Vydáno: 26. 9. 2007

 

Zákon č. 269/2007 Sb.

změna zákona o informačních systémech a změna souvisejících zákonů


Schválený 26. 9. 2007 Účinný od 1. 1. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

Poplatky správní.; Právo na ochranu osobních údajů.; Národní bezpečnostní úřad. Bezpečnostní prověrky.; OBCHODNÍ REJSTŘÍK.; EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.; Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.; Rejstřík trestů. Trestní rejstřík.; FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.; ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.; Pokuty. Blokové pokuty.;

269/2007 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 2007, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna: 89/2012 Sb., 256/2013 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. I Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., se mění takto: 1. V § 8 se odstavec 1 zrušuje. Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3. 2. V § 9 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4. 3. V § 9 odstavec 2 zní: "(2) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, výpis podle odstavce 1 (dále jen "výpis") nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v informačním systému veřejné správy není v elektronické podobě označené elektronickou značkou11b) správce (dále jen "výstup z informačního systému veřejné správy""), ověřují a ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na žádost vydávají a) notáři, b) krajské úřady, c) matriční úřady, d) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, e) zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem, f) držitel poštovní licence15) a Hospodářská komora České republiky.". 4. V § 9 odst. 3 se slova "a jejíž doslovná shoda s výstupem z informačního systému veřejné správy byla ověřena" zrušují. 5. V § 9 odstavec 4 zní: "(4) Výpis v listinné podobě a ověřený výstup podle odstavce 3 jsou veřejnými listinami.". 6. V § 9a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "se listina, která" nahrazují slovem "listina" a slova " , doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy" se zrušují. 7. V § 9a odst. 1 písm. f) se část textu za středníkem včetně středníku zrušuje. 8. V § 9b odst. 2 se slova "podepsán zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby správce nebo" zrušují a slova "tento zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka jsou platné a jejich kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát nebyly zneplatněny" nahrazují slovy "tato elektronická značka je platná a její kvalifikovaný systémový certifikát nebyl zneplatněn". 9. V § 9b odst. 4 písmeno d) zní: "d) číslo kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je založena elektronická značka, kterou je výstup z informačního systému veřejné správy označen, unikátní u daného akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který tento kvalifikovaný systémový certifikát vydal.". 10. V § 9b se odstavec 5 zrušuje. 11. V § 9c odst. 1 se slova " , a to podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby nebo označený elektronickou značkou11b) a" zrušují. 12. V § 9c se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , a označený elektronickou značkou11b)". 13. V § 9c odst. 3 se slova "dat pro vytváření zaručeného elektronického podpisu oprávněné osoby správce nebo" zrušují. 14. V § 9d odst. 1 se slova "jeden list" nahrazují slovy "jednu stránku". 15. V § 9d odstavec 2 zní: "(2) Správní poplatek za vydání ověřeného výstupu vydaného ověřujícím podle § 9 odst. 2 písm. b) až e) stanoví zvláštní právní předpis16).". Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje. 16. V § 9d odstavec 3 zní: "(3) Ověřující podle § 9 odst. 2 písm. f) může za vydání ověřeného výstupu požadovat poplatek, jehož výše nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku podle odstavce 2.". 17. V § 12 písmeno j) zní: "j) seznam obecních úřadů, úřadů městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy podle § 9 odst. 2 písm. d)." a písmeno k) se zrušuje. 18. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 2 písm. e).". 19. V části první se za § 12 vkládá nový § 12a, který zní: "§ 12a Působnosti stanovené tímto zákonem krajskému úřadu, matričnímu úřadu a obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřadu městské části hlavního města Prahy jsou výkonem přenesené působnosti.". Čl. II Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. 2. Vyhláška č. 441/2006 Sb., o náležitostech ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky (vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka). ČÁST DRUHÁ Změna zákona o správních poplatcích Čl. III Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 106/2007 Sb., se mění takto: 1. V položce 3 části I přílohy Sazebník písmeno d) zní:
"d)	Vydání ověřeného výstupu z informačního 
 systému veřejné správy                Kč 100
                       za první stránku
                            Kč 50 
             za každou další i započatou stránku".
2. V položce 3 části I přílohy Sazebník se za ustanovení Osvobození vkládá nové ustanovení, které včetně nadpisu zní: "Zmocnění Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.".
