Vydáno: 5. 8. 2005

 

Zákon č. 349/2005 Sb.

změna zákona o zvláštní ochraně svědka a zák. o soudech a soudcích


Schválený 5. 8. 2005 Účinný od 13. 9. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ochrana svědka.; SPRÁVA SOUDNICTVÍ.; Soudci a přísedící. Jmenování a ustanovení soudců. Volby soudců.; SOUDY. SOUSTAVA SOUDŮ. ORGANIZACE SOUDŮ.;

349/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením Čl.I Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: 1. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Podle tohoto zákona lze zvláštní ochranu a pomoc poskytnout i na žádost příslušného orgánu cizího státu, který rozhoduje o obdobné ochraně osoby podle práva cizího státu (dále jen "orgán cizího státu"), nebo na žádost mezinárodního soudu nebo tribunálu ustanoveného na základě vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a kterou je Česká republika vázána, nebo na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem (dále jen "soudní orgán").". Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 2. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: "d) prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany a pomoci.". 3. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní: "§ 10a Oprávnění k prověřování chráněné osoby (1) Je-li dáno podezření, že chráněná osoba nedodržuje povinnosti uvedené v § 6, a nelze-li toto podezření prověřit jiným způsobem, je policie oprávněna v nezbytně nutném rozsahu získávat poznatky utajovaným způsobem pomocí technických nebo jiných prostředků; při tom je oprávněna pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, provádět odposlech a záznam telekomunikačního provozu a požadovat po osobě vykonávající telekomunikační činnost údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství nebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat. (2) Pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů, provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a požadování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu je možné pouze s předchozím souhlasem předsedy senátu vrchního soudu příslušného podle sídla útvaru policie nebo vězeňské služby, která poskytuje zvláštní ochranu a pomoc. Proti rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí žádosti není přípustný opravný prostředek.". 4. V § 21 se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Policie je s předchozím souhlasem chráněné osoby oprávněna požádat orgán cizího státu o pomoc při poskytování zvláštní ochrany a pomoci.". 5. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní: "§ 21a Poskytnutí zvláštní ochrany a pomoci na žádost (1) Policie může po předchozím souhlasu ministra poskytnout zvláštní ochranu a pomoc podle tohoto zákona jiné než ohrožené osobě na žádost orgánu cizího státu nebo soudního orgánu. Podmínkou poskytnutí této zvláštní ochrany a pomoci je předchozí souhlas takové osoby se způsobem a podmínkami poskytování zvláštní ochrany a pomoci včetně zpracovávání a využívání jejích osobních údajů. (2) Policie poskytování zvláštní ochrany a pomoci podle odstavce 1 ukončí a) na žádost orgánu cizího státu nebo soudního orgánu, nebo b) po předchozím oznámení orgánu cizího státu nebo soudnímu orgánu.". ČÁST DRUHÁ Změna zákona o soudech a soudcích Čl.II Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto: V § 129 odst. 1 větě první se za slovo "akademie" vkládají slova "v Kroměříži". ČÁST TŘETÍ Účinnost Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.