jádroviny)  330
------------------------------------------------------------
 Směsi (druhové)
 travní a jetelotravní do 5 položek
  čistota                    235
  klíčivost (400 semen)             270

 travní a jetelotravní 6-10 položek
  čistota                    235
  klíčivost (400 semen)             290

 travní a jetelotravní 10 a více položek     235
  čistota                    396
  klíčivost (400 semen)
------------------------------------------------------------
 ostatní směsi                  186
  čistota                    290
  klíčivost (400 semen)
------------------------------------------------------------
 Zkoušení přírodního osiva nebo osiva s vysokým  97/hod
 podílem příměsí se účtuje dle skutečně
 spotřebovaného času
------------------------------------------------------------
 Další zkoušky a úkony
 Příjem vzorku a příprava               34
 HTS                          31
 Vlhkost osiva                     63
------------------------------------------------------------
 Konduktivita                     600
 TTC                          137
------------------------------------------------------------
 Velikostní třídění                  73
 Mikroreliéfová zkouška                183
 Stanovení příměsi semen s odlišnou ploiditou     780
------------------------------------------------------------
 Chladový test u kukuřice               193
 Rozlišení hybridů kukuřice prosvěcováním       60
------------------------------------------------------------
 Fluorescenční zkouška - příměs odrůd (druhů) - bez  60
 naklíčení                       146
 Fluorescenční zkouška - příměs odrůd (druhů) - s
 naklíčením
------------------------------------------------------------
 Choroby a škůdci
 Jednoduchá přímá metoda identifikace choroby a    137
 škůdce
 Identifikace zrnokazů v luskovinách         98
 Identifikace zrnokazů v pelušce           138
 Roztoči - včetně identifikace            171
 Háďátka                       464
 Stanovení patogenních hub kultivací ve vlhké     371
 komůrce
 Stanovení patogenních hub na agarové půdě      948
 Stanovení snětí rodu Tilletia - mikroskopicky    723
 Stanovení sněti prašné (Ustilago) - EMBRYO TEST   1945
 Stanovení Septoria nodorum fluorescencí       452
 Stanovení Helminthosporium sp.            279
------------------------------------------------------------
 Mechanický rozbor sadby
 česnek                        200
 cibule sazečka                    200
 brambory                       240
------------------------------------------------------------
*) Při opakování laboratorní zkoušky se navíc připočítává sazba za
  tuto zkoušku.
d) elektroforéza
------------------------------------------------------------
 Plodina                       Náklady
                          (v Kč)
------------------------------------------------------------
 ječmen - čistota partie               5717
 ječmen - pravost odrůdy               572
 pšenice, tritikale, kukuřice - čistota partie    5715
 pšenice, tritikale, kukuřice - pravost odrůdy    572
 hrách, sója - čistota partie            6610
 hrách, sója - pravost odrůdy             661
 jílek - čistota partie               6659
 jílek - pravost odrůdy                666
------------------------------------------------------------
e) TRÁVY - Rozdělení podle velikosti a sypavosti semen pro účtování zkušebních nákladů
-------------------------------------------------------------------
 Český název        Velkosemenné Drobnosemenné Semena
              druhy    druhy     špatně se
                            sypající
-------------------------------------------------------------------
 Bojínek cibulkatý            X

 Bojínek luční              X

 Jílek hybridní       X

 Jílek mnohokvětý      X

 Jílek vytrvalý       X

 Kostřava červená                    X

 Kostřava luční       X

 Kostřava ovčí                     X

 Kostřava rákosovitá    X

 Lesknice menší              X

 Lesknice rákosovitá           X

 Lesknice vodní              X

 Lipnice bahenní             X

 Lipnice hajní              X

 Lipnice luční              X

 Lipnice obecná              X

 Lipnice roční              X

 Lipnice smáčknutá            X

 Medyněk vlnatý                     X

 Metlice trsnatá             X

 Ovsík vyvýšený                     X

 Poháňka hřebenitá            X

 Psárka luční                      X

 Psineček veliký             X

 Psineček psí               X

 Psineček tenký              X

 Psineček výběžkatý            X

 Pýr hřebenitý       X

 Srha hajní                       X

 Srha laločnatá                     X

 Sveřep samužníkovitý    X

 Sveřep sitecký       X

 Tomka vonná                      X

 Trojštět žlutavý                    X

 Troskut prstnatý             X

 Jílek mnohokvětý x     X
 kostřava rákosovitá

 Jílek mnohokvětý x     X
 kostřava luční
-------------------------------------------------------------------
f) vegetační zkoušky
-------------------------------------------------------------------
 Plodina                       Náklady
                           (v Kč)
-------------------------------------------------------------------
 brambory, obiloviny, luskoviny, olejniny a přadné  970
 rostliny

