Vydáno: 16. 1. 2008

 

Zákon č. 25/2008 Sb.

o integrovaném registru znečišťování životního prostředí


Schválený 16. 1. 2008 Účinný od 12. 2. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.; MEZINÁRODNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.; ORGÁNY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Prvotní evidence.; Pravomoc a příslušnost správních orgánů.; Pokuty. Blokové pokuty.; STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.; Vodohospodářské orgány. Vodoprávní úřady.; Vodohospodářský dozor.; VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.; PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.; Obaly.; Elektronická pošta. Elektronické prostředky.;

25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 77/2011 Sb. Změna: 201/2012 Sb. Změna: 169/2013 Sb. Změna: 255/2016 Sb. Změna: 183/2017 Sb. Změna: 541/2020 Sb. Změna: 261/2021 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Integrovaný registr znečišťování životního prostředí § 1 Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen „integrovaný registr znečišťování“) ve formě veřejně přístupného informačního systému úniků a přenosů znečišťujících látek, jehož výstupy jsou součástí registru úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Evropských společenství2). § 2 Zřizuje se integrovaný registr znečišťování jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy3). Správcem integrovaného registru znečišťování je Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“). § 3 (1) Provozovatel uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20064) ohlašuje ministerstvu a) úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5), b) úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty a c) přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty. (2) Provozovatel, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze k tomuto zákonu, ohlašuje ministerstvu úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle odstavce 1. (3) Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování stanoví vláda nařízením. (4) Provozovatel ohlašuje požadované údaje podle odstavců 1 až 3 vždy do 31. března běžného roku za předchozí kalendářní rok. (5) Hlášení do integrovaného registru znečišťování se podává v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, nechalo-li ji ministerstvo zřídit. (6) Provozovatel vede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20061) pro úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle odstavce 1 písm. a) až c). Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí § 4 (1) Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, který slouží k plnění ohlašovacích povinností podle § 3 a podle zvláštních právních předpisů6) i k jiným úkonům, stanoví-li tak zvláštní právní předpis9). Správcem integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je ministerstvo. (2) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je informačním systémem veřejné správy3) a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí. (3) Údaje ohlašované prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí se předávají elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každou ohlašovací povinnost. (4) Datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí popisuje pro jednotlivé ohlašovací povinnosti plněné jejich prostřednictvím datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. (5) Do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí vstupuje povinný subjekt plnící ohlašovací povinnost prostřednictvím k tomu určené elektronické služby. (6) Podmínkou pro využití integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí k podání hlášení je předchozí registrace v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. (7) Podání učiněné prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí povinným subjektem, který splnil podmínku předchozí registrace podle odstavce 6, má stejné účinky jako podání podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo podání učiněné prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. (8) Zmocnění k zastoupení povinného subjektu plnícího ohlašovací povinnost se prokazuje plnou mocí v elektronické podobě nebo výstupem vzniklým převedením plné moci v listinné podobě autorizovanou konverzí dokumentů6a) podanými prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. (9) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí zpracovává osobní údaje. Přestupky § 5 (1) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že a) neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky nebo přenosy odpadů podle § 3, b) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo c) nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství1) a § 3 odst. 6. (2) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že a) neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky nebo přenosy odpadů podle § 3, b) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo c) nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky § 3 odst. 6. (3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč. § 6 (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“). (2) Příjem z pokut připadá z 50 % do rozpočtu obce, v jejímž katastru je provozována činnost provozovatele, a tento příjem je účelově určen k ochraně životního prostředí, a z 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. Výkon státní správy na úseku integrovaného registru znečišťování a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí § 7 Ministerstvo a) zveřejňuje údaje ohlášené do integrovaného registru znečišťování za kalendářní rok do 30. září následujícího kalendářního roku na portálu veřejné správy8) a zabezpečuje jejich předávání Evropské komisi v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství a dále v souladu s mezinárodními závazky, b) zajišťuje přenos dat v rámci integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí orgánům veřejné správy příslušným podle zvláštních právních předpisů, c) zveřejňuje na portálu veřejné správy8) nejméně šest měsíců před termínem plnění jednotlivých ohlašovacích povinností datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, d) metodicky řídí a koordinuje integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ve vztahu k ostatním informačním systémům veřejné správy v oblasti životního prostředí, e) poskytuje správcům informačních systémů veřejné správy v oblasti životního prostředí informace o formě a struktuře výstupů z integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. § 8 Inspekce a) kontroluje plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování a vedení evidence údajů nezbytných k ohlašování do integrovaného registru znečišťování, b) rozhoduje o přestupcích podle § 5. § 8a zrušen Přechodná a zrušovací ustanovení § 9 (1) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 plní ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a) poprvé za rok 2007 a ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) poprvé za rok 2009. (2) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 plní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona poprvé za rok 2009. § 10 Zrušuje se: 1. Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování. 2. Nařízení vlády č. 304/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování. 3. Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o integrované prevenci § 11 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 1 odst. 1 se slova „a zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí“ zrušují. 2. V § 1 odst. 2 se písmena c) a d) zrušují. Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena c) až e). 3. V § 2 se písmena e), i) a l) zrušují. Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g), dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena h) a i) a dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno j). 4. V části první se hlava III včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15 až 18 zrušuje. 5. V § 29 se písmeno i) zrušuje. Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j). 6. V § 33 písm. c) se slova „odst. 2 až 4“ zrušují. 7. V § 34 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d). 8. V § 35 písm. d) se slova „odst. 2 až 4“ zrušují. 9. V § 37 se odstavec 1 zrušuje. Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4. 10. V § 37 odstavec 4 zní: „(4) Za správní delikt se uloží pokuta a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, b) do 7 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 2 a 3.“. 11. V § 38 odst. 5 se slova „2 až 4“ nahrazují slovy „1 až 3“. 12. V § 47 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3. 13. V § 47 se slova „a § 25 odst. 1“ zrušují. § 12 Přechodné ustanovení Uživatel registrované látky uvedený v § 22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní ohlašovací povinnost v rozsahu stanoveném v § 22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za rok 2007 do 31. března 2008 a za rok 2008 do 31. března 2009; provozovatel podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů plní ohlašovací povinnost jako uživatel registrované látky pouze v rozsahu, který přesahuje ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. ČÁST TŘETÍ Změna vodního zákona § 13 V § 126 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., se doplňuje odstavec 6, který zní: „(6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům podle § 10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 3, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.“. § 14 Přechodná ustanovení 1. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2009. 2. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou zároveň provozovateli činností podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2010. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 a 2009 se postupuje podle dosavadních právních předpisů. 3. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1 nebo 2, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních předpisů. ČÁST ČTVRTÁ zrušena § 15 zrušen § 16 zrušen ČÁST PÁTÁ zrušena § 17 zrušen § 18 zrušen ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o obalech § 19 V § 15 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006 Sb., se na konci textu písmene b) doplňují slova „prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů“. § 20 Přechodné ustanovení Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů podle § 14 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní první ohlašovací povinnost prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních předpisů. ČÁST SEDMÁ ÚČINNOST § 21 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r. Příloha Činnosti podle § 3 odst. 2
 
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I         Činnost         I    Prahová hodnota pro kapacitu    I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I                1. Odvětví energetiky                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba elektřiny             I o tepelném příkonu od 15 MW do 50 MW   I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba plynu s výjimkou zplyňování    I není stanovena              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba tepla               I o tepelném příkonu od 15 MW do 50 MW   I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba chladicí vody           I o výrobní kapacitě větší než 2000 m3   I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ledu               I o výrobní kapacitě větší než 20 tun   I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba rafinovaných ropných produktů,  I není stanovena              I
I kromě minerálních olejů a plynu     I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I               2. Výroba a zpracování kovů               I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba surového železa nebo oceli,    I o výrobní kapacitě od 0,5 tuny za hodinu I
I včetně kontinuálního lití        I do 2,5 tun za hodinu           I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba feroslitin            I o výrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 I
I                     I tun denně                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba plochých výrobků za studena, s  I o kapacitě větší než 10 tun denně    I
I výjimkou pásky              I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Tváření železných kovů válcováním za   I o kapacitě od 5 tun surové oceli za   I
I tepla                  I hodinu do 20 tun surové oceli za hodinu I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Tváření železných kovů kováním      I o energii od 20 kJ do 50 kJ na jeden   I
I                     I buchar, kde je tepelný výkon od 10 MW do I
I                     I 20 MW                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Tváření železných kovů protlačováním   I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ocelových trub, trubek, dutých  I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I profilů a souvisejících potrubních    I                     I
I tvarovek                 I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Tažení tyčí za studena          I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Válcování ocelových úzkých pásů za    I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I studena                 I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Tváření ocelových profilů za studena   I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Tažení ocelového drátu za studena    I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Hutní zpracování neželezných kovů, s   I o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20  I
I výjimkou olova a kadmia         I tun denně                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Hutní zpracování olova nebo kadmia    I o kapacitě tavení od 1 tuny denně do 4  I
I                     I tun denně                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Zpracování jaderného paliva       I není stanovena              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Zpracování železných kovů ve slévárně  I o výrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 I
I                     I tun denně                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba odlitků z neželezných kovů, s   I o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20  I
I výjimkou olova a kadmia         I tun denně                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba odlitků z olova nebo kadmia    I o kapacitě tavení od 1 tuny denně do 4  I
I                     I tun denně                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů I o výrobní kapacitě větší než 10 tun   I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba kovových dveří a oken       I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu  I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I topení                  I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba kovových nádrží a zásobníků    I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro  I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I ústřední topení             I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba zbraní              I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba střeliva             I o výrobní kapacitě střeliva větší než 5 I
