Obsah dokumentu

Vydáno: 5. 12. 2007

 

Zákon č. 346/2007 Sb.

změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody


Schválený 5. 12. 2007 Účinný od 5. 1. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

Výkon trestu odnětí svobody.; Práva a povinnosti odsouzených.;

346/2007 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 30 odstavec 4 zní: "(4) K zaměstnávání odsouzeného u jiného subjektu než věznice je třeba předchozího písemného souhlasu odsouzeného; to neplatí, pokud je odsouzený zaměstnáván Českou republikou, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo subjektem, který jimi byl zřízen či založen a v němž mají většinovou majetkovou účast, většinový podíl na hlasovacích právech anebo vykonávají rozhodující vliv na jeho řízení či provozování.". 2. V § 30 se doplňuje odstavec 5, který zní: "(5) Odsouzený může souhlas uvedený v odstavci 4 odvolat prohlášením učiněným vůči Vězeňské službě. Pokud prohlášení nemá písemnou formu, zaměstnanec Vězeňské služby o prohlášení odsouzeného učiní bezodkladně zápis, který předloží odsouzenému k podpisu. Účinky odvolání souhlasu nastávají uplynutím posledního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž odsouzený souhlas odvolal. Odvolání souhlasu odsouzeným se nepovažuje za odmítnutí práce.". Čl. II Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.