 jeteloviny, trávy, semenné okopaniny a zeleniny z  970
 přímého výsevu zeleniny předpěstované nebo     1100
 rychlené
-------------------------------------------------------------------
g) úřední dozor
-------------------------------------------------------------------
 Odborný a zkušební úkon               Náklady
                           (v Kč)
-------------------------------------------------------------------
 Úřední plombování a návěskování osiva a sadby a
 systému OECD, ISTA, popř. dozor nad plombováním a
 návěskováním
-------------------------------------------------------------------
 za partii osiva baleného v pytlích (popř. kombinace 300
 obalů) - v počtu více než 30 ks
-------------------------------------------------------------------
 za partii osiva baleného v jiných obalech než    170
 pytlích (popř. kombinace obalů) - v počtu do 30 ks
-------------------------------------------------------------------
  za 1 ks návěsky včetně potisku požadovaných údajů  1
-------------------------------------------------------------------
  za 1 ks návěsky z neroztržitelného papíru včetně  2
  potisku požadovaných údajů
-------------------------------------------------------------------
 Úřední dozor nad znovuuzavíráním obalů a
 přenávěskováním
 účtuje dle skutečně spotřebovaného času       170 /hod.
-------------------------------------------------------------------
h) vydání dokladů na osivo a sadbu
-------------------------------------------------------------------
 Odborný a zkušební úkon               Náklady
                           (v Kč)
-------------------------------------------------------------------
 Vydání dokladu
 množitelský porost                 50
 osivo                        50
 sadba                        50
 opis dokladu                    100
-------------------------------------------------------------------
 Certifikace osiva a sadby ISTA a OECD
-------------------------------------------------------------------
 Certifikace ISTA
 vystavení certifikátu               110
 tiskopis certifikátu                50
 vystavení duplikátu                100
-------------------------------------------------------------------
 Certifikace OECD
  vystavení certifikátu              1100
  vystavení duplikátu                100
-------------------------------------------------------------------
 Odrůdový certifikát
  vystavení certifikátu               50
  vystavení duplikátu                100
-------------------------------------------------------------------
i) statistiky, výpisy, podávání informací faxem
-------------------------------------------------------------------
 Odborný a zkušební úkon               Náklady
                           (v Kč)
-------------------------------------------------------------------
 Statistiky, výpisy z evidence
 za provedení úkonu                 100
 za 1 stranu podané informace             10
-------------------------------------------------------------------
 Podávání informací faxem
 za 1 přenesenou stranu při 5 a méně řádcích      7
 za 1 přenesenou stranu při více než 5 řádcích    10
-------------------------------------------------------------------
j) pověřování osob
-------------------------------------------------------------------
 Odborný a zkušební úkon               Náklady
                           (v Kč)
-------------------------------------------------------------------
 Vstupní audit a první uzavření smlouvy - hodinová  170/hod
 sazba
-------------------------------------------------------------------
 Pravidelný roční dozor, kruhové testy        1000
-------------------------------------------------------------------
4. Výše náhrad nákladů za ostatní odborné a zkušební úkony prováděné v souvislosti se zkoušením odrůd pro registraci a s řízením o udělení ochranných práv, s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu a) úprava materiálu pro analýzu a hodnocení odrůd*)
-------------------------------------------------------------------
 Odborný a zkušební úkon               Náklady
                           (v Kč)
-------------------------------------------------------------------
 Příprava zrnin                   69
 Příprava zel. hmot                 135
 Příprava čerstvých hmot a olejnin          64
-------------------------------------------------------------------
b) analytické parametry*)
-------------------------------------------------------------------
 Odborný a zkušební úkon               Náklady
                           (v Kč)
-------------------------------------------------------------------
 Mokrý lepek                     85

 Bobtnání                       53

 SDS - test (sediment test)              73

 Číslo poklesu (Falling number)            73

 Sušina                        37

 RMT - Rapid mix test               1 406

 Vaznost mouky                    475

 Stanovení popele                   72

 Sedimentační test (Zeleny)             110

 Stanovení obsahu tuku                255

 Jodové číslo                    146

 Stanovení metodou NIRS - jeden parametr       178

 Stanovení dalšího parametru metodou NIRS       58

 Betakaroten                     381

 Organické kyseliny                 135

 Glukosinoláty GC                  844

 GSL extrakce metanolem metodou HPLC        1 406

 Mastné kyseliny (příprava methylesterů-       578
 transesterifikační metoda)