I                     I tun denně                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Kování, lisování, ražení, válcování nebo I o výrobní kapacitě větší než 5 tun nebo I
I protlačování neželezných kovů; prášková I jeli objem lázní pro povrchovou úpravu  I
I metalurgie                I od 15 m3 do 30 m3            I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Povrchová úprava a zušlechťování kovů  I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Obrábění kovů a plastů          I o celkovém elektrickém příkonu větším  I
I                     I než 100 kilowattů            I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba nožířských výrobků        I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba zámků a kování          I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba nástrojů a nářadí         I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ocelových sudů a podobných nádob I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba drobných kovových obalů      I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba drátěných výrobků, řetězů a    I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I pružin                  I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba spojovacích materiálů a      I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I spojovacích výrobků se závity      I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních kovodělných výrobků   I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I jinde v této příloze neuvedených     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I                3. Zpracování nerostů                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Povrchová těžba hnědého uhlí, včetně   I je-li rozsah oblasti, v níž těžební   I
I lignitu                 I práce skutečně probíhají, do 25 hektarů I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Úprava hnědého uhlí, včetně lignitu   I není stanovena              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Dobývání kamene pro výtvarné nebo    I je-li rozsah oblasti, v níž těžební   I
I stavební účely, vápence, sádrovce, křídy I práce skutečně probíhají, od 15 hektarů I
I a břidlice                I do 25 hektarů              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Těžba písku a štěrkopísku        I je-li rozsah oblasti, v níž těžební   I
I                     I práce skutečně probíhají, od 15 hektarů I
I                     I do 25 hektarů              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Těžba jílů a kaolinu           I je-li rozsah oblasti, v níž těžební   I
I                     I práce skutečně probíhají, od 15 hektarů I
I                     I do 25 hektarů              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Těžba chemických minerálů a minerálů pro I je-li rozsah oblasti, v níž těžební   I
I výrobu hnojiv              I práce skutečně probíhají, od 15 hektarů I
I                     I do 25 hektarů              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Těžba rašeliny              I je-li rozsah oblasti, v níž těžební   I
I                     I práce skutečně probíhají, od 15 hektarů I
I                     I do 25 hektarů              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Povrchová těžba a těžba v lomech jinde v I je-li rozsah oblasti, v níž těžební   I
I této příloze neuvedená          I práce skutečně probíhají, od 15 hektarů I
I                     I do 25 hektarů              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba plochého skla           I o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20  I
I                     I tun denně                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Tvarování a zpracování plochého skla   I o kapacitě zpracování větší než 5 tun  I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba dutého skla            I o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20  I
I                     I tun denně                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba skleněných vláken         I o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20  I
I                     I tun denně                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatního skla, včetně      I o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20  I
I technického               I tun denně                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Zpracování ostatního skla, včetně    I o kapacitě zpracování větší než 5 tun  I
I technického               I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba žáruvzdorných výrobků       I o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 I
I                     I tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 I
I                     I do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150  I
I                     I kg/m3 do 300 kg/m3            I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba keramických obkládaček a dlaždic I o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 I
I                     I tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 I
I                     I do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150  I
I                     I kg/m3 do 300 kg/m3            I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba pálených zdicích materiálů,    I o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 I
I tašek, dlaždic a podobných výrobků    I tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 I
I                     I do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150  I
I                     I kg/m3 do 300 kg/m3            I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba keramických a porcelánových    I o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 I
I výrobků převážně pro domácnost a     I tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 I
I ozdobných předmětů            I do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150  I
I                     I kg/m3 do 300 kg/m3            I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba keramických sanitárních výrobků  I o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 I
I                     I tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 I
I                     I do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150  I
I                     I kg/m3 do 300 kg/m3            I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba keramických izolátorů a      I o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 I
I izolačního příslušenství         I tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 I
I                     I do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150  I
I                     I kg/m3 do 300 kg/m3            I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních technických keramických I o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 I
I výrobků                 I tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 I
I                     I do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150  I
I                     I kg/m3 do 300 kg/m3            I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních keramických výrobků   I o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 I
I                     I tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 I
I                     I do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150  I