ČÁST TŘETÍ zrušena Čl. IV zrušen ČÁST ČTVRTÁ zrušena Čl. V zrušen ČÁST PÁTÁ Změna živnostenského zákona Čl. VI V § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 214/2006 Sb., se na konci odstavce 7 doplňuje věta včetně poznámky pod čarou č. 38d "V rozsahu podle věty první se z rejstříku vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu38d).". Poznámka pod čarou č. 38d zní: "38d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.". Dosavadní poznámka pod čarou č. 38d se označuje jako poznámka pod čarou č. 38e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou. ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. VII Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto: 1. Poznámka pod čarou č. 1a zní: "1a) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.". 2. V § 10 odst. 4 se za slovo "umožní" vkládají slova "v sídle Rejstříku trestů". 3. V § 10 odst. 4 se věta druhá zrušuje. 4. V § 11 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c). 5. V § 11 odst. 3 se slova "a), b) a c) nahrazují slovy "a) a b)". 6. Za § 11 se vkládají nové § 11a a 11b, které včetně poznámek pod čarou č. 4a, 5 a 5a znějí: "§ 11a (1) Je-li písemná žádost o výpis podle § 11 odst. 1 podána u notáře, krajského úřadu, obecního úřadu, matričního úřadu nebo zastupitelského úřadu, které jsou oprávněny podle zvláštního zákona4a) k vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy (dále jen "pověřený orgán"), ten, kdo žádost podal, obdrží výpis na počkání, pokud výslovně nepožádá o vyřízení žádosti postupem podle § 11 nebo není-li dále stanoveno jinak. (2) Pověřený orgán po přijetí žádosti o výpis ověří kromě skutečností uvedených v § 11 odst. 2 také správnost údajů uvedených v úředně ověřené plné moci, podává-li žádost zmocněnec nebo advokát dotčené osoby, a skutečnost, že byl zaplacen poplatek za přijetí žádosti o výpis uvedený v § 14. (3) Po ověření skutečností uvedených v odstavci 2 zašle pověřený orgán Rejstříku trestů žádost o výpis v elektronické podobě, podepsanou zaručeným elektronickým podpisem nebo označenou elektronickou značkou podle zvláštního právního předpisu5). Stejným způsobem mu zašle Rejstřík trestů výpis opatřený elektronickým podpisem5) neprodleně po doručení žádosti; to neplatí, je-li zapotřebí pro účely vydání výpisu dále prověřit totožnost žadatele, zejména porovnáním údajů v žádosti o výpis s údaji vedenými v evidenci obyvatel. O takové skutečnosti Rejstřík trestů neprodleně vyrozumí pověřený orgán, který mu žádost zaslal, a uvede předpokládaný termín vydání výpisu. (4) Pověřený orgán vydá výpis v listinné podobě tomu, kdo podal žádost o výpis, neprodleně po jeho obdržení od Rejstříku trestů. Je-li pro účely vydání výpisu zapotřebí prověřit totožnost žadatele podle odstavce 3, pověřený orgán tuto skutečnost sdělí tomu, kdo podal žádost o výpis, a v návaznosti na předpokládaný termín vydání výpisu mu oznámí, kdy si lze u něj výpis vyzvednout. (5) Podrobnosti postupu při vydávání výpisu pověřeným orgánem stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. § 11b (1) Rejstřík trestů uchovává v souladu se zvláštními právními předpisy5a) žádosti o výpis podané podle § 11, včetně úředně ověřených plných mocí připojených k žádostem, po dobu šesti let od podání žádosti, a to v listinné nebo elektronické podobě. (2) Pověřený orgán uchovává v souladu se zvláštními právními předpisy5a) písemné žádosti o výpis podané podle § 11a, včetně úředně ověřených plných mocí připojených k žádostem, po dobu šesti let od podání žádosti, a to v listinné nebo elektronické podobě. (3) Pověřený orgán vede evidenci žádostí o výpis podaných podle § 11a, a to v listinné nebo elektronické podobě. V evidenci se provede záznam o datu a času podání žádosti o výpis, a pokud žádost podává zmocněnec nebo advokát, rovněž se zaznamená, že je k žádosti připojena úředně ověřená plná moc. Dále se uvede, kdo o výpis žádá a kdo výpis přijal. 4a) § 9 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. 5a) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.". Dosavadní text poznámky pod čarou č. 5 se zrušuje. 7. V § 14 se za slova "§ 11 odst. 1" vkládají slova "a § 11a odst. 1". 8. V § 15 odst. 3 se za slova "podle § 10, 11" vkládá slovo " , 11a". 9. V § 16 se za slovo "výpis" vkládají slova " , k vydávání výpisu a opisu". ČÁST SEDMÁ Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. VIII Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb. a zákona č. 213/2007 Sb., se mění takto: 1. V § 63 odst. 3 se za větu druhou vkládá nová věta třetí, která včetně poznámky pod čarou č. 19a zní: "Ministerstvo práce a sociálních věcí dále z tohoto informačního systému poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup Rejstříku trestů údaje nezbytné pro ověření totožnosti osoby, která podle zvláštního právního předpisu19a) žádá v elektronické podobě o vydání výpisu nebo o nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů. 19a) § 16a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.". Dosavadní poznámky pod čarou č. 19a až 19f se označují jako poznámky pod čarou č. 19b až 19g, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou. 2. V § 64a odst. 2 se slova "věta třetí" nahrazují slovy "věta čtvrtá". ČÁST OSMÁ ÚČINNOST Čl. IX Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.