 Mastné kyseliny (příprava methylesterů-BF3 metoda) 887

 Stanovení obsahu antinutričních látek        589

 Vitamin C                      254

 Stanovení obsahu tříslovin             770

 Tanin-kvalita                    145

 Vařivost hrachu finometricky            106

 Velikost škrobových zrn brambor           600

 Stanovení obsahu vlákniny (Hennenberg-Stohmann)   210

 Celulosa                      177

 Stanovení obsahu škrobu polarimetricky - kukuřice  241

 Cukr - po hydrolýze                 182

 Vosk na semenech                  186

 Stanovení glykoalkaloidů v bramborách        849

 Stanovení inulinu polarimetricky          239

 Cukr - bez hydrolýzy (monosacharidy)        167

 Hypericin                      597

 Řepík - třísloviny                 496

 Silice-kvantita                   230

 Silice chromatograficky               552

 Kmín - karvon                    187

 Hořké látky dle Wollmera              805

 Morfin GC                      499

 Antracen                      635

 Stanovení základní složky              300

 Instrumentální stanovení základní složky      500

 Instrumentální stanovení stopového množství    2 300
 organické látky
-------------------------------------------------------------------
c) imunologické testace*)
-------------------------------------------------------------------
 Odborný a zkušební úkon               Náklady
                           (v Kč)
-------------------------------------------------------------------
 Skleníková zkouška sadby brambor; 1 vzorek (110    330
 hlíz)
-------------------------------------------------------------------
 Skleníková zkouška sadby brambor - vizuální
 posouzení (1 vzorek; 110 hlíz)             106
-------------------------------------------------------------------
 Skleníková zkouška sadby brambor - odběr vzorku pro
 ELISA (90 rostlin)                   59
-------------------------------------------------------------------
 Příprava vzorku, brambory, 1 vzorek (90 rostlin)    259
-------------------------------------------------------------------
 Příprava vzorku, trvalé kultury, 45 vzorků       314
-------------------------------------------------------------------
 ELISA - 45 vzorků / 1 mikrodestička/1virus      3 144
-------------------------------------------------------------------
 Brambory - PZ včetně ELISA; 1 vzorek (110 hlíz);   3 299
 5 virů
-------------------------------------------------------------------
 Brambory - PZ s vizuálním posouzením; 1 vzorek (110  903
 hlíz)
-------------------------------------------------------------------
 ELISA - viry brambor z listů; 1 vzorek, 500 testů/  2 651
 5 virů
-------------------------------------------------------------------
 ELISA - brambory, 100 testů / 1 virus (bez ceny    328
 protilátek)
-------------------------------------------------------------------
 Polní zkouška                     179
-------------------------------------------------------------------
 Stanovení přítomnosti GMO (1 transgen)        3 800
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
*) Náhrady uvedené pod písmeny a) až c) odpovídají jednomu úkonu
  (tj. jednomu stanovení). Pokud  se vzhledem k okolnostem
  požaduje více paralelních  stanovení, je výsledná náhrada
  násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro
  jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku
  snížit až o 30 %.".
10. V příloze č. 3 bod 1 zní: "1. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné v rámci přezkoušení vlastností hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů biologickými zkouškami a testy a) náhrady nákladů za biologické zkoušky prováděné na poli, ve skleníku či hale*)
-----------------------------------------------------------------
 Způsob a doba provádění odborných a          Náklady
 zkušebních úkonů                    (v Kč)
-----------------------------------------------------------------
 Obilovina - zkouška na poli - probíhající 1 rok    5 500
               - probíhající 2 roky   4 950
               - probíhající 3 roky   4 400
-----------------------------------------------------------------
 Okopanina - zkouška na poli - probíhající 1 rok    7 800
               - probíhající 2 roky   7 150
               - probíhající 3 roky   6 500
-----------------------------------------------------------------
 Zkouška ve skleníku či hale - probíhající 1 rok   11 000
               - probíhající 2 roky   10 120
               - probíhající 3 roky   9 240
-----------------------------------------------------------------
b) náhrady nákladů za související chemické rozbory materiálů získaných v průběhu biologických zkoušek podle písmene a)**)
-----------------------------------------------------------------
 Společné položky               Náklady
                        (v Kč)
-----------------------------------------------------------------
 Stanovení ICP - OES - jediný (první) prvek   51