I                     I kg/m3 do 300 kg/m3            I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba cementu              I u rotačních pecí o výrobní kapacitě od  I
I                     I 250 tun denně do 500 tun denně, u    I
I                     I ostatních pecí od 25 tun denně do 50 tun I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba vápna               I o výrobní kapacitě od 25 tun denně do 50 I
I                     I tun denně                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba sádry               I o výrobní kapacitě větší než 25 tun   I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba betonových výrobků pro stavební  I o výrobní kapacitě větší než 100 tun   I
I účely                  I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba sádrových výrobků pro stavební  I o kapacitě zpracování větší než 50 tun  I
I účely                  I sádry denně               I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba betonu připraveného k lití    I o výrobní kapacitě větší než 25 m3 za  I
I                     I hodinu                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba vláknitých cementů        I o výrobní kapacitě větší než 10 tun   I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních betonových, cementových I o výrobní kapacitě větší než 100 tun   I
I a sádrových výrobků           I denně pro betonové výrobky, větší než 50 I
I                     I tun denně pro sádrové výrobky a větší  I
I                     I než 25 tun denně pro cementové výrobky  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba brusiv              I o výrobní kapacitě větší než 1 tuna   I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Tavení minerálních materiálů, včetně   I o kapacitě tavení od 10 tun denně do 20 I
I výroby minerálních vláken        I tun denně                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních nekovových minerálních I o výrobní kapacitě větší než 10 tun   I
I výrobků jinde v této příloze neuvedených I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I                 4. Chemický průmysl                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba nátěrových barev, laků a jiných  I o spotřebě rozpouštědel větší než 30 kg I
I nátěrových materiálů, tiskařských barev I za hodinu nebo větší než 50 tun za rok  I
I a tmelů                 I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba mýdel a detergentů, čisticích a  I není stanovena              I
I leštících prostředků           I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba parfémů a toaletních přípravků  I o spotřebě rozpouštědel větší než 30 kg I
I                     I za hodinu nebo větší než 50 tun za rok  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba klihů               I o výrobní kapacitě větší než 10 tun   I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba farmaceutických přípravků, kromě I není stanovena              I
I výroby základních farmaceutických    I                     I
I výrobků využívající chemické nebo    I                     I
I biologické procesy            I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba pryžových plášťů a duší      I o kapacitě zpracování větší než 5 tun  I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních pryžových výrobků    I o kapacitě zpracování větší než 5 tun  I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba plastových desek, fólií, hadic,  I o kapacitě zpracování větší než 1 tuna  I
I trubek a profilů             I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba plastových obalů         I o kapacitě zpracování větší než 1 tuna  I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba plastových výrobků pro      I o kapacitě zpracování větší než 1 tuna  I
I stavebnictví               I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních plastových výrobků   I o kapacitě zpracování větší než 1 tuna  I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I     5. Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi       I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Čištění městských odpadních vod     I o kapacitě od 50 000 ekvivalentních   I
I                     I obyvatel do 100 000 ekvivalentních    I
I                     I obyvatel                 I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Samostatné čištění průmyslových     I o kapacitě větší než 5 000 m3 denně   I
I odpadních vod, které slouží pro činnosti I                     I
I neuvedené v příloze I nařízení č.    I                     I
I 166/2006/ES               I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Samostatné čištění průmyslových     I o kapacitě od 5 000 do 10 000 m3 denně  I
I odpadních vod, které slouží pro jednu  I                     I
I nebo více činností uvedených v příloze I I                     I
I nařízení č. 166/2006/ES         I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Sběr nebezpečných odpadů         I s příjmem větším než 5 tun denně     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Odstraňování ostatních odpadů      I o kapacitě od 30 tun denně do 50 tun   I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Odstraňování nebo využívání nebezpečných I s příjmem od 5 tun denně do 10 tun denně I
I odpadů                  I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Úprava nebezpečných odpadů k dalšímu   I s příjmem od 5 tun denně do 10 tun denně I
I využití nebo odstranění         I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Úprava ostatních odpadů k dalšímu    I s příjmem větším než 30 tun denně    I
I využití nebo odstranění         I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Sanace                  I s příjmem větším než 5 tun denně nebo s I
I                     I projektovaným výkonem větším než 1 tuna I
I                     I těkavých organických látek za rok    I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I           6. Výroba a zpracování papíru a dřeva             I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Pilařská výroba a impregnace dřeva    I o výrobní kapacitě větší než 50 m3 denně I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba dýh a desek na bázi dřeva     I o výrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 I
I                     I tun denně nebo větší než 100 m3 denně  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba sestavených parketových podlah  I o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za   I
I                     I hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50  I
I                     I tun za rok do 200 tun za rok       I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních výrobků stavebního   I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I truhlářství a tesařství         I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba dřevěných obalů          I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I                     I nebo větší než 100 m3 denně       I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních dřevěných, korkových,  I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I proutěných a slaměných výrobků, kromě  I                     I
I nábytku                 I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba papíru a lepenky, včetně vlnitého I o výrobní kapacitě od 10 tun denně do 20 I
I papíru a lepenky             I tun denně                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba papírových a lepenkových obalů  I o výrobní kapacitě větší než 10 tun   I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba domácích potřeb, hygienických a  I o výrobní kapacitě větší než 10 tun   I
