Vydáno: 19. 4. 2007

 

Zákon č. 110/2007 Sb.

opatření a změny zákonů související se zrušením Min. informatiky


Schválený 19. 4. 2007 Účinný od 1. 6. 2007 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Působnost ústředních orgánů státní správy.; Rozvoj informačních systémů.;

110/2007 Sb. ZÁKON ze dne 19. dubna 2007 o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů Změna: 153/2010 Sb. Změna: 134/2016 Sb. Změna: 297/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZMĚNY V SOUSTAVĚ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY § 1 Zrušuje se Ministerstvo informatiky. § 2 (1) Působnost Ministerstva informatiky stanovená zvláštními zákony přechází na Ministerstvo vnitra, včetně působnosti správce kapitoly podle rozpočtových pravidel, s výjimkou působnosti ve věcech elektronických komunikací a poštovních služeb, která přechází na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a působnosti ve věcech veřejných dražeb, která přechází na Ministerstvo pro místní rozvoj. (2) Funkce zřizovatele příspěvkové organizace Testcom - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha přechází na Ministerstvo průmyslu a obchodu. § 3 (1) Příslušnost hospodařit s majetkem, s nímž bylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona příslušné hospodařit Ministerstvo informatiky, jakož i výkon práv a povinností z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí v rozsahu vyplývajícím z § 2 z Ministerstva informatiky na Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Prostředky z mimorozpočtových účtů Ministerstva informatiky přecházejí na obdobné účty Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu; členění prostředků rezervního fondu a jejich účelové určení zůstává zachováno. (2) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těch zaměstnanců, jejichž pracovní poměr k Ministerstvu informatiky skončil přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vypořádává Ministerstvo vnitra. § 4 Přechodná ustanovení (1) Řízení vedená Ministerstvem informatiky podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Ministerstvo vnitra. (2) Řízení vedená Ministerstvem informatiky podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Ministerstvo pro místní rozvoj. (3) Řízení vedená Ministerstvem informatiky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jejichž předmětem je informace vztahující se k jeho působnosti přecházející podle tohoto zákona na Ministerstvo průmyslu a obchodu, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Ministerstvo průmyslu a obchodu. (4) Řízení vedená Ministerstvem informatiky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jejichž předmětem je informace vztahující se k jeho působnosti přecházející podle tohoto zákona na Ministerstvo pro místní rozvoj, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Ministerstvo pro místní rozvoj. (5) Řízení vedená Ministerstvem informatiky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jejich předmětem je informace vztahující se k jeho působnosti přecházející podle tohoto zákona na Ministerstvo vnitra, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Ministerstvo vnitra. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky § 5 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č.154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 1 se na konci bodu 14 čárka nahrazuje tečkou a bod 15 se zrušuje. 2. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí: "n) oblast elektronického podpisu, o) oblast informačních systémů veřejné správy.". 3. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní: "(7) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu pro informační a komunikační technologie.". 4. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: "g) elektronické komunikace a poštovní služby, s výjimkou věcí svěřených do působnosti Českého telekomunikačního úřadu.". 5. § 18 se zrušuje. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání § 6 V příloze k zákonu č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), se text
---------------------------------------------------------------
"Ministerstvo    informačních a komunikačních technologií,
informatiky     poštovních služeb"
---------------------------------------------------------------           

nahrazuje textem

---------------------------------------------------------------
"Ministerstvo    elektronických komunikací a poštovních
průmyslu a obchodu  služeb
---------------------------------------------------------------
Ministerstvo     informačních a komunikačních technologií
vnitra        s výjimkou elektronických
           komunikací".
---------------------------------------------------------------
ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o svobodném přístupu k informacím § 7 V § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., se slovo "informatiky" nahrazuje slovem "vnitra". ČÁST PÁTÁ Změna zákona o veřejných dražbách § 8 Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 315/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 62 odst. 1 se slova "Ministerstvo informatiky" nahrazují slovem "ministerstvo". 2. V § 62 odst. 2 se slovo "informatiky" zrušuje. ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o poštovních službách § 9 Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 35 odst. 1 větě první a druhé se slovo "informatiky" nahrazuje slovy "průmyslu a obchodu". 2. V § 36 se slovo "informatiky" nahrazuje slovy "průmyslu a obchodu". 3. V § 38 odst. 1 se slovo "informatiky" nahrazuje slovy "průmyslu a obchodu". ČÁST SEDMÁ Změna zákona o státním podniku § 10 Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 103/2001 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb. a zákona č. 480/2003 Sb., se mění takto: 1. V § 3 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , pokud zákon nestanoví jinak". 2. § 22 zní: "§ 22 Funkci zakladatele Česká pošta, s. p. vykonává Ministerstvo vnitra". ČÁST OSMÁ zrušena § 11 zrušen ČÁST DEVÁTÁ zrušena § 12 zrušen ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o ochraně veřejného zdraví § 13 V § 108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb., se věta druhá zrušuje. ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona o informačních systémech veřejné správy § 14 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 2 písm. v) se slovo "informatiky" nahrazuje slovem "vnitra". 2. V § 4 v nadpisu se slovo "informatiky" nahrazuje slovem "vnitra". 3. V § 12 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní: "k) seznam úřadů podle § 9 odst. 3.". 4. V § 12 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. ČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona o elektronických komunikacích § 15 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb. a zákona č. 310/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 5 odst. 1 se slovo "informatiky" nahrazuje slovy "průmyslu a obchodu". 2. V § 107 odst. 2 a 6 se slovo "informatiky" nahrazuje slovy "průmyslu a obchodu". 3. V § 109 odstavec 1 zní: "(1) Zaměstnanci zařazení do Ministerstva nebo Úřadu, vedoucí organizačního útvaru, který pracuje pro ministra průmyslu a obchodu, poradci a zaměstnanci, kteří vykonávají další jinak označené činnosti pro ministra průmyslu a obchodu, a náměstci ministra průmyslu a obchodu nesmějí podnikat v oblasti elektronických komunikací, přijímat účast ve statutárních, řídících a kontrolních orgánech podnikatelů vykonávajících činnosti v působnosti tohoto zákona, vykonávat poradenskou anebo jinou odbornou pomoc ve věcech elektronických komunikací nebo jinak působit ve prospěch takových podnikatelů.". 4. V § 150 odst. 2 a 3 se slovo "informatiky" zrušuje. ČÁST TŘINÁCTÁ zrušena § 16 zrušen ČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy § 17 V zákoně č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony, se část první zrušuje. ČÁST PATNÁCTÁ ÚČINNOST § 18 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.