 Stanovení ICP - OES - další prvek       19

 FAAS; jeden prvek (acetylen - vzduch)     26

 FAAS (FAES) - jeden prvek (acetylen-oxid    65
 dusný)

 FAAS ACT- jeden prvek (acetylen-vzduch)    53

 AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou 199
 metodou

 Měření ETA - AAS; jeden prvek         266

 Stanovení rtuti na přístroji AMA-254     103
 (pozn.a)

 Ředění vzorku před měřením           9

 Fosfor spektrofotometricky jako        12
 fosfomolybdenová modř

 Fosfor spektrofotometricky jako
 molybdátovanadátofosforečná kyselina      19

 Měření spektra v UV - VIS           33

 Stanovení aniontů (NO3-, NO2-, Cl-, SO42-)  426
 metodou CZE (pozn.b)

 Stanovení pH (měření)             22

 Stanovení metodou NIRS - jeden parametr    178

 Stanovení dalšího parametru metodou NIRS    58
-----------------------------------------------------------------

 Analýza půd - základní            Náklady
                        (v Kč)
-----------------------------------------------------------------
 Úprava vzorku půd (standardní)        37

 Extrakt podle Mehlicha III          32

 Stanovení výměnného pH půd (KCl)       26

 Stanovení uhličitanů semikvantitativní     4

 Stanovení uhličitanů kvantitativní -     63
 gravimetricky

 Stanovení výměnného pH půd (CaCl2)      28

 N - min v půdách - extrakce a stanovení    80
 sušiny

 N - min v půdách - N/NO3 - ISE        55

 N - min v půdách - N/NO3 -          50
 spektrofotometrické stanovení

 N - min v půdách - N/NH4 - ISE        55

 N - min v půdách - N/NH4 - SPEFO       65

 Vodný extrakt půd pro stanovení síry     33

 Extrakt podle Mehlicha II          32

 Extrakce půd dusičnanem amonným        22

 Extrakce půd 0,01 M CaCl2           42

 Extrakce půd - CAL              46

 Stanovení hořčíku dle Schachtschabela     46
 (extrakce a měření)

 Stanovení draslíku dle Schachtschabela    48
 (extrakce a měření)

 Stanovení fosforu podle Egnera (extrakce a  35
 spektrofotometr. měření)

 Druh půdy - prstová zkouška          19

 Stanovení výměnného pH půd metodou Adams-   28
 Evans
-----------------------------------------------------------------

 Analýza půd - mikroelementy a cizorodé látky  Náklady
                         (v Kč)
-----------------------------------------------------------------
 Extrakce půd 2M HNO3               55

 Extrakce lučavkou královskou (půdy a kaly)    118

 Extrakce půd DTPA                 74

 Extrakce půd horkou vodou (Berger-Truog)     89

 Stanovení boru ve vodném extraktu půd
 spektrofotometricky (AZOMETHIN-H)         65

 Molybden - příprava vodného výluhu a       92
 chloroformového extraktu

 Molybden; příprava výluhu podle Grigga a
 chloroformového extraktu             158

 Stanovení AOX                  1 000

 Stanovení nepolárních extrahovatelných látek   609
 (NEL) FTIR

 Polychlorované bifenyly (PCB), 7 kongenerů -  2 543
 GC/MS

 Polychlorované bifenyly (PCB), 7 kongenerů -  2 200
 GC/ECD

 Organochlorové pesticidy (OCP), 11 analytů -  2 595
 GC/MS

 Organochlorové pesticidy (OCP), 11 analytů -  2 200
 GC/ECD

 Organochlorové pesticidy (OCP), každý další    939
 analyt - GC/MS

 Stanovení PAH v půdách HPLC - včetně      1 338
 extrakce
-----------------------------------------------------------------

 Analýza půd - speciální pedologické rozbory Náklady
                        (v Kč)
-----------------------------------------------------------------
 Úprava vzorku pro pedologii          195

 Úprava vzorku org.horizontu lesních půd    106

 Stanovení vlhkosti půd jednorázově       42

 Stanovení vlhkosti půd (do konstantní     77
 hmotnosti)