I toaletních výrobků z papíru       I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba kancelářských potřeb z papíru   I o výrobní kapacitě větší než 10 tun   I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba tapet               I o výrobní kapacitě větší než 10 tun   I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních výrobků z papíru a   I o výrobní kapacitě větší než 10 tun   I
I lepenky                 I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I              7. Intenzivní živočišná výroba              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Intenzivní chov dojnic          I s prostorem pro více než 500 kusů dojnic I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Intenzivní chov prasat na porážku (jako I s prostorem od 1 500 do 2 000 ks prasat I
I jsou prasata na výkrm nad 30 kg,     I na porážku nebo s prostorem od 500 do  I
I vyřazené prasnice a kanci)        I 750 ks prasnic (včetně prasniček).    I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I     8. Živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů       I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Zpracování a konzervování masa, včetně  I o výrobní kapacitě do 75 tun hotových  I
I drůbežího                I produktů denně              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba masných výrobků a výrobků z    I o výrobní kapacitě do 75 tun hotových  I
I drůbežího masa              I produktů denně              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Zpracování a konzervování ryb, korýšů a I o výrobní kapacitě do 75 tun hotových  I
I měkkýšů                 I produktů denně              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Zpracování a konzervování brambor    I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I                     I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ovocných a zeleninových šťáv   I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I                     I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Ostatní zpracování a konzervování ovoce I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I a zeleniny                I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba olejů a tuků ze surovin      I o výrobní kapacitě do 75 tun hotových  I
I živočišného původu            I produktů denně              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba olejů a tuků ze surovin      I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I rostlinného původu            I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba margarínu             I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I                     I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Úprava a zpracování mléka, výroba    I s množstvím odebíraného mléka do 200 t  I
I mléčných výrobků a sýrů         I denně (v průměru za rok)         I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba zmrzliny             I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I                     I produktů denně v průměru za čtvrtletí)  I
I                     I nebo s množstvím odebíraného mléka do  I
I                     I 200 t denně (v průměru za rok)      I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba mlýnských výrobků         I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I                     I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba škrobárenských výrobků      I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I                     I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba pekařských a cukrářských výrobků, I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I kromě trvanlivých            I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba sucharů a sušenek; výroba     I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I trvanlivých cukrářských výrobků     I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a    I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I podobných moučných výrobků        I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba cukru               I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I                     I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek   I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I                     I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Zpracování čaje a kávy          I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I                     I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba koření a aromatických výtažků   I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I                     I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba hotových pokrmů ze surovin    I o výrobní kapacitě do 75 tun hotových  I
I živočišného původu            I produktů denně              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba hotových pokrmů ze surovin    I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I rostlinného původu            I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba homogenizovaných potravinářských I o výrobní kapacitě do 75 tun hotových  I
I přípravků a dietních potravin ze surovin I produktů denně              I
I živočišného původu            I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba homogenizovaných potravinářských I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I přípravků a dietních potravin ze surovin I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I rostlinného původu            I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních potravinářských výrobků I o výrobní kapacitě do 75 tun hotových  I
I jinde v této příloze neuvedených ze   I produktů denně              I
I surovin živočišného původu        I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních potravinářských výrobků I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I jinde v této příloze neuvedených ze   I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I surovin rostlinného původu        I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba průmyslových krmiv ze surovin   I o výrobní kapacitě do 75 tun hotových  I
I živočišného původu            I produktů denně              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba průmyslových krmiv ze surovin   I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I rostlinného původu            I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Destilace, rektifikace a míchání lihovin I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I                     I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba vína z vinných hroznů       I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I                     I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba jablečného vína a jiných ovocných I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I vín                   I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních nedestilovaných     I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I kvašených nápojů             I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba piva               I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I                     I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba sladu               I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I                     I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba nealkoholických nápojů; stáčení  I o výrobní kapacitě do 300 tun hotových  I
I minerálních a ostatních vod do lahví   I produktů denně (v průměru za čtvrtletí) I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba tabákových výrobků        I není stanovena              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I                9. Ostatní činnosti                 I
I-------------------------------------------------------------------------------------I
I        9.a Ostatní činnosti - výroba počítačů, elektronických a       I
I              optických přístrojů a zařízení              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba elektronických součástek     I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba osazených elektronických desek  I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba počítačů a periferních zařízení  I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba komunikačních zařízení      I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba spotřební elektroniky       I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba měřicích, zkušebních a      I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I navigačních přístrojů          I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba časoměrných přístrojů       I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ozařovacích, elektroléčebných a  I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I elektroterapeutických přístrojů     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba optických a fotografických    I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I přístrojů a zařízení           I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba magnetických a optických médií  I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I        9.b Ostatní činnosti - výroba, praní textilií, oděvů,        I
I               usní a souvisejících výrobků              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Úprava a spřádání textilních vláken a  I o kapacitě zpracování od 5 do 10 tun   I
I příze                  I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Tkaní textilií              I o kapacitě zpracování větší než 5 tun  I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Konečná úprava textilií         I o kapacitě zpracování od 5 do 10 tun   I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba konfekčních textilních výrobků,  I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I kromě oděvů               I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba koberců a kobercových předložek  I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba netkaných textilií a výrobků z  I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I nich, kromě oděvů            I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních technických a      I o kapacitě zpracování větší než 5 tun  I
I průmyslových textilií          I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba textilií jinde v této příloze   I o kapacitě zpracování větší než 5 tun  I
I neuvedených               I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba kožených oděvů          I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba pracovních oděvů         I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních svrchních oděvů     I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba osobního prádla          I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních oděvů a oděvních    I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I doplňků                 I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba kožešinových výrobků       I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Vydělávání kůží a kožešin        I o kapacitě zpracování od 5 tun do 12 tun I
I                     I hotových výrobků denně          I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Barvení kůží a kožešin          I o kapacitě zpracování větší než 5 tun  I
I                     I hotových výrobků denně          I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba obuvi s usňovým svrškem      I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba obuvi z ostatních materiálů    I o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Praní a chemické čištění textilních a  I s příjmem větším než 3 tuny denně    I
I kožešinových výrobků           I                     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I      9.c Ostatní činnosti - tisk a činnosti související s tiskem        I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Tisk novin                I o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za   I
I                     I hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50  I
I                     I tun za rok do 200 tun za rok       I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Tisk ostatní, kromě novin        I o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za   I
I                     I hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50  I
I                     I tun za rok do 200 tun za rok       I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I       9.d Ostatní činnosti - výroba elektrických zařízení          I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba elektrických motorů, generátorů a I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I transformátorů              I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba elektrických rozvodných a     I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I kontrolních zařízení           I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba baterií a akumulátorů       I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě olova nebo I
I                     I kadmia 500 kg za rok nebo u ostatních  I
I                     I kovů 1 tuna za rok            I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba optických kabelů         I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba elektrických vodičů a kabelů   I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I jinde v této příloze neuvedených     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba elektroinstalačních zařízení   I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba elektrických osvětlovacích    I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I zařízení                 I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba elektrických spotřebičů převážně I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I pro domácnost              I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba neelektrických spotřebičů     I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I převážně pro domácnost          I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních elektrických zařízení  I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I     9.e Ostatní činnosti - výroba strojů a zařízení jinde nezařazených     I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I letadla, automobily a motocykly     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba hydraulických a pneumatických   I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I zařízení                 I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních čerpadel a kompresorů  I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních potrubních armatur   I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I hnacích prvků              I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba pecí a hořáků pro topeniště    I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba zdvihacích a manipulačních    I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I zařízení                 I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba kancelářských strojů a zařízení, I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I kromě počítačů a periferních zařízení  