 Stanovení zrnitostního složení půd      372

 Stanovení zrnitostního složení půd - plus   525
 dvě frakce

 Zrnitost - jedna frakce            178

 Fyzikální rozbor půd - váleček        983

 Stanovení skeletovosti půdy          988

 Stanovení hustoty pyknometrem         190

 Extrakt 0,1 BaCl2               85

 Stanovení výměnné acidity (Al+H) titračně   164

 Stanovení maximální sorpční kapacity půd   481

 Stanovení oxydovatelného uhlíku v půdách   421
 (humusu)

 Stanovení celkového dusíku v půdách - včetně 418
 mineralizace

 Příprava vodného extraktu půd         29

 Stanovení odparku vod.výluhu          46

 Stanovení vodivosti vod.výluhu         46

 Stanovení síranů v půdách nefelometricky    42

 Stanovení síranů vážkově           209

 Stanovení chloridů titračně          61
-----------------------------------------------------------------

 Mikrobiologie půd               Náklady
                        (v Kč)
-----------------------------------------------------------------
 Nitrifikace                  341

 Aktivita nitrifikačních enzymů SNA      277

 Amonifikace                  251

 Bazální půdní respirace            40

 Uhlík mikrobiální biomasy           305

 Dusík mikrobiální biomasy           340

 Hyfy mikromycet mikroskopicky         495

 Test funkční diverzity půdního mikrobiálního 924
 společenství
-----------------------------------------------------------------

 Analýza rostlinného materiálu         Náklady
                        (v Kč)
-----------------------------------------------------------------
 Stanovení sušiny rostlinného materiálu    36

 Mineralizace - rozklad na suché cestě    121

 Mineralizace směsí - HNO3+H2O2        100

 Mineralizace rostlin pro stanovení As (suchá 119
 cesta)

 Mineralizace rostlin pro stanovení      151
 makroprvků (mokrá cesta)

 Stanovení dusíku destilačně (bez       96
 mineralizace)

 Stanovení dusičnanů v čerstvém rostlinném  87
 materiálu

 Úprava vzorku rostlin - standardní      53
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
 *) Jde o náklady za 1 kombinaci u jedné plodiny; kombinací se
  rozumí  základní  jednotka  zkoušení  na  určité  ploše
  o srovnatelné  výměře  na  poli  nebo srovnatelném počtu
  vegetačních nádob ve skleníku či hale, ošetřovaných stejným
  způsobem, které se liší  od ostatních použitým způsobem
  hnojení; minimální rozsah zkoušky jsou 3 kombinace.
 **) Náhrady uvedené pod písmenem b) odpovídají jednomu úkonu (tj.
   jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje
   více paralelních stanovení, je výsledná náhrada násobkem
   počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno
   stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku
   snížit až o 30%.".
11. V příloze č. 3 se doplňuje bod 3, který zní: "3. a) Náhrady nákladů za účast v Mezilaboratorních porovnávacích zkouškách (MPZ) prováděných Ústavem (v Kč)
-------------------------------------------------------------------------------
 Mezilaboratorní počet period/ Náhrada   Náhrada   Náhrada  Náhrada
 porovnávací   vzorků za rok nákladů A  nákladů B  nákladů A nákladů B
 zkoušky (MPZ)          3 periody  3 periody  1-2    1-2
                             periody  periody
-------------------------------------------------------------------------------
 Půdy       3/9      2700    4050    1800    2700
-------------------------------------------------------------------------------
 Kaly a sedimenty 3/6      2100    3150    1400    2100
-------------------------------------------------------------------------------
 Krmiva      3/9      2700    4050    1800    2700
-------------------------------------------------------------------------------
 Rostlinný    3/9      2700    4050    1800    2700
 materiál
-------------------------------------------------------------------------------

Náhrada nákladů A - náhrada nákladů za základní množství dodaného
materiálu
Náhrada nákladů B - náhrada nákladů za dvojnásobné množství
dodaného materiálu
3 periody - účast ve všech třech periodách organizovaných v jednom
kalendářním roce
1-2 periody - účast v jedné nebo dvou periodách v daném roce
b) Náhrady nákladů za Interní referenční materiál (IRM) poskytované účastníkům Mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (MPZ) prováděných Ústavem
------------------------------------------------------------
 Materiál  Půdy    Kaly a    Rostl.    Krmiva
            sedimenty  materiál
------------------------------------------------------------
 Balení [g] 250/1000  100     100      250
------------------------------------------------------------
 Cena [Kč]  900/3200  1800     900      500".
------------------------------------------------------------
Čl.II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Palas v. r.