I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ručních mechanizovaných nástrojů I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba průmyslových chladicích a     I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I klimatizačních zařízení         I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních strojů a zařízení pro  I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I všeobecné účely jinde v této příloze   I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I neuvedených               I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba zemědělských a lesnických strojů I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba kovoobráběcích strojů       I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních obráběcích strojů    I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba strojů pro metalurgii       I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba strojů pro těžbu, dobývání a   I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I stavebnictví               I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I a zpracování tabáku           I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba strojů na výrobu textilu,     I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I oděvních výrobků a výrobků z usní    I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba strojů a přístrojů na výrobu   I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I papíru a lepenky             I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba strojů na výrobu plastů a pryže  I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních strojů pro speciální  I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I účely jinde v této příloze neuvedených  I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I        9.f Ostatní činnosti - výroba dopravních prostředků          I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba motorových vozidel a jejich    I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I motorů                  I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba karoserií motorových vozidel;   I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I výroba přívěsů a návěsů         I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba elektrického a elektronického   I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I zařízení pro motorová vozidla      I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních dílů a příslušenství  I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I pro motorová vozidla           I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Stavba a nátěr lodí nebo odstraňování  I o kapacitě pro lodě délky od 30 metrů do I
I nátěru z lodí              I 100 metrů                I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Stavba a nátěr plavidel nebo       I o kapacitě pro plavidla délky větší než I
I odstraňování nátěru z plavidel      I 30 metrů                 I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Stavba rekreačních a sportovních člunů  I o kapacitě pro čluny délky větší než 4  I
I                     I metry                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba železničních lokomotiv a vozového I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I parku                  I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba letadel a jejich motorů,     I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I kosmických lodí a souvisejících zařízení I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba vojenských bojových vozidel    I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba motocyklů             I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba jízdních kol a vozíků pro     I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I invalidy                 I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatních dopravních prostředků a I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I zařízení jinde v této příloze      I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I neuvedených               I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I            9.g Ostatní činnosti - výroba nábytku            I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba kancelářského nábytku a zařízení I o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za   I
I obchodů                 I hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50  I
I                     I tun za rok do 200 tun za rok       I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba kuchyňského nábytku        I o spotřebě rozpouštědel 30 kg za hodinu I
I                     I do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za  I
I                     I rok do 200 tun za rok          I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba matrací              I o výrobní kapacitě větší než 500 kusů  I
I                     I denně                  I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba ostatního nábytku         I o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za   I
I                     I hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50  I
I                     I tun za rok do 200 tun za rok       I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I        9.h Ostatní činnosti - ostatní zpracovatelský průmysl        I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Ražení mincí               I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba bižuterie a příbuzných výrobků  I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok / o projektované kapacitě I
I                     I větší než 5 tun zpracované skleněné   I
I                     I suroviny ročně              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba hudebních nástrojů        I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba sportovních potřeb        I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba her a hraček           I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I                     I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba lékařských a dentálních nástrojů I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I a potřeb                 I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba košťat a kartáčnických výrobků  I o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za   I
I                     I hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50  I
I                     I tun za rok do 200 tun za rok       I
I------------------------------------------I------------------------------------------I
I Výroba v ostatním zpracovatelském    I je-li objem lázní pro povrchovou úpravu I
I průmyslu v této příloze neuvedená    I od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě      I
I                     I rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150  I
I                     I kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do  I
I                     I 200 tun za rok              I
I------------------------------------------I------------------------------------------I

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. 2) Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. 3) § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 4) Čl. 2 bod 6, čl. 5, čl. 9 odst. 1 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. 5) Čl. 5 a 9 odst. 1, příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. 6) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 6a) § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. 8) § 2 písm. q) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb. 9) Například zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.